Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 16.12.1994 Odluku i rješenje broj U-III-906/1994. od 6 prosinca 1994.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu predsjednik Jadranko Crnić, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinec i Mladen Žuvela, u povodu ustavne tužbe M. i R. P. iz S., koje zastupa M. Š., odvjetnik iz S., u predmetu iseljenja iz stana, na sjednici održanoj 6. prosinca 1994. godine, donio je

ODLUKU I RJEŠENJE

Ustavna tužba povodom presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-816/1994-4 od 6. srpnja 1994. godine, se odbija;

RJEŠENJE BROJ

U-III-459/1994. od 23. studenoga 1994.

Ustavna tužba, povodom Zaključka o dozvoli izvršenja Županije Splitsko-dalmatinske, Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša broj: UP-I-371-03/94-03/116; 2181-04-94-2 od 8. studenog 1994. godine, se odbacuje.

Ova odluka i rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:

M. i R. P. iz S. izjavili su ustavnu tužbu povodom presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-819/1994 od 6. srpnja 1994. godine i zaključka o dozvoli izvršenja Županije Splitsko-dalmatinske, Ureda za prostorno uređenje,

stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, broj UP-I-371-03/94-03/116; 2181-04-94-2/MP/LN od 8. studenoga 1994. godine.

U ustavnoj tužbi podnositelji ustavne tužbe opisuju postupak dodjele stanova u poduzeću "Pomgrad" S. za koji cijene da je bio nezakonit te ujedno izjavljuju da su u stan u S. uselili bez odgovarajučeg akta o dodjeli tog stana na korištenje kako navode "radi samopomoći i zaštite svojih prava". Ujedno podnositelji ustavne tužbe predlažu da se odgodi izvršenje navedenog zaključka o dozvoli izvršenja do donošenja odluke o podnesenoj ustavnoj tužbi odnosno do okončanja sudskih postupaka koji se vode na Općinskom odnosno Županijskom sudu u S. U dopuni ustavne tužbe njeni podnositelji predlažu da se pored odgode izvršenja donese odluka o ukidanju navedene presude Upravnog suda Republike Hrvatske zaključka o dozvoli izvršenja.

Ustavna tužba u dijelu koji se odnosi na presudu Upravnog suda nije osnovana, a u odnosu na zaključak o dozvoli izvršenja nije dopuštena.

Na osnovi podataka dostavljenih uz prijedlog kao i iz spisa predmeta UP-I-371-03/94-03/116 utvrđeno je slijedeče:

- Rješenjem Općine S., Sekretarijata prostornog uređenja, graditeljstva i komunalnih djelatnosti broj UP-I-371-03/92-02/136, 2181-08-06-03-92-4 od 30. lipnja 1992. godine naloženo je M. P. iseljenje iz stana u S. iz razloga što su u isti uselili bez pravne osnove, a koju činjenicu ni podnositelji ustavne tužbe ne osporavaju.

- Protiv navedenog rješenja od 30. lipnja 1992. izjavljena je žalba koja je rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno komunalne djelatnosti broj UP/II-371-01/92-06/1166; 531-OS/2-92-2 od 4. rujna 1992. odbijena.

- Protiv tog rješenja Ministarstva zaštite okoliša izjavljena je tužba Upravnom sudu Republike Hrvatske koja je također odbijena presudom broj: Us-5290/1992-4 od 12. veljače 1993. godine.

-14. listopada 1992. godine donesen je zaključak o dozvoli izvršenja navedenog rješenja iz 1992. godine protiv kojeg je bila izjavljena žalba i tužba Upravnom sudu. I taj postupak je okončan presudom Upravog suda broj Us-819/1994-4 od 6. srpnja 1994. godine a koja je predmet ovog ustavnosudskog postupka. Navedenom presudom tužba nije uvažena.

