Zakoni i propisi - Pravni savjeti 91 12.12.1994 Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1995. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi članka 17. stavke 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93), Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 75/93 i 11/94) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 11. sjednici održanoj 29. studenog 1994. godine, donijelo je

PRAVILNIK

o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1995. godinu

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom, sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon) i općim aktima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod). propisuju se standardi i normativi prava koja se osiguravaju osiguranim osobama Zavoda, obveznim zdravstvenim osiguranjem u 1995. godini.

Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, sukladno stavci 1. ovog članka, obuhvaćaju: pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu, pravo na specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, pravo na bolničku zdravstvenu zaštitu, pravo na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, pravo na lijekove i pravo na novčane nadoknade i pomoći.

II. ZDRAVSTVENI STANDARD

Članak 2.

Standardi i normativi prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja čine zdravstveni standard u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Standard), koji se pod jednakim uvjetima osigurava svim osiguranim osobama Zavoda, a određuje se na osnovi vrsta, opsega i kvalitete ostvarivanja prava.

Članak 3.

Standard se osigurava putem Zavoda za sve osigurane osobe Zavoda, pod istim uvjetima i podjednake kvalitete, a sukladno pravima određenim za pojedine osigurane osobe, utvrđenim zakonom.

Članak 4.

Standard je uvjetovan gospodarskim mogućnostima društva, demografskom strukturom pučanstva, vitalno-statističkim podacima, te patologijom i potrebama pučanstva.

1. Opseg prava na zdravstvenu zaštitu

Članak 5.

U okviru Standarda, a na osnovi odredbi članka 17 Zakona, osiguranim osobama Zavoda za 1995. godinu, osigurava se pravo na zdravstvenu zaštitu, u opsegu izvedenom na osnovi prosječnog broja zdravstvenih usluga po stanovniku Republike Hrvatske, kako slijedi:

1. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti:

- do 3 pregleda godišnje za osobe starije od petnaest godina,

- 2 patronažne posjete tijekom trudnoće i nakon poroda,

- 1 PAP-a test - godišnje žena starijih od 20 godina,

- 0,25 kućnih posjeta doktora (jedanput tijekom 4 godine),

- 0,25 kućnih liječenja (jedanput tijekom 4 godine u trajanju od 10 dana),

- 0,62s zdravstvene njege u kući (jedanput tijekom 16 godina u trajanju od 10 dana);

2. U zubozdravstvenoj djelatnosti do 2 pregleda godišnje;

3. U laboratorijskoj dijagnostici:

- 0,5 dijagnostičkih pretraga (jedanput tijekom 2 godine) po osiguranoj osobi;

4. U korištenju lijekova s Liste lijekova do 5 recepata godišnje;

5. U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti do 2 pregleda godišnje;

6. U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti do 0,2 dijagnostičke pretrage (jedanput tijekom 5 godina) (RTG, EKG, UZV i slično);

7. U bolničkoj zdravstvenoj zaštiti:

- jedanput tijekom 8 godina u trajanju do 10 dana, (pravo na liječenje u bolnici za zbrinjavanje akutnih bolesti);

- jedanput tijekom 30 godina u trajanju od 21 dan, (pravo na liječenje u bolnici za zbrinjavanje kroničnih bolesti medicinskom rehabilitacijom).

2. Novčana vrijednost Standarda

Članak 6.

Standard se određuje na osnovi standarda i normativa prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, utvrđenim ovim Pravilnikom, ostalim općim aktima Zavoda, a na osnovi osiguranih sredstava za obvezno zdravstveno osiguranje.

Standard iz stavke 1. ovog članka utvrđuje se u novčanom iznosu po osiguranoj osobi i u ukupnom novčanom iznosu za pojedino pravo sukladno planu prihoda i rashoda Zavoda za 1995. godinu, kako slijedi:

