Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 05.01.1995 ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU

Proglašavam Zakon o sudskom registru, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 29. prosinca 1994. godine.

Broj : 95-1/1
Zagreb, 2. siječnja 1995

Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v.r.


     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZAKON O SUDSKOM REGISTRU

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Zakona

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuje se osnivanje, ustroj i vođenje sudskog registra (u daljnjem tekstu: registar), te postupak u registarskim stvarima.

Temeljni pojmovi

Članak 2.

(1) Registar je javna knjiga koja sadrži podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u registar propisan zakonom.

(2) Glavna knjiga registra (u daljnjem tekstu: glavna knjiga) je dio registra koji sadrži podatke o subjektima upisa propisane zakonom.

(3) Zbirka isprava registra (u daljnjeni tekstu: zbirka isprava) je dio registra koji sadrži dokaze bitne za upis podataka o subjektima upisa u glavnu knjigu, druge dokaze dostavljene ili sastavljene u postupku upisa, te rješenja doneseno u postupku upisa u registar.

(4) Registarski uložak je dio glavne knjige koji sadrži podatke o jednom subjektu upisa.

(5) Subjekt upisa je osoba za čiji se upis po zakonu mora osnovati poseban registarski uložak i voditi zbirka isprava.

(6) Podružnica subjekta upisa (u daljnjem tekstu: podružnica) je dio subjekta upisa za koju je zakonom propisan upis u registar.

(7) Matični broj subjekta upisa u registru (u daljnjem tekstu: MBS) je identifikacijski broj koji se svakom subjektu upisa određuje kod upisa u registar, a jedinstven je, nepromjenjiv i neponovljiv.

(8) Upis u registar (u daljnjem tekstu: upis) je svako unošenje jednog ili više podataka o stkbjektu upisa u glavnu knjigu.

(9) Brisanje je onaj upis kojim subjekt upisa prestaje postojati ili kojim određeni podatak upisan u glavnoj knjizi prestaje važiti.

(10) Sudionik u postupku za upis (u daljnjem tekstu sudionik) je osoba koja je pokrenula postupak, osoba o čijim se pravima ili pravnim interesima odlučuje u postupku, te zakonom ovlašteno tijelo.

(11) predlagatelj je sudionik koji je pokrenuo postupak upisa.

(12) Izvadak iz registra (u daljnjem tekstu: izvadak) je ovjerena isprhva koja se izdaje iz registra na propisan način, a sadrži upisane podatke o jednom subjektu upisa koji važe ili koju su važili u nekom trenutku ili u određenom vremenskom razdoblju.

Vođenje registra

Članak 3.

(1) Registar vode trgovački sudovi (u daljnjem tekstu: registarski sudovi). Registar se čuva trajno.

(2) Glavna knjiga vodi se usporedo u pisanom obliku i na elektroničkom računalu (u daljnjem tekstu: računalo).

(3) Glavna knjiga u pisanom obliku vodi se kao ispis podataka upisanih na računalu po odredbama ovoga Zakona. ,

(4) Glavna knjigu rađena na računalu povezuje se u jedinstvenu bazu podataka za Republiku Hrvatsku.

(5)Zbirka isprava vodi se u pisanom obliku, a može se voditi i na računalu.

(6) Svaki registarski sud odgovara za vjerodostojnost upisa kojega je proveo.

(7) Registarski sud dužan je voditi paricu glavne knjige koja se vodi na računalu. Ministar pravosuđa određuje način i mjesto čuvanja te parice koji predstavljaju državnu tajnu.

(8) Ministar pravosuđa pravilnikom propisuje oblik registra, način vođenja i upisa u registar, sadržaj, oblik i način popunjavanja prijave za upis te osiguranje, uporabu i čuvanje sadržaja registarskih podataka. Ministar pravosuđa može donijeti naputak o vođenju registra, te o osiguranju, uporabi i čuvanju sadržaja registarskih podataka.

Javnost registra

Članak 4.

(1) Registar je javan.

(2) Svatko može bez dokazivanja pravnog interesa razgledati podatke upisane u glavnoj knjizi i javne podatke iz zbirke isprava, te zahtijevati da mu se izda izvadak ili ovjerena kopija, odnosno prijepis javnih podataka iz zbirke isprava.

(3) Zakonom se propisuje kada je, za uvid u zbirku isprava ili izdavanje ovjerenih kopija iz zbirke isprava, potrebno dokazati postojanje pravnog interesa.

(4) Subjekti upisa, državna tijela i javni bilježnici ne trebaju dokazivati postojanje pravnog interesa iz stavka 3. ovoga članka, a za ostale osobe postojanje pravnog interesa utvrđuje registarski sud, ako zakonom nije drukčije propisano.

(5) Kada registarski sud utvrdi, da pravni interes iz stavka 3. ovoga članka ne postoji, zahtjev će odbaciti.

(6) Ostvarenje prava uvida u glavnu knjigu koja se vodi na računalu i izdavanje izvatka iz te knjige, dužan je omogućiti svaki registarski sud bez obzira u kojem je registarskom sudu subjekt upisa upisan u registar, a u zbirku isprava, ako s njom raspolaže.

Članak 5.

Javni bilježnici ovlašteni su izdavati izvatke, kopije i prijepise iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona, ako raspolažu podacima iz registra.

Subjekti upisa

Članak 6.

(1) U registar se upisuju sljedeće vrste subjekata upisa:

1. javno trgovačko društvo,

2. komanditno društvo,

3. gospodarsko interesno udruženje,

4. dioničko društvo,

5. društvo s ograničenom odgovornošću,

6. trgovac pojedinac,

7. ustanova,

8. zajednica ustanova i

9. druge osobe za koje je upis propisan zakonom.

(2) Podružnice subjekata upisa upisuju se u registar kada je to propisano zakonom.

Izvješća državnih tijela i osoba s javnim ovlastima.

Članak 7.

(1) Sudovi, državna odvjetništva, javni bilježnici, tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima, ako u obavljanju službene dužnosti saznaju za netočne ili nepotpune prijave za upis ili za propuštanje podnošenja prijave registru, dužni su o tome izvijestiti registarski sud.

(2) Registarski sud ovlašten je zatražiti od tijela i osoba iz stavka 1. ovoga članka sva izvješća kada su bitna za upis ili kada je to inače potrebno za uredno vođenje registra.

Suradnja komora i strukovnih udruga

Članak 8.

(1) Registarski sud ovlašten je zatražiti od komora i drugih strukovnih udruga, izvješća o činjenicama ili podacima o kojima vode službene evidencije kada je to bitno za upis ili radi urednog vođenja registra.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka, dužne su izvijestiti registarski sud o postojanju činjenica koje su bitne za upis ili radi urednog vođenja registra. Registarski sud dužan ih je obavijestiti,o radnjama poduzetim povodom tih izvješća.

Pokretanje postupka za upis.

Članak 9.

