Zakoni i propisi - Pravni savjeti 16 08.03.1995 Posebne uzance u ugostiteljstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Na temelju članka 3. alineja 13 Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine" br. 66/91 i 73/91) i članka 21. točka 1. alineja 5. Statuta Hrvatske gospodarske komore ("Narodne novine" br. 11/94, pročiščeni tekst) Skupština Hrvatske gospodarske komore na 6. sjeednici održanoj 16. veljače 1995. utvrđuje

Posebne

uzance u ugostiteljstvu

I. OPĆE ODREDBE

Primjena uzanci

1. Ovim se posebnim uzancama utvrđuju poslovni običaji za poslove ugostiteljskih usluga. Ove uzance primjenjuju se na odnose iz ugovora o ugostiteljskim uslugama u gospodarstvu. Na odnose iz ostalih ugovora o ugostiteljskim uslugama ove uzance se primjenjuju ako su ih stranke ugovorile ili ako iz okolnosti proizlazi da su htjele njihovu primj

Ugovori na koje se odnose uzance

2. Poslovi za koje se ovim uzancama utvrđuju poslovni običaji jesu sljedeći ugovori o ugostiteljskim uslugama: 1. ugovor o hotelskim uslugama, 2. ugovor o smještaju u turističkim apartmanima,

3. ugovor o uslugama kampiranja,

4. ugovor o uslugama prehrane i točenja pića.

Za ugovore iz stavka 1. ove uzance, između ugostitelja, naručitelja usluge i gosta utvrđuju se poslovni običaji: kad je gost pojedinac (izravni naručitelj), kad je riječ o grupi gostiju i kad je sklopljen ugovor o alotmanu. Načelo poštenja i savjesnosti 3. Poštenje i savjesnost temeljna su načela kojih se stranke moraju držati u poslovima ugostiteljskih usluga. Stranke se ne mogu pozvati na neku od ovih uzanci ako bi njezina primjena u određenom slučaju uzrokovala posljedice oprečne tim načelima

II. ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA UGOVORE O UGOSTITELJSKIM USLUGAMA

Bitni sastojci ugovora Smatra se da su stranke sklopile ugovor o ugostiteljskim uslugama ako su se bilo na koji način sporazumjele o bitnim sastojcima ugovora, a to su odredbe o vrsti i opsegu usluga, cijeni usluga i vremenu korištenja usluga Oblik ugovora Sklapanje ugovora o ugostiteljskim uslugama ne podliježe određenom obliku, ako zakonom iIi voljom stranaka nije drukčije određeno. Za ugovor koji nije sklopljen u pisanom obliku svaka stranka može zahtijevati od druge stranke pismenu potvrdu koja sadrži Cijena usluge 6. Nije li drukčije ugovoreno, smatra se de je ugovorena ona cijena koja vrijedi u ugostiteljskom objektu na početku korištenja usluge i koja je objavljena na način određen propisima i ovim uzancama.

III. UGOVOR O HOTELSKIM USLUGAMA

Vrste ugovora o hotelskim u.slugama

7. Ugovorima o hotelskim uslugama smatraju se: izravni ugovor o hotelskim uslugama, agencijski ugovor o hotelskim uslugama i ugovor o alotmanu 1.

IZRAVNI UGOVOR O HOTELSKIM USLUGAMA

Sklapanje ugovora

8. Ugovor o hotelskim uslugama sklopljen je kad ugostitelj (hotelijer) prihvati zahtjev gosta koji je izravno od njegs zatražio smještaj ili pansion. Ako je gost poslao zahtjev za rezervaciju smještaja ili pansiona, ugovor se smatra sklopljenim kad on primi potvrdu o rezervaciji.

9. Zahtjev za rezervaciju smještaja ili pansiona sadrži vrstu ugostiteljske usluge, vrijeme početka i trajanja usluge te adresu gosta. Rezervacija smještaja ili pansiona može se zahtijevati na nekom od svjetskih jezika, a rezervacija smještaja i po međunarodnom hotelskom telegrafskom kodu za narudžbe soba. Ako ugostitelj pri rezervaciji to zahtijeva, rezervacija zatražena usmeno ili telefonski mora se potvrditi pismeno, brzojavno, teleprinterom, telefaksom ili drugim sredstvom priopćavanja. U tom slučaju ugovor je sklopljen tek kad gost primi pismenu potvrd

10. Ugostitelj će na zahtjev za rezervaciju odgovoriti odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana primitka zahtjeva, uzimajući u obzir početak korištenja usluge. Zahtjeve za rezervaciju ugostitelj je dužan prihvatiti po redu kao što ih primi, u granicama slobodnih kapaciteta. Ako gost zahtijeva da se prihvat rezervacije potvrdi pismeno, ugostitelj može naplatiti troškove te potvrde. Ako ugostitelj u određenom roku ne odgovoi-i na zahtjev za rezervaciju, gost ima pravo na naknadu obične štete

11. Ugostitelj može prihvat zahtjeva za rezervaciju uvjetovati plaćanjem predujma. Uobičajeni predujam jednak je cijeni naručenih usluga za jedan dan. U objektima sa sezonskim poslovanjem, predujam je u sezoni jednak cijeni naručenih usluga za tri dana boravk Ugostitelj će na zahtjev gosta potvrditi primitak predujma bez odlaganja a najkasnije u roku od 72 sata nakon primitka uplaćenog iznosa. Ako nije drukčije ugovoreno, predujam vrijedi kao unaprijed plaćeni dio cijene, a ako gost pravodobno ne otkaže naručenu uslugu, ugostitelj ima pravo iz predujma naplatiti naknadu štete.

