Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 16.12.1994 Odluka o kriterijima za carinski kontingent
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 54. stavka 1. Carinskog zakona ("Narodne novine, br. 53A/91, 33/92, 26/93 i 106/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. prosinca 1984. godine donijela

ODLUKU

O KRITERIJIMA ZA CARINSKI KONTINGENT

I.

U skladu s ciljevima ekonomske i razvojne politike, može se odobriti carinski kontingent pri uvozu roba namijenjenih za:

1) popunu robnih rezervi,

2) opremu za pročišćavanje voda za potrebe pučanstva,

3) proizvodnju roba za izvoz, ako se uvezene sirovine, reprodukcijski i drugi materijali u cijelosti ugrađuju u izvozni proizvod ili rabe pri proizvodnji robe koje će se izvesti, ako je vrijednost ostvarenog izvoza najmanje 30% veća od vrijednosti sirovina, reprodukcijskih i drugih materijala, te ako se naplata ostvari u konveritibilnoj valuti, sukladino deviznim propisima,

4) opremanje operativnih centara za intervencije kod iznenadnih onečišćenja Jadranskog mora, te

5) zamjenu ili popravak opreme i objekata za obavljanje gospodarske ili druge odgovarajuće djelatnosti, uništenih ili oštećenih ratnim razaranjima, osim osobnih automobila iz tarifnog broja 87.03 Carinske tarife.

II.

Carinski kontingent za uvoz roba bez plaćanja carine ili uz sniženu carinsku stopu odobrava ministar financija, sukladno prijedlogu nadležnog ministarstva, a po pribavljenom mišljenju Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore.

III.

Carinski kontingent odobrava se na određeno vrijeme koje ne može biti duže od jedne godine, te uz naznaku količine ili vrijednosti robe koja se može uvesti po osnovu toga kontingenta. IV. Ovlašćuje se ministar financija za donošenje potanjih propisa glede obračuna i naplate carine, te postupka ostvarivanja carinskih povlastica po osnovi carinskog kontingenta. V. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima za carinski kontingent ("Narodne novine", br. 62/92, 45/93, 89/93, 95/93, 114/93, 10/94 i 34/94).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 413-04/94-01/02

Urbroj : 5030116-94-3

Zagreb,14. prosinca 1994.

Potpredsjednik

mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.