Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 16.12.1994 Uredba o zabrani određenim pravnim osobama i tijelima isplata jednokratnih povećanja plaća, božićnica i ostalih materijalnih prava radnika
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 79/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. prosinca 1994. godine, donijela

UREDBU

O ZABRANI ODREĐENIM PRAVNIM OSOBAMA I TIJELIMA ISPLATA JEDNOKRATNIH POVEĆANJA PLAĆA, BOŽIĆNICA I OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA RADNIKA

Članak 1.

Pravne osobe koje su u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Države ili jedinica lokalne samouprave i uprave, te pravne osobe, tijela i službe koje se financiraju pretežito iz Dižavnog proraćuna, proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave ili izvanproračunskih (društvenih) fondova, te banke, osiguravajuća društva i druge financijske organizacije koje su u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Države, Zavod za platni promet, Hrvatski fond za privatizaciju i Hrvatska gospodarska komora, ne mogu isplaćivati jednokratno povećanje plaća, božićnicu ili druge odgovarajuće naknade ili nagrade kao materijalno pravo radnika utvrđeno granskim kolektivnim ugovorima i općim aktima, te naknade ostalih materijalnih prava koja nisu bila propisana Općim kolektivnim ugovorom za javne djelatnosti i javna poduzeća ("Narodne novine", br. 66/92,11/94, 54/94) i Općim kolektivnim ugovorom za gospodarstvo ("Narodne novine", br. 47/93, 71/93, 39/94).

Članak 2.

Isplate iz članka 1. ove Uredbe obavljene od strane pravnih osoba u privatnom i pretežito privatnom vlaništu smatrat će se plaćama ostvarenim u.skladu s propisima o radu.

Članak 3.

Zavod za platni promet neće dozvoliti isplatu iz članka 1. ove Uredbe, a na isplate iz članka 2. ove Uredbe naplatit će propisane poreze i doprinose na plaću i iz plaća.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 121-01/94-03/01

Urbroj : 5030105-94-2

Zagreb,16. prosinca 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.