Zakoni i propisi - Pravni savjeti 3 16.01.1995 Odluku o stopi i osnovici za plaćanje doprinosa Hrvatkoj obrtnič
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

Na temelju članka 60. stavak 6. i članka 72. Zakona o obrtu ("Narodne novine" br. 77/94), te članka 25. stavka 1. točke 1. alineje 3. Statuta Hrvatske obrtničke komore ("Narodne novine" br 56/94). Skupština Hrvatske obrtničke komore na svojoj redovnoj 2. sjednici održanoj 21. prosinca 1994., donijela je

Odluku

o stopi i osnovici za plaćanje doprinosa Hrvatkoj obrtničkoj komori za 1995. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se stopa i osnovica za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori za 1995. godini način obračunavanja i plaćanja, te kontrola obračuna i uplate doprinosa.

Doprinos iz stavka 1. ovoga članka plaćaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju obrtničku djelatnost na temelju Zakona o obrtu.

Članak 2.

Obveznici doprinosa fizičke osobe plaćaju doprinos u mjesečnom iznosu od 3 DEM obračunate u protuvrijednosti kuna.

Obveznici doprinosa fizičke i pravne osobe plaćaju doprinos po stopi od 0,40%.

Članak 3

Osnovicu za obračun doprinosa za pravne osobe trgovačka društva čini ostvarena plaća uposlenih djelatnika, u mjesecu u kojem se obračunava plaća. Plaćom se smatraju mjesečna primanja djelatnika u smislu propisa o radu, od kojih se obračunava porez na dohodak iz plaća.

Osnovica za obračun doprinosa za fizičke osobe i pravne osobe iz stavka 1. ovog članka koji nemaju iskazane obračunate i isplaćene plaće je osnovica od koje se obračunava porez na dohodak odnosno porez na dobit.

Članak 4.

Obveznicl doprinosa iz članka 2. stavka 1. ove odluke, doprinos obračunavaju i uplaćuju kvartalno, i to:

- siječanj - ožujak 1995. do 15. veljače 1995.

- travanj - lipanj 1995. do 15. svibnja 1995.

- srpanj - rujan 1995. do 15. kolovoza 1995.

- listopad - prosinac 1995. do 15. studenog 1995. na zbirni račun prema prebivalištu obveznika uplate doprinosa broj 842- 523093, komorski doprinos.

Obveznici doprinosa iz članka 2. stavka 2. ove odluke obračunavaju i uplaćuju doprinos mjesečno, do konca mjeseca za tekuči mjesec i uplaćuju ga na račun broj: 30102-639-42 - Hrvatska obrtnička komora, Zagreb.

Članak 5.

Nadzor nad obračunom i naplatom doprinosa za pravne osobe obavlja Zavod za platni promet.

Nadzor nad obračunom i naplatom doprinosa za fizičke osobe obavlja Porezna uprava - ispostava poreznog ureda.

Članak 6.

Zavod za platni promet redovno će doznačivati uplaćene doprinose na račune korisnika: Hrvatskoj obrtničkoj komori, područnim obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika, temeljem ključa raspodjele, kojeg izrađuje područna obrtnička komora.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1995.

Broj: 117-2-3-1994.

Zagreb, 21. prosinca 1994.

Predsjednik

Josip Šajnović, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.