Zakoni i propisi - Pravni savjeti 91 12.12.1994 Pravilnik o amortizaciji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 24. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine" broj 109/93.) i članka 17. st.avka 5. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 109/93.) donosim

PRAVILNIK

O AMORTIZACIJI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obračun amortizacije dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine (u daljem tekstu: dugotrajna imovina) koja se poreznom obvezniku priznaje kao porezni rashod.

Članak 2.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na obveznike poreza na dobit i poreza na dohodak.

Članak 3.

(1) Amortizacija predmeta dugotrajne imovine obavlja se linearnom metodom, primjenom godišnjih amortizacijskih stopa koje su sadržane u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

(2) Godišnje amortizacijske stope izračunane su prema predviđenom vijeku trajanja predmeta dugotrajne imovine.

Članak 4.

(1) Amortizacija se obračunava za svaki predmet dugotrajne imovine pojedinačno.

(2) Obračun amortizacije predmeta dugotrajne imovine počinje prvog dana mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je dugotrajna imovina stavljena u uporabu.

(3) Ne priznaje se u porezni rashod amortizacija obračunana na otpisanu dugotrajnu imovinu kada je ista i dalje u uporabi.

(4) Obračun amortizacije za prodanu, uništenu, rashodovanu ili na drugi način otuđenu dugotrajnu imovinu obavlja se do kraja mjeseca u kojem je dugotrajna imovina bila u uporabi.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka u porezni se rashod priznaje amortizacija u visini neotpisane vrijednosti.

Članak 5.

(1) Kod višesmjenskog korištenja predmeta dugotrajne materijalne imovine dopušteno je korištenje uvećanih amortizacijskih stopa.

(2) Uvećane amortizacijske stope za višesmjensko korištenje predmeta dugotrajne materijalne imovine utvrđuju se na način da se utvrđene stope za rad u dvije smjene povećavaju za 25%, a za rad u tri smjene za 50%.

Članak 6.

Predmeti dugotrajne imovine čiji je korisni vijek trajanja duži od jedne godine, čija je pojedinačna nabavna vrijednost u trenutku nabave manja od 800,00 kuna otpisuju se jednokratno.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 470-01/94-01/1070

Urbroj : 51 3-07/94-1

Zagreb, 28. studenoga 1994.

Ministar financija

Božo Prka, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

PRILOG TABLICA GODIŠNJIH AMORTIZACIJSKIH STOPA PREMA PROCIJENJENOM VIJEKU TRAJANJA DUGOTRAJNE IMOVINE

R.broj         Opis dugotr.imovine   Vijek trajanja(god.)  Godišnja amort.stopa(%)
 1               2            3                4
MATERIJALNA IMOVINA
A.UREÐENI PROSTORI
I GRAÐEVINE
1. Mostovi na cestama i putevima,mali
mostovi za pješake
a) željezni i betonski                 33               3,03
b) drveni                        15               6,67
2. Kolnici, parkirališta, nogostupi i ut-
vrđivanje dvorišta
a) s teškim tvrdim slojem                15               6,67
b) bez teškog tvrdog sloja               10               10,00
c) šljunak sitni,šljunak grubi i troska
(bez teškog tvrdog sloja)                5                20,00
3. Zelenilo                       10               10,00
4. Uređaji za navodnjavanje,odvodnjava-
nje i pročišćavanje
a) bunari                        20               5,00
b) drenaže aa) glinene             10               10,00
bb) betonske                      20               5,00
c) uređaji za pročišćavanje s dovodom
i odvodom                        20               5,00
d) bara za vodu za gašenje               20               5,00
e) cjevovodi za kanalizaciju              20               5,00
f) vodni kanali
aa) zidani,kamen i beton                20               5,00
bb) drveni                       10               10,00
cc) od pruća ili šiblja             10               10,00
g) vodospremnici                    20               5,00
5. Utvrđenja obale
a) zidana ili betonska                 20               5,00
b) željezna,s postoljem             15               6,67
c) žičana                        10               10,00
d) drvena                        5                20,00
6. Brane,uljevno-izljevna postrojenja uk-
ljučujući rešetke i zasun
a) građevine                      33               3,03
b) strojni dio                     20               5,00
7. Uzdignute dvorane                  10               10,00
8. 0stalo                        10               10,00