12. Ugostitelj će prihvatiti svaku ponudu za sklapanje ugovora o hotelskim uslugama i dati smještaj odnosno uslugu pansiona u granicama raspoloživih kapaciteta, uz uvjet da je gost u mogućnosti i da je spreman platiti cijenu te da je u takvu stanju da može bi

Predmet ugovora o hotelskim uslugama

13. Predmet ugovora o hotelskim uslugama može biti usluga smještaja, pansiona ili polupansiona. Ugovor o hotelskim uslugama, koji se tiče usluge smještaja, može uključivati i usluge doručka koji je uračunat u cijenu.

14. Pod pansionom se podrazumijeva smještaj i tri obroka (doručak, ručak i većera), a pod polupansionom smještaj s doručkom i jednim od ostalih obroka. Cijena pansiona računa se od prvog obroka kojim je gost poslužen nakon dolaska, a obroci kojima gost nije bio poslužen na dan dolaska, dat će mu se, prema njegovoj želji, na dan odlaska. Za obroke koje nije iskoristio ni pravodobno otkazao, gostu se pri obračunu ne umanjuje cijena pansiona. Pod cijenom pansiona odnosno polupansiona podrazumijeva se cijena te usluge za najmanje tri dana. Ako je ugovorena usluga pansiona ili polupansiona za manje od tri dana, ili ako gost skrati ugovoreni boravak na manje od tri dana, cijena pansiona odnosno polupansiona povećava se za 20 posto.

Trajanje i otkaz ugovora

15. Ugovor o hotelskim uslugama može se sklopiti na određeno ili neodređeno vrijeme. Smatra se da je ugovor o hotelskim uslugama sklopljen na neodređeiio vrijeme po načelu dan po dan. Naime, on se automatski produljuje za slijedeći dan ako ga ugostitelj ili gost ne otkaže do 12 sati. Nakon prestanka ugovora o hotelskim uslugama gost je dužan napustiti sobu do vremena određenog kućnim redom, a ako takve odredbe u kućnom redu nema - do 12 sati. Ako s ugostiteljem nije drugačije ugovoreno, zadržavanje sobe nakon vremena određenog kućnim redom odnos no poslije 12 sati znači plaćanje sobe još za jedan dan, odnosno dnevnog boravka ako gost napusti sobu do 18 sati.

16. Ako se gost ne koristi u ugovoreno vrijeme uslugamt smještaja ili pansiona, ugostitelj ima pravo od njega zahti jevati naknadu štete Gost nije dužan platiti naknadu štete ugostitelju ako otkaže rezervaciju smještaja ili pansiona: 1. do 12 sati prvog dana - kada je riječ o smještaju do dva dana, 2. dva dana prije početka korištenja usluge - ako je riječ o smještaju od tri do sedam dana, 3. sedam dana prije početka korištenja usluge - ako je riječ o smještaju duljem od sedam dana ili o sezonskom objektu u sezoni. Gost nije dužan platiti naknadu štete ni kad napusti objekt prije proteka ugovora ako otkaže daljnje usluge ugostitelju u rokovima iz stavka 1. ove uzance, računajući ih prema danu napuštanja sobe.

17. Gost može otkazati pojedine obroke u pansionu ili polupansionu ako o tome obavijesti ugostitelja do 19 sati tekućeg dana za idući dan Ugostitelj će gostu koji je otkazao obrok u pansionu osigurati, na njegov zahtjev, obrok suhe hrane (lunch-paket) odgovarajuće vrijednosti i kvalitete.

18. Ugostitelj nema pravo otkazati prihvaćenu rezervaciju smještaja ili pansiona. Nije li drukčije utvrđeno zahtjevom za rezervaciju ugostitelj je dužan gostu koji ima potvrđenu rezervaciju zadržati sobu do 18 sati. Nakon toga, ako nema posebnih obavijesti, smatra se da gost sobu neće koristiti pa ugostitelj može njome raspolagati. Izn Ako gost naknadno dođe, a da prije toga nije poslao obavijest o tome kada će doći, ugostitelj mu je dužan dati smještaj u granicama raspoloživih kapaciteta Dade li gost ugostitelju predujam ugostitelj mu je dužan držati sobu na raspolaganju do 12 sati slijedećeg dana.

Preva i obveze stranaka

19. Na temelju ugovora o hotelskim uslugama gost stječe pravo: 1. Uporabe prostorija što su određene za smještaj i korištenja pripadajućih usluga, a ako je ugovoren pansion ili polupansion i odgovarajućih obroka; 2. Korištenja svim uređajima, zajedničkim prostorijama i uslugama službi što su u tom objektu i drugim pripadnim objektima i prostorima namijenjenih gostima.

20. Ugostitelj će ugovorenog dana staviti gostu na raspolaganje prostorije određene za smještaj i pružiti mu druge ugovorene ugostiteljske usluge odnosno usluge što ih on zatraži u skladu s poslovnim običajima, a koje ugostitelj može pružiti. Sobu predviđenu za smještaj ugostitelj je dužan gostu staviti na raspolaganje čim bude pospremljena, ali najkasnije do 15 sati, a nakon toga kada se gost prijavi.

