Zakoni i propisi - Pravni savjeti 16 08.03.1995 Program Hrvatske garancijske agencije za unapređivanje malih poduzetnika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na ternelju članka 4. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj garancijskoj agenciji ("Narodne novine", broj 29/94) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. ožujka 1995 godine donijela

Program

Hrvatske garancijske agencije za unapređivanje malih poduzetnika

1. SVRHA PROGRAMA

Svrha programa je ostvarivanje gospodarske politike u području unapređivanja poduzetništva razvojem privatnih trgovačkih društava, trgovaca pojedinaca i obrtnika (u daljnjem tekstn: malih poduzetnika) Mjere koje Hrvatska garancijska agencija (u daljnjem tekstu: HGA) poduzima u okviru ovog Programa su: - izdavanje garancija za kredite koje su banke i štedionice odobrile malim poduzetnicima (u daljnjem tekstu: garancije) i - dodjeljivanje potpore za smanjenje troškova kredita odobrenih malim poduzetnicima od strane banaka i štedionica (u daljnjem tekstu: potpora).

2. PRAVO NA ZAHTJEV

Mali poduzetnici koji imaju pravo podnijeti zahtjev za podršku su:

a) koji imaju sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj,

b) koji su 100% u privatnom vlasništvu, s time da najmanje 90% udjela odnosno dionica društva mora biti u vlasništvu fizičkih osoba,

c) čiji zbroj bilance nakon odbitka gubitka iskazanog u aktivi ne prelazi iznos 11.100.000 kuna,

d) čiji prihodi u dvanaest mjeseci prije sastavljanja bilance ne prelaze iznos 22.000.000 kuna,

e) koji u posljednjih dvanaest mjeseci imaju u prosjeku najviše do 100 uposlenih,

f) kod kojih vlastito učešće u financiranju investicije iznosi najmanje 10%, koji imaju više suvlasnika, a jedan od suvlasnika društva smatra se poduzetnikom u smislu odredaba ovog programa ako njegov udio u suvlasništvu iznosi najmanje 30%, te ako je ovl

3. VRSTE INVESTICIJA ZA KOJE SE MOŽE DOBITI GARANCIJA I POTPORA

Garancija i potpora može se dobiti isključivo za projekte koji se financiraju iz kredita, koje su odobrile banke ili štedionice i koji obuhvaćaju sljedeće materijalne investicije nužne za ostvarivanje djelatnosti:

Za odobravanje kredita potrebno je da mali poduzetnik zadovolji sve kriterije banke ili štedionice osim u pogledu iznosa instrumenata osiguranja povrata kredita. Pravo za dobijanje garancije i potpore nemaji projekti za:

4. OPĆI UVJETI

4.1. Opći uvjeti za izdavenje garancije Za kredite do najvišeg iznosa od 370.000 kuna, koje odobravaju banke i štedionice za financiranje investicija može se preuzeti garancija u visini od 80% dokumentiranih nenaplaćenih potraživanja po osnovi kredita. U izuzetnim slučajevima može se preuzeti i garancija za iznos kredita veći od 370.000 kuna, ali garantni iznos ne smije prelaziti iznos naveden u prethodnom stavku. Nadzorni odbor HGA odreduje u skladu s uvjetima na tržištu kapitala najvišu kamatnu stopu za kredite za koje se može izdati garancija HGA. Rok garancije ovisi o vrsti investicijskog projekta i iznosi najviše do: - 5 godina za opremu, postrojenja i osnovno stado, -10 godina za građevinske investicije i kupnju poslovnog prostora i dugogodišnje nasade, - 7,5 godina za kombinaciju navedenih investicija (s najvišim udjelom opreme i postrojenja i/ili osnovnog stada od 40% od ukupne vrijednosti investicije), pri čemu se vrijeme počeka otplate uključuje u navedene rokove. Visina naknade za izdane garancije iznosi 0,95% godišnje od vrijednosti garantnog iznosa. Korištenje garancije pod prethodnim uvjetima moguće je samo jednom unutar vremenskog razdoblja od 36 mjeseci, računajući od dana izdavanja prve garancije, i u više pojedinačnih iznosa, ali najviše do ukupno iznosa kredita od 370.000 kuna.

4.2. Opći uvjeti za dodjeljivanje potpore Potpora se dodjeljuje bespovratno i služi ze smanjenje troškova kredita. Potpora se može dodijeliti u iznosu najviše od 8% od iznosa kredita, koji ne smije biti veći od 185.000 kuna. Potpora se može dodijeliti i višekratno u visini od 2% godišnje od iznosa kredita iz prethodnog stavka kroz razdoblje do 4 godine. U slučaju da se između HGA i drugih osoba, institucija ili jedinica lokalne samouprave i uprave postigne odgovarajući sporazum o pojačanom zajedničkom unapređivanju malih poduzetnika u okviru djelatnosti HGA, potpora može iznositi do 10% obračunske osnovi Korištenje potpore pod prethodnim uvjetima moguće je samo jednom unutar vremenskog razdoblja od 36 mjeseci, računajući od dana isplate potpore, i u više pojedinačnih iznosa, ali najviše do ukupnog iznosa kredita od 185 000 kuna.

