Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 16.12.1994 Rješenje ustavnog suda Republike HrvatskeU-I-328/1994. od 30. studenoga 1994.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu predsjednik Jadranko Crnić, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, Ante Jelavić, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, povodom prijedloga Giaccone Mattea iz Manfredonije, kojeg zastupa Mihael Acalinović, odvjetnik iz Visa, za ocjenu ustavnosti zakona, na sjednici održanoj dana 30. studenoga 1994. godine, donio je

RJEŠENJE

1. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe članka 70. stavka 4. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", broj 44/80, 41/84, 9/88, 47/89, 9/91, 61/91, 22/92 i 26/93).

2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:

Matteo Giaccone iz Manfredonije, podnio je ovom sudu prijedlog za pokretanje postupka za ucjenu ustavnosti odredbe članka 70. slavak 4. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", broj 44/80, 41/84, 9/88, 47/89, 9/91, 61/91, 22/92 i 26/93). U prijedlogu navodi da je navedena odredba u suprotnosti sa odredbom članka 30. 48. i 50. Ustava Republike Hrvatske u odnosu na mogućnost oduzimanja vlasništva bez naknade kao zaštitne mjere izrečene od strane upravnih organa. Zakonom o morskom ribarstvu ("Narodne novine", broj 74/94) određeno je da danom početka njegove primjene prestaje vrijediti Zakon o morskom ribarstvu ("Narodne novine", broj 44/80, 41/84, 9/88, 47/89, 9/91, 61/91, 22/92 i 26/93) s tim da je kao datum početka primjene tog Zakona određen 01. siječnja 1995 godine.

Prijedlog nije osnovan. Odredbom članka 70. stavak 4. Zakona određeno je da će se novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 1 200 do 12 500 DEM kaznit za prekršaj iz stavka 1. tog članka zapovjednik stranog ribarskog broda ako je bio kažnjavan za isti prekršaj i oduzet će se brod i oprema za ribolov bez obzira čije je vlasništvo. Odredbom stavka 1. istog članka utvrđeno je kao prekršaj obavljanje privrednog ribolova, vađenje koralja, školjkaša i morskog bilja u ribolovnom moru bez propisane dozvole ili na način koji nije u skladu s međunarodnim ugovorom. Sličnu odredbu sadrži i Zakon o morskom ribarstvu ("Narodne novine", broj 74/94) u članku 69. tog Zakona, a koja će se, kao što je predhodno navedeno, početi primjenjivati 01. siječnja 1995. godine. Sud nije prihvatio prijedlog za ocjenu ustavnosti sporne odredbe. Naime, Ustav Republike Hrvatske utvrdio je u članku 3. nepovredivost vlasništva kao temeljnu vrednotu ustavnog poretka Republike Hrvatske, a u članku 48. stavak 1. Ustav je građanima zajamčio pravo vlasništva. Valja međutim reći da je Ustav u članku 48. stavak 2. utvrdio da vlasništvo i obvezuje, a iz čega proizlazi da je vlasnik između ostalog, u obvezi držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske (članak 5. Ustava). Stoga nepoštivanje obveza utvrđenih u ovom Zakonu je nepoštivanje pravnog poretka, u kojem slučaju Ustav dopušta propisivanje ograničenja ustavnih prava (članak 16. Ustava Republike Hrvatske). To ograničenje temeljem zakona može se očitovati i u propisivanju mogućnosti oduzimanja predmeta kojim je počinjeno neko prekršajno djelo. Na osnovi iznesenog, temeljem odredbe članka 45. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94), riješeno je kao u izreci ovog rješenja. Objava rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).

Broj: U-I-328/1994

Zagreb, 30. studenoga 1994.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.