Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 24.02.1995 Pravilnik o zdravstvenoj kontroli bilja i kontroli sredstava za zaštitu bilja u prometu preko državne granice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 28. stavka 4., članka 29. stavka 5, članka 30. stavka 6., članka 31. stavka 4, članka 32 stavka 4., članka 35. stavka 4., članka 36. stavka 4. i članka 37. stavka 3. Zakona o zaštiti bilja ("Narodne novine", br 10/94 i 19/94), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

Pravilnik

o zdravstvenoj kontroli bilja i kontroli sredstava za zaštitu bilja u prometu preko državne granice

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuje: način obavljanja obvezatnog zdravstvenog pregleda pošiljaka bilja što se uvoze, izvoze i pretovaruju u provozu; uvjeti uz koje se pošiljke bilja smiju uvoziti, izvoziti i provoziti; vrste sadnog materijala koje podliježu praćenju zdravstvenog stanja; vrste bilja čiji se promet ograničava ili zabranjuje; vrste bilja koje se uvoze radi uzgoja, a za koje je određen karantenski nadzor; uvjeti karantenskog nadzora nad biljem koje se uvozi; uvjete kojima moraju udovoljavati objekti za sigurno i kvalitetno obavljanje zdravstvenog pregleda pošiljaka bilja na graničnim prijelazima preko kojih se obavlja promet bilja; način izvješćivanja o prispijeću pošiljke te način potvrđivanja dokumenata o obavljenom obvezatnom zdravstvenom pregledu pošiljaka bilja koje se uvoze i pretovaruju u provozu; obrazac svjedodžbe o zdravstvenom stanju pošiljaka bilja što se izvoze ili reeksportiraju; uvjeti za poduzimanje potrebnih postupaka (dezinfekcija i dezinsekcija) pri uvozu i provozu i način obavljanja kontrole sredstava za zaštitu bilja pri uvozu.

Članak 2.

(1) Pošiljkama bilja i biljnih proizvoda (u daljnjem tekstu pošiljke bilja) u smislu ovoga Pravilnika razumijevaju se: 1. živo bilje, sjeme (u botaničkom smislu) osim sjemena koje nije namijenjeno za sijanje, sadni materijal (reznice, plemke, mladice, podloge, izdanci, pupovi, sjemenjaci, voćne, šumske i ukrasne sadnice, cjepovi, okulanti, rasad, ukorijenjene vriježe, korijenje, gomolji, lukovice, podanci i drugi biljni dijelovi namijenjeni razmnožavanju), kulture jestivih gljiva, kulture biljnih tkiva i sl;

2. biljni plodovi i sjeme koji nisu namijenjeni za sjetvu ili sadnju, svježi i osušeni, cijeli i mehanički obrađeni (rezani, ribani, ljušteni, drobljeni, gnječeni, tiješteni i mljeveni) plodovi voćaka, grožđe, povrće, plodovi žitarica i lepirnjača (klipovi, klasovi, mahune, zrnje), drugi zrnati biljni proizvodi, plodovi industrijskog, ljekovitog, začinskog, aromatičnog, šumskog ukrasnog i samoniklog bilja, koštice i drugi biljni plodovi i sjemenke namijenjeni ishrani ljudi i životinja ili u druge svrhe, osim sjetve ili sadnje;

3. biljni dijelovi, svježi i osušeni (rezano cvijeće, vijenci, šibe grane i stabla s lišćem ili bez lišća, ljekovito, začinsko i aromatično bilje, duhan, trska i slične biljke, herbariji i dr.);

4. brašno, prekrupa, krupica, klice i drugi proizvodi mlinske industrije, proizvodi prehrambene industrije (slad, kvasac, škrob, pahuljice žitarica i sl.) namijenjeni ishrani ljudi i životinja;

5. stočna hrana biljnog podrijetla koja nije obuhvaćena točkom 3. i 4. ovoga članka (sijeno, slama, kukuruzovina, ljuske, sačma i pogače uljarica, kopra, rezanci šečerne repe, tapioka, dehidrirano krmno bilje, stočno brašno, mješavine stočne hrane, pretkoncentrati i koncentrati, peletirana stočna hrana, zrnati biljni proizvodi, ptičja hrana, žitnilom, urodica i drugi nusproizvodi prerade i skladištenja žitarica, industrijskog ili drugog bilja);

6. vlakna predivih biljaka (očišćena i neočišćena) i njihovi otpaci ;

7. drvo: šumski sortimenti (oblovina - trupci, rudničko, tunelsko, rezonantno drvo, furnirski trupci), ogrjevno i celulozno drvo, tesano, cijepano i piljeno drvo (samice, grede, daske, letve, furnir, parket, frize, refili, elementi, stolarija i dr.), kora drveta, sirovo pluto, liko, drvni otpaci te drugi proizvodi i nusproizvodi šumarstva i drvne industrije na koje se ne može primijeniti odredba stavka 2. ovoga članka;

8. ambalaža biljnog podrijetla: ambalaža od drva ili otpadaka drva, slame, mahovine i lišća, rogoza i sl. drvene palete, pregradne i podne daske u prijevoznim sredstvima;

9. tlo (uključujući i ostatke tla na bilju i biljnim dijelovima, uzorke tla za pedološka i drugovrsna istraživanja), treset, stajsko gnojivo, kompost, guano, glisnjak i drugi supstrati kao stanište bilja. (2) Ako je kemijskim, toplinskim, mehaničkim ili drugim načinom prerade bilja otklonjena mogućnost prenošenja štetočinja bilja, proizvodi iz stavka 1. ovoga članka ne smatraju se biljem u smislu ovoga Pravilnika i ne podliježu obvezatnom zdravstvenom pregledu (pržena kava, prženi bajam, pržene pistacije i suncokret, tjestenina, škrob, upredena i kemijski prerađena biljna vlakna, pareni parket, iverica, panel ploče, pareni furnir, prerađeno pluto, impregnirano drvo, prerađena pletarija, tjestenina, sterilizirani supstrati i sl.).

Članak 3.

Obvezatni zdravstveni pregled pošiljke bilja obuhvaća: 1. pregled isprava koje prate pošiljku bilja; 2. pregled prijevoznog sredstva, osim prijevoznog sredstva za zrakoplovne, poštanske, kontejnerske i komadne pošiljke bilja; 3. pregled ambalaže; 4. pregled bilja; 5. evidenciju o pregledu pošiljke bilja i nalazu.

Članak 4.