21. Zatraži li gost da sobu zauzme ujutro na dan dolaska, ugostitelj ima pravo zaht.ijevati naplatu smještaja i za proteklu noć ako soba nije mogla biti izdana zbog toga što ju je trebalo ujutro staviti gostu na raspolaganje. Ako gost upotrijebi sobu između šest i osamnaest sati za dnevni odmor u trajanju do osam sati, ugostitelj naplaćuje smještaj po nižoj cijeni, ovisno o trajanju usluge, ali ta cijena ne može biti veća od 50 posto redovite cijene smještaja.

22. Ugostitelj je dužan pružiti hotelske usluge u objektu određenom ugovorom i pridržavati se ugovorenih obveza. U protivnom dužan je gostu naknaditi samo običnu štetu. Iznimno od prethodnog stavka ugostitelj može smjestiti gosta u drugi najbliži objekt iste ili više kategorije u ugovorenom mjestu smještaja. U tom slučaju gost ne može tražiti naknadu štete samo zbog te zamjene. Eventualnu razliku u cijeni, povećane trošk

23. Pri dolasku u ugostiteljski objekt gost se prijavljuje osobi odgovornoj za primanje gostiju na recepciji.

24. Pri predaji ključa sobe odnosno kartice, soba mora biti potpuno pripremljena za gosta. Pri dolasku odnosno odlasku gosta ugostitelj u objektima s četiri i pet zvjezdica dužan je prenijeti prtljagu gosta od ulaza u objekt do sobe i obratno, bez naknade.

25. Ugostitelj je dužan gostu osigurati nesmetano korištenje ugovorenim uslugama sve dok ugovor traje. Ugostitelj mora gostima tijekom čitava dana osiguravati usluge smještaja, te red, tišinu i pomoć. On mora odrediti osobu koja će noću obavljati te dužnosti.

26. Ugostitelj daje gostu bez posebne naplate sve obavijesti u vezi s boravkom, ugostiteljskim uslugama, kulturno-zabavnim priredbama u mjestu i izletima, te obavijesti i podatke iz voznih redova, telefonskih imenika i slično.

27. Ugostitelj je dužan probuditi gosta u vrijeme koje gost odredi. Ugostitelj je odgovoran za običnu štetu uzrokovanu gostu time što nije udovoljio obvezi iz stavka 1. ove uzance. 28. Prostorije, uređaje, opremu i inventar, koji su mu stavIjeni na raspolaganje gost je dužan upotrebljavati u svrhe što ih je odredio ugostitelj, poštujući kućni red, ove uzance i druge poslovne običaje.

29. Gost može upotrebljavati sobe za svoj smještaj i za smještaj osoba naznačenih u trenutku sklapanja ugovora. Gost ne smije u sobi pripremati (kuhati) hranu ni napitke Nije li drukčije ugovoreno, gost ne može koristiti prostorije koje su mu stavljene na raspolaganje u komercijalne svrhe.

30. Gost je dužan prostorije koje su mu stavljene na raspolaganje, uređaje, opremu i inventar upotrebljavati kao dobar domaćin Nakon prestanka ugovora gost je dužan prostorije koje su mu stavljene na raspolaganje predati ugostitelju u stanju u kojem ih je zatekao Gost odgovara za štetu u prostorijama koje su mu stavljene na raspolaganje, kao i za nestanak i oštećenje uređaja, opreme i inventara u tim prostorijama, što su nastali njegovom krivnjorn, krivnjom osoba za koje gost odgovara i krivnjom osoba koje ga posj

31. Ugostitelj naplaćuje usluge od gosta po cijeni obračunatoj prema cjeniku objekta, uzimajući u obzir i popuste i dodatke što proizlaze iz cjenika i ovih uzanci. U cijenu smještaja uračunavaju se usluge uporabe hotelskog bazena, plaže i dječjeg igrališta, a u cijenu smještaja u motelu uračunava se i parkiranje automobila. Korištenje ostalih usluga može se naplatiti. Za ulazak u objekte s posebnim programima ili glazbom, priredbama i sl, unutar ugostiteljskog objekta može se od gosta naplatiti naknada

32. Za gosta koji je ugovorio smještaj ugostitelj posebno obračunava boravišnu pristojbu i premiju osiguranja gosta, te ih od njega naplaćuje.

33. U sobama s minibarom gost je dužan platiti potrošena pića. Potrošenim pićima iz minibara smatra se razlika između stanja pića pri dolasku i odlasku gosta.

34. Ugostitelj od gosta posebno naplaćuje uporabu telefona, teleprintera, telefaksa i sl. Naknada za uporabu telefona, teleprintera, telefaksa i sl. za mjesna priopćavanja iznosi 30 posto, a za međumjesna i međunarodna priopćavanja 20 posto više od poštanske tarife. Za primljene faksove naplaćuje se naknada u visini cijene materijala (papira) 35. Ugostitelj ne naplaćuje uporabu TV prijemnika u hotelskim sobama za gledanje redovnih programa. Za gledanje posebnih programa iz hotelskog studija ugostitelj može naplatiti uporabu TV prijemnika.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su pokren 15 osoba. te dnevni odmor i jedan obrok za vozača autobusa. Ako se skupina sastoji od 30 osoba, ugostitelj može odobriti besplatan boravak još jednom predstavniku naručitelja.

