Zakoni i propisi - Pravni savjeti 16 08.03.1995 Uredba o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet Osnivač i ime ustanove
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju odredbe članka 12. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. ožujka 1995. godine, donijela

Uredbu

o osnivanju Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet Osnivač i ime ustanove

Članak 1.

Ovom Uredbom Republika Hrvatska osniva ustanovu za informatičko-informacijsku infrastrukturnu djelatnost u obrazovanju i znanosti. Ustanova iz stavka 1. ovog članka osniva se pod nazivom: Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet. Skraćeni naziv ustanove glasi: CARNet. Sjedište ustanove je u Zagrebu, Josipa Marohnića bb.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe, prava nad ustanovom iz članka 1. ove Uredbe koja ima Republika Hrvatska, kao osnivač, vrši Ministarstvo znanosti i tehnologije.

Članak 3.

CARNet djeluje na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. CARNet može osnovati svoje podružnice. CARNet može, radi obavljanja svoje djelatnosti, osnivati podružnice u inozemstvu, ako to nije u suprotnosti s pravnim poretkom odnosne države. Unutarnje ustrojstvo CARNet-a pobliže se uređuje statutom.

Članak 4.

Djelatnost CARNet-a je:

- razvoj, izgradnja i održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture koja će povezati obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove međusobno u jedinstveni informacijski sustav

- povezivanje CARNet mreže s međunarbdnim mrežama

- razvoj i izgradnja informacijskih čvorišta i mreža.

Djelatnost CARNet-a iz stavka 1. od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku. Djelatnost CARNet-a ne obavlja se radi stjecanja dobiti Ustrojstvo i tijela CARNet-a

Članak 5.

Tijela CARNet-a su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 6.

Upravno vijeće upravlja CARNet-om. Upravno vijeće donosi statut, akt o unutrašnjem ustroju i načinu rada, akt o raspodjeli plaća djelatnika, program rada i razvoja, nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom i godišnjem obračunu, predlaže promjenu djelatnosti i statusne promjene, Upravno vijeće ima predsjednika i četiri (4) člana, koje imenuje ministar znanosti i tehnologije na vrijeme od dvije (2) godine. Ministar znanosti i tehnologije može razriješiti predsjednika i članove Upravnog vijeća i prije isteka vremena na koje su imenovani. Upravno vijeće donosi odluku većinom glasova svojih članova. Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu troškova za svoj rad, u skladu s općim aktima CARNet-a.

Članak 7.

Voditelj CARNet-a je ravnatelj. Ravnatelja imenuje i razrješava ministar znanosti i tehnologije, u skladu sa zakonom i Statutom. Ravnatelj predstavlja i zastupa CARNet, organizira i vodi poslovanje, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun CARNET-a i zastupa ga u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, izvršava od

Članak 8.

Ravnatelj CARNet-a ima zamjenika te jednog ili više pomoćnika, koje imenuje Upravno vijeće, na prijedlog ravnatelja. Zamjenik zamjenjuje ravnatelja u okviru ovlasti ravnatelja i na njega se odgovarajuće primjenjuje odredba stavka 2. članka 7. ove Uredbe.

Članak 9.

Stručni rad u CARNet-u se obavlja u unutarnjim ustrojbenim jedinicama, a vode ga stručni voditelji određenih jedinica. Stručne voditelje iz stavka 1. ovog članka imenuje ravnatelj CARNet-a.

Članak 10.

Ravnatelj ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća sklapati poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina. Ravnatelj ne može nastupati kao druga ugovorna strana i s CARNet-om sklapati ugovore u svoje ime i za račun drugih osoba. Ravnatelj može dati punomoć stručnom voditelju unutarnje ustrojbene jedinice i drugoj osobi da zastupaju CARNet u pravnom prometu i to u granicama svojih ovlasti, a sukladno odredbama zakona kojima se uređuju obvezni odnosi.

Članak 11.

CARNet ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu, niti ugovoriti drugi posao, ako vrijednost pojedinačnog ugovora prelazi iznos od 500.000 kn. Imovina CARNet-a i odgovornost za njegove obveze

Članak 12.

Sredstva CARNet-a čine:

- računalno-komunikacijska oprema nabavljena sredstvima Ministarstva znanosti i tehnologije za potrebe CARNet projekta i mreže do donošenja ove Uredbe,

- prostorije za obavljanje djelatnosti veličine 80 m2 u Zagrebu, Ulica Josipa Marohnića bb.

Članak 13.

Sredstva za redovnu djelatnost CARNet-a osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske i iz vlastitih prihoda.

Članak 14.

U snošenju gubitaka nastalih poslovanjem kao i za svoje obveze, CARNet odgovara cijelom svojom imovinom. Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze CARNet-a. Opći akti CARNet-a

Članak 15.

Statut CARNet-a donosi Upravno vijeće uz suglasnost Ministarstva znanosti i tehnologije. Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela CARNet-a, međusobna prava i obveze osnivača i CARNet-a, način raspolaganja dobiti te druga pitanja od značenja za obavljanje poslova CARNet-a. Statut CARNet-a donijet će Upravno vijeće u roku od 30 dana od dana registracije CARNet-a. Statut i drugi opći akti moraju biti u skladu sa zakonom i ovom Uredbom. Javnost rada CARNet-a

Članak 16.

Djelatnost CARNet-a je javna. O javnosti rada CARNet-a skrbi ravnatelj. Upravno vijeće CARNet-a dužno je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće Ministarstvu znanosti i tehnologije o radu CARNet-a. Početak rada CARNet-a

Članak 17.

CARNet počinje radom danom upisa u sudski registar ustanova.

Članak 18.

Ministar znanosti i tehnologije imenuje privremenog ravnatelja CARNet-a, koji će obavljati pripreme za početak rada CARNet-a, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar ustanova. Stupanje na snagu Uredbe

Članak 19.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-03/94-01/07

Urbroj: 5030104-95-2

Zagreb, 1. ožujka 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.