Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 28.02.1995 Uredba o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupnićkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 79/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. veljače 1995. godine, donijela

Uredbu

o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ministarstva i druga tijela državne uprave i ostala tijela državne vlasti i njihove službe, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i njihove službe, kao i druge pravne osobe mogu nabavljati robe i usluge te kao naručitelji ustupati radove koji se plaćaju sredstvima državnog proračuna ili državnih jamstava sukladno zakonu, ili proračuna jedinica lokalne samouprave, ili izvan proračunskih fondova, pod uvjetima, na način i po postupku propisanim ovom Uredbom.

Članak 2.

Za svrhe ove Uredbe, izrazi koji se rabe imaju sljedeća značenja:

1. .Korisnici "su pravne osobe, tijela i službe označeni u odredbi članka 1. ove Uredbe i navedeni u Popisu uz ovu Uredbu.

2. .Robe "označavaju sirovine, poluproizvode i proizvode, strojeve opremu, rezervne dijelove, dijelove i kompletne objekte, industrijska i druga postrojenja, uključujući s njima povezane usluge, kao što su prijevoz, osiguranje, montaža, probni rad, poduka, početno održavanje te usluge manje vrijednosti koje su ponuđene i ugovorene u svezi glavnog posla, zatim industrijsko vlasništvo, patenti, licence, know-how, te istražni radovi, izrada karata i slični poslovi ako nisu navedeni u točki 4. ovoga članka

3. "Radovi" su građenje građevina (pripremni radovi, građevinski radovi, ugradnja i montaža opreme, gotovih građevinskih elemenata i konstrukcija) rekonstrukcija građevina (adaptacija, nadgradnja dogradnja, sanacija, izmjena opreme, izmjena tehnoloških procesa, modernizacija i sl.), održavanje građevina, uklanjanje građevina, te bilo koji drugi rad ove prirode koji je u svezi s izgledom objekta ili mjesta na kojem se obavljaju radovi.

4. "Usluge" znače stručne savjete ili drugu tehničko-tehnološku pomoć, bilo da ih daje pojedini stručnjak ili grupa stručnjaka, koji su potrebni korisniku na tehničkotehnološkim, pravnim i ekonomskim područjima koja uključuju, ali se ne ograničavaju na studije, izradu nacrta i detaljnih programa, projektiranje, ekspertize, nadzor, knjigovodstvo, financije, projektiranje i izgradnja informacijskog sustava, razvitak i uvođenje elektroničkog poslovanja, usluge elektroničke obrade podataka i elektroničke razmjene podataka, organizaciju rada, upravljanje, kontrolu kvalitete te stručne savjete kada se radi o bilo kojem području javne djelatnosti i uslugama u svezi s opskrbom energijom, vodom ili prometom, te stručne savjete kada se radi o bilo kojem području javne djelatnosti i uslugama u svezi s opskrbom energijom, vodom, prometom ili elektroničkom razmjenom informacija i komunikacija itd., kao i poduka na tim područjima,

5. "Najpovoljnija ponuda" označava konačnu cijenu neke ponude i najbolje odgovara zahtjevima i uvjetima nabave.

6. "Ponuditelj", odnosno "dobavljač", odnosno "izvoditelj" označava fizičku ili pravnu osobu koja nudi i bavi se isporukom "roba", "radova" i/ili obavljanjem "usluga" prema gore navedenoj definiciji

7. "Dobavljač usluga" označava fizičku ili pravnu osobu uključujuči sveučilište ili ustanovu koja pruža "usluge" prema definiciji u točki 4. ovoga članka.

PODRUČJA PRIMJENE

Članak 3.

1. Odredbe ove Uredbe primjenjuju svi korisnici iz članka 1. ove Uredbe za nabavu roba, usluga ili ustupanje radova ako je pojedinačna ili ukupna vrijednost nabave u proračunskoj godini jednaka ili veća od 200.000 kuna.

2. Korisnik mora osigurati da svoje potrebe za robama, radovima i uslugama ne dijeli tijekom proračunske godine s namjerom da izbjegne primjenu javnog nadmetanja određenog u člancima 5. do 10. Izuzeće od ove odredbe odobrava Ministarstvo financija

3. Za ministarstva i tijela državne uprave ili druge korisnike državnog proračuna koji imaju iste potrebe nabave, Vlada Republike Hrvatske može zadužiti ministarstvo ili tijelo ili odrediti zastupnika koji će za njih voditi postupak nabave i izvršavati zajedničku nabavu.

