Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 16.12.1994 Pravilnik o izdavanju suglasnosti za upis u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove prostornog uređenja
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA

Na temelju odredbe članka 7. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 30/94), ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovsnja donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU STRUČNE POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se uvjeti i mjerila za izdavanje suglasnosti za upis u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: stručni poslovi).

Članak 2.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) izdat će podnositelju zahtjeva suglasnost iz članka 1. ovog pravilnika ako ispunjava uvjete - i to:

1. za obavljanje stručnih poslova u svezi s izradom dokumenata prostornog uređenja i stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola:

- ako ima ili dokaže da će stalno zapošlsti najmanje tri djelatnika u punom radnom vremenu, i to dva djelatnika -diplomirana inženjera arhitekture i jedan djelatnik

- diplomirani stručnjak drugih tehničkih znanosti (graditeljske, geodezijske, geografske, ekološke i slične znanosti) s položenim stručnim ispitom ili društvenih znanosti (ekonomske, sociološke i slične znanosti) te

- ako dva zaposlena djelatnika imaju radno iskustvo od najmanje tri godine na obavljanju stručnih poslova prostornog uređenja;

2. za obavljanje stručnih poslova u svezi s izradom stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola: - za građevine visokogradnje ako ima ili dokaže da će stalno zaposliti najmanje jednog djelatnika u punom radnom vremenu i to diplomiranog inženjera arhitekture s položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje tri godine na obavljanju stručnih poslova prostornog uređenja, dok za ostale građevine ako ima ili će stalno zaposliti još jednog diplomiranog stručnjaka odgovarajuće tehničke znanosti s položenim stručnim ispitom. Osnivač pravne osobe koja obavlja stručne poslove prema točki 1. odnosno točki 2. ovog članka, ubraja se u broj zaposlenih djelatnika ako ispunjava propisane uvjete.

Članak 3.

Zahtjevu za izdavanje suglasnosti za upis u sudski registar prema članku 2. ovog pravilnika posebno za svakog zaposlenog djelatnika odnosno djelatnika koji će se zaposliti nakon upisa u sudski registar, kao i za podnositelja zahtjeva koji će obavljati stručne poslove prilsže se:

- diploma

- domovnica

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu

- opis radnog iskustva (godine i mjeseci), kao i nazivi i adrese osoba kod kojih su bili zaposleni (preslika iz radne knjižice)

- popis prostornih planova čije je stručne podloge djelatnik izradio ili suradivao u njihovoj izradi :

- popis zahvata u prostoru za koje je djelatnik izradio stručne podloge za izdavanje uvjeta uređenja prostora odnosno lokacijske dozvole

- popis objavljenih znanstvenih ili stručnih radova iz područja prostornog uređenja

- popis aktivnosti koje je djelatnik obavljao, a prema ocjeni podnositelja zahtjeva doprinose unapređenju struke u djelatnosti prostornog uređenje.

Članak 4.

Ministarstvo vodi evidenciju o pravnim osobama koje obavljaju stručne poslove iz članka 2. ovog pravilnika. Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadržava:

- naziv pravne osobe

- broj i datum izdavanja suglasnosti za upis u sudski registar

- listu za svakog djelatnika s osobnim i stručnim podacima iz članka 3. ovog pravilnika.

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 350-01/94-03/04

Urbroj : 531-05-94-1

Zagreb, 5. prosinca 1994.

Ministar prostornog uređenja,graditeljstva i stanovanja

Zlatko Tomčić, dipl. inž. građ., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.