(1) Postupak za upis u registar pokreće se pisanom prijavom s određenim zahtjevom.

(2) Kada je zakonom propisana obveza podnošenja prijave, predlagatelj je dužan podnijeti prijavu u roku od 15 dana, ako zakonom nije drukčije propisano.

(3) Kada je to zakonom propisano, sud pokreće postupak po službenoj dužnosti.

Dužnost upisa.

Članak 10.

Registarski sud dužan je obaviti upis u registar bez odgađanja, ako utvrdi da je prijava za upis dopuštena i zahtjev osnovan.

Učinak upisa

Članak 11.

Upis u registar ima pravni učinak prema subjektu upisa i prema trećima sljedećeg dana od dana upisa u registar, ako zakonom nije drukčije propisano.

Nadležnost i sastav suda

Članak 12.

(1) U registarskim stvarima nadležan je registarski sud na čijem je području sjedište subjekta upisa.

(2) O upisu promjene sjedišta subjekta upisa kojim se upis prenosi na područje drugog registarskog suda ili o upisu statusnih promjena odlučuje registarski sud na čijem je području novo sjedište subjekta upisa i o tome po službenoj dužnosti obavještava registarski sud kod kojeg je subjekt upisa upisan.

(3) U registarskim stvarima u prvom stupnju odlučuje sudac pojedinac, a u drugom stupnju vijeće sastavljeno od trojice sudaca.

Hitnost postupka i redoslijed rješavanja predmeta

Članak 13.

(1) Postupak upisa je hitan.

(2) Registarski sud dužan je predmete, pod jednakim uvjetima, rješavati redoslijedom kojim su primljeni u sud, osim u slučajevima propisanim zakonom.

Odluke suda

Članak 14.

(1) Registarski sud odlučuje rješenjem ili zaključkom.

(2) Rješenjem se odlučuje o biti zahtjeva, a zaključkom o pitanjima upravljanja postupkom.

Provedba rješenja o upisu

Članak 15.

(1) Nakon što registarski sud donese rješenje o upisu, upis će postati pravovaljan kada ga sudac elektronički potpiše u glavnoj knjizi vođenoj na računalu, a istodobno sudac je dužan potpisati ispis za glavnu knjigu vođenu u pisanom obliku.

(2) U postupku upisa u kojem sudjeluje više sudionika sa suprotnim zahtjevima ili iz drugih važnih razloga, registarski sud može subjekt upisa upisati u registar nakon pravomoćnosti rješenja.

(3) Upisi u glavnoj knjizi su trajni.

Pravni lijekovi

Članak 16.

(1) Protiv rješenja o upisu u registar može se izjaviti žalba u roku od osam dana.

(2) Protiv zaključka nije dopuštena žalba.

(3) U postupku upisa u registar nije dopušteno vraćanje u prijašnje stanje i nema mirovanja postupka.

(4) Protiv pravomoćnog rješenja o upisu u registar nije dopuštena revizija, niti ponavljanje postupka.

(5) Protiv pravomoćnog rješenja o upisu u registar, nadležni državni odvjetnik može podići zahtjev za zaštitu zakonitosti.

Dostupnost podataka telekomunikacijskom mrežom ili putem informatičkog medija

Članak 17.

(1) Državnim tijelima mora se osigurati dostupnost podataka upisanih u glavnoj knjizi telekomunikacijskom mrežom ili putem informatičkog medija.

(2) Javnim bilježnicima, Hrvatskoj gospodarskoj komori i drugim osobama osigurat će se telekomunikacijskom mrežom ili putem informatičkog medija dostupnost podataka upisanih u glavnoj knjizi, uz naknadu a na njihov zahtjev.

(3) Način i uvjete, te iznos naknade iz stavka 1. i 2. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske propisat će odlukom.

Objava upisa

Članak 18.

(1) Podaci o upisu u registar objavljuju se u skladu sa zakonom.

(2) Po pravomoćnosti rješenja o upisu u registar podaci iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se bez odgađanja u "Narodnim novinama".

(3) Registarski sud mora najkasnije do 15. prosinca u svakoj kalendarskoj godini odrediti i dnevni list u kojemu će tijekom naredne godine objavljivati upise u registar.

(4) Odluku o izboru dnevnog lista, registarski sud objavljuje na oglasnoj ploči suda u trajanju od tjedan dana i o tome izvješćuje Hrvatsku gospodarsku komoru.

Troškovi postupka

Članak 19.

(1) U postupku upisa u registar svaki sudionik snosi svoje troškove.

(2) U postupku upisa u registar u kojemu sudjeluju osobe sa suprotnim zahtjevima, odluku o naknadi troškova postupka donijet će registarski sud odgovarajućom primjenom odredaba Zakona o parničnom postupku.

Pravila postupka

Članak 20.

(1) Postupak za upis u registar je izvanparnični.

(2) Ako pojedina pitanja nisu uređena pravilima izvanparničnog postupka, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o parničnom postupku, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

II. USTROJ REGISTRA I PODACI KOJI SE UPISUJU U REGISTAR

Ustroj registra

Članak 21.

Registar se sastoji od glavne knjige i zbirke isprava.

Članak 22.

(1) Glavna knjiga sastoji se od registarskih uložaka za svaki subjekt upisa posebice.

(2) Registarski sud svakom subjektu upisa određuje MBS.

Članak 23.

(1) Svaki registarski uložak subjekta upisa koji je osnivač podružnice sadrži poduloške za svaku podružnicu posebice.

(2) Kada je osnivač podružnice inozemna osoba registarski sud upisuje prvu podružnicu u poseban registarski uložak i prilikom upisa te podružnice određuje MBS kao za posebni subjekt upisa u Republici Hrvatskoj, a ostale podružnice upisuje u poduložak.

Podaci koji se upisuju u registar

Članak 24.

(1) U registru upisuju se podaci propisani zakonom i promjene tih podataka.

(2) Podaci koji se upisuju su:

1. MBS,

2. tvrtka, skraćena tvrtka i prijevod tvrtke, odnosno naziv, skraćeni naziv i prijevod naziva;

3. sjedište - mjesto i adresa (ulica i kućni broj),

4. predmet poslovanja - djelatnosti subjekta upisa,

5. osobe ovlaštene za zastupanje (direktori, članovi uprave, prokuristi, likvidatori, stečajni upravitelji i dr.) - ime i prezime osobe s jedinstvenim matičnim brojem građanina (u daljnjem tekslu: JMBG) ili za stranca broj putovnice i države koja je izdala putovnicu, međusobni odnosi u zastupanju, ovlasti i ograničenja,

6. pravni odnosi:

a) pravno ustrojbeni oblik,

b) datum usvajanja osnivačkog akta (društvenog ugovora, izjave o osnivanju ili drugog akta) na temelju kojeg se upisuje osnivanje, datum usvajanja statuta, te datum i kratki sadržaj izmjene i dopune tih akata,

c) ako je subjekt upisa osnovan na određeno vrijeme, vrijeme njegovog trajanja,

d) datum odluke o preoblikovanju i novi pravno ustrojbeni oblik,

e) razlog za prestanak,

f) nastavljanje,

g) otvaranje i obustava postupka prisilne nagodbe, stečaja i likvidacije, kao i ostale odluke suda koje se upisuju po službenoj dužnosti,

h) prestanak subjekta upisa.