4. Odredbe ove Uredbe ne primjenjuju se na nabavu manju od 200.000 kuna, zatim na nabavu sredstvima od inozemne javne ili privatne pomoći (poklon) kao i nabavu sredstava od zajmova putem sklopljenih međunarodnih sporazuma ako je istovremeno ugovoren postupak i način nabave, te na nabavu za posebne namjene i potrebe kada postoji poseban vojno-strateški i/ili državni interes. Posebni interes utvrđuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog nadležnog ministarstva ili državne upravne organizacije.

5. Ova Uredba ne primjenjuje se na postupke i načine korištenja sredstava izvanrednih potpora iz proračunskih sredstava ili ako su ona pribavljena ili dodijeljena sukladno nekom posebnom zakonu (sanacija šteta od prirodnih i drugih nepogoda).

6. U odnosu na prava saveza Hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata i Udruge obrtnika hrvatskih ratnih i vojnih invalida primjenjuju se odredbe Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata ("Narodne novine", broj 2/94).

7. Ako su predmet nabave usluge ili radovi kojih je predračunska vrijednost veća od 6,000.000 kuna, korisnik može od ministarstva financija zatražiti odobrenje da se nabava izvrši uz primjenu nacionalne povlastice (preferencijala) za domaće dobavljače odnosno izvoditelje. Korisnik koji nabavlja, koristeći nacionalnu povlasticu za dobavljače/izvoditelje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, odluku o primjeni nacionalne povlastice najavljuje odmah prigodom pokretanja postupka nabave. Objava koja se odnosi na nacionalnu povlasticu ne može se kasnije mijenjati. Prilikom primjene nacionalnih povlastica uzet će se u obzir sve obveze koje je Republike Hrvatska prihvatila međunarodnim sporazumima.

NAČINI NABAVE

Članak 4.

1. Osnovni način nabave je "javno nadmetanje".

2. "Predkvalifikacija", u postupku javnog nadmetanja ima svrhu prethodnog utvrđivanja kvalificiranih i podobnih dobavljača i izvoditelja, a primjenjuje se za nabavu roba, ustupanje radova ili usluga čija je vrijednost veča od 6,000.000 kuna (kapitalni izdaci) i duže su trajnošti (preko jedne godine).

3. Drugi načini nabave su:

a) za robu i radove: - nadmetanje po pozivu; - prikupljanje ponuda; - izravna pogodba; i b) za usluge: - prikupljanje ponuda po pozivu.

JAVNO NADMETANJE (ZA ROBU I RADOVE)

Članak 5.

1. Javno nadmetanje provodi korisnik radi odabira najpovoljnije ponude između najmanje tri natjecatelja od kojih je najmanje jedan iz druge zemlje u svim slučajevima osim u slučajevima spomenutim u člancima 7, 8. i 9. ove Uredbe.

2. Javnom nadmetanju mogu pristupiti domaći i strani dobavljači.

3. Korisnik je obvezan poduzeti sljedeće radnje pri vođenju postupka javnog nadmetanja:

- objaviti javno nadmetanje u domaćim i u međunarodnim glasilima, na način naveden u točki 6. ovoga članka;

- pripremiti odgovarajuću dokumentaciju za javno nadmetanje sa svim potrebnim uputama i uvjetima nadmetanja;

- odrediti rok, mjesto i vrijeme predaje i javnog otvaranja ponuda: sudionici moraju podnijeti ponude do određenog vremena, na određeni datum i na od ređenom mjestu koji su navedeni u natječajnoj dokumentaciji. Sve ponude će se otvoriti istovremeno,odmah nakon datuma i vremena određenog za podnošenje ponuda. Nakon otvaranja ponude se ne mogu mijenjati niti se o njima može pregovarati. Kasnije prispjele i nepotpune ponude neće se razmatrati;

- osnovati komisiju za procjenu ponuda od najmanje tri člana koja će:

- otvoriti ponude u nazočnosti ponuditelja koji su dali ponude i žele biti nazočni;

- obaviti procjenu ponuda. Ponude će se ocijeniti na temelju objektivnog sustava procjene koji će biti prethodno naveden u natječajnoj dokumentaciji;

- odabrati najpovoljniju ponudu;

- korisnik će obavijestiti sudionike o odabiru ponude; - provesti naknadnu kvalifikaciju ako nije odabrana niti jedna ponuda odnosno ako nije provedena prekvalifikacija;

- korisnik će odlučiti o sklapanju ugovora.

