Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 16.12.1994 Naredba o vrstama mjerila za koje se provodi mjeriteljski nadzor
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

NAREDBU

O VRSTAMA MJERILA ZA KOJE SE PROVODI MJERITELJSKI NADZOR

1 Mjeriteljski nadzor obvezatno se provodi za:

1) mjerila koja se upotrebljavaju u trgovačkim poslovima kod kojih se cijena predane robe odnosno izvršene usluge određuje na temelju mjerenja, a služe za određivanje:

- duljine, ploštine i obujma;

- toplinske energije i toplinske snage, električne energije i električne snage;

- protoka tekućina i plinova;

- mase i gustoće;

- viskoznosti;

- udjela koje tvari u smjesi, sadržaja vode u mastima, sadržaja masti u mlijeku i mliječnim proizvodima, vlažnosti zrna žitarica i sjemenki uljarica te gustoće žitarica;

- cijene prijevoza u cestovnim vozilima za prijevoz putnika i cijene prijevoza roba koje naplaćuju javne prijevozne ustanove i poduzeća;

- vremena kod naplate parkirališnog prostora.

2) mjerila koja se upotrebljavaju za utvrđivanje poreza i davanja

3) mjerila koja se upotrebljavaju u pripremi službenih izvještaja u sudbenim i upravnim postupcima

4) geodetska mjerila koja se upotrebljavaju za katastarske izmjere

5) mjerila koja se upotrebljavaju u zdravstvu, veterinarstvu, dijagnostici i medicinskoj obradi ljudi i životinja te ispitivanju lijekova, i to:

- mjerila koja služe za mjerenje fizičkih osobina ljudi i životinja (visine, težine, temperature, krvnog i plućnog tlaka, respiratornog obujma i parametara govora, sluha i vida) ;

- mjerila koja služe za nadzor pacijenata i bolnice;

- mjerila koja se upotrebljavaju u kemijskim i biologijskim analizama (uključujući i brojenje) za utvrđivanje prisutnosti biologijskih vrsta i kemijskih tvari te određivanje njihova sadržaja, koncentracije i broja.

6) mjerila koja se upotrebljavaju u zaštiti okoliša, zaštiti na radu i zaštiti od nesreća, i to:

- mjerila buke, vibracija, ionizacijskog i neionizacijskog zračenja;

- mjerila za mjerenje zagađenosti zraka, vode, tla i prehrambenih proizvoda;

- mjerila za određivanje vrijednosti fizičkih veličina i provjeru održavanja dopuštenih granica tih veličina u zaštiti na radu i sprečavanju nesreća.

7) mjerila koja se upotrebljavaju za nadzor prometa:

- mjerila za nadzor ograničenja brzine u cestovnom prometu;

- mjerila za nadzor rada posada na motornim vozilima;

- mjerila i otkrivala za utvrđivanje alkohola u dahu;

- mjerila za analizu ispušnih plinova motornih vozila;

- mjerila za provjeru najvećeg dopuštenog osovinskog opterećenja vozila;

- mjerila za provjeru tlaka u gumama vozila;

- mjerila za određivanje kočne sile po obodu kotača kod vozila na motorni pogon.

2. Mjeriteljski se nadzor provodi i za uređaje koji su uključeni u sustav tarifiranja, i to:

- davače tarifnih impulsa i satne uredaje koji se upotrebljavaju za promjenu tarife u telefonskom prometu i prometu prijenosa podataka;

- satne uređaje koji se upotrebljavaju u mjernim skupinama za mjerenje električne energije, a služe za promjenu tarife.

3. Odredbe točke 1. ove naredbe za složena mjerila odnose se na sve elemente mjernog lanca, odnosno mjerne instalacije, kao i na pomoćne uređaje za očitavanje ili bilježenje cijene koji su pridruženi mjernim uredajima.

4. Ako se vrijednost koje veličine iz točke 1. ove naredbe određuje mjerenjem više različitih fizičkih veličina, mjeriteljski se nadzor provodi nad svim mjerilima koja služe za određivanje tih fizičkih velićina.

Mjeriteljski se nadzor nad mjerilima iz stavka 1. ove točke provodi ili za svako pojedinačno mjerilo posebno ili za složeni mjerni sklop kao cjelinu.

5. Iz odredaba točke 1. ove naredbe izuzimaju se

- mjerila za koja u skladu s člankom 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti nisu propisank mjeriteljski zahtjevi koje ta mjerila moraju zadovoljavati;

- mjerila namijenjena izvozu;

- mjerila koja služe isključivo kao pokazni uzorci za gospodarsku promidžbu na izložbama i sajmovima.

6. Mjeriteljski se nadzor ne provodi nad:

- mjerilima koja se upotrebljavaju isključivo za nadzor i upravljanje tehnološkim procesima i energetskim sustavima;

- mjerilima koja se upotrebljavaju u znanstveno istraživačke svrhe ;

- mjerilima koja se upotrebljavaju kao učila;

- mjerilima koja se upotrebljavaju isključivo za osobnu uporabu.

7. Na dan stupanja na snagu ove naredbe prestaje vrijediti Naredba o određivanju vrsta mjerila za koja je obavezno ispitivanje tipa i pregled mjerila ("Narodne novine", 53/91 ).

8. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Urbroj : 558-03/1 -94-1

Klasa: 011-02/94-03/04

Zagreb, 1. prosinca 1994.

Ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo

Aleksandar Čaklović, dipl. inž., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.