7. ostali podaci koji se odnose na:

a) datum i vrijeme upisa i registarski sud, broj rješenja, ime i prezime suca, te MBS pod kojim je upisan član koji odgovara za obveze subjekta upisa,

b) datum pravomoćnosti rješenja o upisu,

c) redni broj i datum izdavanja isprave na kojoj se temelji upis i broj pod kojima se ona vodi u zbirci isprava,

d) i drugi propisani podaci,

8. zabilježbe.

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka upisuju se u skladu s odredbama ovoga Zakona, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Članak 25.

(1) Osnivači, članovi društva ili komplementari upisuju se u registar, ako je to propisano zakonom.

(2) U registar upisuju se i sve promjene podataka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 26.

O osobama iz članka 25. ovoga Zakona, u registar se upisuju sljedeći podaci: ime, prezime i prebivalište osobe s JMBG ili za stranca broj putovnice i države koja je izdala putovnicu, a za pravnu osobu upisuje se tvrtka ili naziv, sjedište i MBS, odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe, te naziv i sjedište državnog tijela.

Članak 27.

U slučaju preoblikovanja subjekta upisa u isti registarski uložak i pod istim MBS upisuju se podaci propisani za pravno ustrojbeni oblik u koji se subjekt upisa preoblikuje.

Podaci koji se upisuju za trgovca pojedinca

Članak 28.

Za trgovca pojedinca upisuju se podaci iz članka 24. ovoga Zakona.

Podaci koji se upisuju za javno trgovačko društvo

Članak 29.

Za javno trgovačko društvo upisuju se podaci iz članka 24. i 25. ovoga Zakona.

Podaci koji se upisuju za komanditno društvo

Članak 30.

Osim podataka iz članka 24. i 25. ovoga Zakona, za komanditno društvo upisuju se i sljedeći podaci:

1. komanditori - ime, prezime i prebivalište s JMBG ili za strance broj putovnice i države koja ju je izdala, a za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište i MBS, odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe i

2. visina ugovorenog i uplaćenog uloga svakog komanditora.

Podaci koji se upisuju za dioničko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću

Članak 31.

(1) Osim podataka iz članka 24. ovoga Zakona, za dioničko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću upisuju se i sljedeći podaci:

1. visina temeljnog ili odobrenog kapitala dioničkog društva, ili ukupni iznos temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću,

2. ime i prezime članova uprave i predsjednika i članova nadzornog odbora društva, te njihovo prebivalište i JMBG,

3. ime i prezime, prebivalište i JMBG ili tvrtka jednog osnivača društva s ograničenom odgovornošću,

4. naznaku da više nema samo jednog člana, kada društvo dobije više članova,

5. postojanje i vrsta poduzetničkog ugovora uz navođenje datuma kada je sklopljen, imena i prezimena, odnosno tvrtke ili naziva druge ugovorne strane, a kod ugovora o prijenosu dijela dobiti, sporazum o visini dobiti koja se prenosi,

6. presude kojima se pravomoćno oglašavaju ništavim odluke skupštine društva, s time da se upisuju tamo gdje je upisana i odluka koja je oglašena ništavom, uz zabilježbu kojom se označuje da je odluka ništava.

(2) Uz visinu temeljnog ili odobrenog kapitala dioničkog društva ili uz ukupni iznos temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću upisuju se i sva povećanja ili smanjenja temeljnog kapitala, a osobito:

1. odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima s naznakom iznosa za koji je povećan,

2. povećani temeljni kapital ulozima,

3. odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala s naznakom iznosa za koji se temeljni kapital uvjetno povećava,

4. izdane dionice na temelju uvjetnog povećanja temeljnog kapitala društva s naznakom iznosa izdanih dionica, ukupnog temeljnog kapitala nakon povećanja i poslovne godine u kojoj je to učinjeno,

5. odluka o povećanju odobrenog temeljnog kapitala, provedeno povećanje i iznos nakon povećanja,

6. odluka o povećanju temeljnog kapitala i sredstava društva s naznakom iznosa za koji je temeljni kapital povećan i godišnjeg financijskog izvješća na temelju kojeg se taj kapital povećava,

7. nakana smanjenja terneljnog kapitala s naznakom iznosa za koji se temeljni kapital želi smanjiti,

8. smanjenje temeljnog kapitala, iznos smanjenja i iznos temeljnog kapitala nakon smanjenja,

9. odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala, iznos smanjenja i ukupni iznos kapitala nakon smanjenja s naznakom poslovne godine kada je kapital smanjen,

10. provedeno pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala.

Podaci koji se upisuju za gospodarsko interesno udruženje

Članak 32.

Osim podataka iz članka 24. i 25. ovoga Zakona, za gospodarsko interesno udruženje upisuje se i isključenje odgovornosti novog člana udruženja za obveze udruženja nastale prije njegova pristupanja udruženju.

Podaci koji se upisuju za ustanove i zajednice ustanova

Članak 33.

Za ustanove i zajednice ustanova upisuju se podaci iz članka 24. i 25 ovoga Zakona. Podaci koji se upisuju za banke, štedionice i druge financijske organizacije

Članak 34.

(1) Za banku i štedionicu upisuju se podaci iz članka 31. ovoga Zakona.

(2) Iz tvrtke subjekta upisa iz stavka 1. ovoga članka mora jasno proizlaziti njegov pravno ustrojbeni oblik.

(3) Odredba stavka 1. ovoga članka, shodno se primjenjuje i na drugu financijsku organizaciju.

Podaci koji se upisuju za društva i druge organizacije za osiguranje i uzajamno osiguranje

Članak 35.

Osim podataka iz članka 24. ovoga Zakona, za društva i druge organizacije za osiguranje i uzajamno osiguranje upisuje se i visina kapitala.

Podaci koji se upisuju za podružnicu

Članak 36.

(1) U poduložak registarskog uloška subjekta upisa u čijem je sastavu podružnica, upisuju se sljedeći podaci za tu podružnicu:

1. tvrtka ili naziv, sjedište i MBS osnivača, te naziv, sjedište i podbroj MBS podružnice,

2. djelatnosti podružnice,

3. ime, prezime, prebivalište i JMBG ili za strance broj putovnice i države koja ju je izdala, osobe ovlaštene za zastupanje osnivača u poslovanju podružnice,

4. ime i prezime i JMBG ili za strance broj putovnice i države koja ju je izdala, prokuriste čija je prokura ograničena na podružnicu,

5. brisanje podružnice.

