Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 17.02.1995 Pravilnik o obliku i načinu vođenja obrtnog registra
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine", br. 77/93), ministar gospodarstva propisuje

Pravilnik

o obliku i načinu vođenja obrtnog registra

I. OSNOVNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način upisa i način vođenja obrtnog registra u županijskim uredima i njihovim ispostavama i uredu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: registarsko tijelo), pomoćnih knjiga i zbirke isprava, oblik i sadržaj obrasca prijave za upis u obrtni registar, oblik i sadržaj obrasca omota registarskog uloška, obrasca registarskih listova, obrasca preglednog lista upisa u registarski uložak, knjige rednih brojeva registarskih uložaka te obrasca rješenja o upisu u obrtni registar.

II. NAČIN UPISA U OBRTNI REGISTAR

1. Obrtni registar i pomoćne knjige

Članak 2.

Obrtni registar vodi se na elektroničkom računalu i u registarskim ulošcima. Svaki subjekt upisa ima u obrtnom registru svoj registarski uložak u koji se upisuju propisani podaci. Svaki registarski uložak označava se posebnim registarskim rednim brojem.

Članak 3.

Registarski uložak subjekta upise sastoji se od omota registarskog uloška, preglednog lista upisa u registarski uložak i registarskih listova.

Članak 4.

Registarski uložak ima aktivni i pasivni dio koji su međusobno odvojeni. U aktivni dio registarskog uloška ulažu se registarski listovi s posljednjim podacima koji se upisuju u obrtni registar i odgovaraju najnovijem stanju. U pasivni dio registarskog uloška ulažu se registarski listovi izvađeni iz aktivnog dijela nakon upisane posljednje promjene koji prestaju vrijediti upisom promjene.

Članak 5.

U omotu registarskog uloška posebnim mehanizmom povezani su registarski listovi i pregledna lista upisa u registarski uložak tako da čine cjelinu iz koje se mogu izdvajati pojedini registarski listovi. Na omot registarskog uloška upisuje se ime i prezime vlasnika obrta, broj registarskog uloška, tvrtka i sjedište obrta. U slučaju popunjavanja registarskog uloška otvara se novi omot registarskog uloška pod istim brojem registarskog uloška.

Članak 6.

Pregledni list upisa u registarski uložak služi za upis promjena u registarskom ulošku. Podbrojevi koji se upisuju u pregledni list upisa u registarski uložak počinju od 1 za svaki subjekat upisa. Obrazac iz stavka 1. ovoga članka formata je A4, bijele je boje, otiskan je uz ovaj Pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.

Članak 7.

Registarski uložak sadrži registarske listove (od broja RL1 do RL3) zavisno o podacima koji se prema rješenju registarskog tijela upisuju u obrtni registar. Ftegistarski list RL1 crvene je boje i sadrži osnovne podatke o obrtu i registarskom tijelu, vrsti upisa u registar, tvrtci i vlasniku obrta, poslovođi, broju zaposlenih djelatnika i članstvu u udruženjima Obrtničke komore. Registarski list RL2 bijele je boje i sadrži osnovne podatke o pogonu, nazivu i sjedištu pogona i poslovođi pogona. Registarski list RL3 plave je boje i sadrži podatke o djelatnostima u sjedištu obrta ili izdvojenim pogonima. Obrasci iz stavka 1. ovoga članka formata su A4, otiskani su uz ovaj Pravilnik i njegovim su sastavnim dijelom.

Članak 8.

Uz obrtni registar vodi se i knjiga rednih brojeva omota registarskih uložaka subjekata upisa i zbirka isprava. Članak 9. Knjiga rednih brojeva omota registarskih uložaka subjekata upisa služi za evidenciju brojeva registarskih uložaka subjekata upisa. Knjiga je ukoričena tvrdim kartonskim koricama, listovi su formata A4 i bijele su boje. Obrazac za knjigu iz stavka 1. ovoga članka otiskan je uz ovaj Pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.

Članak 10.

Zbirka isprava vodi se za svaki subjekat upisa u obrtni registar. U zbirku isprava odlaže se jedan primjerak prijave za upis u obrtni registar, svi prilozi i dokazi uz prijavu i primjerak rješenja o upisu u obrtni registar. Isprave iz stavka 2. ovoga članka odlažu se po redoslijedu navedenom u prijavi odnosno po redoslijedu primitka u odgovarajući omot označen brojem registarskog uloška pod kojim je upisan subjekt upisa i rednim brojem nastanka.

2. Vođenje obrtnog registra

Članak 11.

Za sve upise u obrtni registar podnosi se Prijava za upis u obrtni registar na propisanom obrascu. Obrazac prijave za upis u obrtni registar formata je A4, bijele je boje, otiskan je uz ovaj Pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.

Članak 12.

Uz prijavu podnose se odgovarajući obrasci iz članka 7. ovoga Pravilnika koji su sastavni dio prijave i u koje se upisuju podaci za registraciju obrta.

Članak 13.

U registarske listove registarskog uloška subjekata upisa upisuju se svi podaci važni za obavljanje obrta na temelju rješenja registarskog tijela. Obrazac rješenja otiskan je uz ovaj Pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom. Sastavni dio rješenja su i odgovarajući obrasci iz članka 7. ovog Pravilnika.