                            Ukupan
Red   PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAV-        Iznos po            iznos za
broj  STVENOG OSIGURANJA           osig.osobi           pojedino
                                            pravo u 000
    1. PRAVO NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
1.   Primarna razina zdravstvene za-
    štite sa stomatološko protetskom
    pomoći                     249,03     l.428.770
2.   Sekundarna i  tercijarna razina
    zdr.zaštite:                  579.94     2.537.234
2.1.  specijalističko-konzilijarna zdrav.
    zaštita                     133,35     637.987
2.2.  bolnička zdravstvena zaštita za:        446,59     l.899.247
2.2.1  zbrinjavanje bolesnika oboljelih
    od akutnih bolesti               365,76     1.596.927
2.2.2  zbrinjavanje bolesnika oboljelih
    od kroničnih bolesti              80,83      302.320
3.   Pravo na ortopedska i druga po-
    magala                     24,76      118.480
4.   Pravo ne korištenje lijekova          207,90     994.650
5.   Pravo na korištenje zdravstvene
    zaštite u inozemstvu              1.53      7.314
    UKUPNA ZDRAVSTVENA
    ZAŠTITA                 1.063,16    5.086.448
    II.PRAVO NA NOVČANE
    NADOKNADE I POMOĆI
1.   Nadoknada plaće             130,10     622.449
2.   Nadoknada putnih troškova            7,72      36.934
3.   Pomoć za opremu novorodenog
    djeteta                     13,00      62.166
4.   Nadoknada za pogrebne troškove     2,74      13.102
    UKUPNO NOVČANE NADOKNA-
    DE I POMOĆI               153,56     734.651
    SVEUKUPNA VRIJEDNOST
    STANDARDA                1.216,72    5.821.099

Članak 7.

Potrebna sredstva za Standard osiguravaju se u Zavodu na način i u visini utvrđenoj zakonima i Statutom Zavoda, a raspoređuju se na osnovi plana Zavoda i odluka o njegovom provođenju. III. PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 8.

Zavod osigurava provođenje zdravstvene zaštite u okviru Standarda putem ugovornih zdravstvenih ustanova i ugovornih zdravstvenih djelatnika privatne prakse.

Članak 9.

Zdravstvena zaštita utvrđuje se po djelatnostima na primarnoj, sekundarnoj i tercijalnoj razini.

Članak 10.

Zdravstvenu zaštitu u djelatnostima na primarnoj razini, provode doktori medicine, doktori stomatologije, ljekarnički djelatnici i zdravstveni djelatnici više i srednje stručne spreme u domovima zdravlja, ljekarnama, zdravstvenim ustanovama hitne medicinske pomoći, ustanovama za zdravstvenu njegu u kući i privatnim ordinacijama.

Članak 11.

Zdravstvenu zaštitu u djelatnostima na sekundarnoj i tercijarnoj razini provode poliklinike, bolničke zdravstvene ustanove i državni zdravstveni zavodi.

IV. STANDARDI I NORMATIVI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

1. Na primarnoj razini

Članak 12.

Zdravstvena djelatnost na primarnoj razini obuhvaća:

1. djelatnost opće medicine,

2. djelatnost zdravstvene zaštite djece predškolskog uzrasta,

3. djelatnost školske medicine,

4. djelatnost zdravstvene zaštite žena,

5. djelatnost zubozdravstvene zaštite,

6. djelatnost za dijagnostiku,

7. djelatnost hitne medicinske pomoći,

8. djelatnost patronaže,

9 djelatnost zdravstvene njege u kući,

10. djelatnost higijensko-epidemiološke zaštite

11. ljekarničku djelatnost.

Članak 13.

Patronažnu zdravstvenu skrb provodi patronažna sestra u suradnji sa ugovorenim timovima primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i privatnim ordinacijama.

Članak 14.

Za provođenje zdravstvene zaštite na primarnoj razini utvrđuju se:

- kadrovski i vremenski normativi,

- standardni broj osiguranih osoba po timu,

- laboratorijska dijagnostika prema Popisu laboratorijsko-dijagnostičkih postupaka. Pod vremenskim normativom iz stavke 1. ovog članka podrazumijeva se provođenje zdravstvene zaštite tijekom punog radnog vremena, utvrđenog sukladno odredbama zakona.

Članak 15.

Standardi i normativi zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini navedeni su u tablicama 1. i 2., a Popis laboratorijsko-dijagnostičkih postupaka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u tablici 3., kako slijedi: Tablica 1.