(2) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, u registarskom sudu prema sjedištu podružnice vode se i podaci o visini temeljnog kapitala i iznosu uplaćenih uloga o osnivaču, ako je osnivač podružnice društvo kapitala, a ako je osnivač podružnice trgovac pojedinac ili društvo osoba i ime i prezime članova društva koji osobno odgovaraju za obveze društva ili trgovca pojedinca.

Članak 37.

Kada osnivač podružnice koji je inozemna osoba upisuje u registar više podružnica, za podružnicu koju je označio kao glavnu upisuju se sljedeći podaci:

1. naziv koji mora sadržavati oznaku "glavna podružnica" i sjedište podružnice,

2. tvrtka i sjedište (država, mjesto i adresa) osnivača,

3. registar ili drugi upisnik i njegov broj u koji je upisan osnivač uz podatak u kojoj državi se vodi i

4. visina temeljnog kapitala i iznos uplaćenih uloga, ako je osnivač podružnice društvo kapitala, a ako je osnivač podružnice trgovac pojedinac ili društvo, osoba i ime i prezime članova društva koji osobno odgovaraju za obveze društva ili trgovca pojedinca.

Podaci o društvenom ugovoru, statutu, izjavi ili aktu o osnivanju i odluci koja se po zakonu upisuje u registar.

Članak 38.

Podaci o pravnim odnosima glede izmjene društvenog ugovora, statuta, izjave ili akta o osnivanju sadrže i oznaku članka koji se mijenja, kratak opis izmjene, te datum odluke o izmjeni s navođenjem tijela ili osoba koji su je donijeli. Za odluku tijela ili osobe koja se po zakonu upisuje u registar, upisuje se kratki sadržaj odluke, datum kada je donesena, te tijelo ili osoba koji su je donijeli.

III. POSTUPAK UPISA U REGISTAR

Odjeljak 1.

PRIJAVA I ISPITIVANJE PRIJAVE ZA UPIS

Prijava za upis

Članak 39.

(1) Postupak za upis u registar pokreće se podnošenjem prijave sudu.

(2) Prijavu ovjerava javni bilježnik, ako zakonom nije drukčije propisano.

(3) Prijava sadrži zahtjev za upis podataka ili zahtjev za upis promjene podataka upisanih u registar.

(4) Prijava i prilozi podnose se u dovoljnom broju primjeraka za sud i sudionike.

Prilozi uz prijavu

Članak 40.

(1) Uz prijavu podnose se prilozi propisani zakonom.

(2) Kada je zakonom propisano da je za upis u registar potrebna suglasnost, odobrenje, ovlast, potvrda ili neki drugi akt, uz prijavu za upis prilaže se i taj akt.

(3) Kada je zakonom propisano donošenje statuta prilikom osnivanja subjekta upisa, statut se prilaže uz prijavu za upis u registar. Kada je posebnim zakonom propisana mogućnost donošenja statuta nakon upisa u registar, statut se prilaže u roku od 90 dana od dana podnošenja prijave za upis ili prilikom prvog zahtjeva za upis promjene, ako se upis promjene traži prije proteka roka od 90 dana od dana podnošenja prijave.

(4) Prijavi za upis podjele subjekta upisa na dva ili više subjekta upisa, prilaže se odluka osnivača o podjeli. Odluka mora sadržavati tvrtku ili naziv i sjedište subjekta čijom podjelom nastaju dva ili više subjekta upisa, tvrtke ili nazive, sjedišta i djelatnosti subjekata koji nastaju podjelom, te druge podatke koje po zakonu mora sadržavati osnivački akt za svaki subjekt upisa koji nastaje podjelom.

(5) Prijavi za upis pripajanja jednog subjekta upisa drugom, prilažu se ugovor o pripajanju i odluke o odobrenju pripajanja.

(6) Prijavi za upis spajanja subjekta upisa prilažu se ugovor o spajanju, odluke o spajanju, te akt kojim se osniva novi subjekt upisa.

Članak 41.

(1) Kada za pojedine oblike subjekata upisa zakonom nije što drugo propisano, uz prijavu za upis prilažu se, ovisno o zahtjevu za upis, sljedeće isprave:

1. osnivački akt iti akt o udruživanju ili statusnoj promjeni ili promjeni određenih podataka (društveni ugovor, odluka skupštine i sl.),

2. popis članova društva ili komplemetara ili osnivača subjekata upisa s imenom, prezimenom, prebivalištem i JMBG, a za strance brojem putovnice i države koja ju je izdala, odnosno tvrtkom ili nazivom, sjedištem i MBS,

3. dokaz o uplati sredstava za osnivanje, o predaji stvari ili prava s popisom, identifikacijskim opisom i procjenom, dokaz o vrijednosti imovine kod upisa preoblikovanja ili o povećanju, odnosno smanjenju kapitala ili uloga, a za nekretnine izvadak iz zemljišnih knjiga,

4. dokaz o određivanju članova uprave određenih za zastupanje s ovlastima u zastupanju ili dokaz o određivanju prokurista i njihovih ovlasti, ili o imenovanju likvidatora ili stečajnog upravitelja s njihovim ovjerenim potpisima s oznakom JMBG, a za strance brojem putovnice i države koja ju je izdala,

5. izvješća revizora o osnivanju i o reviziji osnivanja, ako je revizija obavljena ili izvješća revizora o povećanju ili smanjenju kapitala,

6. dokaz o brisanju članova ili subjekta upisa,

7. odluka skupštine, zahtjev zainteresirane osobe ili odluka nadležnog državnog tijela ili jedinice lokalne samouprave kod upisa zabilježbe i

8. izjave koje se daju po zakonu, a temelj su ili dokaz za upis.

(2) Kada je to propisano, isprave iz stavka 1. ovoga članka i druge zakonom propisane isprave moraju biti sastavljene i ovjerene od javnog bilježnika.

(3) Isprave se podnose u izvorniku ili ovjerenom prijepisu ili ovjerenoj kopiji, ako zakonom nije drukčije propisano.

(4) Isprave koje se podnose kao dokazi ne smiju biti starije od jedne godine, osim u slučaju kada je to nužno zbog propisanog postupka pribavljanja ostalih isprava.

Članak 42.

Pojedine isprave iz članka 41. ovoga Zakona prilažu se ovisno o podacima koji se za pojedine subjekte upisa upisuju u registar.

Ispitivanje pretpostavki za upis

Članak 43.

(1) Prije nego što donese rješenje o upisu, registarski sud ispituje je li udovoljeno pretpostavkama o kojima ovisi dopuštenost prijave i osnovanost zahtjeva za upis.