B. POSTROJENJA PODUZECA OPĆEG TIPA
I. Energetska postrojenja
1. Parna (parni kotao s priborom,postro-
jenje za pripremanje pitke vode itd.)          15               6,67
2. Električna (ispravljači,agregati za pu-
njenje, strujni generatori, strujni is-
pravljači itd.)
a) velika postrojenja                  20               5,00
b) ostala                        15               6,67
3. Pomoćna postrojenja
a) postrojenja za grijanje, hlađenje,
kompresori,ventilatori itd.               10               10,00
b) vodokotao,kotao za vodu pod pritis-
kom,kotao za vjetar i za pritisak            15               6,67
II.Razdjelna postrojenja,ako su dio podu-
zeča
1. Za paru (vodovi,spremnici,ventili,ra-
dijatori i mjerni instrumenti)             16               6,67
2. Za plin i zrak (vodovi,uključujući ven-
tile,ventili za otvaranje i zatvaranje i
mjerači)                        15               6,67
3. Za struju
a) otvoreni vodovi i kablovi              20               5,00
b) unutarnji vodovi,uređaji za uključi
vanje i isključivanje,transformatori          15               6,67
c) brojači                       15               6,67
4. Za vodu
a) vodovi,uključujući ventile,ventili
za otvaranje i zatvaranje i mjerači           20               5,00
b) pumpe                        15               6,67
111.Pogonska postrojenja
I. Benzinski motori                   5                20,00
2. Diesel i elektromotori                8                12,50
3. Parni strojevi i parne turbine            15               6,67
4. Proizvodna postrojenja                15               6,67
IV.Prijevozna sredstva
1. Elevatori,tekuće trake,prijenosne tra-
ke,trake na kotačima                  7                14,29
2. Željeznički strojevi i strojevi na tračni-
cama s okretnim osovinama
a) prema željezničkim propisima         25               4,00
b) ostali                        10               10,00
3. Dizalice
a) fiksne ili na tračnicama               15               6,67
b) ostale                        10               10,00
4. Pomorska,riječna i jezerska plovila
a) brodovi za prijevoz putnika         16               6,25
b) brodovi za prijevoz tereta              15               6,67
c) tegljači                       15               6,67
d) manji brodovi i čamci                20               5,00
e) pontoni                       20               5,00
f) ostala plovila                    20               5,00
V.Vozila
I. Vozila na tračnicama
a) lokomotive i vagoni             20               5,00
b) vagoni s kotlom i specijalni vagoni     15               6,67
c) vagoneti                                       20,00
2. Cestovna vozila
a) osobna i kombi vozila                4                25,00
b) teretna vozila (kamioni) i tegljači         4                25,00
c) električna teretna vozila              5                20,00
d) traktori i tegljači s gusjenicama          4                25,00
e) prikolice za teretna vozila             6                16,67
f) razni izmjenjivi tipovi nadogradnje
na teretna vozila                    5                20,00
3. Zrakoplovi
a) zrakoplovi do 5,7 t dozvoljene težine
prijevoza                        8                12,50
b) zrakoplovi iznad 5,7 t dozvoljene te-
žine prijevoza                     10               10,00
c) helikopteri                     5                20,00
4. Ostala prijevozna sredstva (viljuškari,
mikseri,dizalice i sl.)                 5                20,00
VI.Ostali dijelovi pogona
1 Rasvjetna tijela (ne rasvjetna postroje-
nja)                          8                12,50
a) unutarnja
b) vanjska (uključujući i svjetlosne rek-
lame)                          3                33,33
2. Uređaji za prozračivanje, klima uređa-
ji                           8                12,50
3.Kolske,mosne i vagonske vage         20               5,00
Uređaji za zagrijavanje prostorija
a) putem pare ili vode
aa) uređaji za paljenje i kotlovi,
spremnici                        10               10,00
bb) vodovi i radijatori                 15               6,67
b) ostali                        8                12,50
5.Utovarne rampe,samostalne
a) betonske,željezne                  25               4,00
b) drvene                        10               10,00
6.Pumpne kuće                  20               5,00
7.Dimnjaci,zidani,ako su dio uređaja
poduzeća (uključujući od kotla)         33               3,03
8.Dimnjaci za uređaje s pogonom na na-
ftu,ako su dio uređaja poduzeća
a) uobičajenog oblika koji danas služe
za odvod naftnih plinova                25               4,00
b) novoizgrađeni                    33               3,03
9.Dimnjaci od lima,ukoliko su dio ure-
đaja poduzeća                      10               10,00
10.Silosi                        33               3,03
a) betonski,čelični                   33               3,03
b) zidani                        20               5,00
11.Benzinske crpke i garaže,praonice
a) benzinske crpke za gorivo i sred-
stva za podmazivanje                  10               10,00
b) pokretne praonice                  7                14,29
c) praonice za prolaz automobila            8                12,50
d) hale                         10               10,00
aa) lakše izgradnje                   10               10,00
bb) masivne                       25               4,00
12.Nenatkriveni spremnici za opskrbu te-
kućim plinovima koji se nalaze na ot-
vorenome                        15               6,67
13.Transformatorske stanice i stanice za
preključivanje                 20               5,00
14.Vodotornjevi                 33               3,03
15.Oprema za proizvodnju slrovog čelika     20               5,00
16. Oprema valjaonica i kovačnica            12               8,33
17. Platforma za uzgoj ribe               7                14,21
18. Ostala oprema za marikulturu i ribarstvo  5                20,00
VII. Ostala oprema                   10               10,00
C STROJEVI ZA OBRADU
1. Strojevi sljedećih namjena:
dorada
bušenje. tokarenje glodanje blanjanje
kombinirani
laštenje
stiskanje i izbacivanje
pilenje
brušenje rezanje
zavarivanje i lemljenje
tiskanje
pakiranje i
ostali strojevi za
preradu i doradu                    8                12,50
D.OPREMA TELEKOMUNIKACIJA I VEZA
1. Telefonske centrale, uređaji i pribor        7                14,29
E. OPREMA POGONA I TRGOVINE,
UGOSTITELJSTVA I TURIZMA

