Zakoni i propisi - Pravni savjeti 16 08.03.1995 Aneks Osnovnom nacionalnom ugovoru za gospodarstvo i javna poduzeća
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada Republike Hrvatske i Hrvatske udruge poslodavaca, s jedne strane, te Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Hrvatska udruga sindikata i Konfederacija nezavisnih sindikata Hrvatske, s druge strane, dana 2. ožujka 1995. godine zaključuju

Aneks

Osnovnom nacionalnom ugovoru za gospodarstvo i javna poduzeća

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Aneksom Osnovnom nacionalnom ugovoru za gospodarstvo i javna poduzeća (dalje u tekstu: Aneks ugovora) reguliraju se prava i obveze poslodavaca i radnika zaposlenih u gospodarstvu i javnim poduzećima u Republici Hrvatskoj, u području plaća i materijal Odredbe ovog Aneksa u pravilu se primjenjuju neposredno.

II. PLAĆA RADNIKA

Članak 2.

Poslodavac je dužan radniku isplatiti plaću koja se sastoj i od:

- osnovne plaće za puno radno vrijeme utvrđene temeljem složenosti poslova radnog mjesta na koje je radnik rasporeden za normalne uvjete rada na tom radnom mjestu;

- dodatka na plaću po osnovi radnog iskustva i otežanih uvjeta rada.

Članak 3.

Najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove i zadatke iznosi 1.003,00 kn. Najniža osnovna plaća sastoji se od osnovice u iznosu od 680,00 kn i dodatka u iznosu najmanje 323,00 kn Osnovica od 680,00 kn se primjenjuje pri izračunavanju osnovne plaće za više složene poslove i zadatke. Tako izračunatom iznosu dodaje se iznos od najmanje 323,00 kn, što sve zajedno čini osnovnu plaću.

Članak 4.

Osnovica iz članka 3., stavka 2. u iznosu od 680,00 kn pomnožena s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova, povećava se: - za rad noću 30 posto - za prekovremeni rad 50 posto - za rad nedjeljom 35 posto - za rad u smjenskom radu u drugoj smjeni ili dvokratni rad s prekidom dužim od 1 sata 10 posto Ako radnik radi na dane blagdana i neradne dane utvrđene zakonom ima pravo na naknadu plaće i plaću uvećanu za 50 posto. Ako radnik radi na dan Uskrsa ima pravo na plaću uvećanu za 50 posto.

Članak 5.

Minimalna plaća iznosi 867,00 kn mjesečno za razdobIje siječanj-ožujak 1995 godine.

Članak 6.

Radniku se može isplatiti jednokratni dodatak na plaću u iznosu od 700,00 kn. Jednokratni dodatak na plaću iz prethodnog stavka isplaćuje se u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem radnik koristi godišnji odmor.

III. MATERIJALNA PRAVA RADNIKA

Članak 7.

U slučaju kada radnik stekne uvjete za mirovinu pripada mu pravo na otpremninu u visini od najmanje 3.762,00 kn.

Članak 8.

Radnik ili njegova obitelj ima pravo na solidarnu pomoć u sljedećim slučajevima:

1. smrti radnika u visini od najmanje 3.837,00 kn;

2. smrti člana uže obitelji u visini od najmanje 1.279,00 kn.

Poslodavac može, ako se za to steknu svi uvjeti, isplatiti solidarnu pomoć u slučajevima:

1. nastanka invalidnosti radnika u visini od 1.279,00 kn;

2. bolovanja radnika dužeg od 90 dana radi nabavke medicinskih pomagala i pokrića participacije pri kupnji lijekova, u visini od 1.279,00 kn;

3. otklanjanja štetnih posljedica nastalih elementarnim nepogodama na objektima za stanovanje radnika u visini od 1.279,00 kn.

Članak 9.

Kada je radnik upućen na službeno putovanje u zemlji pripada mu naknada prijevoznilk troškova, dnevnica u iznosu 123,00 kn i naknada punog iznosa hotelskog računa za spavanje. Troškovi i dnevnice za službena putovanja u inozemstvu obračunavaju se na način kako je to regulirano za tijela državne uprave.

Članak 10.

Za vrijeme rada izvan sjedišta poslodavca i izvan mjesta njegovog stalnog boravka, radnik ima pravo na terenski dodatak u visini koja mu pokriva povećane troškove života zbog boravka na terenu. Visina terenskog dodatka ovisi o tome da li su radniku osigurani smještaj, prehrana i drugi uvjeti boravka na terenu. Puni iznos terenskog dodatka iznosi 73,80 kn dnevno. Terenski dodatak se isplaćuje redniku najkasnije posljednji radni dan u mjesecu za sljedeći mjesec Dnevnica i terenski dodatak međusobno se isključuju

Članak 11.

Posebnim kolektivnim ugovorom, općim aktom ili ugovorom o zapošljavanju utvrdit će se slučajevi kada radniku koji radi u sjedištu poslodavca pripada pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji. Naknada za odvojeni život od obitelji isplaćuje se zbog pokrića povećanih troškova života radnika i iznosi 738,oo kn mjesečno. Ako je radniku osiguran plaćeni smještaj ili prehrana, visina naknade za odvojeni život umanjit će se u odgovarajućem novčanom iznosu. Naknada za odvojeni život i terenski dodatak međusobno se isključuju.

Članak 12.

Radnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla u visini stvarnih troškova prijevoza javnim prometom prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte. U slučajevims kada postoji mogućnost korištenja višc alternativnih sredstava javnog prometa različite cijene, radnik ima pravo na nadoknadu troškova prijevoza s posla i na posao u visini cijene one vrste javnog prometa koja je najpogodnija za poslodavca.

Članak 13.

Ukoliko radnik ima pravo na korištenje privatnog automobila u službene svrhe, nadoknadit će mu se troškovi u visini 30 posto cijene litre benzina (super-olovni) po prijeđenom kilometru.

Članak 14.

Radnik ima pravo na jubilarnu nagradu za ukupni radni staž navršen kod istog poslodavca:

- 10 godina radnog staža od najmanje 667,00 kn;

- 15 godina radnog staža od najmanje 777,00 kn;

- 20 godina radnog staža od najmanje 877,00 kn;

- 25 godina radnog staža od najmanje 970,00 kn;

- 30 godina radnog staža od najmanje 1.065,00 kn;

- 35 godina radnog staža od najmanje 1.254,00 kn.

Članak 15.

Poslodavac može jednom godišnje osigurati poklon djetetu radnika do 15 godina starosti u visini od najmanje 200,00 kn po djetetu.

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 16.

Aneks ugovora stupa na snagu danom potpisa, a primjenjuje se do 31. ožujka 1995. godine, uz mogućnost produljenja njegovog važenja. Potpisnice Aneksa ugovora će u slučaju produljenja važenja Aneksa ugovora uvažavati kriterije utvrđene Odlukom o uputama za provedbu politike plaća ("Narodne novine", broj 69/94).

Članak 17.

Potpisivanjem i stupanjem na snagu odgovarajućeg granskog ugovora, za poslodavce odnosno radnike zaposlene u toj grani prestaje važenje ovog Aneksa ugovora.

Članak 18.

Aneks ugovora se registrira u Ministarstvu rada i socijalne skrbi i objavljuje u "Narodnim novinama".

U Zagrebu, 2. ožujka 1995.

POTPISNICE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Joso Škara, ministar rada i socijalne skrbi, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA

Željko Ivančević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE

Dragutin Lesar, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

HRVATSKA UDRUGA SINDIKATA

Niko Gunjina, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

KONFEDERACIJA NEZAVISNIH SINDIKATA HRVATSKE

Mladen Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.