(2) Prijava za upis dopuštena je:

1. ako je podnesena od ovlaštene osobe,

2. ako je podnesena u obliku javno ovjerene isprave, osim ako zakonom nije drukčije propisano,

3. ako je prijava s prilozima podnesena u potrebnom broju primjeraka,

4. ako su isprave priložene kao dokaz donesene u propisanom postupku,

5. ako ima propisani sadržaj,

6. ako su uz prijavu priložene propisane isprave u izvorniku, ovjerenome prijepisu ili u ovjerenoj kopiji,

7. ako je u suglasnosti s odredbama akta kojima se određeni podaci ili promjene upisuju u registar i

8. ako su ispunjene i druge pretpostavke za dopuštenost prijave.

(3) Zahtjev za upis je osnovan, ako registarski sud utvrdi da su ispunjene zakonom utvrđene pretpostavke za upis u registar.

Povlačenje prijave

Članak 44.

(1) Predlagatelj može povući prijavu za upis u registar do donošenja prvostupanjskog rješenja.

(2) Registarski sud će rješenjem obustaviti postupak, ako predlagatelj povuče prijavu za upis.

Nerazumljiva prijava

Članak 45.

(1) Registarski sud upozorit će predlagatelja, ako prijava za upis u registar nije razumljiva.

(2) Kada registarski sud pozove predlagatelja radi ispravka ili dopune prijave u sud i pri tome vrati prijavu, sastavit će službenu bilješku koju potpisuju predlagatelj i registarski sud. U službenoj bilješci odredit će i rok do kojeg se predlagatelj poziva na ispravak ili dopunu prijave i posljedice, ako tako ne postupi.

(3) Ako registarski sud vrati prijavu s prilozima predlagatelju bez pozivanja u sud radi ispravka ili dopune, dostavit će mu i zaključak kojim će se odrediti i rok za ponovno podnošenje prijave.

(4) Ako predlagatelj u roku kojeg mu je odredio registarski sud ponovno ne podnese prijavu, registarski sud donijet će rješenje kojim se prijava smatra povučenom.

(5) Registarski sud odbacit će rješenjem prijavu za upis u registar, ako predlagatelj u ostavljenom roku, ponovno podnese prijavu bez ispravka ili tako ispravljenu prijavu po kojoj registarski sud ne može postupati.

Nedopuštena prijava

Članak 46.

(1) Registarski sud će zaključkom pozvati predlagatelja na dopunu ili ispravak, u roku koji ne može biti dulji od 60 dana ili 90 dana za dioničko društvo, ako prijava za upis sadrži zahtjev koji ne odgovara propisanim pretpostavkama, ako isprava koja se prilaže uz prijavu ne sadrži sve podatke koji se upisuju u registar ili po sadržaju ne odgovara sadržaju propisanom zakonom ili nije donesena u zakonom propisanom postupku, te ako je prijava za upis iz nekog drugog razloga nedopuštena.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, registarski sud može odrediti rok dulji od 60 ili 90 dana za dopunu ili ispravak prijave i dokaza, ali ne dulji od šest mjeseci, ako je subjekt upisa uz prijavu za upis u registar dužan priIožiti dokaz koji sadrži odobrenje ili suglasnost državnog tijela koja je pretpostavka za upis, ili iz drugih opravdanih razloga.

(3) Kada se prijava čije je podnošenje vezano za rok, uredno ispravi ili dopuni u tom roku na način da bude dopuštena, smatrat će se da je podnesena registarskom sudu onoga dana kada je bila prvi put podnesena.

Članak 47.

Registarski sud će rješenjem odbaciti prijavu, ako predlagatelj ne postupi u roku iz članka 46. stavka 1. i 2. ovoga Zakona ili ako dostavi ispravke i dopune prijave u roku, ali s takvim nedostacima zbog kojih je prijava i dalje nedopuštena.

Održavanje ročišta

Članak 48.

(1) Registarski sud donosi rješenje o upisu u registar, u pravilu, bez održavanja ročišta.

(2) Registarski sud smije odrediti ročište iznimno i putem telefona, kada ocijeni da je to potrebno radi razjašnjenja ili utvrđivanja odlučnih činjenica.

Upis tvrtke ili naziva

Članak 49.

(1) Prije donošenja rješenja o upisu, registarski sud po službenoj dužnosti provjerava je li pod istom tvrtkom ili nazivom upisan ili uredno prijavljen za upis u registar neki drugi subjekt upisa.

(2) Tvrtka ili naziv subjekta upisa mora se jasno razlikovati od tvrtke ili naziva drugog subjekta upisa na području istog registarskog suda.

(3) Kada utvrdi da se tvrtka ili naziv subjekta upisa jasno ne razlikuje od tvrtke ili naziva drugog subjekta upisa koji je već upisan u registar ili koji je uredno podnio prijavu za upis, a ne radi se o slučaju iz članka 30. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, registarski sud će pozvati predlagatelja, da u određenom roku promijeni tvrtku ili naziv i podnese izmijenjenu prijavu s odgovarajućim ispravama Registarski sud odbit će zahtjev za upis u registar, ako predlagatelj ne postupi po zaključku suda.

(4) Prilikom podnošenja prijave za upis promjene predmeta poslovanja - djelatnosti koja je u dosadašnjoj tvrtki ili nazivu, subjekt upisa treba istodobno podnijeti i prijavu za promjenu tvrtke ili naziva.

Članak 50.

Prijevod tvrtke ili naziva, odnosno strane riječi u tvrtki ili nazivu moraju biti napisane latiničnim pismom na jednoj od svjetskih abeceda.

Upis predmeta poslovanja - djelatnosti

Članak 51.

(1) Predmet poslovanja - djelatnosti upisuje se u registar u skladu s propisima o klasifikaciji djelatnosti, tako da se upisuju šifre djelatnosti i skraćen naziv djelatnosti.

(2) U registar upisuje se i predmet poslovanja - djelatnosti propisan posebnim zakonima.

(3) Registarski sud odlučit će o upisu, uzimajući u obzir odredbe akta subjekta upisa, ako predmet poslovanja djelatnosti nije predviđena propisima iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

(4) U skladu sa zahtjevom za upis i aktom subjekta upisa mogu se upisati sve dopuštene djelatnosti, osim onih koje se odnose na djelatnosti državnih tijela, osoba koje obavljaju javne poslove, političkih stranaka ili drugih osoba propisanih zakonom.

Upis podružnice

Članak 52.

(1) Podružnica se upisuje u poduložak registarskog uloška osnivača kod registarskog suda u kojem je upisan osnivač.

(2) Registarski sud iz stavka 1. ovoga članka dužan je dostaviti kopiju prijave s prilozima i ovjereni primjerak rješenja o upisu iz registra osnivača, registarskom sudu nadležnom prema sjedištu podružnice.

Odjeljak 2.

ODLUKE U POSTUPKU UPISA U REGISTAR

Donošenje rješenja

Članak 53.

Registarski sud donosi rješenje o upisu u registar nakon što utvrdi da su ispunjene sve propisane pretpostavke.

Predmet odlučivanja

Članak 54.

(1) Registarski sud istodobno odlučuje o zahtjevu za upis u registar svih podataka koji su sadržaj upisa.