I. Oprema pogona i trgovine

1. Oprema radionice, laboratorija i skladišta      10               10,00
2. Oprema trgovine                   8                12,50
3. Rashladni uređaji                  5                20,00
4. Ostala oprema                    10               10,00
II. Oprema za potrebe zaposlenih            8                12,50
III.Oprema zaštite na radu               8                12,50
IV.Oprema za izvješćivanje               8                12,50
V. Uredski strojevi i sredstva
organizacije
za adresiranje
za spajanje knjiga
diktafoni i magnetofoni
elektronski računari foto i filmski aparati
za fotokopiranje
za frankiranje
za bušenje
za računanje
telefaks
registar blagajne
pisači strojevi
za umnožavanje
sat za evidenciju dolazaka zaposlenih i ostali strojevi
i sredstva organizacije             5                20,00
VI. Uređenje ureda
1. Uredski namještaj                  10               10,00
2. Zatvoreni ormari (metalni)          15               6,67
VII.Ostala oprema pogona trgovine,ugos-
titeljstva i turizma                  10               10,00
F. ZGRADE
1.Punionice u skladištima goriva i bun-
kerskim crpkama (prodaja prerađevi-
na sirove nafte)                    25               4,00
2.Hale za pranje automobila (masivne)      25               4,00
3.Praonice automobila              7                14,29
4 Kupališta i lječilišta
a) za termalne i mineralne kupke i in-
halacije                        33               3,03
b) ostale medicinske kupke,toplice i
lječilišta                       50               2,00
5.Barake (građevinarstvo)
a) drvene                        6                16,67
b) masivne                       7                14,29
6.Barake (kemijska industrija)
a) drvene                        5                20,00
b) masivne                       10               10,00
7.Građevinske kučice                  6                16,67
8.Građevine
a) proizvodnja pare u atomskim cen-
tralama                     19               5,26
b) u kamenolomima i proizvodnim po-
gonima                     20               5,00
9.Pomoćne građevine                   5                20,00
10.Planinarske kuće (masivne),ukoliko je
građevinski vezana uz brdsku stanicu          40               2,50
11.Građevine pogona (masivne)
a) termoelektrane                    50               2,00
b) hidroelektrane                    50               2,00
c) atomske centrale s laganim vode-
nim reaktorom                      40               2,50
12.Građevine pogona u kamenolomima
a) višekatnice,masivne             30               3,33
b) jednokatnice i niskogradnja,masiv-
ne.                           30               3,33
c) jednokatnice i niskogradnja,valovi-
ti lim ili drvene                    10               10,00
d) barake, ostve ili druge pomoćne
građevine                        5                25,00
e) transformatorske stanice i preključ-
ne stanice                       20               5,00
13.Plodišta (mrijestilišta)               20               5,00
14.Uredski kontejner                  10               10,00
15.Spremišta
a) kemijska industrija                 20               5,00
b) protupožarna djelatnost i industrija
kamenih predmeta
- betonski                       12               8,33
- čelični                        8                12,50
c) ljećilišta                      25               4,00
d) kamenolomi                  15               6,67
e) šećerane                       30               3,33
f) ostali                        6                16,67
16.Kemijska industrija
a) poslovne zgrade (pretežno namije-
njen poslovni prostor)                 40               2,50
b) građevine za proizvodnju i energiju
(kotlovnice,pumpne stanice)               25               4,00
c) građevine za znanstvena istraživanja, radionice,
skladišta i za socijalnu namjenu            33               3,03