Članak 14.

Ako se zbog promjene sjedišta obrta promijeni registarsko tijelo novo registarsko tijelo će na temelju prijave za upis promjene sjedišta obrta od ranijeg registarskog tijela pribaviti zbirku isprava subjekata upisa i upisati obrt u svoj obrtni registar. Nakon donošenja rješenja o upisu u obrtni registar novo registarsko tijelo izvijestit će o promjeni sjedišta obrta ranije registarsko tijelo koje će upisati prestanak obrta iz svog obrtnog registra s danom upisa u novi obrtni registar.

III. UNOS BROJČANIH OZNAKA

Članak 15.

Matični broj obrta sastoji se od osam znamenki a dodjeljuje ga županijski Ured za statistiku. Jednom dodijeljeni matični broj ne smije se ponovo dodijeliti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

Članak 16.

Svaka obrtnica sadrži oznaku koja se sastoji od brojčane oznake registarskog tijela koje je izdalo obrtnicu i broja registarskog uloška. Obje ove brojčane oznake čine jedinstvenu oznaku obrtnice. Za potrebe obrtnog registra koristit će se oznake registarskih tijela prema slijedećoj strukturi: - prva i druga znamenka označavaju broj županije i Grada Zagreba; - treća i četvrta znamenka označavaju nadležni županijski ured; - peta i šesta znamenka označavaju ispostavu županijskog ureda.

Članak 17.

Brojčane oznake i nazivi županija, gradova i općina utvrđuju se prema Zakonu o područjima županija gradova i općina

Brojčane oznake i nazivi naselja u Republici Hrvatskoj utvrđeni su od državnog zavoda za statistiku

Brojčane oznake nadležnog županijskog ureda iz članka 16. stavak 2. ovog pravilnika su:
01 Ured za gospodarstvo
06 Ured za turizam

članak 18.

Brojčanu oznaku ispostave županijskog ureda odre8uje svaki županijski ured samostalno. ,

čupanijski ured dužan je dostaviti nadležnim tijelima iz članka 15. Zakona o obrtu (·Narodne novine·, br. 77/93), listu ispostava županijskih ureda s brojčanim oznakama kao i svaku naknadnu dopunu liste brojčanih oznaka.

Kod svake dopune liste brojčanih oznaka ispostava županijskih ureda dodjeljuje se uvijek nova dvoznamenkasta brojčana očnaka i ne smije se koristiti već ranije upotrijebljena brojčana oznaka.

članak 19.

Brojčane oznake promjena u obrtnom registru označavaju se na slijedeći način:

brojčana , oznaka opis promjene

O1 Upis novog obrta i početak obavljanja obrta

02 Upis novog obrta bez početka obavljanja obrta

03 Upis dana početka obavljanja obrta

04 Promjena sjedišta

05 Uskladivanje (članak 83. Zakona o obrtu)

O6 Promjena naziva tvrtke .

07 Upis izdvojenog pogona

08 Prestanak izdvojenog pogona

09 Privremena obustava obrta

10 Prekid privremene obustave obrta

11 Odjava obrta

21 Upis nove djelatnosti

22 Prestanak djelatnosti .

31 Promjena stručnog djelatnika

32 Prestanak stručnog djelatnika

41 Upis poslovo8e izdvojenog pogona

42 Prestanak poslovo8e izdvojenog pogona

43 Upis poslovode obrta

44 Prestanak poslovo8e obrta

45 Upis privremenog poslovode ,

48 Prestanak privremenog poslovo8e

51 Prestanak obrta bez stručne osobe

52 Prestanak obrta nakon godine dana

53 Prestanak obrta zbog zaštitne mjere zabrane obavljanja obrta

54 Prestanak obrta samovoljnim prestankom

55 Prestanak obrta odlukom suda časti

58 Prestanak obrta oduzimanjem povlastice

57 Prestanak obrta zbog lažnih isprava

58 Preštanak obrta (članak 8. Zakona o obrtu)

59 Prestanak obrta (članci 3. i 5. Za.kona o obrtu)

60 Prestanak obrta smrću

61 Prestanak obrta gubitkom državljanstva

62 Prestanak obrta ako nije imenovan poslovoda

63 Prestanak obrta prestankom radne dozvole

64 Prestanak obrta osudom na kaznu zatvora

65 Prestanak obrta gubitkom posiovne sposobnosti

68 Prestanak obrta zbog izrečene mjere sigurnosti

67 Prestanak obrta zbog neprijavljivanja obustave

obrta dulje od 30 dana

68 Prestanak obrta zbog nezapočinjanja obrta u roku 30 dana nakon isteka privremene obustave

69 Prestanak obrta zbog neispunjavanja zakonskih uvjeta (ćlanak 14. Zakona o obrtu)

81 Promjena članstva u Udruženju obrtnika

90 Ostale nespomenute promjene

članak 20.

U obrtni registar upisuju se na odgovarajuća mjesta nazivi i brojčane oznake djelatnosti obrta prema Nacional

noj klasifikaciji djelatnosti (NKD) koju objavljuje Državni za.vod za statistiku.