4. U svrhu osiguranja pravednog i jednakopravnog sudjelovanja, obavijest o javnom nadmetanju i dokumentacija uključivat će sve uvjete i dati sudionicima dovoljno vremena da pribave dotičnu dokumentaciju, te da pripreme i podnesu svoje ponude. Korisnik će osigurati da u javnom nadmetanju ugovor bude sklopljen s najpovoljnijim ponuditeljem bez pregovaranja s odabranim ili bilo kojim drugim ponuditeljem, sudionikom javnog nadmetanja.

5. Ako se na javno nadmetanje ne jave najmanje tri ponuditelja, nadmetanje se ponavlja, osim u iznimnom slučaju za koji je potrebna suglasnost Ministarstva financija.

6. Obavijest o javnom nadmetanju za nabavu roba ili ustupanju radova čija vrijednost prelazi 400.000 kuna po ugovoru, daje se najmanje u dva domaća tiska ili u "Narodnim novinama", a za vrijednost od preko 6,000.000 kuna mora također biti objavljena i u odgovarajućim međunarodnim glasilima koje odredi Ministarstvo financija. Dokumentacija za javno nadmetanje objavljuje se u pravilu na hrvatskom jeziku, a u međunarodnim glasilima na engleskom. Jezik ponude koju će dati zainteresirani sudionici bit će isti kao i jezik dotične dokumentacije. 7. Domaća valuta, kuna (kn) je valuta u kojoj se izražavaju vrijednosti nabave i dokumentacije. Kada se nadmetanje objavljuje u međunarodnim glasilima iznosi domaće valute se izražavaju i u protuvrijednosti USD ili DEM. Članak 6. 1. Korisnik može, u slučaju nabave roba ili ustupanja radova u vrijednosti iznad 400.000 kuna odnosno u slučaju njihove specifičnosti, provesti utvrđivanje podobnosti (predkvalifikacija). 2. Korisnik u slučaju iz točke 1. ovoga članka će: - objaviti utvrdivanje podobnosti u domaćem tisku ili "Narodnim novinama" a kad je to ovom Uredbom određeno i u odgovarajućem medunarodnom glasilu; - pripremiti odgovarajuću dokumentaciju sa svim odgovarajućim uputama i uvjetima; - odrediti rok dostave prijave; - odabrati podobne natjecatelje. 3. Podobnost natjecatelja utvrđuje se u smislu njegove mogućnosti da uspješno obavi radove i/ili isporuči robu odgovarajuće kvalitete koji su predmet ustupanja, odnosno da uspješno odgovara ciljevima i zadaćama dotičnog posla. 4. Nakon utvrđivanja podobnosti korisnik provodi nadmetanje prikupljanjem ponuda po pozivu između natjecatelja koji su ocijenjeni podobnim.

NADMETANJE PRIKUPLJANJEM PONUDA PO POZIVU (ZA ROBU I RADOVE)

Članak 7.

Nadmetanje prikupljanjem ponuda po pozivu provodi se na način da se izravno pozovu određeni natjecatelji da podnesu svoje ponude za nadmetanje Postupak se provodi na isti način kako je to propisano za javno nadmetanje. Nadmetanje po pozivu može se provesti samo uz prethodno odobrenje Ministarstva financija. Ministarstvo financija odobrit će nadmetanje po pozivu unutar 7 radnih dana od primitka zahtjeva i to samo u sljedećim slučajevima: a) kad se javno nadmetanje ne primjenjuje sukladno odredbama točke 3 članka 3.; b) kad postoji ograničen broj dobavljača roba odnosno izvoditelja radova; c) u hitnim i izvanrednim slučajevima; d) u slučaju kad je prethodno provedeno utvrdivanje podobnosti po odredbama članka 6. Korisnik je dužan uzeti u obzir potencijalne dobavljače i izvoditelje, a kada na nadmetanje poziva dobavljače odnosno izvoditelje i iz inozemstva, pozvat će najmanje tri dobavljača odnosno izvoditelja od kojih je najmanje jedan iz druge zemlje.

