Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 16.12.1994 Rješenje ustavnog suda Republike Hrvatske U-III-566/1994. od 6. prosinca 1994.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr, Nikola Filipović, Ante Jelavić-Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, u povodu ustavne tužbe M. K. iz V. kod M, na sjednici održanoj 6. prosinca 1994. godine, donio je

RJEŠENJE

1. Ustavna tužba se odbacuje

2. Ovo rješenje objavit će se u"Narodnim novinama"

Obrazloženje:

M K. iz V. kod M., Republika Slovenija, podnio je ovom Sudu ustavnu tužbu povodom rješenja Carinarnice P. broj:02-P-714-01/600 od 6. srpnja 1993.godine odnosno rješenja Republičkog vijeća za prekršaje broj:C-277/93 od 19. srprlja 1994. gndine radi povrede ustavnog prava vlasništva. Ustavna tužba nije pravodobna. Navedenim rješenjem Carinarnice P. utvrđeno je da je podnositelj ustavne tužbe počinio carinski prekršaj iz članka 343. stavak 1. točka 1. u vezi s člankom 355. stavak 1. Carinskog zakona, pa je za počinjeni prekršaj kažnjen novčanom kaznom, a na osnovi članka 357.stavak 1. Carinskog zakona izrečena mu je zaštitna mjera oduzimanja robe koja je bila predmet carinskog prekršaja (kobila i ždrijebe).

Žalba podnositelja tužbe izjavljena Republičkom vijećuza prekršaje odbijena je kao neosnovana i potvrđeno je prvostupanjsko rješenje o prekršaju. Ovo rješenje podnositelj ustavne tužbe primio je 26. srpnja 1993. godine. Protiv navedenog rješenja Republičkog vijeća za prekršaje podnesen je zahtjev za sudsku zaštitu Vrhovnom sudu Republike Hrvatske koji je kao nedopušten odbačen rješennjem tog Suda broj:Psz 129/1993-2 od 4. ožujka 1994. Odredbom članka 28. stavak 2. Ustavnog Zakona o Ustavnom sudu Republilke Hrvatske određeno je da se ustavna tužba može podnijeti tek nakon što je iscrpljen drugi dopušteni pravni put. Nadalje odredbom članka 29. istog Zakona određeno je da se Ustavna tužba može podnijeti u roku mjesec dana računajući od dana primitka odluke. Ustavna tuiba podnijeta je 1. ljpnja 1994. godine, a drugostupanjsko rješenje Republičkog vijeća za prekršaje je dostavljeno odvjetniku podnositelja Ustsvne tužbe 26. srpnja 1993. iz čega proizlazi da je ustavna tužba podnijeta nakon proteka roka od 30 dana utvrđenog člankom 29. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91). Datum primitka navedenog rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske nije od značaja za ocjenu pravodobnosti ove ustavne tužbe s obzirom da je žalbom Republičkom vijeću za prekršaje iscrpljen dopušteni pravni put u smislu odredbe članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Na osnovi iznesenog, temeljem odredbe članka 58. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94) riješeno je kao, u izreci ovog rješenja. Odluka o objavi ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-III-566/1994.

Zagreb, 6. prosinca 1994.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v.r.