(1) Svjedodžba o zdravstvenom stanju bilja (u daljnjem tekstu: fitocertifikat) koja prati pošiljku bilja pri uvozu i provozu mora biti otiskana prema sadržaju utvrđenom u Međunarodnoj konvenciji za zaštitu bilja i popunjena na engleskom, francuskom, njemačkom ili ruskom jeziku. (2) Kad je fitocertifikat iz stavka 1. ovoga članka izdan u zemlji izvoznici koja nije ratificirala Međunarodnu konvenciju za zaštitu bilja, uvažit će se fitocertifikat izdan po propisima te zemlje ako po osnovnom sadržaju odgovara zahtjevima predviđenim ovim Pravilnikom. (3) Nakon obavljenog pregleda fitocertifikat se zadržava i čuva u pismohrani granične inspekcije zaštite bilja, za sjeme i sadni materijal - tri godine, a za ostalo bilje dvije godine. (4) Pošiljke bilja koje se uvoze iz zemlje ili provoze kroz zemlju koja nije zemlja podrijetla tog bilja, moraju imati fitocertifikat za reeksport prema obrascu za pošiljke bilja u reeksportu, uz koji je priložen izvorni fitocertifikat zemlje podrijetla ili ovjerena kopija. (5) Kad se iz susjednih zemalja, iz jednog mjesta, uvozi veća količina bilja za industrijsku preradu (korijen šećerne repe, sijeno, slama, celulozno drvo i sl.) i kad je u zemlji proizvodnje granična inspekcija zaštite bilja Republike Hrvatske obavila pregled u polju ili skladištu, sve pošiljke koje se uvoze u jednom danu može iznimno pratiti jedan fitocertifikat, kad granična inspekcija zaštite bilja ocijeni da nema opasnosti od unošenja karantenskih štetočinja. (6) Fitocertifikat iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka važi najviše 14 dana od dana izdavanja do prelaska granice zemlje u kojoj je izdan.

Članak 5.

Klauzula koju granična inspekcija zaštite bilja Hepublike Hrvatske stavlja na isprave koje prate pošiljku bilja ili pošiljku sredstava za zaštitu bilja koja se uvozi ili pretovaruje u provozu mora sadržavati i podatke o mjestu i datumu pregleda, potpis i ovjeru pečatom granične inspekcije zaštite bilja.

Članak 6.

(1) Uvoznici, provoznici, prijevoznici, putnici, osoblje prijevoznih sredstava i carina, dužni su o prispijeću pošiljke bilja koja se uvozi ili pretovaruje u provozu i pošiljke sredstva za zaštitu bilja koja se uvozi izvijestiti graničnu inspekciju zaštite bilja prema odredbama članka 23. ovoga Pravilnika. (2) Popis prijavljenih i pregledanih pošiljaka bilja pri uvozu, izvozu i provozu bilja što ga fizičke osobe unose ili iznose preko granice i popis pošiljaka sredstava za zašitu bilja koja se uvoze, vodi se u Knjigama uvoza, izvoza i provoza i Knjigama uvoza sredstava za zaštitu bilja. (3) U dokumentaciji granične inspekcije zaštite bilja čuvaju se, u posebnim zbirkama nalazi štetočinja bilja za svaku nađenu vrstu i pošiljku i obrazac nalaznog listića u koji se upisuju podaci o pošiljci, sadržaju nalaza i identifikaciji i verifikaciji taksona.

II. OBVEZATNI ZDRAVSTVEN1 PREGLED POŠILJAKA BILJA I KONTROLA POŠILJAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA PRI UVOZU

Članak 7.

Radi sprečavanja unošenja i proširenja štetočinja bilja i biljnih proizvoda u Republiku Hrvatsku, zabranjen je uvoz živih karantenskih štetočinja bilja određenih u listama karantenskih štetočinja bilja.

Članak 8.

(1) Pregled pošiljke bilja pri uvozu započinje pregledom isprava koje prate pošiljku i to: 1. fitocertifikata ili rješenja kad se pošiljka uvozi prema odredbi članka 35. Zakona o zaštiti bilja (u daljnjem tekstu: Zakon) ; 2. odobrenja Ministarstva poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) prema posebnim uvjetima određenim ovim Pravilnikom; 3. teretnog lista, brodske teretnice, popratnice, računa i drugih isprava koje prate pošiljku bilja. (2) Isprave iz stavka 1. ovoga članka pregledavaju se radi: 1. identifikacije pošiljke bilja; 2. utvrđivanja udovoljava li pošiljka uvjetima propisanim Zakonom; 3. procjene opasnosti od unošenja karantenskih štetočinja bilja.

Članak 9.

1) Pošiljka bilja identificira se provjerom podataka u fitocertifikatu i uporedbom podataka iz neke od pratećih isprava s oznakama na ambalaži, pakiranju i utvrđenim sadržajem pošiljke bilja. (2) Najmanje na jednoj ispravi, osim trgovačkog naziva, mora biti naveden botanički naziv roda ili vrste, a za sjeme i sadni materijal i naziv kultivara (sorte ili hibrida)

Članak 10.

(1) Fitocertifikat nije obvezatan za: 1. sušeno voće i povrće, sušene i svježe gljive, začine, čajeve, sušeno ljekovito bilje i herbarije, 2. ambalažu biljnog podrijetla koja nije bila upotrebljavana; 3. treset u izvornom pakiranju; 4. proizvode prehrambene industrije biljnog podrijetla (tjestenina, slad, škrob, kvasac, pahuljice žitarica); 5. prerađevine životinjskog podrijetla (riblje, koštano, mesno, krvno brašno i dr.); 6. pošiljke hrvatskog podrijetla koje nisu istovarene i koje se vraćaju u Republiku Hrvatsku; 7. plodove voća i povrća za prehranu do 5 kg, po vrsti bilja; 8. bukete rezanog cvijeća i vijence kad nisu za prodaju; 9. kulture jestivih gljiva; 10. kulture biljnih tkiva što ih uvoze pravne osobe koje se bave selekcijom, uvođenjem novih vrsta, sorti linija i hibrida, ili zaštitom bilja, ili izradom zbirki bilja, ili održavanjem banke genetskog materijala, ili koje razmjenjuju botaničke uzorke bilja; 11. vodene biljke za akvarije; 12. sjeme kaktusa i kaktuse bez supstrata; (2) Fitocertifikat nije potreban ni u slučajevima u kojima je međudržavnim ugovorima o pograničnom prometu predviđeno da se ne izdaje.

Članak 11.

(1) Fitocertifikat za pošiljku sjemena (označenog kao sjeme za sjetvu, sadnju ili razmnožavanje) i sadnog materijala, uz opće podatke, osim kada to ovim Pravilnikom nije drugačije određeno, mora sadržavati i dopunsku izjavu: "Bilje potječe od biljaka koje nisu bile zaražene karantenskom štetočinjom bilja. Proizvodnju je tijekom vegetacije kontroliralo nadležno tijelo za zaštitu bilja zemlje podrijetla". (2) Dopunska izjava za reeksportne pošiljke bilja koje se uvoze mora se nalaziti na izvorniku ili kopiji fitocertifikata zemlje podrijetla bilja. (3) Dopunska izjava iz stavka 1. ovoga članka nije potrebna za uzorke sjemena samoniklog bilja kad ga uvoze pravne osobe koje se bave selekcijom i uvođenjem novih sorti, linija i hibrida, ili zaštitom bilja, ili izradom zbirki bilja, ili održavanjem banke genetskog materijala. (4) Fitocertifikat za pošiljku voćnog ili loznog sadnog materijala mora sadržavati i dopunsku izjavu: "Matične biljke su ispitane laboratorijskom metodom i nisu nađeni uzročnici karantenskih viroza i mikoplazme." Članak 12. Fitocertifikat za pošiljku živog bilja i njegovih dijelova (osim plodova i sjemena) iz rodova Amelanchier Chaenomeles, Cotoneaster Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Mespilus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus i Stranvaesia mora sadržavati dopunsku izjavu: "Bilje potječe od biljaka koje su uzgojene ns polju koje je u posljednje dvije godine kontroliralo nadležno tijelo za zaštitu bilja zemlje podrijetla, te na tom polju i području 10 km oko tog polja tlije bilo pojave Erwinia amylovora".