PRIKUPLJANJE PONUDA (ZA ROBE I RADOVE)

Članak 8.

1. Korisnik traži ponude sa cijenom kod nabavke gotove robe i potrošnog materijala manje pojedinačne vrijednosti, robe potrebne za održavanje, ili kod radova malog opsega, ako procijenjena vrijednost po jedno nabavci ili ukupno za (dotičnu) godinu iznosi više od 200.000 kuna, a ne prelazi 400.000 kuna. Ta je nabava valjana samo u slučaju kad korisnik pribavi najmanje tri ponude sa cijenama. 2. Poziv na dostavu ponuda sa cijenama mora sadržavati opis robe ili roba koje se nabavljaju, krajnji rok za predaju ponuda, rok isporuke, kao i potrebna tehnička svojstva robe odnosno kvalitetu radova. 3. Poziv za dostavljanje ponuda sa cijenama može biti poslan putem telefaksa, a i ponude mogu biti podnijete telefaksom, ili u drugom pisanom obliku pod uvjetom da su primljene do roka određenog u pozivu.

IZRAVNA POGODBA

Članak 9.

1. Korisnik može provesti izravno ugovaranje s jednim dobavljačem odnosno izvoditeljem, samo uz prethodno odobrenje Ministarstva financija, i to u sljedećim slučajevima: 1. Za produženje postojećeg ugovora za robe ili radove, sklopljenog nakon što je proveden postupak nabave opisan u člancima 5., 6. i 7. radi nabave dodatnih količina slične robe ili radova, pod uvjetom da je korisnik siguran da ne može postiči bolje uvjete i ako smatra da produljeni ugovor nudi razumne cijene. Produženje po ovoj točki moguće je samo jednokratno i do najviše 50% od vrijednosti osnovnog ugovora. 2. Za standardnu opremu ili rezervne dijelove, koji moraju odgovarati već postojećoj opremi što može također biti opravdan razlog za nastavljanje s dodatnim nabavkama kod istog dobavljača. Takva je nabava opravdana kad je originalna oprema u potpunosti odgovarajuća, količina novih dijelova, koji se nabavljaju ne premašuje već postojeću količinu, cijena je prihvatljiva, a razmotrene su i odbačene prednosti nabave eventualno neke druge marke ili od drugog dobavljača. 3 Ako se potrebna roba može nabaviti samo od isključivo jednog dobavljača ili zaštićenog vlasnika. 4 U slučaju državne sigurnosti ili izuzetnih okolnosti, kao što je prirodna ili od čovjeka izazvana nepogoda. 2. Korisnik koji koristi ovaj način nabave, treba dobavljaču/izvoditelju dati sve potrebne podatke u svezi s robama ili radovima koje nabavlja, traži podnošenje ponude ili predračun prema potrebi, i uvjeriti se da su cijene, koje nudi dobavljač/izvoditelj, odgovarajuće onima koje prevladavaju na tržištu.

NADMETANJE PRIKUPLJANJEM PONUDA PO POZIVU (USLUGA)

Članak 10.