(2) Kada je u prijavi za upis istaknuto više zahtjeva za promjenu podataka upisanih u registru, registarski sud može donijeti različite odluke o pojedinom zahtjevu, a može donijeti i djelomično rješenje. Sadržaj rješenja o upisu

Članak 55.

(1) Rješenje o upisu mora imati uvod, izreku i uputu o pravnom lijeku.

(2) Rješenje o povlačenju, odbacivanju i odbijanju, rješenje koje se donosi po službenoj dužnosti, te rješenje kojim se odlučuje o međusobno suprotnim zahtjevima sudionika, mora imati i obrazloženje.

(3) Uvod rješenja sadrži naziv suda, ime,i prezime suca, tvrtku ili naziv i sjedište odnosno ime, prezime i prebivalište predlagatelja i ovlaštenog zastupnika, predmet prijave i datum donošenja rješenja. Ako prijavu podnosi više osoba, u uvodu rješenja navodi se ime i prezime onoga koji je prvi naveden u prijavi s naznakom "i drugi".

(4) Uvod rješenja koje se donosi po službenoj dužnosti sadrži naziv suda, ime i prezime suca, propis po kojemu sud postupa po službenoj dužnosti, subjekt upisa, predmet prijave, datum donošenja i oznaku "po službenoj dužnosti".

(5) Izreka rješenja o upisu subjekta upisa u registar, sadrži podatke o tvrtki ili nazivu i sjedištu subjekta upisa, MBS i odluku o upisu.

(6) Izreka rješenjao promjeni podataka upisanih u registru sadrži upis koji se mijenja i sadržaj upisa koji taj upis zamjenjuje.

(7) Obrazloženje rješenja sadrži kratku naznaku zahtjeva i razloge koji opravdavaju donošenje takvog rješenja. Sadržaj zaključka

Članak 56.

(1) Zaključak ima uvod i izreku.

(2) Na sadržaj uvoda i izreke zaključka, odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 55. ovoga Zakona.

(3) Osim sadržaja iz stavka 2. ovoga članka, izreka sadrži i nalog sudioniku da u određenome roku otkloni nedostatke u prijavi ili dokazu ili da pribavi odgovarajući dokaz, te druge naloge glede upravljanja postupkom. Izreka sadrži i pravne posljedice, ako se ne postupi po zaključku. Dostava rješenja i zakIjučaka Članak 57.

(1) Rješenje i zaključak dostavljaju se predlagatelju i drugim sudionicima na koje se odnosi, s uputom o pravu na žalbu protiv rješenja. (2) Rješenje o upisu može se dostaviti i drugim osobama koje za to imaju pravni interes, na njihov zahtjev ili na zahtjev predlagatelja. Nesuglasnost rješenja s podacima upisanim u registru i ispravak rješenja i upisa

Članak 58.

(1) Kada između podataka upisanih u registru i rješenja postoji nesuglasnost, registarski sud će dostaviti predlagatelju i drugim sudionicima ispravljeni prijepis rješenja s naznakom da se njime zamjenjuje prethodni prijepis rješenja.

(2) Očigledne pogreške u rješenju o upisu i u upisu, registarski sud ispravlja rješenjem donesenim po službenoj dužnosti ili na zahtjev subjekta upisa. U napomeni kod dosadašnjeg upisa, upisat će se sadržaj ispravka s uputom na broj rješenja o ispravku. Prijepis ispravljenog upisa sastavni je dio rješenja o ispravku. Sadržaj ispravka mora se objaviti ako se odnosi na bitne podatke.

Pravo na žalbu

Članak 59.

(1) Pravo na žalbu protiv rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes, a predlagatelj samo kada je zahtjev odbijen ili prijava odbačena.

(2) Žalba se može podnijeti u roku od osam dana, ako ovim Zakonom nije određen drugi rok.

(3) Osoba koja smatra da su joj rješenjem o upisu povrijeđena prava i interesi utemeljeni na zakonu, a nije joj dostavljen prijepis rješenja, žalbu može podnijeti u roku 15 dana od dana saznanja za upis, a najkasnije u roku od 60 dana od dana objave upisa. Postupanje registarskog suda po žalbi

Članak 60.

(1) Povodom žalbe registarski sud može zahtjev za upis riješiti drukčije, ako utvrdi da je žalba predlagatelja osnovana, a nije potrebno provoditi dopunski postupak i ako se time ne vrijeđaju prava drugih osoba utemeljena na pobijanom rješenju. Novim rješenjem zamijenit će se rješenje koje se žalbom pobija.

(2) Registarski sud može odbaciti nepravodobnu, nepotpunu ili nedopuštenu žalbu.

(3) Registarski sud dužan je dostaviti spis sa žalbom drugostupanjskom sudu najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja žalbe.

Odluke drugostupanjskog suda

Članak 61.

Rješavajući o žalbi drugostupanjski sud može: 1. odbaciti žalbu kao nepravodobnu, nepotpunu ili nedopuštenu, ako to nije učinio registarski sud, 2. odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi rješenje registarskog suda, 3. ukinuti rješenje registarskog suda i predmet vratiti na ponovni postupak, 4. ukinuti rješenje registarskog suda i odbaciti prijavu ili 5. preinačiti rješenje registarskog suda

Članak 62.

(1) Kada drugostupanjski sud preinači prvostupanjsko rješenje i prihvati zahtjev za upis u registar, u svom rješenju odredit će sadržaj upisa u registar na temelju kojeg će registarski sud obaviti upis u registar.

(2) Kada drugostupanjski sud preinači rješenje o upisu prvostupanjskog suda i odbije zahtjev za upis u registar, prvostupanjski sud će po službenoj dužnosti ili na zahtjev osobe koja ima pravni interes donijeti rješenje o brisanju i brisati obavljeni upis ili predložiti likvidaciju subjekta upisa i taj zahtjev zabilježiti u registru.

Odjeljak 3.

POSTUPCI BRISANJA I PROMJENE PODATAKA U REGISTRU

Brisanje i promjena podataka subjekta upisa

Članak 63.

(1) Registarski sud će po službenoj dužnosti, na zahtjev osobe koja ima pravni interes ili ovlaštenog tijela ili osobe, brisati ili promjeniti podatke u registru, ako se uslijed izmjene zakona ili odlučnih činjenica ispune pretpostavke za upis brisanja ili promjene tih podataka.

(2) Nakon pokretanja postupka iz stavka 1. ovoga članka, registarski sud će zaključkom pozvati subjekt upisa, da u roku koji ne može biti dulji od 30 dana podnese prijavu za izmjenu upisanih podataka. U istom roku, subjekt upisa može se očitovati na zaključak.

(3) Rješenje o brisanju ili promjeni podatka u registru donijet će registarski sud, ako ne prihvati razloge navedene u očitovanju ili ako subjekt upisa u roku koji mu je za to određen ne postupi u skladu sa zaključkom. Upis u registar obavit će se po pravomoćnosti rješenja o promjeni ili brisanju podatka.