83. Ako ugovorom nije drukčije određeno, rokovi otkaza smještaja i pansiona jesu: , 1. Za otkaz cijele skupine - 30 dana prije dolaska; 2. Za otkaz do 50 posto ugovorene skupine - 21 dan prije dolaska; 3. Za otkaz do 25 posto ugovorene skupine - 14 dana prije dolaska. Za objekte sa sezonskim poslovanjem rokovi iz stavka 1. ove uzance izvan sezone smanjuju se na polovicu.a rok iz točke 2 na 10 dana. Ako je ugovorena skupina gostiju koja bi imala zauzeti više od 30 posto ukupnog kapaciteta objekta, ugostitelj može pismeno obavijestiti naručitelja u razdoblju od 60 do 30 dana prije dolaska skupine da namjerava raspolagati sobama za koje mu naručitelj n 84. Ako naručitelj otkaže ugovor (rezervaciju) nakon istjeka rokova za otkaz (uz. 83.), ugostitelj ima pravo na ugovorenu odštetu. Ako tako ugovorenog utanačenja nema ugostitelj ima pravo na odštetu u iznosu od 2/3 cijene ugovorenih usluga za jednu noč po otk Odredbe prethodnog stavka primjenjuju se i u slučaju zakašnjenja u dolasku i nedolaska gostiju (no-show). Ako nije drukčije ugovoreno, odšteta za slučajeve zakašnjelog otkaza ugovora (rezervacija) i "no-show" odšteta iz stavka 1. ove uzance ne može biti veća od ugovorene cijene boravka za tri noći po otkazanom gostu. Dade li ugostitelj rezervirane kapacitete na uporabu drugim gostima, nema pravo na odštetu (stavak 1. i 2.) od naručitelja.

85. Ako gost neopravdano ode prije vremena, ugostitelj naplaćuje od naručitelja odštetu u visini tri četvrtine ugovorene cijene neiskorištene usluge. 2.4. Prigovori na usluge

86. Ugostitelj je dužan odmah razmotriti prigovor na usluge što su ga dali gost ili predstavnik naručitelja za vrijeme boravka gosta. Utvrdi li da je prigovor opravdan, ugostitelj će, osim što će udovoljiti ugovoru, ponuditi gostu odgovarajuću naknadu u novcu ili uslugama. Nagodbu s gostom ugostitelj će pismeno utvrditi, uz potpis gosta ili predstavnika naručitelja.

87. Naručitelj je dužan ugostitelju dostaviti prigovor gosta (sudsku opomenu, tužbu i sl.) u roku od mjesec dana od dana kada je primi. Zajedno s prigovorom naručitelj dostavlja svoj prijedlog za rješenje (nagodba, vođenje spora). Ugostitelj je dužan na dostavljeni prigovor odgovoriti u roku od 15 dana. Ne odgovori li u tom roku, smatrat će se da ne prihvaća prigovor odnosno prijedlog. 2.5. Uzajamne obveze naručitelja i ugostitelja 88. Naručitelj je dužan ugostitelju dati sve potrebne obavijesti o rezerviranim uslugama.

89. Usluge što ih ugostitelj daje gostima koji su klijenti naručitelja, u skladu s ugovorom, bilo da je riječ o individualnim gostima ili skupini gostiju, moraju biti iste kvalitete kao i usluge što ih ugostitelj uz iste uvjete daje svojim izravnim gostima.

90. Ugostitelj će se suzdržati od nagovaranja gosta klijenta naručitelja da postane njegov izravni gost.

91. Ako se naručitelj istodobno obrati nekolicini ugostitelja da bi dobio ponudu rezervacije, uzdržat će se od sklapanja ugovora s više ugostitelja za boravak istog gosta u nakani da naknadno, unutar dopuštenih ugovornih rokova,otkaže one koje neće prihvatiti Ne drži li se naručitelj uzance iz prethodnog stavka ugostitelj ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o hotelskim uslugama bez obveze vraćanja rezervacijske pristojbe kao i bilo kakve naknade ili odštete naručitelju. U slučaju ugovorenih serija skupina,

92. Ugostitelj je dužan naručitelju dati točnu obavijest o lokaciji, vrsti i kategoriji objekta te o vrsti i kakvoći usluga. Za netočne obavijesti, koje prouzroče odštetni zahtjev gosta, odgovara ugostitelj. Ako je naručitelj dao netočnu obavijest, ugostitelj neće odgovarati u slučaju odštetnog zahtjeva gosta. Naručitelj je dužan poštovati obavijesti što ih dobije od ugostitelja.

93. Ugostitelj i naručitelj suzdržat će se od svih izjava gostima klijentima naručitelja kojima bi se dovela u sumnju kakvoća usluga što ih daje druga ugovorna strana i od svih izjava koje nanose štetu poslovnom ugledu druge ugovorne strane.

94. Na ugovor o hotelskim uslugama sklopljen između naručitelja i ugostitelja (agencijski ugovor o hotelskim uslugama) primjenju;u se odgovarajuće uzance za ugovor o hotelskim usiugama (uz. od 9. do 61.), ako drukčije nije određeno uzancama iz ovog odjeljka.