1 Korisnik će za svaku potrebu prirediti upute i procjene troškova. Upute sadržavaju ciljeve i opseg usluga kao i oćekivane rezultate usluga. 2. Korisnik će pozvati najmanje tri iskusna izvoditelja i dostaviti im pozivno pismo s opisom traženih usluga prema točki 1. ovoga članka. 3. Pozivno pismo sadrži kratak opis zadatka, način ocjenjivanja, vrijeme predviđeno za podnošenje ponuda, rok važenja ponuda, vrijeme predviđeno za pregovaranje i dodjelu zadataka. Uz pozivno pismo moraju biti priložene upute i nacrt ugovora 4. Pozivno pismo sa svim prilozima treba poslati izvoditeljima s popisa od kojih se traži da dostave svoje ponude u dvjema odvojenim kovertama. U jednu kovertu treba staviti ponudu s tehničkim podacima, a u drugu cijenu ponuđenih usluga. 5. Nakon isteka roka za podnošenje prijedloga, koji je naveden u pozivnom pismu, korisnik će odrediti komisiju koja će otvoriti prijedlog s tehničkim podacima, ocijeniti ih pomoću skale raspona 100 bodova kako bi ih se moglo rangirati. , Nakon ocjene i rangiranja otvaraju se ponude sa cijenama, a korisnik će započeti pregovore s ciljem zaključenja ugovora s onim izvoditeljem, koji je za obavljanje zadatka ponudio najnižu cijenu i nalazi se unutar 20% najviše ocijenjenih ponuda s tehničkim podacima. 6 Pregovori će se baviti poboljšanjem traženih uvjeta, ako je izvoditelj podnio takav prijedlog, predloženim planom rada koji je dio tehničkog dijela ponude, vremenskim rasporedom, planom putovanja i financijskim dijelom ponude. 7. Odredbe točaka 2. do 6. ovoga članka ne primjenjuju se na usluge pojedinačnih stručnjaka Za njih treba prirediti popis od tri kvalificirane osobe. Tako izabranim pojedincima treba poslati jednostavno pozivno pismo s uputama. Oni će na poziv odgovoriti tako da predoče svoj radni životopis s preporukama. Korisnik će zatim ocijeniti njihove kvalifikacije, iskustvo, znanje jezika itd., koristeći sustav bodova, a ugovor će potpisati s osobom, koja postigne najveći broj bodova. 8. U slučaju da se potrebno znanje ne nudi ili ne postoji na domaćem t.ržištu, korisnik će, nakon konzultacija s Ministarstvom financija, pozvati inozemne ponuditelje usluga u skladu s točkama 2. do 6. ovoga članka naročito kada se radi o velikim poslovima, ili u skladu s točkom 7. kad se radi o stručnjacima/pojedincima.

NEPRISTRANO POSTUPANJE I TAJNOST

Članak 11.

1. Korisnik će, bez obzira na način nabave. propisan u člancima 5. do 10. učiniti sve da osigura nepristrano postupanje i povjerljivost u postupku nabave. Nikakvi podaci glede tijeka postupka nabave neće biti dostupni onima, koji u nadmetanju ne sudjeluju, a sudionici neće odavati drugim osobama nikakve podatke o tijeku nabave. 2. Korisnik treba čuvati dokumentaciju o nabavi (ponude, ugovori i sl.) i snosi odgovornost za njihovo čuvanje sukladno propisima.

STRUČNE KOMISIJE

Članak 12.

1. Stručna komisija provodi postupak nadmetanja i druge stručne poslove vezane za nabavu sukladno ovoj Uredbi. 2. Stručnu komisiju imenuje korisnik, a ima najmanje tri člana. 3. Članovi komisije odgovorni su za svoj rad korisniku. 4. Nadležno ministarstvo ili državna upravna organizacija, kada se radi o korištenju sredstava državnog proračuna i izvanproračunskih fondova, te poglavarstvo jedinica lokalne samouprave i uprave kada se radi o sredstvima proračuna tih jedinica, može po potrebi imenovati svoga predstavnika u komisiju (u daljem tekstu: predstavnik). 5. Ako predstavnik uoči da dokumentacije ili postupak nisu u skladu s odredbama ove Uredbe ili njenim sastavnim dijelovima dužan je na to upozoriti osnivača komisije i predložiti mjere za otklanjanje uočenih nedostataka. 6. Ukoliko osnivač komisije ne prihvati predložene mjere za otklanjanje uočenih nedostataka, predstavnik će o tome odmah obavijestiti Ministarstvo financija.

PROVEDBA I NADZOR

Članak 13.