Red.  Vrste zdravstvene    Kadrovski normativ   Stand.br.
broj  zaštite         tima          osig.
                            u 1995.god.
0        1        2            3
1.   Opća medicina
11.   (Obiteljski doktor)   1 doktor medicine    1,700
                ili spec.opće med.
                1 med.sestra SSS
1.2.  Starije osobe      1 doktor medicine    750
    (iznad 65godina u    ili spec.opće med.
    soc.ustanovama) 1 med.sestra SSS
1.3.  Patronažna zdrav.    1med.sestra VŠS
    skrb          na 5.100 osiguranika
                primarne zdrav.zaštite
1.4.  Zdravstvena njega u   1 med. sestra
    kući bolesnika     općeg smjera SSS
2.   Zdravstvena zaštita   1spec.pedijatar 1,000
    djece predškolskog   1med.sestra SSS
    uzrasta
3.   Zdravstvena zaštita   1spec.školske med.   2,000
    školske djece      1med.sestra SSS
4.   Zdravstvena zaštita   1spec.ginekolog 8,000
    žena          1med.sestra SSS
5.   Polivalentna zubozdr.  1 doktor
                stomatologije      2,500
    zaštita s protetikom  1 med.sestra SSS
                0,3zub.teh.SSS
6.   Higijensko-epidemio-  1spec.epidemiologije  50,000
    loška zdravstvena    ili higijene ili ekologije
    zaštita         1 zdr.teh.VŠS
                1zdrav.teh.SSS
7.   Laboratorijska     1.dipl.ing.med.     40,800
    dijagnostika      biokemije
                na 7-10 SSSzdrav.
                teh.
                1 VŠS zdrav.teh.na
                4 SSS zdrav teh.
                1 SSS zdrav.teh.na
                3 doktora medicine
8.   Ljekarna        1mr.farmacije      8.000
                0,5 farm.tehničara
Tablica 2.
Hitna medicinska pomoć

Na području DZ koji zbrinjava do 40.000 stanovnika (organizira se dežurstvom) ili pripravnošću izabranih doktora primarne zdravstvene zaštite.
Na području DZ koji zbrinjava 40.000 stanovnika i više HMP organizira se kao zasebna služba čiji djelatnici rade u redovnom radu (jedinice i SHMP)

Standardni tim pripravnosti:
1 - doktor medicine
1 - vozač ( + 1 sanitetsko vozilo)
Standardni tim dežurstva i SHMP:
1= doktor medicine
1- med. sestra ili tehničar
1- vozač ( + 1 sanitetsko vozilo)
Standardni tim sanitetskog prijevoza:
2 - vozača ( + 2 sanitetska vozila)
1- med. sestra ili tehničar

Sastav standardnog tima prijavno-dojavne jedinice:
1- med. sestra ili tehničar
U regionalnim centrima s više od 250.000 stanovnika služba se popunjava s 5 doktora medicine

R    Broj stanovnika Način organiziranja           Broj
br.                                   timova
0    1            2                    3
1.   do 15.000        dežurstvo ili              1
    stanovnika       pripravnost SP             1
2.   od 15.000 do 25.000   dežurstvo                1
    stanovnika       pripravnost (ili 2 pripravnosti)    1 SP

3.   od 25.000 DO 40.000   dežurstvo                1
    stanovnika       pripravnost (ili 2 dežurstva)      2
                SP                   2
4.   od 40.000 do 60.000   jedinica HMP              5
    stanovnika       SP                   3
                prijavno dojavne jedinice        5

5.   od 60.000 na svakih daljnjih 20.000 stanovnika dodaje se 1 standardni tim HMP
    sanitetski prijevoz na svakih daljnjih 60.000 sta
    novnika dodaje se 1 standardni tim
    prijavno-dojavna služba na svakih daljnjih 100.000
    stanovnika dodaje se 1 stendardni tim
    U mjestima koja su udaljena od sjedišta jedinice ili stanice HMP više do 20 km iznimno se može organizirati pripravnost ako su u PZZ-i ugovorena najmanje 2 tima uz uvjet da je to i mjesto stanovanja
    tih doktora.
    Dežurstvo i pripravnost ne mogu biti na istom lokalitetu
6.   U regionalnim centrima organizira se dežurstvo Sastav ti
za provodenje zubo-zdravstvene zaštite i to: u Osi       ma u de
jeku, Splitu, Rijeci i Zagrebu po 1 tim na jednom        žurstvu:
punktu.                         1 doktor
                            stomatologije
                            1 medicinska sestra SSS
7. U gradovima od 40.000 do 80.000 stanovnika orga-   Sastav ti
nizira se dežurstvo u ljekarni s 1 timom na jednom       ma u de
punktu. U gradovima s većim brojem stanovnika      žurstvu:
organizira se dežurstvo s 1 timom na jednom pun-        1 magistar
ktu za svakih 100.000 stanovnika.                farmacije