Članak 13.

(1) Fitocertifikat za pošiljku krumpira mora sadržavati dopunsku izjavu: "Pošiljka potječe sa zemljišta na kojem nikada nije nađen Synchytrium endobioticum. Tlo je ispitano na odsustvo Globodera pallida i Globodera rostochiensis. Pošiljka nije zaražena s Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, Pseudomonas solanacearum, Potato viruses (izvaneuropski), Potato spindle tuber viroid i drugim karantenskim štetočinjama krumpira". (2) Kad je pošiljka krumpira namijenjena za sadnju, fitocertifikat mora, osim izjave iz stavka 1. ovoga članka, sadržavati izjavu iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Fitocertifikat za pošiljku živog bilja i njegovih dijelova koji služe za razmnožavanje (osim sjemena), rodova i vrsta Apium graveolens, Capsicum spp. Chrysanthemum spp, Cucumis spp., Dianthus caryophyllus, Gerbera spp., Gypsophila spp., Lectuca spp., Senecio x hybridum i Lycopersicon lycopersicum" rezanog cvijeća: Chrysanthemum spp., Dianthus caryophyllus, Gerbera spp., Gypsophila spp., Senecio x hybridum i lisnatog povrća Apium spp., Beta spp., Brasslca spp., Lactuca spp. i Spinacia spp., podrijetlom iz zemalja Južne, Srednje i Sjeverne Amerike, mora sadržavati dopunsku izjavu: "Bilje potječe od zdravih biljaka. Na mjestu proizvodnje nije bilo pojave Amauromyza maculosa, Liriomyza sativa i Liriomyza huidobrensis. Tijekom tri mjeseca prije otpreme pošiljke, najmanje svakog mjeseca, nadležno tijelo zemlje izvoznice pregledalo je uzgajane biljke tijekom vegetacije". Dopunska izjava istog sadržaja potrebna je za bilje istih rodova i vrsta ako je bilje podrijetlom i iz: Austrije, Belgije, Francuske, Malte, Nizozemske, Portugala, Španjolske i Velike Britanije, s tom razlikom da se odnosi samo na vrstu Liriomyza huidobrensis.

Članak 15.

Pošiljka bilja mora biti očišćena od tla Kad se utvrdi da se u pošiljci bilja nalazi tlo pošiljka mora sadržavati dopunsku izjavu: "Tlo je pregledano i nisu utvrđene karantenske vrste nematoda i Synchytrium endobioticum". Članak 16. Kad fitocertifikat ima nedostatke (nedovoljni ili netočni podaci o pošiljci, neovjereni ispravci, nedostatak propisane dopunske izjave na fitocertifikatu, botaničkih naziva za sjeme i sadni materijal i podataka o podrijetlu sjemena i sadnog materijala i sl.) granična inspekcija zaštite bilja donijet će rješenje o zabrani uvoza pošiljke.

Članak 17.

Pošiljka sjemena i sadnog materijala pakira se u ambalažu koja nije prethodno upotrebljavana.

Članak 18.

(I) Kad pošiljka bilja stigne na granični prijelaz bez fitocertifikata koji je obvezatan, granična će inspekcija zaštite bilja bez pregleda pošiljke donijeti rješenje o zabrani uvoza pošiljke, a na teretni list, carinsku deklaraciju ili drugu ispravu koja prati pošiljku stavit će klauzulu: "Zabranjuje se uvoz. Pošiljka prispjela bez fitocertifikata". (2) Granična inspekcija zaštite bilja naredit će rješenjem da se pošiljka iz stavka 1. ovoga članka vrati pošiljatelju, a kad se radi o poštanskoj pošiljci da se vrati pošiljatelju ili uništi. (3) Kad granična inspekcija zaštite bilja utvrdi da pošiljka sredstva za zaštitu bilja koja se uvozi ne udovoljava odredbama Zakona donijet će rješenje o zabrani uvoza pošiljke, a na prateću ispravu stavit će klauzulu: "Zabranjuje se uvoz". (4) Kad pošiljka bilja i pošiljka sredstva za zaštitu bilja pri uvozu i provozu s pretovarom prijeđe granični prijelaz bez prijave i bez potvrde granične inspekcije zaštite bilja i stigne u mjesto izvan njenog sjedišta, granična inspekcija zaštite bilja ili inspekcija zaštite bilja, koja sazna za takvu pošiljku, izvijestit će o tome Ministarstvo. Takva pošiljka ne može se pregledati bez odobrenja Ministarstva.

Članak 19.

Kad pošiljka bilja ima fitocertifikat ili kad za pošiljku bilja fitocertifikat nije propisan, granična inspekcija zaštite bilja obavit će obvezatni zdravstveni pregled bilja.

Članak 20.

Kad se pri pregledu prijevoznog sredstva utvrdi da je bilje koje se u njemu nalazi, kao živežna namirnica ili za ukras, zaraženo karantenskom štetočinjom bilja ili je uvoz odnosno provoz tog bilja zabranjen ili ograničen, granična inspekcija zaštite bilja rješenjem će narediti prijevozniku postupke što ih mora poduzeti dok se prijevozno sredstvo nalazi na području Republike Hvatske.

Članak 21.

(1) Uvjeti za sigurno i kvalitetno obavljanje zdravstvenog pregleda pošiljke bilja ili pošiljke sredstva za zaštitu bilja jesu: 1. pošiljka bilja i pošiljka sredstva za zaštitu bilja mora se nalaziti na području graničnog prijelaza ili pod carinskim nadzorom sukladno carinskim propisima. 2. prijevozno sredstvo mora biti otvoreno, tako da se može nesmetano prići svakom dijelu pošiljke, 3. na graničnom prijelazu mora postojati uređaj ili jama za spaljivanje i kemijsko uništavanje pošiljke bilja. (2) Na željezničkom prijelazu pošiljka mora biti postavljena na posebni kolosijek ili paralelne kolosijeke za pregled ili na rampi uz carinsko skladište. Kolosijeci moraju biti osigurani od manevriranja postavljanjem zaključanih iskliznica, a visokonaponska mreža mora biti isključena. (3) Na cestovnom graničnom prijelazu pošiljka mora biti na označenom prostoru za parkiranje s odgovarajućom nadstrešnicom, rampom i prostorom za pregled bilja. (4) Pri pregledu brodske pošiljke brod mora biti vezan u luci, a pošiljka mora biti na brodu ili, po odobrenju granične inspekcije zaštite bilja, u carinskom skladištu u kojem su osigurani manipulativni stol i odgovarajuća rasvjeta. (5) Na riječnom graničnom prijelazu pošiljka se pregledava u prijevoznom sredstvu kad je do prijevoznog sredstva omogućen siguran pristup odnosno prijevoz ili, po odobrenju granične inspekcije zaštite bilja, u lučkom carinskom skladištu, u kojem su osigurani manipulativni stol i odgovarajuća rasvjeta. (6) Zrakoplovna, komadna i poštanska pošiljka pregledava se u carinskom skladištu na za to određenom prostoru na kojem su osigurani manipulativni stol i odgovarajuća rasvjeta. (7) Bilje što ga fizičke osobe unose pregledava se na graničnom prijelazu ili carinskom skladištu na za to određenom prostoru na kojem su osigurani manipulativni stol i odgovarajuća rasvjeta. (8) Pregled kontejnerskih pošiljaka započinje na graničnom prijelazu (pregled dokumenata), a završava na određenom kontejnerskom terminalu gdje je osigurano otvaranje kontejnera i gdje se nalazi granična inspekclja zaštite bilja. (9) Uvoznici, provoznici ili prijevoznici i njihovi zastupnici dužni su graničnoj inspekciji zaštite bilja omogućiti pregled prijevoznog sredstva i pošiljke, osigurati otvaranje prijevoznog sredstva i pošiljke bilja, osigurati potrebnu opremu za kvalitetan pregled (dopunska rasvjeta na mjestu rada i dr.), uzimanje i prenošenje uzoraka i otpremu uzorka na analizu. (10) Za pregled osjetljivog bilja u zimskom ili ljetnom razdoblju i za pregled osjetljivog sadnog materijala, uvoznik ili njegov zastupnik je dužan osigurati uvjete za očuvanje ispravnosti bilja i stručnu pomoćnu radnu snagu, a odgovoran je za otvaranje, pregled i zatvaranje pakiranja sadnog materijala

Članak 22.

Obvezatni zdravstveni pregled pošiljke bilja obavlja se u radno vrijeme granične inspekcije zaštite bilja pri dnevnoj svjetlosti, a iznimno noću na graničnim prijelazima za koje je to određeno posebnim odobrenjem Ministarstva.

Članak 23.

(1) Pošiljka bilja koja se uvozi ili pretovaruje u provozu ili pošiljka sredstva za zaštitu bilja koja se uvozi, prijavljuje se odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od prispijeća, u radno vrijeme granične inspekcije zaštite bilja Prijava se podnosi pismeno ili prema procjeni inspektora, usmeno, uz predočenje svih isprava koje prate pošiljku. Obrazac prijave pošiljke bilja koja se uvozi ili pretovaruje u provozu nalazi se u Prilogu V. i sastavni je dio ovoga Pravilnika. (2) Na zajedničkom graničnom prijelazu postupak prijave pošiljke obavlja se sukladno odredbama stavka 1. ovoga članka i tehnologijom pregleda pošiljaka utvrđenom propisom donesenim temeljem međudržavnog sporazuma o zajedničkom graničnom prijelazu.

Članak 24.

(1) Granična inspekcija zaštite bilja procjenjuje stupanj opasnosti od unošenja uzročnika karantenskih štetočinja bilja radi utvrđivanja programa i opsega pregleda (određivanja broja pakiranja iz kojega će se uzeti uzorci, broja i veličine uzoraka, laboratorijskih metoda pregleda, preventivnih postupaka i dr.). (2) Za procjenu stupnja opasnosti služe respoloživi znanstveni i tehnički podaci, podaci o ranijim nalazima, podaci o prethodnom pregledu u zemlji podrijetla ako je takav pregled obavljen, podaci o karantenskim štetočinjama bilja na određenim biljnim vrstama domaćinima o podrijetlu bilja, o podrijetlu i prisutnosti tih karantenskih štetočinja bilja u zemlji podrijelta, o pouzdarosti fitocertifikata ako je obvezan i dr. (3) Stupanj opasnosti povećan je uvijek kada se uvozi bilje koje je domaćin određene karantenske štetočinje bilja iz zemlje u kojoj je ista prisutna. (4) Opasnost je manja kada se uvozi ili provozi bilje koje potječe iz zemlje u kojoj nije utvrđena prisutnost određene karantenske štetočinje ili ako je u zemlji podrijetla granična inspekcija zaštite bilja, u suradnji s nadležnim tijelom za zaštitu bilja te zemlje, obavile pregled u vrijeme vegetacije ili u skladištu.

Članak 25.

(1) Pošiljka bilja, u smislu ovoga Pravilnika je: - u željezničkom i cestovnom prometu: jedan vagon, jedan kamion (sa ili bez prikolice), jedan tegljač ili jedan kontejner; - u zrakoplovnom prometu te u zbirnom vagonu, kamionu ili kontejneru: prema prijevoznoj ispravi (može sadržavati više paketa, kutija ili vreća); - u pomorskom i riječnom prometu: - istovrsna roba prispjela po jednoj teretnici ili - istovrsna roba prispjela po više teretnica i/ili više certifikata, ali iz iste luke, od istog pošiljatelja, za istog primatelja i ako je kao jedna pošiljka prijavljena za carinjenje ; - u poštanskom prometu: jedno pakiranje; - u putničkom prometu: bilje koje nosi jedan putnik ili član posade prijevoznog sredstva. (2) Jedna se pošiljka bilja može sastojati iz jedne ili više partija (lotova).

Članak 26.

Granična inspekcija zaštite bilja uzima uzorke bilja radi utvrđivanja zdravstvenog stanja bez naknade vrijednosti uzoraka. Kad granična inspekcija zaštite bilja posumnja da je pošiljka bilja zaražena karantenskom ili gospodarski važnom štetočinjom bilja (skrivena zaraza) povjerit će, o trošku uvoznika, laboratorijski pregled Zavodu za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Zavod). O uzetim uzorcima bilja, granična inspekcija zaštite bilja izdaje potvrdu prijevozniku bilja.

Članak 27.

Kad laboratorijski pregled uzoraka sjemena i sadnog materijala traje duže, a na graničnom prijelazu nema potrebnog skladišnog prostora, granična inspekcija zaštite bilja može rješenjem dopustiti da se pošiljka, uz poduzimanje potrebnih preventivnih postupaka, preveze u drugo mjesto carinjenja u kojem postoji granična inspekcija zaštite bilja i odgovarajući skladišni prostor.

Članak 28.

