Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 06.02.1995 Pravilnik o naknadi za uporabu radijskih frekvencija i o načinu plaćanja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 23. stavka 7. Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", br 53/94) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

Pravilnik

o naknadi za uporabu radijskih frekvencija i o načinu plačanja

Sadržaj pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se pravilnikom utvrđuje naknada za uporabu radijskih frekvencija (u daljnjem tekstu: naknada) koju plaća nositelj dozvole za radijsku postaju, kao i način plaćanja.

(2) Naknada se određuje prema namjeni i vrsti radijske postaje. frekvencijskom području, izračenoj snazi, lokaciji, efektivnoj visini antene, području pokrivanja emisijom i drugom.

Osnovne radijske postaje

Članak 2.

(1) Naknada se određuje prema vrsti radijske postaje

(2) Za bežični mikrofon i radijsku postaju u sustavu za simultano prevođenje te za radijsku postaju iz točke 3., 4., 5., 8. i 9. stavka (1) ovog članka kada se upotrebljava kao pričuvni uređaj ne plaća se naknada.

Članak 3.

1) Ako je nepokretna radijska postaja smještena na jedan od vrhova Banova Brda, Biokova, Borinaca, lvanščice, Južnog Velebita, Kalnika, Kleka, Košarevca, Kršine (Pag), Labištice, Liske, Ličke Plješivice, Medvednice, Mirkovice, Moslavačke Gore, Papuka, Petrove Gore, Promine, Psunja, Rote (Pelješac), Srđa, Stipanovog Griča, Sv. Gere, Sv Nedeljskog Brijega, Učke, Ulijenja (Pelješac), Velebitske Plješivice, Vidove Gore (Brač), Žbevnice, naknada iz članka 2. ovog pravilnika povečava se za 100%.

(2) Ako je nepokretna radijska postaja smještena na lokaciju izvan lokacija iz stavka (1) ovog članka, naknada iz članka 2. ovog pravilnika povečava se prema maksimalnoj efektivnoj visini antene u smjeru maksimalnog zračenja:- više od 37 m do 75 m                   70%- više od 75 m do 150 m za                 20%- više od 150 m do 300 m za                 30%- više od 300 m do 600 m za                 40%- više od 600 m                       50%(3) Ako se radijska postaja upotrebljava za radijsku komunikaciju unutar određenog stambenog ili poslovnog prostora i jakost njezinog izračenog elektroknagnetskog polja izvan tog prostora ne prelazi 16 dBuV/m, naknada iz. članka 2. ovog pravilnika smanjuje se za 50%.

Zračna i pomorska služba i služba plovidbe na unutrašnjim vodama

Članak 4.

Naknada u frekvencijskom području namijenjenom samo za zrakoplovnu ili pomorsku službu ili samo za službu plovidbe na unutrašnjim vodama odreduje se prema vrsti radijske postaje:

Sustav za pozivanje osoba

Članak 5.

(1) Naknada u jednosmjernom sustavu za pozivanje osoba (paging), određuje se prema broju radijskih postaja u tom sustavu:

(2) Ako je sustav za pozivanje osoba (paging) dvosmjeran naknada iz stavka (1 ) ovog članka se povečava za 100 %.

Nepokretna satelitska služba

Članak 6.

(1) Naknada u svezi nepokretne radijske postaje (fixed earth station) u radijskim komunikacijama putem satelita za dvosmjerni prijerios odreduje se prema širini radio-frekvencijskog pojasa:

(2) Ako se radijska postaja iz stavka (1) ovog članka upotrebljava samo kao odašiljač, naknada se određuje u iznosu od 50% naknade iz stavka (1) ovog članka.

(3) Ako se radijska postaja iz stavka (1) ovog članka upotrebljava samo kao prijamnik, naknada se odreduje u iznosu od 30% naknade iz stavka (1) ovog članka.

Članak 7.

(1) Naknada u svezi Very Small Aperture Terminal (u daljnjem tekstu VSAT) središnje radijske postaje (hub station) određuje se prema širini radio-frekvencijskog pojasa:

(2) Naknada u svezi VSAT radijskih postaja (terminala) iznosi: 4000 kn/god

Članak 8.

(1) Naknada u svezi prenosive radijske postaje (transportable earth station - SNG, "Fly-away" i sl.) u radijskim komunikacijazna putem satelita, koja se upotrebljava kao odašiljač iznosi 40000 kn/god.

(2) Ako se radijska postaja iz stavka (1) ovog članka upotrebljava samo kao prijamnik, naknada se određuje u iznosu od 30% naknade iz stavka (1) ovog članka.

Pokretna satelitska služba

Članak 9.

