Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 16.12.1994 Odluka o izmjeni Odluke o vrsti, količini i vrijednosti predmeta na koje se pri uvozu primjenjuju carinske povlastice
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 27. stavka 1. točaka 2., 3., 4. i 5. i članka 28. stavka 1. točaka 12., 13. i 14. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 26/93 i 106/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. prosinca 1994. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O VRSTI, KOLIČINI I VRIJEDNOSTI PREDMETA NA KOJE SE PRI UVOZU PRIMJENJUJU CARINSKE POVLASTICE

I.

U Odluci o vrsti, količini i vrijednosti predmeta na koje se pri uvozu primjenuju carinske povlastice ("Narodne novine", br. 67/91, 41/92, 62/92 i 102/93), točka VIIb, mijenja se i glasi : "Invalidne osobe mogu ostvariti oslobađanje od plaćanja carine pri uvozu, unosu ili primanju iz inozemstva osobnoga automobila kao ortopedskog ili drugog pomagala (specijalni osobni automobili), ako postoji, prema invalidskim propisima, utvrđeno tjelesno oštećenje najmanje 80%, koje ima za posljedicu gubitak ili bitno oštećenje:

a) funkcije organa za kretanje,

b) funkcije organa vida,

c) drugih tjelesnih funkcija, nastalih kao posljedica mentalne retardiranosti. Carinska povlastica iz stavka 1. ove točke može se ostvariti ·pri uvozu osobnog automobila do vrijednosti 60.000,00 kuna. Ako se uvozi vozilo veće vrijednosti, carina se plaća na utvrđenu carinsku osnovicu umanjenu za vrijednost 60.000,00 kuna. Ne nalazi li se u osobnom automobilu iz stavka 1. ove točke uključenom u promet korisnik carinske povlastice osobno, u smislu članka 27. stavka 1. točke 1. odlomak peti Carinskog zakona ne smatra se da je automobil dan na uporabu drugoj osobi, ako njime upravlja osoba koja invalidnoj osobi pruža njegu i pomoć za koju je u prometnoj dozvoli unijeta naznaka za upravljanje tim osobnim automobilom.

Osobni automobil koji je prema stavku 1. ove točke osloboden plaćanja carine, mora biti posebno označen (trajna naljepnica). U prometnu dozvolu osobnoga automobila iz stavka 1. ove točke tijelo ovlašteno za izdavanje prometnih dozvola po službenoj dužnosti unosi klauzulu: "Vozilo invalidne osobe. Zabrana otuđenja do _____ godine", a na pisani zahtjev korisnika carinske povlastice ili njegova skrbnika i klauzulu: "Vozilom može upravljati_________________________ JMBG ______________

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-04/94-1/10

Urbroj : 5030 11 6-94-1

Zagreb,14. prosinca 1994.

Potpredsjednik

mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.