Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 16.12.1994 Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA

Na temelju članka 34. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 30/94), ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja donosi

PRAVILNIK

O ODREĐIVANJU ZAHVATA U PROSTORU ZA KOJE SE NE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA

Članak 1.

Ovim pravilnikom određuju se zahvati u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola.

Članak 2.

Lokacijska dozvola ne izdaje se za zahvate u prostoru kojima se uređuje, postavlja odnosno gradi:

- okućnica

- ograda osim prema javnoj prometnoj površini

- kabelski i zračni priključci postojeće građevine na komunalnu infrastrukturu

- grobnica unutar uređenog groblja

- gospodarska građevina površine do 20 m2 i visine sljemena do 4,0 m

- pomoćna građevina površine do 30 m2 (garaža spremište, drvarnica), ako se gradi na zemljištu za redovnu uporabu stambene ili poslovne zgrade

- montažna građevina površine do 12 m2

- građevina protugradne obrane

- vrtni paviljon

- dječje igralište površine do 100 m2

- nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu

- reklamni pano

- privremena građevina za potrebe sajmova i javnih manifestacija

- istražni prostor za istraživanje mineralnih sirovina bez rudarskog objekta i postrojenja.

Lokacijska dozvola ne izdaje se i za zahvate u prostoru, koji se prema posebnom propisu:

- ne smatraju rekonstrukcijom

- smatraju rekonstrukcijom ako se ne izvode na području povijesne urbanističke cjeline i spomeniku kulture odnosno ako se takvim zahvatom ne utječe na vanjski izgled, veličinu i namjenu građevine.

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:350-01/94-03/03

Urbroj : 531 -05-94-1

Zagreb, 5. prosinca 1994.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

Zlatko Tomčić, dipl. inž. grad., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.