1. Ministarstvo financija obavlja nadzor nad primjenom ove Uredbe i nadležno je za njezinu urednu, djelotvornu i učinkovitu provedbu. 2. Ministarstvo financija će: - izraditi kratki provedbeni naputak za svaki od načina nabave iz ove Uredbe s odgovarajućim standardnim obrascima; - davati upute korisnicima i tijelima glede primjene ove Uredbe ; - izdavati odobrenja, suglasnosti i donositi rješenja u svezi s primjenom ove Uredbe; - organizirati uz pomoć domaćih i stranih stručnjaka seminare i tečajeve o načinima, uvjetima, primjeni i provedbi postupaka nabave roba i usluga te ustupanja radova sukladno ovoj Uredbi. 3. Sukladno ovlastima iz Zakona o proračunu i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1995. godinu Ministarstvo financija obavlja nadzor i umanjuje opseg ili privremeno obustavlja dio isplata sredstava proračunskim korisnicima ako ne provedu postupak ili vrše nabavu bez sklapanja ugovora o nabavi prema odredbams ove Uredbe.

PRIGOVORI

Članak 14.

1. Ponuditelji, dobavljači, izvoditelji radova ili usluga koji imaju razloga za prigovor na nepravilnosti u postupku nabave, mogu odmah a najkasnije do 3 radna dana od obavijesti o dodjeli posla uložiti pisani prigovor kod korisnika i Ministarstva financija, ali prije potpisivanja ugovora. U prigovoru treba navesti osnove slučaja kao i razloge prigovora. 2. Ako je odmah ili u predviđenom roku uložen prigovor, korisnik će zaustaviti potpisivanje ugovora o kojem se radi i u roku od sedam radnih dana od uloženog prigovora odgovoriti na prigovor ili otkloniti nedostatke iz prigovora. 3. U slučaju negativnog odgovora ili nepostupanja po prigovoru od strane korisnika u zadanom roku, Ministarstvo financija će preuzeti i razmotriti prigovor. Ministarstvo financija će izdati rješenje u roku od 15 radnih dana od podnijetog prigovora.

KAZNENE ODREDBE

Članak 15.

1. Novčanom kaznom od 5.000 do 25.000 kuna kaznit će se odgovorila osoba korisnika za slijedeće prekršaje: a) ako dozvoli postupak nabave suprotan odredbama ove Uredbe (članci 5.-12.); b) ako bez suglasnosti Ministarstva financija provodi postupak za koji je ovom Uredbom propisano prethodno odobrenje (članak 3. točka 2., članak 5. točka 5. i članak 7.); c) ako sklopi ugovor o nabavi suprotno odredbama ove Uredbe.

PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 16

1. Do stupanja na snagu Zakona o nabavi za javne potrebe primjenjivat će se postupak nabave prema ovoj Uredbi i sa nadležnostima koje su predviđene ovom Uredbom za Ministarstvo financija. 2. Nadležna ministarstva i državne upravne organizacije će donijeti posebne provedbene propise vezane za primjenu ove Uredbe iz područja svojih odgovornosti. Članak 17. 1. Ministarstvo financija će provedbene upute za primjenu pojedinih načina nabave s odgovarajućim standardnim obrascima iz stavka 2. članka 13. ove Uredbe donijeti u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Uredbe. 2. Nadležna ministarstvg i državne upravne organizacije dužne su donijeti posebne provedbene propise iz stavka 2. članka 16. u roku od 30 dana nakon stupanja na snagu provedbenih naputaka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 18.

Nadležna ministarstva i državne upravne organizacije osigurat će nadzor da se sve nabave započete prije stupanja na snagu ove Uredbe završe po postupku i primijene ugovori koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 19.

Ministarstvo financija usklađuje i nadzire provedbu ove Uredbe.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 301-03/95-01/01

Urbroj: 5030105-95-1

Zagreb, 23. veljaće 1995.

Predsjednik

Nikica Velentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


POPIS KORISNIKA

IZ ČLANKA1. UREDBE O POSTUPKU NABAVE ROBA I USLUGA I USTUPANJA RADOVA

A) Tijela državne uprave i ostala tijela državne vlasti

1.SABOR REPUBLIKE HRVATSKE Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava

2. PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE Ured Predsjednika Republike Hrvatske Ured za nacionalnu sigurnost

3. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Ured za UNPROFOR i Promatračku misiju EZ Ured za granice Ured za projekt sukcesije Ured za međunacionalne odnose Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske Ured za opće poslove Vlade i Sabora Hepublike Hrvatske Državni protokol Ured za prognanike i izbjeglice Ured za odnose s javnošču Ured za upravljanje imovinom Republike Hrvatske Hrvatska izvještajna novinska agencija Ured za žrtve rata Ured za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduzeča Hrvatska garancijska agencija Komisija za odnose s vjerskim zajednicama Hrvatska informacijsko-dokumentacijska i referalna agencija Operativni stožer za stradalllike domovinskog rata Komisija za suzbijanje zloupotrebe droge

4. MINISTARSTVO FINANCIJA Carinska uprava Porezna uprava Financijska policija

5. MINISTARSTVO OBRANE

6. MINISTARSTVO RAZVITKA I OBNOVE HKBO Zagreb

7. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA Hrvatska vatrogasna zajednica

8. MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA Diplomatsko konzularna predstavništva

9. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

10. MINISTARSTVO KULTURE Republički fond za kulturu Hrvatska matica iseljenika Matica hrvatska

11. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

12. MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA Uprava sigurnosti unutarnje plovidbe Uprava kontrole leta Lučke kapetanije Hrvatske ceste

13. MINISTARSTVO PRIVATIZACIJE I UPRAVLlANJA IMOVINOM

14. MINISTARSTVO PROSTORNOG UREÐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA

15. MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA Predškolski odgoj Osnovnoškolsko obrazovanje Srednjoškolsko obrazovanje Tehnička kultura Šport i rekreacija

16. MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI Republički fond socijalne zaštite Hrvatski vojni invalidi domovinskog rata

17. MINISTARSTVO TURIZMA

18. MINISTARSTVO UPRAVE Županija Požeško-Slavonska - županijski ured Županija Krapinsko-Zagorska - županijski ured Županija Šibenska - županijski ured Županija Brodsko-Posavska - županijski ured Županija Varaždinska - županijski ured Županija Međimurska - županijski ured Županija Koprivničko-Križevačka - županijski ured Županija Osječko-Baranjska - županijski ured Županija Sisačko-Moslavačka - županijski ured Županija Karlovačka - županijski ured Županija Zadarsko-Kninska - županijski ured Županija Bjelovarsko-Bilogorska - županijski ured Županija Primorsko-Goranska - županijski ured Županija Virovitičko-Podravska - županijski ured Županija Dubrovačko-Neretvanska - županijski ured Županija Zagrebačka - županijski ured Županija Vukovarsko-Srijemska - županijski ured Županija Istarska - županijski ured Županija Ličko-Senjska - županijski ured Županija Splitsko-Dalmatinska - županijski ured Inspekcijska tijela državne uprave Varaždin Inspekcijska tijela državne uprave Gospič Inspekcijska tijela državne uprave Osijek Inspekcijska tijela državne uprave Rijeka Inspekcijska tijela državne uprave Karlovac Inspekcijska tijela driavne uprave Sisak Inspekcijska tijela državne uprave Bjelovar Inspekcijska tljela državne uprave Split

19. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA Crveni križ

20 MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE Visoka naobrazba Znanstvenoistraživačka djelatnost Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Nacionalna i sveučilišna biblioteka Leksikografski zavod "M. Krleža"

21. MINISTARSTVO PRAVOSUÐA Uprava za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija Vrhovni sud Republike Hrvatske Visoki trgovački sud Republike Hrvatske Upravni sud Republike Hrvatske Državno odvjetništvo Republike Hrvatske Javno pravobraniteljstvo Republike Hrvatske Republičko vijeće za prekršaje Županijski sudovi Trgovački sudovi Okružna državna odvjetništva Općinski sudovi Općinska driavna odvjetništva Suci za prekršaje Općinska javna pravobraniteljstva

22. USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

23. URED PUČKOGA PRAVOBRANITELJA

24. DRAŽAVNA UPRAVA ZA VODE

25. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

26. DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OBITELJI, MATERINSTVA I MLADEŽI

27. DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

28. DRŽAVNI ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE I PROGNOZE

29. DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

30. DRŽAVNI ZAVOD ZA PATENTE

31. DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

32. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTIU KULTURNE PRIRODNE BAŠTINE