d) barake (masivna gradnja)               10               10,00
e) drvene barake s čvrstim temeljem           5                20,00
17. Sušionice
a) u proizvodnji hmelja             33               3,03
b) u proizvodnji duhana             50               2,00
18. Bunker za doziranje             6                16,67
19. Građevine za utjecanje               40               2,50
20. Građevine za prodaju robe na malo      33               3,03
21. Električne centrale
a) termoelektrane: pogonska zgrada
masivna                     50               2,00
b) hidrocentrale: pogonska zgrada
masivna s podzemnom električnom
centralom                        50               2,00
c) atomske centrale s laganim vodenim reaktorom
- upravna zgrada                    50               2,00
- pogonska zgrada                    40               2,50
22. Prodaja naftnih proizvoda
a) zgrade (magazini, punionice, radionice)       25               4,00
b) zgrada pumpne stanice
- na vlastitom zemljištu                25               4,00
- na tuđem zemljištu                  12               8,33
23. Zgrada proizvodnog pogona (kemijska
industrija)                       25               4,00
24. Zgrada tvornice (masivna) koja se
koristi kao ljevaonica                 25               4,00
25. Zgrada tvornice, ostale masivne,
u ljevaonicama                 40               2,50
26. Zgrada tvornica u kojima su smještene
kovačnice ili teške prese                25               4,00
27. Montažne garaže
- na vlastitom zemljištu                20               5,00
- na tuđem zemljištu                  12               8,33
28. Zgrade kino-dvorana (namjenske)       30               3,33
29. Specijalne građevine za ribogojstvo:
mrijestilišta                      20               5,00
30. Zgrade za istraživanje (kemijska industrija)    33               3,03
31. Garaže
a) montažne
- na vlastitom zemljištu                20               5,00
- na tuđem zemljištu                  12               8,33
b) zgrade-parkirališta, podzemne garaže     30               3,33
32. Plinske i vodovodne stanice pogonske
građevine (masivne)                   50               2,00
33. Restorani                      5                20,00
34. Staklenici
a) čeličane ili aluminijske konstrukcije
uobičajenog načina izgradnje          17               5,88
b) konstrukcije kao a), ali pokrivene
folijom                     10               10,00
c) drvene konstrukcije             10               10,00
d) pokretni                       12               8,33
35. Ljevaonice
a) zgrade ljevaonica i ostale građevine
koje su izložene usporedivim opterećenjem
kao i čelične konstrukcije               25               4,00
b) ostale masivne građevine i čelične konstrukcije   40               2,50
36. Hale (opće)
a) lakši način izgradnje                10               10,00
b) masivne                       24               4,00
37. Hale, mašine za branje
a) lakšeg načina gradnje (drvo, eternit)        20               5,00
b) masivne                       25               4,00
38. Hale, udignute (čvrsti temelji)           10               10,00
39. Hale, montažne                   25               4,00
40. Dvoranska plivališta (masivna)
a) za termalne i mineralne kupke i inhalaciju  33               3,03
b) za ostale medicinske namjene         50               2,00
41. Sušionice (hmelja)             33               3,03
42. Hotelske zgrade                   40               2,50
43. Kolibe, zaštitne                  10               10,00
44. Robne kuće                 33               3,03
45. Hladnjače                      10               10,00
46. Lječilišne zgrade
a) za termalne i mineralne kupke i inhalaciju  33               3,03
b) za ostale medicinske namjene         50               2,00
47. Trgovine                      5                20,00
