Zakoni i propisi - Pravni savjeti 91 12.12.1994 Rješenje ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III/-986 1994 od 6. prosinca
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić-Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malćić, mr. Hrvoje Momćinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlućujući o prijedlogu za odgodu izvršenja osporenih akata što su ga podnijeli dr. A. i A. D. iz Z, zastupani od odvjetnika u Z. S. B, na sjednici održanoj dana 6. prosinca 1994. godine, donio je ovo

RJEŠENJE

1.Odgađa se izvršenje rješenja Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze Grada Z, Odjela za imovinskopravne i stambene poslove, Područnog ureda M, Klasa: UP/I-371-01/92-01/337, Ur. broj: 251-OS-13-92-03 od 12. prosinca 1992. godine, kojim je naloženo A. D. iseliti se iz stana u Z. i predati ga slobodna od osobe i stvari Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva obrane, Zagreb, Zvonimirova 5, pod prijetnjom izvršenja.

2 Ovo rješenje stupa na snagu odmah, a odgoda izvršenja ostaje na snazi do donošenja odluke o ustavnoj tužbi dr. A. i A. D, ili dok Sud ne odredi drugačije.

3. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:

Dr. A. i A. D. podnijeli su ustavnu tužbu ovom Sudu u povodu: - rješenja Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze Grada Z, Odjela za imovinskopravne i stambene poslove, Područnog ureda M. citiranog u točki 1. izreke ovog rješenja; - rješenja Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša, Klasa: UP/II-371-01/93-06/71, Ur. broj: 531-06/3-93-2 od 2. studenog 1993, kojim je odbijena žalba A. D. protiv navedenog rješenja prvog stupnja i - presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-62/1994 od 29. lipnja 1994, kojim je odbijena tužba A. D. u upravnom sporu. Navedeni akti tiču se zamjene stanova B. D. - Z, pri čemu su podnositelji ustavne tužbe stan u B. D. zamijenili za stan u Z, no uselili su u stanove temeljem ugovora na koji (još) nisu dobili suglasnosti. Prema stajalištu organa prvog stupnja članak 70. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", broj 51/85, 42/86, 37/88, 47/89, 22/90, 22/92, 58/93, 70/93) propisuje ništavost ugovora o simuliranoj zamjeni, s tim da se ista odredba primjenjuje i na slučaj useljenja u stan temeljem svakog nevaljanog ugovora o zamjeni, a isto to stajalište zauzeo je i organ, koji je rješavao u drugom stupnju. Također i Upravni sud Republike Hrvatske smatra da nije povrijeđen zakon na štetu tužiteljice time što je u konkretnom slučaju analogno primijenjena odredba članka 70 stavak 2. Zakona o stambenim odnosima i naređeno iseljenje.

Podnositelji ustavne tužbe traže zaštitu prava što proizlaze iz članka 3, članka 4, članka 18, članka 34. i članka 35. Ustava, iz članka 2. točke "12" Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj (proćišćeni tekst "Narodne novine", broj 34/1992), iz članka 14.1. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, te što proizlaze iz drugih međunarodnih dokumenata. Također traže odgodu izvršenja osporenih akata do odluke Ustavnog suda.

Prijedlog za odgodu izvršenja je osnovan.

Prema odredbi članka 53. stavak 2. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/1994) na prijedlog podnositelja ustavne tužbe Sud može odgoditi izvršenje do donošenja odluke, ako bi izvršenje prouzročilo podnositelju tužbe štetu, koja bi se teško mogla popraviti, a odgoda nije protivna javnom interesu, niti bi se odgodom nanijela nekome veća šteta.

Iz sadržaja akata u spisu proizlazi da su podnositelji ustavne tužbe, kad im je život u B. D. postao nemoguć dobrim dijelom i zato što su surađivali s Hrvatskom vojskom, svaki obavljajući poslove svoje profesije, kao prognanici došli u Z. Vlastitom su inicijativom pokušali riješiti pitanje stanovanja sklopivši ugovor o zamjeni, o valjanosti kojega treba meritorno odlučiti, posebno nakon što se razmotre razlozi zbog kojih (još) nisu mogli pribaviti suglasnosti za zamjenu stana.

Danas dr. A. D, sa suprugom i dvoje djece (od kojih je jedno rođeno 19. listopada 1994) stanuje u spornom stanu: ona se je u međuvremenu zaposlila u Domu zdravlja, temeljem Uredbe o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju u slučaju ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike ("Narodne novine", broj 55/91). Na temelju svih podataka sadržanih u spisu Sud prihvaća da bi se predlagateljima iseljenjem iz stana prouzročilo štetu koja bi se teško mogla popraviti, a kako odgoda nije protivna javnom interesu, niti se njome nekome nanosi veća šteta, to je Sud riješio kao u izreci.

Objava ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20 stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (" Narodne novine", broj 13/1991 )

Broj : U-III-988/1984

Zagreb, 6. prosinca 1994.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r