(I) Kad se pri obvezatnom zdravstvenom pregledu pošiljke bilja utvrdi da je bilje ili ambalaža zaražena karantenskom štetočinjom bilja ili gospodarski važnom štetočinjom bilja iznad dozvoljenog postotka, koja se na mjestu uvoza ne može potpuno suzbiti dezinfekcijom ili dezinsekcijom, granična inspekcija zaštite bilja neće dopustiti uvoz takve pošiljke, nego će rješenjem narediti da se pošiljka vrati pošiljatelju ili uništi. Istodobno će narediti poduzimanje preventivnih postupaka za sprečavanje širenja zaraze. (2) Kad naredi da se pošiljka bilja vrati pošiljatelju ili uništi, granična inspekcija zaštite bilja stavit će na popratnu ispravu ili na potvrdu carinarnice o zadržavanju robe klauzulu: "Zabranjuje se uvoz. Pošiljka je zaražena s..." uz naznaku karantenske ili određene gospodarski važne štetočinje bilja. (3) Prisutnost Quadraspidiotus perniciosus (Comst.) na plodovima voća koje se uvozi ili provozi ne smatra se zarazom u smislu ovoga Pravilnika.

Članak 29.

Kad granična inspekcija zaštite bilja ocijeni da se utvrđena zaraza karantenskom štetočinjom bilja ili gospodarski važnom štetočinjom bilja iznad dozvoljenog postotka može uspješno suzbiti, dopustit će da se takva pošiljka preveze do najbližeg mjesta na kojem se ti postupci mogu obaviti uz uvjet: 1. da nije riječ o karantenskoj štetočinji bilja koja je navedena u Listi karantenskih štetočinja bilja koje nisu utvrđene na teritoriju Republike Hrvatske (A), 2. da je uvoznik odabrao pravnu ili Fizičku osobu prema članku 19. Zakona koja će obaviti dezinfekciju ili dezinsekciju i poduzeti naređene preventivne postupke, 3. da granična inspekcija zaštite bilja rješenjem naredi preventivni postupak pri prijevozu pošiljke (dezinsekcija ili dezinfekcija prijevoznih sredstava, prijevoz pod uvjetima hlađenja i dr.).

Članak 30.

(1) Kad se zdravstvenim pregledom pošiljke bilja utvrdi da pošiljka bilja nije zaražena karantenskom štetočinjom bilja, a niti gospodarski važnom štetočinjom bilja iznad dozvoljenog postotka, granična će inspekcija zaštite bilja po tvrditi da je obavljen obvezatni zdravstveni pregled pošiljke bilja stavljanjem na carinsku deklaraciju ili prateću ispravu klauzule: "Pošiljka je pregledana. Uvoz dopušten." (2) Kad se uvozi pošiljka bilja sukladno članku 35. stavka 1. Zakona, granična inspekcija zaštite bilja postupit će u skladu sa stavkom 1. ovoga članka i o uvozu takve pošiljke izvijestiti Ministarstvo. (3) Kad se utvrdi da pošiljka sredstava za zaštitu bilja koja se uvozi udovoljava odredbama Zakona granična će inspekcija zaštite bilja potvrditi da je obavljena kontrola sredstva za zaštitu bilja stavljanjem na carinsku deklaraciju ili prateću ispravu klauzule:.Uvoz dopušten.

Članak 31.

(1) Radi sprečavanja unošenja uzročnika bakterijske paleži - Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al u Republiku Hrvatsku, zabranjuje se uvoz živog bilja i njegovih dijelova (osim plodova i sjemena) i provoz živog bilja i njegovih dijelova kad nisu u zatvorenim prijevoznim sredstvima (kontejneri, kamioni-hladnjače, vagoni-hladnjače i poštanski paketi) i provoz s pretovarom, rodova biljaka domaćina bakterijske paleži navedenih u stavku 2. ovoga članka podrijetlom iz: Armenije, Bermuda, Belgije, Bosne i Hercegovine, Cipra, Češke, Danske, Egipta, Francuske, Grčke, Irske, Indije, Izraela, Italije, Jordana, Kanade, Libanona, Luksemburga, Makedonije, Meksika, Nizozemske, Norveške, Novog Zelanda, Njemačke, Poljske, Sjedinjenih Američkih Država, Slovačke, Slovenije, Švedske, Turske, Velike Britanije i bivših republika Jugoslavije - Crne Core i Srbije, u razdoblju od 16. travnja do 31. listopada ako su biljke podrijetlom iz zemalja sjeverne polutke odnosno od 16 listopada do 30. travnja ako su biljke podrijetlom iz zemalja južne polutke. (2) Biljke domaćini bakterijske paleži, prema ovom Pravilniku, jesu vrste iz rodova merale (Amelanchier spp.), japanske dunje (Chaenomeles spp.), dunjarice (Cotoneaster spp.), gloga (Crateegus spp.), dunje (Cydonia spp.), japanske mušmule (Eriobotrya spp.), jabuke (Malils spp .), mušmule (Mespilus spp.), glogovice (Pyracantha spp.), kruške (Pyrus spp.), oskoruše (Sorbus spp.), i Strenvaesia spp. (3) Dopušta se uvoz radi uzgoja, živog bilja i njegovih dijelova iz stavka 2. ovoga članka iz nezaraženih područja zemalja iz stavka 1. ovoga članka, uz praćenje zdravstvenog stanja, u razdoblju od 1. studenog do 15. travnja kad bilje potječe iz zemalja sjeverne polutke, odnosno od 1. svibnja do 15. listopada kad bilje potječe iz zemalja južne polutke.

Članak 32.

Praćenju zdravstvenog stanja (karantenski nadzor) sadnog materijala iz uvoza kojim se mogu prenijeti karantenske štetočinje bilja, prisutnost kojih se ne može utvrditi pri obvezatnom zdravstvenom pregledu (skrivene zaraze) podliježe i sadni materijal višegodišnjih biljaka prema Prilogu III koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 33.

Radi sprečavanja unošenja određenih karantenskih štetočinja bilja u Republiku Hrvatsku, zabranjuje se uvoz i provoz preko teritorija Republike Hrvatske određenih vrsta bilja i određuje karantenski nadzor nad biljem čiji je uvoz dopušten, prema Prilogu IV koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 34.

(1) Pošiljke sadnog materijala višegodišnjih biljaka sukladne članku 29. stavku 1. Zakona uvoze se na temelju prethodnog odobrenja Ministarstva, uz uvjet da krajnji korisnik posjeduje karantenski objekt za provjeru zdravstvenog stanja bilja čiji se uvoz zahtijeva. (2) Uvoznik pošiljke iz stavka 1. ovoga članka dužan je Ministarstvu podnijeti pismeni zahtjev s podacima određenim u Prilogu VI., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, te priložiti potvrdu Zavoda o ispunjenom uvjetu iz stsvka 1. ovog članka. (3) Rješenjem Ministarstva se utvrđuje i određuje karantenski nadzor nad uvoznim pošiljkama bilja iz stavka 1. ovoga članka. (4) Kad se obvezatnim zdravstvenim pregledom utvrdi da pošiljka bilja iz stavka 1. ovoga članka nije zaražena karantenskom, a ni gospodarski važnom štetočinjom bilja iznad dozvoljenog postotka, granična inspekcija zaštite bilja dozvolit će uvoz i izvijestiti Zavod o vrsti, količini, uvozniku i krajnjem korisniku toga bilja. (5) Zavod je dužan dostaviti Ministarstvu prvo izvješće o obavljenom zdravstvenom pregledu kod krajnjeg korisnika u roku od 15 dana nakon primljenog izvješća granične inspekcije zaštite bilja, a sljedeća izvješća odmah nakon obavljenih provjera tijekom vegetacije. (6) O obavljanju i završetku provjere zdravstvenog stanja iz stavka 5. ovoga članka, Zavod izvješćuje Ministarstvo i krajnjeg korisnika. (7) Posjednik bilja snosi sve troškove praćenja zdravstvenog stanja, a i eventualne troškove uništavanja bilja, kad se tim praćenjem otkrije pojava određene karantenske štetočinje bilja. (8) Iznimno, ako je zdravstveno stanje pošiljke sadnog materijala višegodišnjih biljaka pratio Zavod kod stranog proizvođača. sukladno odredbama članka 29. stavka 2. Zakona, sadni materijal višegodišnjih biljaka uvozi se na temelju prethodnog odobrenja Ministarstva. Uvoznik takve pošiljke dužan je Ministarstvu podnijeti pismeni zahtjev s podacima određenim u Prilogu VI., te priložiti potvrdu Zavoda o obavljenom praćenju zdravstvenog stanja kod stranog proizvođača. (9) Pošiljke sadnog materijala koje se uvoze na temelju članka 29. stavka 2. Zakona podliježu obvezatnom zdravstvenom pregledu granične inspekcije zaštite bilja, a nakon obavljenog pregleda prateće isprave potvrđuju se stavljanjem klauzule propisane člankom 30. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

Članak 35.

Karantenski nadzor (praćenje zdravstvenog stanja), propisan ovim Pravilnikom, za određene vrste bilja obavlja se na sljedeći način 1. uzgojem bilja na karantenskom objektu u trajanju od jednog vegetacijskog razdoblja za jednogodišnje biljne vrste ili dva vegetacijska razdoblja za višegodišnje biljne vrste; 2. provjerom vrste i količine bilja koja se uzgaja; 3. provjerom zdravstvenog stanja bilja za vrijeme vegetacije, najmanje dva puta tijekom vegetacijskog razdobIja (srpanj/kolovoz; rujan/listopad), a prema potrebi i laboratorijskim metodama; 4. provjerom zdravstvenog stanja ostalih biljaka domaćina karantenskih štetočinja bilja u okolici od 100 m, a za domaćine bakterijske paleži (Erwinie amylovore) 500 m oko parcele na kojoj se uzgajaju biljke pod karantenskim nadzorom ; 5. zabranom razmnožavanja i iznošenja bilja i njegovih dijelova s karantenskog objekta ili premještanja na drugu parcelu u propisanom razdoblju bez odobrenja Ministarstva.

Članak 36.

(1) Kad na granični prijelaz stigne pošiljka bilja protivno odredbi članka 31., 33. ili 34. ovoga Pravilnika, granična inspekcija zaštite bilja će bez zdravstvenog pregleda donijeti rješenje o vraćanju pošiljke bilja pošiljatelju, a na popratnu ispravu stavit će klauzulu: "Zabranjen uvoz.." (2) Kad se tijekom pregleda utvrdi da pošiljka sadrži bilje čiji je uvoz zabranjen ili ograničen, granična inspekcija zaštite bilja postupit će po odredbi stavka 1. ovoga članka.

Članak 37.

(1) Kad se pošiljka bilja uvozi kontejnerom preko graničnog prijelaza na kojem se ne obavlja pregled kontejnera, granična inspekcija zaštite bilja pregledava samo prateće isprave. (2) Kad granična inspekcija zaštite bilja utvrdi da kontejnersku pošiljku prati propisani fitocertifikat ili da se radi o pošiljci za koju je određeno da fitocertifikat nije obvezatan sukladno članku 10. ovoga Pravilnika, granična inspekcija zaštite bilja odobrit će prijevoz kontejnera pod carinskim nadzorom do kontejnerskog terminala, stavljanjem klauzule na prateću ispravu: "Odobrava se prijevoz pod carinskim nadzorom do kontejnerskog terminala u... Odmah nakon prispijeća izvijestiti graničnu inspekciju zaštite bilja u..... Pregled nije obavljen." (3) Ako se utvrdi da pošiljka bilja koja se uvozi kontejnerom nema fitocertifikat a on je propisan ili ako se iz isprava utvrdi da pošiljka sadrži bilje čiji je uvoz ili provoz zabranjen ili ograničen sukladno članku 31. ili 32. ili 33. ovoga Pravilnika, granična inspekcija zaštite bilja naredit će rješenjem da se pošiljka vrati pošiljatelju a na popratnu ispravu stavit će klauzulu propisanu u članku te stavku 1. ili članku 36. ovoga Pravilnika. (4) Kontejneri prema ovom Pravilniku su kontejneri zatvorenog tipa, teretnog obujma većeg od 3 m2, namijenjeni prijevozu bilja, koji odgovaraju međunarodnim standardima za prijevoz robe pod carinskim nadzorom.

Članak 38.

Kad pri obvezatnom zdravstvenom pregledu bilja pri uvozu i provozu granična inspekcija zaštite bilja posumnja da je nađena opasna vrsta štetočinje bilja koje nema u Europi, a nije u listama karantenskih štetočinja bilja, prije završetka pregleda o tome izvješćuje Ministarstvo.

III. OBVEZATNI ZDRAVSTVENI PREGLED BILJA PRI IZVOZU

Članak 39.

1) Kad zemlja uvoznica ili zemlja preko koje se pošiljka bilja provozi zahtijeva da pošiljka bilja ima fitocertifikat, pošiljatelj bilja dužan je, u smislu članka 36. stavka 1. Zakona, 24 sata prije utovara podnijeti pismeni zahtjev za pregled pošiljke i izdavanje fitocertifikata graničnoj inspekciji zaštite bilja ako ona postoji u mjestu utovara ili Zavodu, prema obrascu u Prilogu VII., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, za pošiljku bilja što se izvozi ili reeksportira. (2) Obrazac iz Priloga VII. stavka 1. ovoga članka može biti zamijenjen zahtjevom izvoznika ukoliko sadrži sve podatke iz obrasca. (3) Za sjeme i sadni materijal, pošiljatelj bilja dužan je uz zahtjev za izdavanje fitocertifikata priložiti svjedodžbu o zdravstvenom stanju usjeva i objekata za proizvodnju sjemenskog i sadnog materijala tijekom vegetacije. Te pošiljke se obvezatno pregledavaju u mjestu utovara. (4) Iznimno, kad obvezatni zdravstveni pregled pošiljke bilja koja se izvozi, osim pošiljke sjemena i sadnog materijala, nije obavljen u mjestu utovara, izvoznik je dužan u zahtjevu što ga podnosi graničnoj inspekciji zaštite bilja na graničnom prijelazu, obrazložiti zašto pregled nije obavljen u mjestu utovara i osigurati sve uvjete za sigurno i kvalitetno obavljanje obvezatnog zdravstvenog pregleda (pristup do svih dijelova pošiljke, uzimanje uzoraka i dr.).

Članak 40.

Nakon primitka zahtjeva za izdavanje fitocertifikata sukladno članku 39. stavku 1. ovoga Pravilnika, Zavod ili granična inspekcija zaštite bilja obavit će pravodobno obvezatni zdravstveni pregled pošiljke bilja.

Članak 41.

(1) Zdravstveni pregled pošiljke bilja pri izvozu obuhvaća pregled bilja, ambalaže i prijevoznog sredstva, a u reeksportu i isprava koje prate pošiljku bilja. (2) Kad se pri zdravstvenom pregledu pošiljke bilja utvrdi da pošiljka bilja nije zaražena štetočinjom bilja zbog koje je zabranjeno da se unese u zemlju uvoznicu ili u zemlju kroz koju se provozi, Zavod ili granična inspekcija zaštite bilja izdat će fitocertifikat. (3) Fitocertifikat mora biti izdan na dan pregleda a vrijedi najviše 14 dana od dana izdavanja do prelaska granice Republike Hrvatske. (4) Kad se pri zdravstvenom pregledu pošiljke bilja utvrdi da je pošiljka bilja zaražena štetočinjom bilja zbog koje je zabranjeno da se unese u zemlju uvoznicu ili u zemlju kroz koju se provozi ili da prijevozno sredstvo i ambalaža ne udovoljavaju uvjetima za izvoz, Zavod ili granična inspekcija zaštite bilja neće izdati fitocertifikat za izvoz takve pošiljke ili će, u sporazumu s pošiljateljem narediti i druge potrebnije postupke.

Članak 42.

(1) Fitocertifikat je otiskan prema obrascu u Prilogu I., koji je sastavni dio ovog Pravilnika, za pošiljke bilja koje se izvoze ili prema obrascu u Prilogu II., koji je sastavni dio ovog Pravilnika, za pošiljke bilja koje se reeksportiraju. (2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka tiskaju se na engleskom jeziku, a na poleđini se tiska odgovarajući tekst na francuskom, njemačkom i ruskom jeziku. (3) Fitocertifikat se ispunjava na engleskom, francuskom, njemačkom ili ruskom jeziku, istim pisaćim strojem ili kompjuterskim pisaćem ili rukom, čitljivo ispisan tiskanim slovima. Na fitocertifikatu mora biti pored pečata i potpisa inspektora čitljivo napisano njegovo ime i prezime.

IV. OBVEZATNI ZDRAVSTVENI PREGLED BILJA I KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA PRI PREVOZU

Članak 43.

(1) Pošiljke bilja koje se provoze preko teritorija Republike Hrvatske i pretovaruju u druga prijevozna sredstva, osim zrakoplovnih pošiljki i kontejnera, podliježu obvezatnom zdravstvenom pregledu samo u mjestima koja su određena za promet bilja preko državne granice. (2) Iznimno, pošiljke bilja koje se provoze preko teritorija Republike Hrvatske i pretovaruju u druga prijevozna sredstva, mogu se pregledati i na drugom mjestu na temelju odobrenja Ministarstva. (3) Pošiljke sredstava za zaštitu bilja koje se u provozu pretovaruju, mogu se pretovarivati samo uz pismeno odobrenje granične inspekcije zaštite bilja u kojem će se odrediti mjesto, vrijeme i drugi uvjeti koji će osigurati bezopasan postupak pretovara i da ne ostane dio pošiljke nepretovaren. (4) Pretovar pošiljke bilja i pošiljke sredstava za zaštitu bilja u provozu ne može započeti bez nazočnosti granične inspekcije zaštite bilja.

Članak 44.

(1) Kad pošiljka bilja koja se provozi i pretovaruje na područje Republike Hrvatske ulazi u Republiku Hrvatsku na graničnom prijelazu na kojem se ne obavlja pretovar, granična inspekcija zaštite bilja pregledat će samo prateće isprave. (2) Kad utvrdi da pošiljka bilja iz stavka 1. ovoga članka ima fitocertifikat ili da on nije propisan ovim Pravilnikom, granična inspekcija zaštite bilja odobrava prijevoz takve pošiljke pod carinskim nadzorom do određenog mjesta gdje će se izvršiti pretovar i obvezatni zdravstveni pregled takve pošiljke, stavljanjem klauzule:.Odobrava se prijevoz pod carinskim nadzorom do mjesta pretovara. Pošiljka nije pregledana. Odmah nakon prispijeća izvijestiti graničnu inspekciju zaštite bilja u..... (3) Kad se utvrdi da pošiljka bilja iz savka 1. ovoga članka nema fitocertifikat bez kojega nije dopušten provoz, ili da fitocertifikat ne udovoljava uvjetima propisanim bilateralnim ugovorima o zaštiti bilja i Zakonom, odnosno da pošiljka sadrži vrstu bilja čiji je uvoz i provoz zabranjen ili ograničen sukladno članku 31. ili 32. ili 33. ovoga Pravilnika, granična inspekcija zaštite bilja zabranit će provoz pošiljke bilja i narediti da se ona vrati pošiljatelju, a na prateću ispravu sastavit će klauzulu: "Zabranjen provoz. Pošiljka je prispjela bez fitocertifikata" ili "Zabranjen provoz po odredbama članka 31. ili 32. ili 33. ovoga Pravilnika".

Članak 45.

(1) Kad se obvezatnim zdravstvenim pregledom pošiljke bilja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika utvrdi prisutnost karantenske štetočinje, granična inspekcija zaštite bilja zabranit će rješenjem provoz pošiljke bilja i narediti da se ona vrati pošiljatelju, a kad utvrdi prisutnost određene gospodarski važne štetočinje bilja u postotku većem od dozvoljenog postupit će na isti način ako međunarodnim uvogovorom o zaštiti bilja nije drugačije određeno te na prateću ispravu staviti klauzulu "Zabranjen provoz. Pošiljka je zaražena s......" uz naznaku naziva štetočinje bilja. (2) Pošiljka bilja koja se iz broda pretovaruje u više željezničkih ili cestovnih prijevoznih sredstava i obrnuto, i postupno otprema, mora se pretovariti u roku utvrđenom rješenjem granične inspekcije zaštite bilja, a podliježe pregledu na početku i tijekom pretovara. (3) Kad se obvezatnim zdravstvenim pregledom utvrdi da pošiljka nije zaražena karantenskom štetočinjom bilja ili gospodarski važnom štetočinjom bilja iznad određenoga postotka, granična inspekcija zaštite bilja stavit će se na popratnu ispravu klauzulu " Pošiljka je pregledana. Provoz dopušten." Klauzula se stavlja na carinsku ispravu nakon obavljenog pregleda. (4) Kad je za vrijeme provoza kroz Republiku Hrvatsku pošiljka bilja oštečena i kad je potrebno obaviti pretovar, prijevoznik će o tome izvijestiti najbližu graničnu inspekciju zaštite bilja koja će postupiti po odredbama ovoga Pravilnika. Troškove koji nastanu u svezi s tim snosi prijevoznik.

Članak 46.