48. Skladišne zgrade
a) kemijska industrija                 33               3,03
b) elektroprivreda                   25               4,00
c) kamenolomi i proizvodni pogoni            25               5,00
49. Strojarnice u nuklearnim centralama     40               2,50
50. Montažne, tvorničke hale              25               4,00
51. Zgrade parkirališta i garaže
a) zgrade parkirališta i podzemne garaže        33               3,03
b) garaže i montažne garaže na vlastitom zemljištu   20               5,00
c) garaže i montažne garaže na tuđem
zemljištu                        12               8,33
52. Hale za strojeve za branje
a) lakšeg načina gradnje (drvo, eternit)        20               5,00
b) masivne                       33               3,03
53. Zgrade s pumpnim postrojenjem
a) kemijska industrija                 25               4,00
b) ostale                        20               5,00
54. Zgrade reaktora sa sigurnosnim omotačem
u nuklearnim elektranama                19               5,26
55. Transformatorske i preključne zgrade        20               5,00
56. Hale sa šalterima kreditnih institucija       5                20,00
57. Izlozi                       5                20,00
58. Šupe                        5                20,00
59. Skloništa                      10               10,00
60. Žičare i sjedežnice
a) polazište (podnožje brda)              40               2,50
b) dolazište (brdo)                   33               3,03
c) zgrada na više od 1500 metara
nadmorske visine                    25               4,00
d) restoran na brdu (masivan) ukoliko
je građevinski vezan sa postajom            40               2,50
e) stambena zgrada (podnožje brda)
ukoliko je vezana sa postajom          50               2,00
f) zgrade (masivne) za sjedežnice-vučnice        33               3,03
61. Staj e
a) masivne gradnje                   25               4,00
b) lake gradnje (drvo, eternit, laki metal)       17               5,88
c) otvorene                       10               10,00
62. Kamenolomi
a) pogonska zgrada                   20               5,00
b) skladište i radionica                25               4,00
c) šupe i ostale pomoćne zgrade         5                20,00
63 Područje kamenoloma
a) višekatno, masivno (beton, zidano,
skelet)                         30               3,33
b) jednokatno i niskogradnja (masivno)     30               3,33
c) jednokatno i niskogradnja (valjani
drvo ili lim)                      10               10,00
d) barake, šupe i druge pomoćne zgrade     5                20,00
e) transformatorske i preključne zgrade     20               5,00
64. Zgrade benzinskih crpki
a) na vlastitom zemljištu                25               4,00
b) na tuđem zemljištu              12               8,33
c) hale - laka izgradnja                10               10,00
65. Podzemne garaže                   30               3,33
66. Hladnjače                      10               10,00
67. Uzdignute hale s čvrstim temeljem      10               10,00
68. Transformatorske i uklopne zgrade      20               5,00
69. Robne kuće, banke, osiguravajuća
društva                     33               3,03
70. Praonice (masivne)             25               4,00
71. Radionice
a) kemijska industrija                 33               3,03
b) elektroprivreda i vodoprivreda            25               4,00
c) ostale                        25               4,00
72. Stambene barake                   8                12,50
73. Slastičarnice od željeza i armiranog
betona                         30               3,33
74. Ostale zgrade koje služe u gospodarske svrhe    25               4,00
75. Ostale zgrade                    52               2,00
G. VIŠEGODIŠNJI NASADI         10               10,00
H. OSNOVNO STADO                5                20,00 NEMATERIJALNA IMOVINA           5                20,00