3. UGOVOR O ALOTMANU

Sklapenje ugovora

95. Ugovor se sklapa na obrascu putničke agencije ili ugostitelja, a može se sklopiti i na drugi na,čin u pisanom obliku. Ako agencija ili ugostitelj imaju opće uvjete poslovanja koji nisu sadržani u obrascu ugovora, a ugovor se na njih ne poziva, takvi su uvjeti poslovanja sastavnim dijelom ugovora o alotmanu ako su prije sklapanja ugovora bili dostavljeni drugoj strani ili Obveza ugostitelja 96. Ugostitelj je dužan bez odgode obavijestiti putničku agenciju o svakoj promjeni u objektu ili uslugama nakon sklapanja ugovora. Ako je ugovor o alotmanu sklopljen za smještaj gostiju u ugostiteljskom objektu u izgradnji, ugostitelj je dužan bez odgode obavijestiti putničku agenciju čim ocijeni da ugostiteljski objekt u vrijeme početka izvršavanja ugovora neće biti u skladu s opiso

97. Ugostitelj je dužan osobama koje mu pošalje putnička agencija pružati usluge navedene u turističkoj uputnici u skladu s ugovorom o alotmanu. Usluge navedene u turističkoj uputnici koje nisu u skladu s ugovorom o alotmanu, ugostitelj je dužan pružati u granicama raspoloživih kapaciteta.

98. Nije li ugovorena cijena bez provizije ugostitelj je dužan putničkoj agenciji isplatiti proviziju na promet ostvaren na temelju ugovora o alotmanu. Provizija se određuje u određenom postotku od cijene pruženih usluga (linearna provizija), a može se odrediti u različitim postocima, ovisno o upotrebi angažiranih kapaciteta (stimulativna provizija). Obavijest o tijeku popune kapaciteta 99. Ugovorom o alotmanu utvrduju se rokovi za obavijesti ugostitelju o tijeku popune smještajnih kapaciteta. Ako ugovorom nije drukčije određeno, ovisno o navikama pojedinoga turističkog područja, putnička agencija je dužna najkasnije dva mjeseca prije početka ispunjavanja ugovora o alotmanu obavijestiti ugostitelja o tijeku popune angažiranih kapaciteta i o tom Odustanak od ugovora 100. Rokovi za obavijest o odustanku od uporabe angažiranih kapaciteta jednaki su onima za otkaz smještaja i pansiona za skupinu gostiju (uzanca 83.). Ugovorom o alotmanu može se ugovoriti da putnička agencija odustaje od korištenja angažiranih kapaciteta za ugovorenu skupinu gostiju u određenom razdoblju, ako u ugovorenom ili uobičajenom roku ne obavijesti ugostitelja da će ih koristiti. Raspolaganje kapacitetima - pravo ugostitelja 101. Ugostitelj ima pravo raspolagati kapacitetima od kojih putnička agencija nije odustala u roku i za koji nije poslali obavijest o korištenju odnosno listu gostiju. Putnička agencija može se koristiti kapacitetima za koje pošalje obavijest o korištenju nakon određenog roka, sa mo ako se ugostitelj s time složi. U tom će se slučaju kapaciteti koristiti uz uvjete iz ugovora o alotmanu. Primjena uzanci 102. Ako uzancama iz ovog odjeljka nije nešto posebno utvrđeno, na odnose između putničke agencije i ugostitelja ugovora o alotmanu primjenjuju se posebne uzance utvrđene za agencijski ugovor o hotelskim uslugama za skupine gostiju.

IV. UGOVOR O SMJEŠTAJU U TURISTIČKIM APARTMANIMA

Primjena uzanci

103. Nije li drukčije ugovoreno, uzance za ugovor o smještaju u turističkim apartmanima primjenjuju se na odnose među ugostitelja i gosta odnosno naručitelja za smještaj turističkim apartmanima ugovorenim u trajanju od sedam i više dana. Za smještaj u turističkim apartmanima kraći od sedam dana primjenjuju se posebne uzance za ugovor o hotelski uslugama

Oblik ugovora

104. Uobičajeno je da se ugovor o smještaju u turističkim apartmanima sklapa u pisanom obliku. Ugovor se sklapa na obrascu pripremljenom od ugostitelja, s kojim se gost upoznaje prije potpisivanja ugovora.

Rezervacija smještaja

105. Gost odnosno naručitelj može rezervirati smještaj u turističkom apartmanu. Prihvat rezervacije obvezuje ugostitelja na sklapanje ugovora o smještaju u turističkim apartmanima.

Predujam

106. Ugostitelj može uvjetovati prihvat rezervacije plaćanjem predujma. Iznos predujma određuje se prema trajanju zatraženog najma apartmana i cijeni najma.

Odustanak od rezervacije

107. Odustane li gost odnosno naručitelj od rezervacije, ugostitelj je dužan odmah vratiti mu plaćeni predujam uz odbitak odštete koja iznosi: . 10 posto kada ugostitelj obavijest o odustanku primi mjesec i više dana prije ugovorenog početka uporabe apartmana, . 50 posto kada obavijest o odustanku ugostitelj primi između sedam i mjesec dana prije ugovorenog početka uporabe apartmana, . 100 posto kada obavijest o odustanku ugostitelj primi manje od sedam dana prije početka uporabe apartmana. Prestanak obveze sklapanja ugovora

108. Prestaje obveza ugostitelja za sklapanje ugovora o smještaju u turističkim apartmanima, ako gost odnosno naručitelj ne sklopi ugovor u roku od 48 sati nakon vremena dolaska gosta određenog rezervacijom, osim u slučaju da u tom roku gost potvrdi svoj kasni U slučaju prestanka obveze sklapanja ugovora iz stavka 1. ove uzance ugostitelj zadržava u cijelosti naplaćeni predujam.

