Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 16.12.1994 Rješenje ustavnog suda Republike Hrvatske U-VIII-992/1994. od 6. prosinca 1994.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, drVelimir Balajec, dr Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr Vojislav Kuzčeković, Jurica Malčić, mr Hrvoje Momčinović, lvan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući- temeljem odredbe članka 18. Ustavnog Zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske i("Narodne novine, broj 13/91) o prijedlogu V. Š. iz Z., za privremen obustanu izvršenja rješenja i zaključka o iseljenju iz stana, donijetih temeljern odredbe članka 94. Zakona o stambenim odnosima("Narodne novine", broj 51/85, 42/86, 37/88, 47/89, 22/90, 22/92, 58/93 i 70/93) na sjednici održanoj 6. prosinca 1994. godine donio je ovo

RJEŠENJE

I.

Privremeno se obustavlja izvršenje:

1. Rješenja Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze Grada Zagreba, Odjela za imovinsko-pravne i stambene poslove, Područnog ureda Medveščak, Klasa: UP/I-371-01/92-01/96 Urbroj 251-OS-13-92-04 od 11. rujna 1992. godine.

2. Zaključka istog tijela UP/I-371-01/92-01/96 Urbroj: 251-05 13-94-13 od 21. studenoga 1994. godine.

II.

Ovo rješenje stupa na snagu odmah, a privremena obustava izvršenja ostaje na snazi do donošenja odluke u postupku ocjene suglasnosti s Ustavom odredaba članka 94. Zakona o stambenim odnosima, koji je pokrenut rješenjem ovoga Suda broj U-I-892/1994 Od 14. studenoga 1994. godine ili dok ovaj Sud ne odluči drugačije.

III.

Rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama"

Obrazloženje:

V. Š. iz Z., podnio je ovom Sudu prijedlog za privremenu obustavu izvršenja akata navedenih u izreci ovog rješenja Podrlositelj navodi da mu je stan u Z., ustupljen u otkup rješenjem Kamande garnizona Zagreb broj 6-623 od 1. listopada 1991. godine i to temeljem njegova radnog odnosa u Vojnoj bolnici Zagreb, sada Novoj bolnici Zagreb. Predlagatelj je otac dvoje malodobne djece od 8 i 10 godina starosti, a supruga mu je zaposlena u T. B. Roditelji su mu prognanici iz G. N. S. i smješteni su kod njega u dvosobnom stanu. Njihova imovina u potpunosti je uništena.

On i njegov otac učesnici su domovinskog rata. Nemaju mogućnosti za drugi smještaj. Prijedlog je podnijet temeljem članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske temeljem kojeg Ustavni sud može do donošenja konačne odluke, privremeno obustaviti izvršenje pojedinačnih akata i radnji što se poduzimaju na osnovi Zakona ustavnost kojeg se ocjenjuje, ako bi njihovim izvršenjem mogle nastupiti teško otklonjive posljedice. Prijedlog je osnovan Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 14. studenoga 1994. godine rješenjem broj U-I-892/1994 pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti članka 94. Zakona o stambenim odnosima. Pojedirkačni akti navedeni u izreci temelje se, pored ostalog, na odredbi članka 94. Zakona o stambenim odnosima. Na temelju podataka iz spisa te navoda podnositelja i priloženih isprava uz prijedlog ovaj Sud je utvrdio da bi za podnositelja i njegovu obitelj mogle nastupiti teško otklonjive posljedice, te je riješio kao u izreci.

Odluka o objavi zasniva se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-VIII-992/1994.

Zagreb, 6. prosinca 1994.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.