Kad pri pretovaru pošiljka bilja koja se provozi ostane u mjestu pretovara neki dio pošiljke, taj se dio mora vratiti u zemlju izvoznicu ili prodati putem dražbe kad ne prijeti opasnost širenja karantenske štetočinje bilja ili uništiti. Uništavanje obavlja prijevoznik u nazočnosti granične in spekcije zaštite bilja.

V. DOPUŠTENI POSTOTAK ZASTUPLJENOSTI ODREÐENIH ŠTETOČINJA BILJA U POŠILJKAMA BILJA

Članak 47.

U pošiljkama sjemena i sadnog materijala koje se uvoze, prisutnost gospodarski važnih štetočinja bilja ne smije biti veće od onog koje je određeno Mjerilima za utvrđivanje zdravstvenog stanja usjeva i objekata, sjemena i sadnog materijala (članak 77. Zakona).

Članak 48.

(1) Radi zaštite bilja i biljnih proizvoda i skladišta u kojima se oni čuvaju, određuje se najmanji broj živih kukaca ili grinja u pošiljkama bilja koje se uvoze pri kojem se pošiljka smatra zaraženom u smislu ovoga Pravilnika. (2) Pošiljke bilja koje se uvozi za daljnju preradu smatraju se zaraženima ako je u uzorku uzetom iz pošiljke broj živih kukaca ili grinja u svim razvojnim oblicima jednak ili veći od broja određenog u Prilogu VIII, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. (3) Pošiljke bilja koje se uvozi za ljudsku prehranu a koje se prije stavljanja u promet više ne prerađuje, pa zbog toga osim dezinsekcije nema drugih mogućnosti za otklanjanje zaraze kukcima ili grinjama, smatraju se zaraženlma ako se u uzetom uzorku nađu živi kukci ili grinje bez obzira na vrstu i brojnost. Ovoj kategoriji pošiljaka bilja pripadaju.i pošiljke: brašna i drugih proizvoda mlinske industrije, suho voće, povrće i gljive, konzumne mahunarke i uljarice začinsko i ljekovito bilje i čajevi. (4) Ako se na graničnom prijelazu ne može sa sigurnošću odrediti vrsta ili brojnost kuhaca ili grinja ili procijeniti opasnost od njihova širenja granična inspekcija zaštite bilja može privremeno zaustaviti uvoz pošiljhe i povjeriti, o trošku uvoznika, laboratorijski pregled Zavodu. (5) Ako se pregledom nade da je pošiljka zaražena sukladno stavku 2. ovoga članka, granična inspekcija zaštite bilja rješenjem će narediti uvozniku da u određenom, roku obavi dezinsekciju pošiljke.

VI. OSTALI POSTUPCI U ZAŠTITI BILJA PRI UVOZU, IZVOZU I PROVOZU

Članak 49.

Uvoznici, prijevoznici, carina ostale granične inspekcije i granična inspekcija zaštite bilja dužni su radi sprečavanja širenja i suzbijanja karantenskih štetočinja bilja za vrijeme obvezatnog zdravstvenog pregleda provesti preventivne postupke i to: 1. sumnjati na prisutnost karantenske štetočinje bilja u svakoj pošiljci bilja i uzorku uzetom iz nje pri uvozu i provozu do završetka zdravstvenog pregleda; 2. spriječiti otvaranje, pregledavanje i uzimanje uzoraka iz pošiljke bilja bez suglasnosti granične inspekcije zaštite bilja, osim poštanske pošiljke čiji sadržaj utvrđuje carinska služba; 3. pregledavati uzorke bilja u radnoj prostoriji sa priručnom opremom koja se nalazi na graničnom prijelazu i koja je opremljena za tu svrhu, gdje su osigurani uvjeti za kvalitetan rad i provođenje preventivnih postupaka protiv širenja karantenskih štetočinja bilja; 4. spriječiti iznošenje ili slanje nepregledanih uzoraka bilja sa živim štetočinjama te ako nisu u odgovarajućem pakiranju kojim je spriječeno širenje štetočinja bilja; 5. dostavljati uzorke bilja Zavodu sukladno članku 33. stavku 1. Zakona, uz poduzimanje postupaka osiguranja, kao hitne i vrijednosne pošiljke bilja; 6. upoznati pravne i fizičke osobe koje neposredno sudjeluju u obvezatnom zdravstvenom pregledu bilja s preventivnim postupcima.

Članak 50.

(1) Radi sprečavanja širenja i radi suzbijanja karantenskih i određenih gospodarshi važnih štetočinja bilja pri uvozu, izvozu i provozu, granična insekcija zaštite bilja rješenjem će narediti dezinfekciju ili dezinsekciju što je provode pravne ili fizičke osobe u skladu s odredbama članka 19 Zakona. (2) Provedbu postupaha iz stavka 1. ovoga članka nadzire granična inspekcija zaštite bilja ili inspekcija zaštite bilja prema mjestu u kojem se ti postupci provode.

Članak 51.

Smatrat će se da je obavljena dezinsekcija i dezinfekcija drva bez kore ili s korom kad je drvo osušeno na manje od 20% vlage izražene u postotku suhe tvari i kad je to po tvrđeno u fitocertifikatu ili označeno na drvetu odnosno na ambalaži znakom "kiln-dried" ("K.D".) ili drugom međunarodno priznatom oznakom u skladu s trgovačkom praksom.

Članak 52.

Kad granična inspekcija zaštite bilja rješenjem naredi da se pošiljka bilja uništi, pošiljku će uništiti uvoznik ili prijevoznik odnosno njihov zahonski zastupnik u nazočnost granične inspekcije zaštite bilja i carinskog djelatnika, o čemu se sastavlja zapisnik.

Članak 53.

Granični prijelazi preko kojih se obavlja promet pošiljaka bilja moraju imati uređaje ili jame za uništavanje bilja. Troškove uništavanja bilja na graničnim prijelazima za provozne pošiljke snose prijevoznici, a za uvozne pošiljke - uvoznici.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti: 1. Pravilnik o zdravstvenoj kontroli bilja u promet preko državne granice ("Narodne novine" br. 53/91), 2. Naredba o zabrani i ograničenju uvoza i provoza pojedinih vrsta bilja radi sprečavanja unošenja bakterijske plamenjače jabuke i kruške - Erwinie eniylovora (Buri Winslow et al. ("Narodne novine" br. 53/91), 3. Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i iskorjenjivanje bakterijske plamenjače voćaka ("Narodne novine" br. 53/91), 4. Naredba o zabrani uvoza i provoza pojedinih vrsta bilja i određivanju karantenskog nadzora nad pojedini vrstama bilja koje se.uvoze radi uzgoja ("Narodne novine"br. 53/91), 5. Naredba o vrstama sadnog materijala višegodišnjih biljaka iz uvoza koje podliježu praćenju zdravstvenog stanja kod krajnjeg korisnika i o uvjetima tog praćenja ("Narodne novine" br. 53/91).

Članak 55.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od da objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 320-20/95-01/20

Urbroj: 525-01-95-1

Zagreb, 24. siječnja 1995.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivica Gaži, dipl. ing., v.r.     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>