Trajanje ugovora

109. Ugovor o smještaju u turističkim apartmanima sklapa se na određeno vrijeme. Ugostitelj zadržava naplaćenu cijenu, ako gost napusti apartman prije isteka ugovorenog vremena. Ne napusti li gost apartman nakon isteka ugovora ugostitelj ima pravo: . prestati s pružanjem usluga gostu, . naplatiti od gosta tako produženu uporabu apartmana po trostrukoj cijeni od ugovorene.

Lista inventara

110. Prilikom predaje apartmana na uporabu gost potpisu je listu inventara. Smatra se da je gost suglasan sa stanjem iz liste inventara, ako prilikom njenog potpisivanja nema primjedbi ili rezervi.

Zabrane gostu

111. Posebno je zabranjeno gostu: . unijeti namještaj u apartman, te praviti bilo kakve preinake na namještaju bez pismene suglasnosti ugostitelja, . smjestiti u apartman veći broj osoba od kapaciteta apartmana, . pružati ugostiteljske usluge u smještajnom prostoru ili ga koristiti u druge svrhe različite od onih utvrđenih ugovorom, . obavljati u apartmanu bilo kakvu aktivnost koja šteti normama zajedničkog života, morala, pristojnosti i javnog reda, . upotrebljavati bez pismene dozvole ugostitelja aparate koji osjetno povećavaju potrošnju eleketrične energije, vode i goriva.

Cijena

112. Cijena za uporabu apartmana za cijelo ugovoreno razdoblje naplaćuje se prije početka uporabe apartmana. U cijenu apartmana uračunavaju se: opskrba vodom, električnom energijom, energijom za kuhanje, grijanje vode i prostora, uređenje i čišćenje apartmana mijenjanje rublja u sobama i kupaonicama, mijenjanje stolnog rublja i odnošenje smeća. U cijenu se uraču

Jamčevina

113. Prilikom sklapanja ugovora o smještaju u turističkom apartmanu ugostitelj može tražiti da mu gost plati jamčevinu za štetu za oštećene ili uništene uređaje, opremu i inventar u apartmanu i zajedničkim prostorijama i prostorima. Uobičajena jamčevina je 25 posto ugovorene cijene smještaja. Ugostitelj je dužan vratiti plaćenu jamčevinu odmah nakon isteka ugovora i ispražnjenja apartmana, uz odbitak eventualne naknade štete (stavak 1.).

Raskid ugovora

114. Raskine li ugovor o smještaju u turističkom apartmanu zbog neispunjenja obveze gosta, ugostitelj ima pravo: . prestati pružati usluge gostu, . naplatiti gostu trostruku cijenu smještaja za uporabu apartmana nakon raskida ugovora. U slučaju raskida ugovora ugostitelj je dužan vratiti gostu 50 posto cijene za neiskorišteni najam apartmana, uz odbitak povećanog iznosa cijene za produženu uporabu apartmana nakon raskida ugovora (stavak 1.).

Najam kuća i stanova za odmor

115. Ako se kuće i stanovi za odmor iznajmljuju pod uvjetima iz ugovora o smještaju u turističkim apartmanima na odnose između ugostitelja i gosta odnosno naručitelja primjenjuju se uzance o smještaju u turističkim apartmanima.

116. Na ostale odnose između ugostitelja odnosno naručitelja i gosta primjenjuju se na odgovarajući način posebne uzance za ugovor o hotelskim uslugama odnosno agencijski ugovor o hotelskim uslugama, ako uzancama iz ovog odjeljka nije nešto drukčije utvrđeno.

V. UGOVOR O USLUGAMA KAMPIRANJA

Sklapanje ugovora

117. Ugovor o kampiranju sklopljen je kad ugostitelj prihvati zahtjev gosta odnosno rezervaciju naručitelja za uporabu prostora za kampiranje ili kamp jedinice. Prava i obveze ugovornih stranaka

118. Ugovorom o kampiranju gost stječe pravo: . uporabe prostora za kampiranje odnosno kamp jedinice radi smještaja šatora, kamp prikolice, automobila ili druge naprave za boravak u kampu, uporabe zajedničkih prostorija, uređaja, opreme i usluga koji su u kampu namijenjeni gostima.

119. Ugostitelj je dužan ugovorenog dana staviti gostu na raspolaganje prostor za kampiranje odnosno kamp jedinicu poravnatu i očišćenu, i dati mu iskaznicu s odgovarajućom oznakom. Ako ima više raspoloživih mjesta izbor kamp jedinice prepušta se gostu.

120. Ugostitelj je dužan gostima kampa osigurati red, mir i nužnu pomoć i odrediti osobe koje će obavljati te dužnosti.

121. Gost je dužan koristiti prostor za kampiranje i kamp jedinicu, prostorije, uređaje, opremu i usluge kampa kao dobar domaćin, poštujući red u kampu, ove uzance i druge poslovne običaje. Uporaba kampa

122. Prostor za kampiranje odnosno kamp jedinicu mogu upotrebljavati samo osobe koje su u času sklapanja ugovora označene ugostitelju kao korisnici. Gostu nije dopušteno davanje u podnajam prostora i opreme (šator, karavan i sl.) za kampiranje. Gostu je zabranjeno dovođenje drugih osoba u kamp bez dopuštenja ugostitelja.

