Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 24.02.1995 Odluka o prirezu na porez na dohodak
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

GRADSKO VIJEĆE GRADA SLAVONSKOG BRODA

Na temelju članka 46. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine" br.117/93) i članka 28. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Županije Brodsko-posavske" br. 2/94) Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 16. sjednici od 31. siječnja 1995. godine, donosi

Odluku

o prirezu na porez na dohodak

Članak 1.

Prirez na porez na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti i porez na dohodak od imovine i imovinskih prava.

Članak 2.

Vrste poreza na dohodak, obračun, način i rokovi plaćanja poreza na dohodak i oslobođenja plaćanja poreza na dohodak propisani su zakonom o porezu na dohodak i primjenjuju se pri utvrđivanju prireza na porez na dohodak.

Članak 3.

Obveznik prireza na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a obveznik je poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak. Osnovica prireza na porez na dohodak je porez na dohodak.

Članak 4.

Prirez na porez na dohodak uvodi se primjenom koeficijenta 1,24 na udio poreza na dohodak što pripada gradu Slavonskom Brodu. Primjenom koeficijenata iz stavka 1. ovog članka prirez na porez na dohodak plaća se po stopi 6%.

Članak 5.

Podaci o obračunanom i uplaćenom prirezu na porez na dohodak na plaće, mirovine i druge dohotke od nesamostalnog rada unose se u karticu poreza na dohodak od nesamostalnog rada.

Članak 6.

Prirez na porez na dohodak od nesamostalnog rada uplaćuje se u korist Proračuna Grada Slavonskog Broda.

Članak 7.

Prirez na porez na dohodak utvrđuje se rješenjem prema prebivalištu obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi.

Članak 8.

Kada obveznik poreza i prireza na porez na dohodak dospjeli porez i prirez ne plati u propisanom roku, porez i prirez se prisilno naplaćuju po odredbama o prisilnoj naplati poreza, prema Zakonu o porezu na dohodak. Kod više plaćenog predujma poreza i prireza na porez na dohodak primjenjuju se odredbe o povratu iz Zakona o porezu na dohodak.

Članak 9.

Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem gradskih poreza i prireza na porez na dohodak provode i ovlašteni djelatnici tijela na financijske poslove grada Slavonskog Broda.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. veljače 1995. godine.

Klasa: 021-03/95-01/5

Urbroj: 2178/01-07-95-1

Slavonski Brod, 31. siječnja 1995.

GRADSKO VIJEĆE GRADA SLAVONSKOGA BRODA

Predsjednik Gradskog vijeća

Tomislav Udovićić, dipl. oec., v. r