Zakoni i propisi - Pravni savjeti 16 08.03.1995 Odluka o osnivanju Povjerenstva za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 19. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. ožujka 1995. godine, donijela

Odluku

o osnivanju Povjerenstva za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost

I.

Osniva se Povjerenstvo za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost (u tekstu koji slijedi: Povjerenstvo), koje djeluje kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske.

II.

Povjerenstvo ima jedanaest članova, od kojih

1. pet članova čine po položaju:

- pomoćnik ministra zdravstva zadužen za zaštitu od zračenja,

- pomoćnik ministra gospodarstva zadužen za energetiku,

- pomoćnik ministra znanosti i tehnologije zadužen za tehnologiju,

- pomoćnik ministra unutarnjih poslova zadužen za civilnu zaštitu i

- ravnatelj Državne uprave za zaštitu okoliša;

2. šest članova imenuje Vlada Republike Hrvatske:

- jednog člana na prijedlog Ministarstva obrane,

- dva člana iz reda istaknutih stručnjaka s područja zaštite od zračenja na prijedlog Ministarstva zdravstva,

- jednog člana iz reda istaknutih stručnjaka s područja nuklearne sigurnosti na prijedlog Ministarstva gospodarstva,

- jednog člana iz reda istaknutih stručnjaka s područja zaštite od zračenja ili nuklearne sigurnosti na prijedlog Ministarstva znanosti i tehnologije,

- jednog člana na prijedlog Državne uprave za vode.

III.

Predsjednik Povjerenstva je pomoćnik ministra zdravstva, a tajnika Povjerenstva imenuje Vlada Republike Hrvatske iz uposlenih stručnjaka za nuklearnu sigurnost u Ministarstvu gospodarstva.

IV.

Osnovni zadatak Povjerenstva je davanje prijedloga i mišljenja Vladi Republike Hrvatske vezano za područje zaštite od zračenja i nuklearne sigurnosti, te praćenje izvršenja predloženih mjera, o čemu Povjerenstvo izvješćuje Vladu Republike Hrvatske. Povjerenstvo daje prijedloge i mišljenja o:

- strategiji razvoja zaštite od zračenja i nuklearne sigurnosti - načinu uključenja u međunarodni sustav zaštite od zračenja i nuklearne sigurnosti,

- međunarodnoj suradnji na području zaštite od zračenja i nuklearne sigurnosti, a posebice o pristupanju međunarodnim ugovorima vezanim uz to područje,

- organizaciji zaštite od zračenja i nuklearne sigurnosti u Republici Hrvatskoj,

- prijedlozima zakonskih i podzakonskih akata kojima se pobliže uređuju odnosi na području zaštite od zračenja i nuklearne sigurnosti,

- organizaciji državnih službi za provođenje zaštite od zračenja i nuklearne sigurnosti,

- nacionalnom planu i programu djelovanja u slučaju radiološke nezgode,

- i drugim aspektima zaštite od zračenja i nuklearne sigurnosti u Republici Hrvatskoj. Povjerenstvo se ujedno zadužuje za davanje ocjene stanja zaštite od zračenja i nuklearne sigurnosti u Republici Hrvatskoj o čemu izvješčuje Vladu Republike Hrvatske, te predlaže mjere za sanaciju i unapređenje stanja.

V.

Povjerenstvo donosi Poslovnik o svome radu

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u " Narodnim novinama".

Klasa: 542-03/95-01/01

Urbroj: 5030114-95-4

Zagreb, 1. ožujka 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.