Tablica 3.
Red.  Šifra
broj                  Naziv

0    1                2

1.   28101 (K) Sedimentacija eritrocit.a, mm/h SE
2.   28010 K-Eritrociti,...10/L, (K-Erci) KKS
3.   28301 k-Hemoglobin (Fe),...g/L, (K-Hb)
4    28801 K-Leukociti,...100/L, (K-Leukociti)
5.   28821 K-Eozinofilni granulociti,108/L, (K-Eozionofilni Lkci)
6.   28041 (K) Erc - Retikulociti,...103
7.   281 10 K-Eritrociti, (KHt)
8.   28810 (K) Diferencijalna krvna slika, (K), Lkci-Neutrofilni leukociti,
9.   28021 K-Trombociti (direktno)
10.   28130 MCV
11.   28311 MCH
12.   28312 MCHC
13.   21310 S, P, K - Glukoza baze, (GUK)
14.   23301 O-GTT-opterećenje s glukozom
15.   21020 S-ukupni proteini
16.   21120 5 ureja
17.   21130 S urat
18.   21141 S hreatinin
19.   21151 S bilirubin (ukupni bilirubin)
20.   21152 S bilirubin (direktni bilirubin)
21.   21402 S trigliceridi
22.   21421 S Kolesteroli
23.   24601 S Aspartat aminotransferaza, (S-AST)
24.   24610 S Alanin aminotransferaza, (S-ALT)
25.   24681 S-gama-Glutamil transferaza, (GGT)
26.   24701 S, dU, S1, PTV (I) aslfa:Amilaza, (I)
27.   24720 S-Alkalna fosfataza, (S-AP)
28.   28331 S-Saturacija željeza (UIBC, TIBC)
29.   28333 S-Slobodna sposobnost vezanja seruma za željezo (Fe3 + ),... um
30.   28350 S-Željezo (S-Fe)
31.   28602 K, P-Retrakcija koagula,... poJ, (K Retrakcija koagula)
32.   28601 Kapilarno krvarenje
33.   28621 P-Koagulacijski faktori (I + II + V + VII + X),
    (Quick 1935), (P-PC)
34.   21502 S. P-Kalijev ion (S, P - Na) elektroliti
35.   21501 S, P-Natrijev ion (S, P - Na)
36.   21550 S-Klorid
37.   22630 F-Hemoglobin, kvalitativno (okultno krvarenje)
38.   27102 Mikroskopski pregled perianalnog otiska (ljepljivim Celofanom)
39.   27103 Mikroskopski pregled stolice na parazite - nalirni preparat
40.   22125 Urin-kompletna pretraga Štraka, sediment, spec. tež) Urin
41.   22126 Urin-kemijska analiza (glukoza, proteini) 42. 22127 Urin-kemijska analiza (glukoza, ketoni)
43.   22540 U-Sediment: eritrociti, leukociti, cilindri, bakterije, paraziti

2. Na sekundarnoj i tercijarnoj razini

Članak 16.

Standard u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti utvrđen je Popisom dijagnostičkih i terapijskih postupaka, a iskazuje se po djelatnostima i provodi u ordinacijama za:

1. dječje bolesti,

2. unutarnje bolesti,

3. plućne bolesti,

4. zarazne bolesti,

5. zloćudne bolesti,

6. živčane bolesti,

7. duševne bolesti,

8. fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju,

9. kožne i spolne bolesti,

10. ženske bolesti i porode,

11. opću kirurgiju i ostale kirurške grane,

12. očne bolesti,

13. otorinolaringologiju,

14. ortodonciju,

15. protetiku,

16. dijagnostiku. Pod ordinacijama iz stavke 1. ovog članka smatraju se specijalističke ordinacije u polikliničkim i bolničkim ustanovama koje su u ugovornom odnosu sa Zavodom.

Članak 17.

Standard u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti iskazuje se po djelatnostima, a prema: - broju bolesničkih ležaja u odnosu na broj stanovnika, - prosječnom broju dana lijećenja prilikom bolničkog zdravstvenog zbrinjavanja. Standardi u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti navedeni su u Tablicama 4. i 5., kako slijedi: BROJ BOLESNIČKIH LEŽAJA U ODNOSU NA BROJ STANOVNIKA