(4) Registarski sud donijet će rješenje o odbijanju zahtjeva za brisanje ili za upis promjene upisanog podatka, ako zahtjev za izmjenu upisanog podatka nije osnovan.

(5) Registarski sud donijet će rješenje o obustavi postupka, ako su osnovani razlozi navedeni u očitovanju subjekta upisa na zaključak iz stavka 2. ovoga članka. Upis po službenoj dužnosti otvaranja postupka likvidacije

Članak 64.

(1) Kada subjekt upisa ne podnese sudu prijavu za upis razloga za prestanak koju je po zakonu dužan podnijeti, registarski sud će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak za upis tog razloga u registar. (2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, registarski sud će zaključkom pozvati subjekt upisa, da u roku koji ne može biti kraći od 30 dana podnese prijavu za upis razloga za prestanak subjekta upisa koja mora sadržavati i zahtjev za upis imenovanja likvidatora i promjene tvrtke ili naziva s dodatkom "u likvidaciji". (3) Kada registarski sud utvrdi da nema osnove za upis razloga za prestanak subjekta upisa, rješenjem će obustaviti postupak, a ako utvrdi da razlozi postoje, donijet će rješenje o upisu razloga za prestanak subjekta upisa, imenovanju likvidatora i o promjeni tvrtke ili naziva s dodatkom "u likvidaciji". (4) Po pravomoćnosti rješenja, registarski sud će upisati postojanje razloga za prestanak subjekta upisa. Upis po službenoj dužnosti otvaranja postupka prisilne nagodbe i stečajnog postupka.

Članak 65.

Registarski sud će po službenoj dužnosti upisati prijedlog za pokretanje postupka prisilne nagodbe, rješenje o otvaranju postupka prisilne nagodbe, rješenje o odobrenju prisilne nagodbe, te prijedlog za pokretanje stečajnog postupka i rješenje o otvaranju stečajnog postupka i promjene tvrtke ili naziva s dodatkom "u stečaju". Brisanje subjekta upisa nakon zaključene likvidacije

Članak 66.

(1) Prijavu za brisanje subjekta upisa nakon zaključenog postupka likvidacije, podnose likvidatori.

(2) Registarski sud će po službenoj dužnosti ili na zahtjev osobe koja ima pravni interes pokrenuti postupak brisanja subjekta upisa nakon zaključene likvidacije, ako nisu podnesene prijave za takvo brisanje.

(3) Registarski sud će nakon provedene likvidacije zaključkom pozvati ovlaštenog zastupnika subjekta upisa u likvidaciji, da sudu podnese prijavu za brisanje u roku koji ne može biti dulji od 30 dana.

(4) Kada ovlaštena osoba ne podnese sudu prijavu u određenom roku, a registarski sud utvrdi da je likvidacija zaključena, po pravomoćnosti rješenja o brisanju provest će upis brisanja subjekta upisa. Brisanje subjekta upisa nakon zaključenog stečaja

Članak 67.

Registarski sud će po službenoj dužnosti brisati subjekt upisa nakon što stečajno vijeće dostavi rješenje o zaključenju stečajnog postupka.

Ostali slučajevi brisanja

Članak 68.

(1) Registarski sud će po službenoj dužnosti, na zahtjev subjekta upisa, osobe koja ima pravni interes, na zahtjev ovlaštenog tijela ili osobe, brisati subjekt upisa nakon provedenih statusnih promjena zbog kojih je subjekt upisa prestao postojati:

(2) Prestanak subjekta upisa zbog proteka vremena trajanja ili odluke članova subjekta upisa mora se bez odgađanja prijaviti registarskom sudu, radi brisanja u registru.

Članak 69.

(1) Presuda suda o prestanku subjekta upisa dostavlja se registarskom sudu po službenoj dužnosti.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, upis se provodi po službenoj dužnosti.

Članak 70.

(1) Registaraki sud može brisati subjekt upisa na zahtjev nadležnog tijela za porezne poslove ili po službenoj dužnosti, ako subjekt upisa nema imovine.

(2) Registarski sud će po službenoj dužnosti brisati subjekt upisa, ako subjekt upisa tri godine uzastopce ne postupi po zakonskoj obvezi o objavi godišnjih financijskih izvješća s propisanom dokumentacijom.

(3) Registarski sud postupit će u skladu s odredbom stavka 2. ovoga članka i kada subjekt upisa ne dostsvi financijska izvješća u roku od šest mjeseci nakon što je registarski sud priopćio nakanu brisanja, a subjekt upisa u tom roku ne učini vjerojatnim, da ima imovinu.

Članak 71.

(1) Registarski sud će po službenoj dužnosti ili na zahtjev ovlaštene osobe brisati upis: 1. ako je obavljen bez podnošenja propisane prijave ili isprave koja se po zakonu morala priložiti prijavi, te ako podnesena prijava ili isprava ne sadrži podatke čiji se upis prijavom traži, 2. u drugim slučajevima kada nije bio dopušten ili nije bio osnovan ili je kasnije postao neosnovan.

(2) Osoba koja ima pravni interes može podnijeti registarskom sudu zahtjev za brisanje upisa iz stavka 1. ovoga članka u roku od 15 dana od dana saznanja za upis, a najkasnije u roku od 60 dana od dana kasnije objave upisa u "Narodnim novinama" i drugom dnevnom listu u kojem registarski sud objavljuje upise.

(3) Registarski sud može pokrenuti postupak za brisanje obavljenog upisa iz stavka 1. ovoga članka najkasnije u roku od dvije godine od dana upisa.

Postupak za brisanje upisa

Članak 72.

(1) Registarski sud će po službenoj dužnosti ili nakon primitka zahtjeva, obavijestiti subjekt upisa o pokretanju postupka za brisanje upisa uz poziv, da se u određenom roku izjasni i prema potrebi podnese propisane isprave. Ako je postupak pokrenut na zahtjev ovlaštenog tijela ili osobe, registarski sud će subjektu upisa, uz poziv, dostaviti i taj zahtjev.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, registarski sud može odrediti ročište radi utvrđenja odlučnih činjenica. Na ročište će pozvati subjekt upisa i predlagatelja, ako je postupak pokrenut na njegov zahtjev, a prema potrebi i druge osobe. Registarski sud može saslušati osobe i bez određivanja ročišta, ali o saslušanju treba sastaviti poseban zapisnik. (3) Nakon što ocijeni izvedene dokaze, registarski sud donijet će rješenje o brisanju upisa ili o obustavi postupka za brisanje upisa.

(4) Upisi iz ovoga članka upisuju se samo na temelju pravomoćnog rješenja. Postupak upisa statusnih promjena

Članak 73.

