Zakoni i propisi - Pravni savjeti 91 12.12.1994 Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 1995. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi odredbe članka 70. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i članka 13. stavke 1. alineja 3. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 11. sjednici održanoj dana 29. studenog 1994. godine, donijelo je

FINANCIJSKI PLAN

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 1995. godinu

I.

Glede raspoređivanja sredstava, a poradi ostvarivanja prava i obveza iz obveznog zdravstvenog osiguranja osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Hrvatski zavod) donosi se Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 1995. godinu u daljnjem tekstu: Financijski plan) prema kojem su:

- Ukupni prihodi 6.704.377.000 kn

- Ukupni rashodi 6.704.377.000 kn II.

II.

Ukupni prihodi i rashodi Hrvatskog zavoda, utvrđeni u točki I. Financijskog plana su slijedeći:

I. PRIHODI                   u Kunama
1. Doprinosi "iz" i "na" plaće (bruto plaća)      4.3479.973.000
2. Doprinos na mirovine             1.495.631.000
3.Doprinos od samostalnog obavljanja pri-
vredne i neprivredne djelatnosti            197.467.o00
4.Doprinos seljaka               35.105.000
5.Doprinos od Zavoda za zapošljavanje      146.272.000
6.Prihod iz proračuna (za dodatni porodni
dopust i opremu za novorođeno dijete)      3.000.000
7.Ostali prihodi                    149.929.000
UKUPNI PRIHODI             6.704.377.000
II.RASHODI
1.Primarna zdravstvena zaštita         1.428.769.714
2.Lijekovi na recepte              994.650.000
3.Specijalističko-konzilijarna zdravstvena
zaštita                     637.987.000
4.Bolnička zdravstvena zaštita         1.899.247.286
5.Ostala zdravstvena zaštita          297.664.000
Ukupna zdravstvena zaštita           5.258.318.000
6.Nadoknade umjesto plaća            697.717.000
7.Ostali rashodi                    748.342.000
UKUPNI RASHODI             6.704.377.000

III.

Sredstva za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, osiguravaju se u Hrvatskom zavodu iz prihoda na osnovi plaćanja doprinosa po stopama utvrđenim Zakonom o stopame doprinosa za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 117/93) iz prihoda po osnovi stopa doprinosa koje utvrđuje Upravno vijeće Hrvatskog zavoda, prihoda iz Proračuna Republike Hrvatske, te ostalih izvora prihoda.

IV.

Raspored sredstava iz točke II. pod točkom-Rashodi, izvršit će se ravnomjerno prema dospijeću obveza i utvrđenim prioritetom, a u okviru raspoloživih sredstava iz točke II. pod točkom-Prihodi.

V.

Financijski plan stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1995. godine.

Klasa: 025-04/94-01/76

Ur. broj: 338-01-94-24-1

Zagreb, 29. studenoga 1994,

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. dr. sci. Mate Ljubićić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.