Red u kampu

123. Red u kampu istaknut na vidljivom mjestu u recepciji kampa sastavni je dio ugovora o kampiranju. Red u kampu obično sadrži: primjenu ovih uzanci; uvjete pod kojima gost koristi prostor za kampiranje odnosno kamp jedinicu, zajedničke prostorije, uređuje i opremu kampa; davanje dragocjenosti u ostavu; način održavanja higijene, mira i red u kampu; uvje

124. Gost može pripremati hranu samo u prostoru označenom za pripremanje hrane. U kampu nije dozvoljeno loženje otvorene vatre osim na uređenim ognjištima.

125. Pse i druge životinje u kampu gosti su dužni držati pod nadzorom. Psi i druge životinje mogu se zadržavati samo na za to određenim mjestima u kampu.

Stvari gosta

126. Gost je dužan brinuti se o stvarima unijetim u kamp. Dragocjenosti i novac gost je dužan predati na čuvanje u recepciji kampa.

127. Prilikom odlaska gost je dužan očistiti prostor za kampiranje odnosno kamp jedinicu koju je koristio.

Raskid ugovora

128. Pored razloga iz uzance 58. ugostitelj ima pravo raskinuti ugovor o kampiranju i prestati s pružanjem usluga u naturističkim kampovima osobama (gostima) koji se ne pridržavaju normi naturističkog ponašanja.

Primjena uzanci

129. Na ugovor o kampiranju odgovarajuće se primjenjuju posebne uzance o ugovorima o hotelskim uslugama odnosno agencijski ugovor o hotelskim uslugama, ako ovom glavom nije drukčije određeno.

VI. UGOVOR O USLUGAMA PREHRANE I TOČENJA PIĆA

Sklapanje ugovora

130. Ugovor o uslugama prehrane i točenja pića sklopljen je kad ugostitelj prihvati rezervaciju gosta odnosno narudžbu usluga što ih gost od njega zatraži. U ugostiteljskom objektu ugovor u ime ugostitelja sklapaju osobe koje primaju narudžbe hrane i pića. Predmet ugovora

131. Rezervacija usluge prehrane mora sadržavati osobito vrstu usluge, opseg (broj osoba), količinu, cijenu i vrijeme korištenja. Cijena se u rezervaciji naznačuje na temelju prije tog dobivenih obavijesti odnosno nakon pregovora s ugostiteljem. Ako u rezervaciji nije naznačena cijena, primjenjuje s cijena iz cjenika ugostiteljskog objekta.

Cijena usluge

132. Ako gost izravno zatraži uslugu prehrane i točenja pića primjenjuju se cijene iz cjenika ugostiteljskog objekta. Cijene mogu biti određene po konzumaciji (po pojedinom jelu, piću), obroku ili u paušalnom iznosu bilo za koju količinu što je gost konzumira. Za pojedine kategorije i skupine gostiju mogu biti određene niže cijene. Rezervacija 133. Gost može rezervirati stol odnosno mjesto (sjedalo) u ugostiteljskom objektu. Ako se ne naplaćuje posebna naknada za rezervaciju, ugostitelj nije dužan prihvatiti rezervaciju stola ili mjesta (sjedala). Prihvati li rezervaciju, ugostitelj će zadržati stol odnosno mjesto sve dok ne procijeni da gost neće doći.

134. Ugostitelj je dužan prihvatiti svaku rezervaciju usluge prehrane i pića u granicama raspoloživih kapaciteta te narudžbu gosta uz uvjet da on može i da je spreman platiti cijenu te da je u takvu stanju da može biti gostom u ugostiteljskom objektu. Ugostitelj ima pravo odbiti usluge gostu koji nije u takvu stanju da može biti gostom u ugostiteljskom objektu. Pružanje usluga

135. Ugostitelj je dužan gostu pružiti usluge naznačene u jelovniku i karti pića (vinskoj karti). Jela i pića kojih nema ugostitelj je dužan označiti u jelovniku odnosno vinskoj karti ili o tome obavijestiti gosta pri preuzimanju narudžbe.

136. Stranke mogu ugovoriti posluživanje određenom količinom hrane i pića bez posebne naznake broja konzumacija (banket, svadbeni ručak i sl.). U tom slučaju naplaćuje se stvarni broj izdanih menua odnosno jela i stvarne količine izdanog pića.

Gost može odredi

137. Prema načinu posluživanja, cijene u ugostiteljskom objektu mogu se različito određivati (posluživanje za šankom, posluživanje za stolom, samoposluživanje i sl.). Tijekom izvedbe glazbenih ili zabavnih programa ugostitelj može naplaćivati ulaznice u ime rezervacije ili obaveznu konzumaciju, ili povećati cijene redovitih usluga.

138. Poslužena jela i pića moraju sadržajem i kakvoćom odgovarati naručenim jelima i pićima. Ako imaju standardni naziv, sadržaj i kakvoća ne smiju bitno odstupati od sadržaja i kakvoće tih jela i pića u odgovarajućim objektima. Ako posluženo jelo i piće sadržajem, kakvoćom i količinom ne odgovara narudžbi, gost ima pravo odbiti takvu uslugu bez obveze plaćanja, a može zahtijevati jelo i piće u skladu s narudžbom.