članak 21.

Brojčana oznaka zanimanja za potrebe obrtnog registra sastoji se od pet znamenki.

Brojčane oznake za stupanj stručne spreme za potrebe obrtnog registra su:

brojčana stupanj stručne spreme oznaka

1 Stručna osposobljenost 2 Majstorski ispit

3 Viša stručna sprema

4 Visoka stručna sprema

IV. OBRADA PODATAKA ELEKTRONIČKIM RAĆUNALOM

Ćlanak 22.

Kada se podaci o subjektu upisa obraduju elektroničkim računalom pročelnik nadležnog županijskog ureda odgovoran je za osiguranje nužnih kadrovskih, tehničkih i organizacijskih uvjeta za dnevno, tjedno i mjesečno ažurno unošenje, korištenje i čuvanje podataka.

Pristup podacima obrtnog registra koji se vodi na elektroničkom računalu dozvoljen je samo ovlaštenim osobama koje raspolažu odgovarajućom lozinkom. Lozinka se smatra službenom tajnom. Lozinku dodjeljuje pročelnik nadležnog županijskog ureda ili osoba koju on ovlasti.

članak 23.

U slučaju obrade podataka putem elektroničkog računala na odgovarajući magnetski medij pohranjuju se podaci koji su propisani obrascima RL1, RL2 i RL3. ,

Uneseni podaci moraju biti takvi da osiguraju naknadni prikaz i tiskanje obrazaca RL1, RL2 i RL3, te ·knjige rednih brojeva omota registarskih uložaka·, ·pregledni list upisa u registarski uložak·, kao i ·rješenje·, koji po obliku i sadržaju odgovaraju onima propisanim ovim Pravilnikom.

Nakon upisa podataka u Obrtni registar svaka nova dopuna ili izmjena podataka mora biti tako izvedena da se prethodni podaci ne brišu već se oznaćavaju kao arhivski podaci s naznakom datuma do kada su važili.

Izvadak iz obrtnog registra i potvrde o podacima iz pasivnog dijela registarskog uloška mogu se izdavati ispisom, a sluibena osoba dužna ih je na zahtjev stranke ovjeriti potpisom i službenim pei;atom.

Podatke koji se moraju dostaviti drugim korisnicima u skladu s odredbom članka 15. Za,kona o obrtu (·Narodne novine·, br. 77/93) dostavit će se na odgovarajućem magnetskom mediju ili računalsko-komunikacijskim vezama ako to korisnik zatraži, ili u obliku ovjerenog ispisa iz računala, najmanje jednom tjedno.

članak 24.

Prilikom prijenosa podataka računalsko-komunikacijskim vezama koristi se ASC1I kod.

Ministar gospodarstva će, u roku od 8 dana od dana kad se osiguraju tehničke mogućnosti za računalsko-komunikacijski prijenos podataka izmedu nadležnog županijskog ureda za vodenje obrtnog registra i korisnika, donijeti naputak o načinu prijenosa, tehničkim uvjetima, jedinstvenom obliku i sadržaju podataka.

Ćlanak 25.

Svi podaci što se unose u elektroničko računalo moraju imati svoju sigurnosnu kopiju pohranjenu na odgovarajućem magnetskom mediju koja se ćuva na odvojenom mjestu osiguranom od neovlaštenog pristupa, prodora vode, ili vatre i služi kao pričuvna kopija u slučaju oštećenja podataka pohranjenih u računalu.

Pričuvna kopija iz stavka 1. ovoga članka stvara se najmanje jednom tjedno za nove podatke.

Načelnik nadležnog županijskog ureda utvrdit će pismenim putem mjesto pohrane pričuvnih kopija iz stavka 1. ovoga članka i osobu odgovornu za čuvanje kopije.

Ćlanak 26.

Ministar gospodarstva donosi rješenje o zadovoljavanju uvjeta za vodenje obrtnog registra elektroničkim računalom za svaki županijski ured ili ispostavu županijskog ureda, na temelju mišljenja stručnog predstavnika Ministarstva gospodarstva o ispunjenju nužnih kadrovskih, tehničkih, organizacijskih i drugih uvjeta propisanih ovim Pravilnikom.

Članak 27.

Ukoliko naknadno utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti za vodenje obrtnog registra elektroničkim računalom, ministar gospodarstva donijet će rješenje o prestanku njegovog daljnjeg vodenja na računalu.

članak 28.

Postojeća dokumentacija koja je prikupljena o pojedinačnom obrtu do trenutka uskladivanja poslovanja s odredbama članka 83. Zakopa o obrtu odložit će se u zbirku isprava koja se vodi prema članku 10. ovog Pravilnika.

članak 29.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Naredba o načinu vodenja registra zanatskih radnji (>Narodne novine· br. 36/78), i Praviinik o načinu vodenja registra trgovačkih radnji (>Narodne novineč, br. 12/78).

članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u >Narodnim novinamač.

Klasa: 311-01 /94-01 / 125
Urbroj: 528-01-94-1
Za,greb, 23. prosinca 1994.

Ministar gospodarstva
Nadan Vidošević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>