4.3. Garancija i potpora Korištenje i garancije i potpore pod prethodnim uvjetima moguće je samo jednom unutar vremenskog razdoblja od 36 mjeseci, računajući od dana izdavanja prve garancije ili isplate prve potpore, kao i u više pojedinačnih iznosa, ali najviše do iznosa kredita

5. ZAHTJEV ZA DOBIVANJE GARANCIJE I POTPORE

Zahtjev za izdavanje garancija i dodjeljivanje potpore od HGA predaje se na posebnom obrascu koji se može dobiti kod banaka i štedionica. Obrazac mora biti u cijelosti i točno ispunjen i ovjeren od strane malog poduzetnika, te banke ili štedionice, i dost Molbi treba priložiti po jedna primjerak (presliku) sljedećih dokumenata: A. Potvrde o pravnom statusu - za obrtnike: obrtnica odnosno povlastica za povlaštene obrte,

- za trgovačka društva i trgovce pojedince: rješenje o upisu u sudski registar i sve naknadne izmjene u registraciji, obavijest o razvrstavanju po granama djelatnosti Državnog zavoda za statistiku, obrazac prijave potpisa.

B. Kratko mišljenje banke sastavljeno sa sljedećih aspekata:

- mišljenje o dosadašnjem pravnom i gospodarskom razvoju obrta, odnosno trgovačkog društva za kojeg podnosi zahtjev, - mišljenje o investicijskom projektu i njegovom značenju, - mišljenje o osobnom bonitetu obrtnika, odnosno vlasnika trgovačkog društva, uključujući i njihov životopis, - mišljenje o osobnom i imovinskom bonitetu svih jamaca. Mišljenje banke treba sadržavati samo najosnovnije podatke, a HGA zadržava pravo da pojedinim projektima traži detaljnije podatke.

C. Kratki opis investicijskog projekta, troškovnik s popisom obavljača, plan prihoda i rashoda i ostale neophodne ekonomske pokazatelje. Kod građevinskih projekata ovjerenu presliku građevinske dozvole, ako je zakonom predviđena.

D. Predočenje bilance i računa dobitka i gubitka za 3 godine koje prethode godini u kojoj se traži podrška, zajedno s popisom izvršenih ulaganja. Kod djelatnosti koje nemaju obvezu vođenja poslovnih knjiga potrebno je predočiti potvrde o imovinskom stanju Ako trgovačko društvo, trgovac pojedinac, odnosno obrt postoji manje od 3 godine, potrebno je predočiti podatke od vremena njihovog osnivanja. U slučaju da mali poduzetnici iz opravdanih razloga nemaju određeni dokument, mogu priložiti i druge odgovarajuće dokumente iz kojih je vidljivo financijsko poslovanje. Uz navedeno, potrebno je predočiti i sažetak financijske analize odnosno ekonomskih pokazatelja koji su bili temelj donošenja odluke o odobravanju kredita. U slučajevima kada se zahtjev za izdavanje garancije ili dodjeljivanje potpore djelomično ili u potpunosti odbija, HGA je dužna pismeno obavijestiti podnositelja o svojoj odluci. Ne postoji pravna osnova prema kojoj bi se nekome morala odobriti podrška.

6. INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA I NAČIN KORIŠTENJA KREDITA

Za obveze iz kredita odgovornost mora preuzeti i poduzetnik cjelokupnom svojom imovinom. Za svaki kredit banke i štedionice moraju obvezno ponuditi HGA sljedeće instrumente i načine osiguranja:

1. Hipoteku na sve nekretnine u vlasništvu korisnika kredita (uključujući i nekretnine u privatnom vlasništvu vlasnika trgovačkog društva) i/ili zalog vrijednosnih papira i pokretnina. Vrijednost zaloga mora iznositi najmanje 30% od ukupne vrijednosti odobrenih kreditnih sredstava, s time da je banka ili štedionica obvezna instrumentima osiguranja plaćanja osigurati najviši mogući iznos kredita u odnosu na imovinu poduzetnika. U slučaju da banka ili štedionica provjerom utvrdi da korisnik kredita nema dovoljan iznos hipoteke može se ponuditi i hipoteka nad nekretninama i/ili zalog vrijednosnih papira i pokretnina u vlasništvu druge pravne i/ili fizičke osobe.

2. Predračune i fakture za robu i usluge, za koje je odobren kredit, banka odnosno štedionica mora izravno doznačiti dobavljačima, a gotovinska isplata kredita moguća je najviše u iznosu od 10% od ukupno odobrenog iznosa kredita. Veća gotovinska isplata m

3. Hipoteku na materijalnu imovinu nabavljenu iz kredita, pri čemu ista mora biti osigurana kod osiguravajućeg društva.

4. Najmanje tri jamca. Za osiguranje povrata kredita u načelu obvezno jamstvo trebaju preuzeti bračni drug korisnika kredita, a kod društava s više vlasnika sve osobe koje imaju udjel u vlasništvu veći od 10%. Samo u posebno obrazloženim i opravdanim sluč Ostali instrumenti koje banke odnosno štedionice mogu po svom nahođenju tražiti od korisnika kredita su:

- vinkuliranje police o životnom osiguranju vlasnika trgovačkog društva, trgovca pojedinca odnosno obrtnika u korist banke ili štedionice, i

- drugi instrumenti osiguravanja povrata kredita u skladu s unutrašnjim pravilima banke ili štedionice i načelima bankarskog poslovanja.

7. KONTROLA

Banka ili štedionica je obvezna kontrolirati namjensko trošenje kredita i o svim bitnim saznanjima odmah izvijestiti HGA. HGA ima pravo uvida u svu dokumentaciju banke ili štedionice, koja se odnosi na kredit. kao i uvid u poslovnu dokumentaciju malog poduzetnika u njihovim poslovnim prostorijama.

8. ODNOSI HGA S BANKAMA ILI ŠTEDIONICAMA

Odnosi HGA s bankama ili štedionicama definiraju se Ugovorom o međusobnim obvezama HGA s davateljem kredita.

9. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program će se objaviti u "Narodnim novinama".

Klasa:450-02/95-01/02

Urbroj: 50301 OS-95-3

Zagreb, 1. ožujka 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>