33. DRŽAVNO RAVNATEIJSTVO ZA ROBNE ZALIHE

34. DRŽAVNI HIDROGRAFSKI INSTITUT

35. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

36. DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

37. NARODNA BANKA HRVATSKE

38. ZAVOD ZA PLATNI PROMET

B) Jedinice lokalne samouprave i uprave (županije kotarevi, općine i gradovi), njihove službe i korisnici njihovih proračuna

C) Druge pravne osobe iz članka 1.- Uredbe primjenjuju Uredbu u slijedećim slučajevima:

(a) ako u većoj mjeri koriste sredstva proračuna, državna jamstva ili druga osiguranja plaćanja u svezi s ugovorom o nabavi ili drugu potporu glede preuzetih obveza ugovora;

(b) ako su u cijelosti pod upravom ili nadzorom države ili država sudjeluje u upravi ili nadzoru;

(c) ako su od države dobile isključivo pravo ili dozvolu za prodaju određene robe ili pružanje usluga;

(d) ako o rezultatima poslovanja podnese godišnji obračun nadležnom državnom organu, proračunu ili odgovara državnoj riznici u pogledu uspješnosti poslovanja;

(e) ako se na njih odnose obveze koje je u svezi s nabavom preuzela država međunarodnim ugovorom ili bilo kojom međunarodnom obavezom;

(f) ako su osnovane posebnim državnim pravnim aktom u svrhu obavljanja poslova za javne potrebe i ako tmeljem toga obavljaju nabavke.

Poduzeća

1. Hrvatske željeznice

2. Hrvatska pošta i telekomunikacije

3. Jadrolinija

4. Hrvatska elektroprivreda

5. Narodne novine

6. Hrvatske šume

7. Hrvatski radio i televizija

8. Javno poduzeće "Kumrovec"

9. Javno poduzeće "Brijuni"

10 Jadranski naftovod

11. Lošinjska plovidba, Mali Lošinj

12. Rapska plovidba, Rab

13. Dunavski Lloyd

14. Uprava nacionalnog parka Kornati

15. Uprava nacionalnog parka Ribnjak

16. Uprava nacionalnog parka Paklenica

17. Uprava nacionalnog parka Krk

18. Uprava nacionalnog parka Mljet

19. Uprava nacionalnog parka Plitvička jezera

20. Javno poduzeće "Plovput"

21. Javno poduzeće "Hrvatski registar brodova" Društva i institucije- korisnici kredita zakljućenih od strane Vlade ili kredita za koje je Vlada izdala jamstva

1. Brodogradilište "3. maj" d. d., Rijeka,

2. "TLM" s.p.o., Šibenik,

3. Hrodogradilište "Trogir", Trogir,

4. Brodogradilište "Uljanik" d.d., Pula,

5. Brodogradilište "Split" d.d., Split,

6. "Jedinstvo" d.d., Zagreb,

7. "Željezara" d.d., Sisak,

8. "Dalmacijacement" d.d., Kaštel-Šućurac,

9. Brodogradilište "Kraljevica", Kraljevica,

10. "Tvornica elektroda i ferolegura" s.p.o., Šibenik,

11. "Dalmatinka" d.d., Sinj,

12.INA - "lndustrija nafte" d.d., Zagreb,

13. Hrvatske ceste,

14. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,

15. Croatia - Airlines Zagreb,

16. Vinkovački vodovod i kanalizacija, Vinkovci

17. "Koksara" Bakar

18. Hrvatska elektroprivreda Zagreb

19. Hrvatske željeznice Zagreb

20. Hrvatske šume Zagreb

21. Hrvatska pošta i telekomunikacije Zagreb

22. Hrvatski radio i televizija

23. Jadrolinija Rijeka

24. Narodne novine Zagreb

Banke

1. Dalmatinska banka

2. Slavonska banka

3. Privredna banka Zagreb

4. Riječka banka

5. Zagrebačka banka

6. HKBO

Korisnia kredita za uvoz pamuka iz SAD

1. Pamučna industrija Duga Resa

2. Dalmatinka Sinj

3. TIZ Zadar

4. TIPO Oroslavje

5. Pazinka Pazin

6. Predionica Zagreb

7. Predionica Klanjec

8. Trimot Imotsk

i D) Izvanproračunski fondovi

1. Fond mirovinskog i invalidskog osiguranja

2. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

3. Zavod za zapošljavanje

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>