(1) Svaki subjekt upisa treba podnijeti registarskome sudu prijavu za upis pripajanja. Subjekt upisa - preuzimatelj ovlašten je podnijeti prijavu za upis pripajanja i kod registarskog suda u kojem je upisan pripojeni subjekt upisa. (2) Pripajanje se može upisati kod registarskog suda u kojemu je upisan subjekt upisa - preuzimatelj tek nakon što se pripajanje upiše kod registarskog suda pripojenog subjekta. (3) Kada je radi provođenja pripajanja povećan temeljni kapital preuzimatelja, istodobno s pripajanjem, u registar će se upisati i povećanje temeljnog kapitala.

Članak 74.

(1) Na upis spajanja shodno se primjenjuju odredbe članka 73. ovoga Zakona, tako da se svaki subjekt upisa koji se spaja smatra subjektom upisa koji se pripaja, a novi subjekt se smatra preuzimateljem.

(2) Prijavu za upis spajanja registarskim sudovima podnosi novi subjekt upisa. Članak 75. Kada subjekt upisa prestaje postojati zbog njegove podjele na dva ili više novih subjekata, prijave za upise novih subjekata podnose ovlaštene osobe novih subjekata registarskom sudu sjedišta tih subjekata.

Članak 76.

Registarski sud subjekta upisa koji prestaje postojati zbog podjele, upisat će prestanak nakon što primi obavijesti o upisu novih subjekata upisa. Pri upisu zabilježit će se kod kojeg su registarskog suda subjekti upisani i njihov MBS. Tužba za utvrđenje ništavosti upisa

Članak 77.

(1) Tužbom se može tražiti utvrđenje ništavosti upisa, ako je upis obavljen na temelju lažne isprave, ako su u ispravi na temelju koje je obavljen upis navedeni neistiniti podaci ili isprava ne sadrži podatke potrebne za upis, ako je isprava potvrđena ili izdana u nezakonito provedenom postupku, ako je nezakonito provedena radnja o kojoj se podaci upisuju u registar, ili ako postoje drugi zakonom propisani razlozi.

(2) Tužbu može podnijeti osoba koja ima pravni interes za utvrđenje ništavosti upisa.

(3) Tužba se podnosi u roku od 30 dana od dana kada je tužitelj saznao za razloge ništavosti, ali se ne može podnijeti nakon proteka roka od tri godine od dana upisa. Postupanje registarskog suda po pravomoćnosti presude kojom se utvrđuje ništavost upisa

Članak 78.

(1) Sud koji je donio pravomoćnu presudu kojom je utvrđena ništavost upisa dužan je u roku od 15 dana od pravomoćnosti, presudu dostaviti registarskom sudu.

(2) Registarski sud donosi po službenoj dužnosti rješenje o upisu zabilježbe ništavosti upisa osnivanja, ako je pravomoćnom presudom utvrđena ništavost upisa osnivanja subjekta upisa.

(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se subjektu upisa radi otvaranja postupka likvidacije ili stavljanja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka. (4) U ostalim slučajevima, registarski sud na temelju pravomoćne presude donosi po službenoj dužnosti rješenje o brisanju ništavog upisa.

Sudske pristojbe i troškovi objave

Članak 79.

Prilikom podnošenja prijave za upis u registar, predlagatelj je dužan platiti sudsku pristojbu za prijavu i donošenje prvostupanjskog rješenja o upisu te predujmiti troškove objavljivanja upisa u registar.

Članak 80.

Registarski sud neće postupati po prijavi za upis, sve dok predlagatelj ne plati sudsku pristojbu i predujmi troškove objave.

IV. POSTUPAK OPOMINJANJA I KAŽNJAVANJA

Pokretanje postupka opominjanja

Članak 81.

(1) U slučajevima propisanim zakonom, registarski sud će rješenjem opomenuti osobe koje su bile dužne ispuniti zakonsku obvezu, te ih pozvati na ispunjenje u roku od 15 dana i istodobno izreći novčanu kaznu u slučaju neispunjenja zakonske obveze u tom roku.

(2) Registarski sud će u rješenju navesti i koji dokaz o poduzetoj radnji opomenuta osoba treba podnijeti sudu.

(3) Kada više osoba treba poduzeti istu radnju, smatrat će se da je udovoljeno zahtjevu suda, ako jedna od njih dokaže da je poduzeta radnja koju su bile dužne poduzeti.

(4) Kada opomenuta osoba ne ispuni obvezu iz rješenja u roku iz stavka 1. ovoga članka, registarski sud će po službenoj dužnosti provesti izvršenje rješenja o izrečenoj novčanoj kazni. Žalba

Članak 82.

(1) Opomenuta osoba može sudu podnijeti žalbu protiv rješenja u roku od 15 dana.

(2) Uz žalbu, osoba iz stavka 1. ovoga članka podnijet će dokaze o udovoljenju zakonske obveze, zbog čijeg je neispunjenja opomenuta.

Izvanredni pravni lijekovi

Članak 83.

Protiv pravomoćnog rješenja o izricanju kazne ne mogu se ulagati Izvanredni pravni lijekovi.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Upis ustanova i zajednica ustanova

Članak 84.

Ustanove i zajednice ustanova upisane u sudski registar ustanova, registarski sud će po službenoj dužnosti upisati u registar u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Donošenje pravilnika

Članak 85.

Ministar pravosuđa dužan je donijeti pravilnik iz članka 3. ovoga Zakona u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Postojeći sudski registri

Članak 86.

(1) Postojeći sudski registri, registarski ulošci i zbirke isprava postaju sastavnim dijelom registra iz ovoga Zakona. (2) U postojeći sudski registar iz stavka 1. ovoga članka, upisat će se zabilježba s navođenjem MBS pod kojim se subjekt upisa upisuje u registar iz ovoga Zakona.

Prestanak važenja drugih propisa

Članak 87.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

1. Zakon o postupku za upis u sudski registar, ("Narodne novine", br. 53A/91.),

2. Uredba o upisu u sudski registar, (" Narodne novine", br. 61/92.),

3. Uredba o upisu u sudski registar ustanova, ("Narodne novi ne", br. 11/ 94.).

Objava upisa

Članak 88.

Registarski sud mora u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, odrediti dnevni list u kojem će tijekom 1995. godine objavljivati upise u skladu s člankom 18. ovoga Zakona. Promjena načina vođenja registra

Članak 89.

U iznimnim uvjetima, ministar pravosuđa može odlučiti da se registar iz ovoga Zakona vodi na drugi siguran način. (2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, promjena načina vođenja registra upisat će se u jedinstvenu bazu podataka iz članka 3. stavka 4. ovoga Zakona.

Članak 90.

Ministar pravosuđa će, uz prethodno mišljenje predsjednika trgovačkog suda i sudaca koji rade na registarskim predmetima, donijeti odluku od kada će se u pojedinom registarskom sudu voditi glavna knjiga samo na računalu. Stupanje na snagu Članak 91. Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740-13/94-01/02

Zagreb, 29. prosinca 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA

REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/ia