Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 17.02.1995 Pravilnik o opsegu; uvjetima i načinu obavljanja poslova posredovanja pri
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na osnovi članka 2. ZaKona o zapošljavanju ("Narodne novine", br. 55/90 - pročiščeni tekst, 19/81, 26/93, 117/93 i 76/94), ministar rada i socijalne skrbi donosi

Pravilnik

o opsegu, uvjetima i načinu obavljanja poslova posredovanja pri zapošljavanju

te poslove obavlja pravni subjekt izvan Zavoda za zapošljavanje

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se opseg, uvjeti i način obavljanja poslova posredovanja pri zapošljavanju kada te poslove obavljaju pravni subjekti iz članka 2. stavka 2. Zakona o zapošljavanju (u daljnjem tekstu: posrednici).

Članak 2.

Posrednici iz članka 2. stavka 2. točke 1. Zakona o zapošljavanju mogu obavljati poslove posredovanja pri zapošljavanju studenata i učenika, na privremenim i povremenim poslovima ako postoji trajna potreba posredovanja za: redovne studente i učenike, - studente koji su zadržali status redovnog studenta sukladno odredbama statuta (više škole ili fakulteta), - studenta koji se za vrijeme trajanja školske godine vratio s novačenja, odnosno osobe koja još nije upućena na novačenje, pa će status studenta steći tek početkom nove školske godine.

Članak 3.

Posrednici iz članka 2. stavka 2. točke 2. Zakona o zapošljavanju mogu obavljati poslove posredovanja pri zapošljavanju pod uvjetom da za takvo posredovanje postoji trajna potreba i ako: - imaju hrvatsko državljanstvo - ispunjavaju uvjete iz članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika i - poslove posredovanja pri zapošljavanju obavljaju kao registriranu djelatnost.

Članak 4.

Radnici koji kod posrednika iz članka 2. ovog Pravilnika obavljaju poslove posredovanja pri zapošljavanju moraju kod njih biti u radnom odnosu. Radnici iz stavka 1. ovog članka odnosno posrednici iz članka 3. ovog Pravilnika moraju imati najmanje višu stručnu spremu društvenog smjera s tri godine radnog iskustva na poslovima posredovanja pri zapošljavanju odnosno u organiziraju umjetničkih ili športskih priredbi. Radnici koji obavljaju administrativno-tehničke poslove kod posrednika ne smiju se baviti poslovima posredovanja pri zapošljavanju.

Članak 5.

Posrednici moraju posjedovati odgovarajuće radne i pomoćne prostorije i odgovarajuću tehničku opremu, koja osigurava vođenje svih potrebnih poslova posredovanja. Radnom prostorijom smatra se soba odnosno izdvojena prostorija za rad sa strankama, a pomoćnom prostorijom smatra se predsoblje (čekaonica). Tehnička opremljenost mora osiguravati mogućnost obavljanja djelatnosti.

Članak 6.

Posrednici ne mogu registrirati djelatnost posredovanja pri zapošljavanju bez prethodno pribavljene suglasnosti za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju koju izdaje Ministarstvo rada i socijalne skrbi.

Članak 7.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti iz članka 6. ovog Pravilnika mora sadržavati slijedeće podatke: - naziv i sjedište posrednika, podatke o poslovodnom organu odnosno osobne podatke fizičke osobe posrednika (ime i prezime, JMBG, adresa prebivališta, boravišta, podaci o rođenju, stručna sprema, dokaz o državljanstvu opis dosadašnjeg rada i možebitne preporuke), - broj radnika koje će posrednik zaposliti na obavljanju poslova posredovanja pri zapošljavanju, te podatke o vrsti i stupnju stručne spreme i radnom iskustvu tih radnika, - područje za koje će se obavljati posredništvo pri zapošljavanju, - opis poslovnog prostora (radnog i pomoćnog), te tehničke opreme kojom će se koristiti u poslovima posredovanja, - izvor financiranja. Zahtjevu za izdavanje suglasnosti treba priložiti: - dokaz da je posrednik u posjedu odgovarajućeg poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju, - dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme za radnike koji će raditi na poslovima posredovanja, odnosno za fizičku osobu posrednika, - izjavu fizičke osobe posrednika, da će se poslovima posredovanja pri zapošljavanju baviti kao djelatnošću.

Članak 8.

Naknadu za izvršeno posredovanje pri zapošljavanju posrednici mogu zahtijevati samo od organizacije odnosno poslodavca za kojeg vrše posredovanje. Naknada za posredovanje ne može preći 12% iznosa novčane naknade koju je organizacija odnosno poslodavac isplatio radniku za obavljeni rad.

Članak 9.

Posrednici moraju voditi evidenciju o osobama koje traže zaposlenje i organizacijama odnosno poslodavcima koji prijavljuju potrebu za radnicima prema uputama Zavoda za zapošljavanje. Posrednici su dužni dokumentaciju o posredovanju i evidencije čuvati najmanje tri godine, ukoliko posebnim propisima nije određen dulji rok.

Članak 10.

Posrednici su dužni podatke iz evidencija koje vode dostaviti Zavodu za zapošljavanje na njegovo traženje. Posrednici su dužni dostavljati Ministarstvu rada i socijalne skrbi izvješća o svoni radu na poslovima posredovanja pri zapošljavanju i to najkasnije do 28. veljače za prethodnu godinu.

Članak 11.

U slučaju da se prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora utvrde nepravilnosti u posredovanju pri zapošljavanju inspektor koji je proveo nadzor odredit će rok za njihovo otklanjanje. Ukoliko posrednik u ostavljenom roku ne otkloni utvrđene nepravilnosti, inspektor će donijeti rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju ·i o tome obavijestiti Ministarstvo rada i socijalne skrbi. U tom slučaju posredniku se oduzima suglasnost za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju. Ministarstvo rada i socijalne skrbi, na osnovi oduzete suglasnosti, zatražit će od nadležnog tijela kod kojeg je posrednik registriran, brisanje iz registra djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju.

Članak 12.

Ministarstvo rada i socijalne skrbi oduzet će posredniku suglasnost za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju:

- ako je to u javnom interesu,

- ako se utvrdi da obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju suprotno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 13.

Posrednici koji se bave poslovima posredovanja pri zapošljavanju, u bilo kojem obliku, dužni su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika podnijeti Ministarstvu rada i socijalne skrbi zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju. Posrednici iz stavka 1. ovoga članka koji u roku od 30 dana ne podnesu zahtjev za izdavanje suglasnosti ili im zahtjev za izdavanje suglasnosti bude odbijen, ne mogu više obavljati poslove posredovanja pri zapošljavanju. Na zahtjev Ministarstva rada i socijalne skrbi briše se djelatnost posredovanja pri zapošljavanju iz registra kod kojega su takovi posrednici registrirani.

Članak 14.

Na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o opsegu, uvjetima i načinu obavljanja poslova posredovanja pri zapošljavanju kada te poslove obavlja pravni subjekt izvan Zavoda za zapošljavanje ("Narodne novine", br. 34/92).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>