Tablica 4.
Red   Grane bolničke djelatnosti   Broj bolesničkih ležaja
broj                  na 1.000 stanovnika
Zbrinjavanje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti
I.uobičajeni postupci
1    Unutarnje bolesti            0,562
2    Plućne bolesti             0,178
3    Živčane bolesti         0,193
4.   Dječje bolesti             0,308
5.   Duševne bolesti         0,264
6.   Zarazne bolesti         0,149
7    Kožne i spolne bolesti         0,070
8.   Bolesti sustava za kretanje       0,106
9    Ženske bolesti i porodi     0,456
10.   Kirurgija                0,598
11.   Ortopedija               0,176
12.   Neurokirurgija             0,053
13   Urologija                0,053
14.   Zloćudne bolesti            0,053
15.   Očne bolesti              0,132
16.   Bolesti uha,grla i nosa         0,149
    UKUPNO (1-16)          3,500
II.   Složeniji postupci           0,200
III.  Najsloženiji postupci          0,100
    SVEUKUPNO (I + II + III)        3,800
Zbrinjavanje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti
17   Duševne bolesti         0,700
18.   Bolesti sustava za kretanje       0,440
19   Bolesti osoba starije dobi i djece s trajnim
    psihofizičkim oštećenjima        0,400
UKUPNO (17-19)         1,540

PROSJEČAN BROJ DANA LIJEČENJA PRILIKOM BOLNIČKOG ZDRAVSTVENOG ZBRINJAVANJA

Tablica: 5.
                            Prosječan
    Grane bolničke djelatnosti           broj dana
Red                           liječenja
broj                          1995.
0    1                        2
    l.ZBRINJAVANJE BOLESNIKA OBOLJELIH
    OD AKUTNIH BOLESTI
1    KONZERVATIVNE GRANE BOLNIČKE DJE-
    LATNOSTI
1.1.  Unutarnje bolesti,plućne bolesti,živčane boles-
    ti,bolesti sustava za kretanje i zarazne bolesti
    - Uobičajena bolnička zdravstvena skrb     10
    - Bolnička zdravstvena skrb u pojačanoj njezi
    do                           4
    - Bolnička zdravstvena skrb u jedinici inten-
    zivnog liječenja do                   3
12.   Dječje bolesti
    - Uobičajena zdravstvena skrb          12
    - Bolnička zdravstvena skrb u jedinici inten-
    zivnog liječenja novorođenčadi do            10
    - Bolnička zdravstvena skrb u jedinici
    intenzivnog liječenja do                4
    - Bolnička zdravstvena skrb u pojačanoj njezi
    do                           4
1.3.  Duševne bolesti
    - Uobičajena bolničko zdravstvena skrb     21
    - Bolničko zdravstvena skrb u pojačanoj njezi
    do                           4
1.4.  Kožne i spolne bolesti
    - Uobičajena bolničko zdravstvena skrb     8
2    KIRURŠKE GRANE BOLNIČKE DJELATNOSTI
2.1.  Kirurgija, ortopedija, neurokirurgija, urologija i onkologija
    - Uobičajena bolničko zdravstvena skrb     9
    - Bolničko zdravstvena skrb u jedinici
    intenzivnog liječenja do                3
    - Bolničko zdravstvena skrb u pojačanoj
    njezi do                        4
2.2.  Ženske bolesti i porodiljstvo
    - Uobičajena bolničko zdravstvena skrb     7
    - Bolničko zdravstvena skrb u jedinici
    intenzivnog liječenja do                3
    - Bolničko zdravstvena skrb u pojedinačnoj
    njezi do                        3
    - Bolničko zdravstvena skrb u pojačanoj
    njezi novorođenčadi do             2

2.3.  Očne bolesti
    - Uobičajena bolničko zdravstvena skrb     8
2.4.  Otorinolaringologija
    - Uobičajena bolničko zdravstvena skrb     6
    - Bolničko zdravstvena skrb u jedinici
    intenzivnog liječenja do                2
- Bolničko zdravstvena skrb u pojačanoj njezi do        2

II. ZBRINJAVANJE BOLESNIKA OBOIJELIH OD KRONIČNIH BOLESTI
1. Za duševne bolesti                  60
2. Za bolesti sustava za kretanje                21
3. Za bolesti osoba starije dobi i djece s trajnim
psihofizičkim oštećenjima                    30

V.ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1995. godine.

Klasa: 025-04/94-01/77

Ur. broj: 338-01-94-24-1

Zagreb, 29. studenoga 1994.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Sukladno odredbi članka 17. stavke 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 75/93 i 11/94), ministar zdravstva suglasan je s oredbama ovog pravilnika.

Zagreb, 8. prosinca 1994.

Ministar

prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.