139. Ako gost to izričito zahtijeva, ugostitelj je dužan, osim u slučajevima iz uzance 137, poslužiti ga količinom manjom od uobičajene (mala porcija, pola porcije, dječja porcija), pri čemu će mu zaračunati primjereno nižu cijenu. Ugostitelj nije dužan posluž

140. Gost koji naruči menu plaća njegovu punu cijenu bez obzira je li konzumirao sva jela iz menua.

141. Pića svih vrsta (alkoholna, bezalkoholna) koja se u pravilu posluži u zatvorenim bocama moraju biti originalno punjena. Ta se pića moraju otvoriti pred gostom.

Plaćanje usluga

142. Cijena usluge plaća se na zahtjev gosta, u primjerenom roku nakon konzumacije jela i pića, a prije njegova odlaska iz ugostiteljskog objekta. Ako gost ne zatraži da plati, ugostitelj ima pravo zatražiti od njega da plati uslugu. Ugostitelj može zatražiti Ovisno o uvjetima poslovanja ugostitelj može naplaćivati uslugu unaprijed ili istodobno dok poslužuje jelo odnosno piće.

Korištenje usluga

143. Gost ima pravo nesmetano se koristiti naručenim uslugama u ugostiteljskom objektu, a i pripadnim uslugama ugostitelja. Gost je dužan ponašati se u ugostiteljskom objektu tako da ne remeti red ni boravak drugih gostiju i ne smeta radu osoblja. Pravo ugostitelja 144. Ugostitelj ima pravo odbiti daljnje usluživanje i uskratiti boravak u ugostiteljskom objektu gostu koji se ne ponaša u skladu s ovim uzancama i takva gosta udaljiti iz ugostiteljskog objekta. Gosta koji se zadržava u ugostiteljskom objektu, a nije naručio uslugu ugostitelj će najprije ponuditi uslugom, a ako on uslugu ne naruči ugostitelj može zatražiti da napusti ugostiteljski objekt. Gosta koji se neprimjereno dugo zadržava u ugostiteljskom objektu nakon konzumacije, ugostitelj će najprije ponuditi novom uslugom, a ako on uslugu ne naruči, ugostitelj može zatražiti da napusti ugostiteljski objekt.

Stvari gosta

145. Ako ugostitelj ima garderobu, gost je dužan pri dolasku predati stvari u garderobu (kaput i sl.) ako je u tom ugostiteljskom objektu garderoba obvezna. Uobičajeno je da gost u gardorobu predaje odjevne predmete (kaput, kabanicu, bundu i sl.). Dragocjenosti i novac ne smiju se ostaviti u garderobi. Ugostitelj ima pravo pregledati stvari što ih gost daje u garderobu.

146. Ugostitelj izdaje gostu potvrdu (garderobni broj) za stvari primljene u garderobu. Za čuvanje stvari u garderobi može se naplatiti naknada, ali ugostitelj je dužan na vidljivu mjestu u garderobi objaviti iznos naknade. Uobičajeno je da se u objektima s četiri i pet zvjezdica garderoba ne naplaćuje.

147. Ugostitelj je dužan na temelju potvrde (garderobnog broja) predati gostu stvari ostavljene u garderobi. On odgovara za nestanak i oštećenje tih stvari do njihove pune vrijednosti. Za dragocjenosti i novac ostavljen u predanim stvarima (torbi, kaputu i sl.) ugostitelj ne odgovara.

Otkaz usluge

148. Gost ne može bez pristanka ugostitelja naknadno otkazati ni mijenjati naručenu hranu. Naručeno piće može se otkazati ili mijenjati sve dok ga ugostitelj ne posluži. Narudžbe pića i napitaka što se pripremaju (koktel i dr.) otkazuju se kao i narudžbe hrane.

149. Rezervacija usluge prehrane za skupine gostiju može se otkazati najkasnije 12 sati prije vremena određenog za početak korištenja uslugom koja je utvrdena u rezervaciji. Ako se gost odnosno skupina gostiju nisu koristili ugovorenim uslugama prehrane, a nisu je otkazali u određenom roku, ugostitelj ima pravo na odštetu u iznosu od 50 posto cijene ugovorene usluge.

150. Ako se uslugom prehrane koristio manji broj gostiju nego što je rezervacijom predviđeno, a rezervacija za neiskorišteni dio nije otkazana u roku iz prethodne uzance, ugostitelj ima pravo na odštetu u iznosu od 50 posto od cijene neiskorištenih usluga. Ako se ugovorenom uslugom prehrane koristio veći broj gostiju nego što je rezervacijom određeno, smatra se da je ugovor izmijenjen na onaj broj gostiju koji se uslugom stvarno koristio.

Provizija

151. Ako je ugovor o uslugama prehrane i točenja pića za gosta ili skupinu gostiju sklopljen na temelju rezervacije ili narudžbe putničke agencije, račun plaća putnička agencija, ako nije drukčije ugovoreno. Na obračunatu cijenu za obavljene usluge ugostitelj plaća putničkoj agenciji uobičajenu proviziju od 5 posto.

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

152. Ove će se uzance primjenjivati nakon proteka 30 dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: I.-55-35/3-1995.

Zagreb, 16. veljače 1995.

Predsjednik

Mladen Vedriš, mr. oec., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.