Naknada u svezi pokretne radijske postaje (mobile eart station) u radijskim komunikacijama putem satelita odreduje se prema vrsti komunikacije: - za prijenos podataka malim brzinama prijenosa 1000 kn/god. - za prijenos telefonije 2000 kn/god. - za prijenos podataka velikim brzinama prijenosa 4000 kn/god.

Radio i televizija

Članak 10.

(1) Naknada u sustavu odašiljača, putem kojeg se emitira jedan televizijski program određuje se prema broju žitelja na području pokrivanja emisijom svih odašiljača u tom sustavu:

(2) Ako se sustav odašiljača upotebljavaju za emitiranje radijskog programa u UKV području naknada se određuje u iznosu od 50% naknade iz stavka (1) ovog članka, a za emitiranje radijskog programa u području dugog, srednjeg i kratkog vala naknkada se određuje u iznosu od 25% naknade iz stavka (1) ovog članka.

(3) Ako se sustav odašiljača iz stavka (1), (2) ili (3) ovog članka upotrebljava za emitiranje programa na način, da na istim kanalima emitira i drugi nositelj dozvola za radijske postaje, naknada se uvečava za 25% i raspodjeljuje se na oba nositelja dozvola za radijske postaje, razmjerno njihovom ukupnom trajanju emitiranja programa tijekom tjedna, prema programskoj shemi iz stavka (4) članka 14 Zakona o telekomunikacijama.

Posebne naknade

Članak 11.

(1) Ako se izdaje privremena dozvola za radijsku postaju, naknada, odredena po ovom pravilniku, zaračunava se u trostruko većem iznosu, a plaća se unaprijed prije izdavanja dozvole za cijelo razdoblje za koje vrijedi dozvola.

(2) Ako je za radijsku postaju iz članka 6., 7. i 8. ovog pravilnika nužno provesti medunarodno uskladivanje frekvencija, pored naknade, plaća se i jednokratni iznos od 8000 kn.

Članak 12.

(1) Za radijsku postaju čija je izračena snaga, kao odašiljača, manja od 10 mW 5 kn/god.

(2) Za radijske postaje koje upotrebljavaju dobrovoljna vatrogasna društva i dobrovoljne neprofitabilne spasilačke ekipe ako su te radijske postaje namijenjene za zaštitu od požara, odnosno spašavanje i ako rade u frekvencijskim područjima namijenjenim za te svrhe 5 kn/god.

Način plačanja naknade

Članak 13.

(1) Naknada se plaća za godinu dana unaprijed prigodom preuzimanja dozvole za radijsku postaju, računajući i mjesec u kojem je izdana dozvola. Svaka slijedeća uplata dospijeva petnaestog u mjesecu nakon isteka vremena za koje je naknada plaćena.

(2) Iznimno, naknada iz stavka (1) ovog članka za radijske postaje u sustavu za emitiranje radijskog ili televizijskog programa, plaća se u četiri jednaka obroka, s tim da se prvi obrok plaća prigodom preuzimanja dozvole za radijsku postaju s kojom počinje emitiranje programa.

(3) Ako se utvrdi da naknada nije plaćena ni nakon tri mjeseca od dospijeća uplate, a uporaba radijske postaje nije otkazana smatrat će se da je korisnik prestao plaćati naknadu u smislu odredbe članka 34. Zakona o telekomunikacijama, za nepodmireno dugovanje će se ispostaviti račun i poduzet će se mjere u skladu sa zakonom.

(4) Ako nositelj dozvole za radijsku postaju prestane upotrebljavati tu radijsku postaju prije isteka vremena za koje je naknada plaćena, dio naknade, koji se odnosi na preostalo vrijeme, ne vraća se.

(5) Radi plaćanja naknade za radijsku postaju koja se upotrebljava na temelju dozvole izdane prije stupanja na snagu Zakona o telekomunikacijama, izdat će se račun za razdoblje od dana stupanja na snagu Zakona o telekomunikacijama do isteka valjanosti dozvole.

(6) Ako se utvrdi da pravna ili fizička osoba upotrebljava radijsku postaju za koju nema propisanu dozvolu, izdat će se račun radi plačanja naknade za razdoblje od tri mjeseca i poduzet će se mjere u skladu sa zakonom.

(7) Ako se naknada ne plati u određenom roku zaračunavaju se zatezne kamate.

Stupanje pravilnika na snagu

Članak 14.

(1) Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o naknadi za uporabu radijskih frekvencija i načinu plaćanja ("Narodne novine" br. 56/94).

(2) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od da na objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/94-02/51

Urbroj: 530-07-94-5

Zagreb, 28. prosinca 1994.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. ing. el., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>