Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 24.02.1995 Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o bankama i štedionicama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 79/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. veljače 1995., donijela

Uredbu

o izmjeni i dopuni Zakona o bankama i štedionicama

Članak 1.

U Zakonu o bankama i štedionicama ("Narodne novine", broj 94/93) članak 22. mijenja se i glasi: "(1) Banka može dioničarima odnosno imateljima poslovnih udjela koji raspolažu sa više od 10% dionica odnosno poslovnih udjela banke koje daju pravo glasa u skupštini, banke, plasirati sredstva samo na temelju jednoglasne odluke uprave banke uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora banke, ali najviše do iznosa 5% jamstvenog kapitala banke.

(2) Ukupni iznos plasiranih sredstava dioničarima odnosno imateljima poslovnih udjela banke iz stavka (1) ovog članka ne smije premašiti iznos od 30% jamstvenog kapitala banke.

(3) Ograničenja iz stavska (1) i (2) ovog članka odnose se i na trgovačko društvo u kojem dioničar odnosno imatelj poslovnog udjela iz stavka (1) ovog članka ima većinsko sudjelovanje, a ako je taj dioničar odnosno imatelj poslovnog udjela također trgovačko društvo, onda i na osobe koje u njemu imaju većinsko sudjelovanje.

(4) Ako se u slučaju iz stavaka (1) i (3) ovog članka radi o odobrenju kredita, u odluci o odobrenju kredita mora se naznačiti visina kamatne stope i način otplate kredita.

(5) U slučaju da se kredit dade protivno odredbama stavake (1), (2) i (3) ovog članka, vraćanje kredita odmah dospijeva."

Članak 2.

(1) Novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 kuna kaznit će se za prekršaj banka ako sredstva plasira suprotno odredbi članka 22. Zakona o bankama i štedionicama.

(2) Novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 kuna kaznit će se za prekršaj direktor, odnosno predsjednik uprave banke i član uprave ovlašten za odnosne poslove te odgovorna osoba koja je odgovorna u banci u pogledu radnje kojom je učinjen prekršaj iz stavka (1) ovog članka.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:450-02/93-011/03

Urbroj: 5030105-95-2

Zagreb, 23. veljače 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.