- Rješenjem Županije Splitsko-dalmatinske, Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša broj UP-I-371-03/94-02/41; 2181-08-06-04-94-3 od 4. svibnja 1994. godine naloženo je M. i R. P. ponovno iseljenje iz stana u S. obzirom da su u predmetni stan uselili bez pravne osnove i to nakon što su iz istog iseljeni temeljem zaključka o dozvoli izvršenja odnosno rješenja nadležnog tijela iz 1992. godine.

- Zaključkom o dozvoli izvršenja Županije Splitsko-dalmatinske, Ureda za prostorno uredenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, broj: UP-I-371-03/94-03/116; 2181-04-94-2 od 8. studenoga 1994. godine utvrđeno je da je rješenje istog tijela broj: UP-I-371-03/94-02/41;2181-08-06-04-94-3 od 4.svibnja 1994. postalo izvršno. Istim zaključkom dozvoljeno je administrativno izvršenje tog rješenja pod prijetnjom prisilnog iseljenja i to 30. studenoga 1994. godine. Žalba na navedeni zaključak ne odgada započeto izvršenje.

- Podnositelji ustavne tužbe izjavili su žalbu na navedeni zaključak Ministarstvu graditeljstva i zaštite okoliša. Postupak povodom ove žalbe još je u tijeku.

Iz dostavljenih podataka proizlazi da su podnositelji ustavne tužbe uselili u sporni stan bez akta nadležnog tije

la o davanju stana na korištenje odnosno druge pravne Osnove i to nakon što je iz istih razloga već bilo provedeno prinudno iseljenje. Ovu činjenicu ne osporavaju podnositelji ustavae tužbe.

Presudom Upravnog suda broj Us-819/1994-4, 6. srpnja 1994. godine, a koja je predmet ove ustavne tužbe (dopuštena i pravodobna obzirom da je navedena presuda primljena 5. studenoga 1994. godine, a Ustavna tužba je izjavljena 14. studenoga odnosno dopuna 23. studenog 1994. godine) kao što je navedeno, potvrđeno je prvostupanjsko rješenje kojim je naređeno podnositetjima ustavne tužbe iseljenje iz stana iz razloga što su u isti uselili bez pravne osnove. Za napomenuti je da je rješenje koje je predmet ove presude Upravnog suda Republike Hrvatske već izvršerno.

U odnosu na navedenu presudu, na osnovi činjenica utvrđenih u provedenom postupku pred ovim Sudom, uvrđeno je da istom nije povrijeđeno ni jedno ustavno pravo ili sloboda predlagatelja obzirom da su uselili u sporni stan bez akta nadležnog organa o davanju istoga na korištenje ili druge valjane pravne osnove iz koje bi proizlazilo njihovo pravo na spornom stanu. Stoga je sukladno odredbi članka 61. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske riješeno kao u izreci ove odluke.

Nadalje zaključkom o dozvoli izvršenja Županije Splitsko-dalmatinske, Ureda za prostorno uređenje, stanlbeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, broj· UP-I-371-03/94-03/116; 2181-04-94-2 od 8. studenoga 1994. godine dozvoljeno je izvršenje rješenja o iseljenju i to nakon što su podnositelji ponovno bespravno uselili u isti stan. Postupak povodom ovog zaključka još nije okončan. Stoga ni ustavna tužba protiv ovog zaključka nije dopuštena obzirom da je u tijeku postupak povodom izjavljene žalbe na isti te je temeljem odredbe članka 58. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske riješeno kao u izreci ovog rješenja.

Ocijenivši da odmah može donijeti odluku o ustavnoj tužbi povodom presude Upravnog suda Republike Hrvatske, Sud nije imao razloga odgoditi izvršenje temeljem te presude, Nadalje obzirom da je ustavna tužba povodom zaključka o dozvoli izvršenja nedopuštena to nije bilo osnove za donošenje rješenja o odgodi izvršenja temeljem članka 53. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991).

Broj : U-III-906/1994.

Zagreb, 6. prosinca 1994.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić,