Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 16.12.1994 Pravilnik o načinu obilježavanja gospodarskih eksploziva
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu ("Narodne novine" br. 12/94.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

o načinu obilježavanja gospodarskih eksploziva

Članak 1.

Gospodarski eksplozivi, pored podataka o obilježjima propisanih točkom 7. norme H.D1.020, moraju biti obilježeni i upisivanjem rednog broja na svakoj patroni ili vreći ukoliko se nalaze u rasutom stanju.

Gospodarski eksplozivi pakiraju se u odgovarajuće pakovanje (ambalažu).

Unutarnje pakovanje mora biti obilježeno početnim i završnim rednim brojevima patrona koje se nalaze u tom pakovanju.

Vanjsko pakovanje mora biti obilježeno početnim i završnim rednim brojem unutarnjeg pakovanja.

Članak 2.

Ovisno o namjeni gospodarskog eksploziva, redni brojevi iz članka 2. ovog Pravilnika ispisuju se odgovarajućom bojom i to:

- crnom bojom obilježavaju se gospodarski eksplozivi koji se rabe za obavljanje površinskih radova;

- crvenom bojom obilježavaju se gospodarski eksplozivi koji se rabe za obavljanje podzemnih radova;

- zelenom bojom obilježavaju se gospodarski eksplozivi koji se rabe za obavljanje podzemnih radova pri kojima je moguća pojava metana i eksplozivne ugljene prašine.

Članak 3.

Od 1. siječnja 1996. godine gospodarski plastični eksplozivi moraju se obilježiti dodatkom detekcijskog sredstva u masu eksploziva prilikom njihove proizvodnje, na način da se postigne homogena raspodjela u gotovom proizvodu.

Članak 4.

Gospodarski plastični eksplozivi su eksplozivi koji:

a) u svom sastavu imaju jedan ili više visokobrizantnih eksploziva koji u svojoj čistoj formi imaju tlak para manji od 10-4 Pa na temperaturi od 25 o C

b) u svom sastavu imaju vezivni materijal;

c) su kao mješavine plastićni-fleksibilni i mogu se oblikovati na sobnoj temperaturi.

d) Visoko brizantni eksplozivi su eksplozivi koji brzo izgaraju i izazivaju visoki stupanj eksplozije, poput ciklotetrametilentetranitramin (HMX), pentaeritritol tetranitrat (PENT) i ciklotrimetilentrinitramin (RDX).

Članak 5.

Detekcijsko sredstvo za obilježavanje gospodarskih plastičnih eksploziva je jedno od sredstava navedenih u Tablici 1, koja je sastavni dio ovog Pravilnika.

Eksplozivi u čijem se sastavu, kao rezultat redovitog tehnološkog procesa proizvodnje, pojavljuje neko detekcijsko sredstvo iz tablice 1. u propisanoj minimalnoj ili većoj koncentraciji, smatraju se obilježenima u smislu ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana po isteku šest mjeseci od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj:511-01-64-29495/1-94.

Zagreb, 16. kolovoza 1994.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


    TABLICA 1
___________________________________________________________________________________
Ime detekcijskog    Molekulska       Molekulska   Minimalna
sredstva        formula     težina     koncentracija
___________________________________________________________________________________
Etilen glikol
dinitrat (EGDN) C2H4(N03)2       152       0,2% po masi
___________________________________________________________________________________
2,3-dimetil-
2,3-dinitrobutan
(DMNB)     C6H12(N03)2       176       0,1% po masi
___________________________________________________________________________________
para-mononitro-
toluen (p-MNT) C7H7N02     137       0,5% po masi
___________________________________________________________________________________
orto- mononit ro-
toluen (o-MNT) C7H7N02     137       0,5% po masi
___________________________________________________________________________________