Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 8.12.1994 Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon

  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na temelju ćlanka 316. stavka 3. toćke 1. i članka 324.

stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (·Narodne novine·, br. 84/92, 5/93 i 26/93) ministar prosvjete i športa u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza donio je

PRAVILNIK

o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se: uvjeti i naćin osposobljavanja kandidata za vozače pojedine vrste ili kategorije vozila (u daljnjem tekstu: osposobljavanje kandidata za vozaće); nastavni plan i program osposobljavanja kandidata za vozače; prostorni uvjeti, nastavna sredstva, pomagala i oprema koja omogućuje osposobljavanje kandidata za vozaće; razlozi, uvjeti i postupak utvrdivanja privremene ili trajne zabrane obavljanja djelatnosti osposobljavanja kandidata za vozaće; evidencija i dokumentacija koju vode organizacije koje osposobljavaju kandidate za vozače, te novćane kazne za prekršaje utvrdene ovim pravilnikom.

I. UVJETI I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE

Uvjeti za osposobljavanje kandidata za vozače

članak 2.

Osposobljavanje kandidata za vozače obuhvaća nastavu iz nastavnih predmeta: Prometna i sigurnosna pravila, Pružanje prve pomoći osobama ozlijedenim u prometnoj nezgodi, Upravljanje vozilom na motorni pogon.

Osposobljavanje kandidata iz stavka 1. ovoga članka ćini medusobno programski povezan i jedinstven nastavni proces.

članak 3.

Osposobljavanje kandidata za vozaće obavlja se na temelju nastavnog plana i programa koji je sastavni dio ovoga pravilnika.

članak 4.

Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnih predmeta Prometna i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom na motorni pogon mogu izvoditi autoškole i druge pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu: autoškole) ako imaju:

I. godišnji plan i program osposobljavanja kandidata za vozače utvrden temeljem nastavnog plana i programa iz članka 3. ovoga pravilnika; ,

2. strućnog voditelja i broj stručnih djelatnika u radnom odnosu potreban za uspješno ostvarivanje nastavnog plana i programa osposobljavanja kandidata za vozače, prema godišnjem planu i prograrnu rada;

3. prostor, prometno vježbalište ili odgovarajuću prometnu površinu, nastavna sredstva, pomagala i opremu u skladu s ovim pravilnikom,

4. minimum prometno-tehnićkih uvjeta u mjestu osposobljavanja kandidata.

O izmjenama uvjeta iz stavka 1. točke 1-3. ovoga članka obvezno se izvještava stručna organizacija iz članka 205. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Autoškola može započeti i može osposobljavati kandidate za vozače kada ministar prosvjete i športa donese rješenje o ispunjenosti uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

članak 5.

Stručni voditelj iz članka 4. stavka 1. točke 2. ovoga pravilnika je osoba koja ima visoku ili višu stručnu spremu prometne, odgojno-obrazovne ili pravne struke, najmanje tri godine radnog iskustva u obnašanju poslova osposobljavanja kandidata za vozače i zasnovan radni odnos s autoškolom na neodredeno vrijeme.

članak 6.

Osposobljavanje kandidata za vozaće iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijedenim u prometnoj nezgodi izvodi Hrvatski Crveni križ, autoškola i druga organizacija ako ima:

1. godišnji plan i program osposobljavanja utvrden temeljem nastavnog plana i programa iz članka 3. ovoga pravilnika,

2. potreban broj osposobljenih lijećnika za uspješno ostvar-ivanje nastavnog plana i programa,

3. prostor, nastavna sredstva, pomagala i opremu u skladu s ovim pravilnikom.

Osposobljenost lijećnika za izvodenje nastave predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijedenim u prometnoj nezgodi provodi i provjerava komisija Hrvatskog Crvenog križa.

Ispunjenost uvjeta iz stavka 1. ovoga članka u autoškolama i drugim organizacijama izuzev u Hrvatskom Crvenom križu utvrduje stručna organizacija iz članka 205. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Osposobljavanje kandidata iz stavka 1. ovoga članka može zapoćeti nakon odobrenja Ministarstva zdravstva. članak 7.

Osposobljavanje kandidata za vozače iz pojedinog nastavnog predmeta iz članka 2. ovoga pravilnika može se obavljati izvan sjedišta autoškole ili druge organizacije pod uvjetima iz ćlanka 4. odnosno članka 6. ovoga pravilnika.

2.Uvjeti za izvođenje nastave

članak 8.

Učionica za izvodenje nastave iz predmeta Prometna i sigurnosna pravila i Pružanje prve pomoći osobama ozlijedenim u prometnoj nezgodi mora ispunjavati slijedeće uvjete:

1. da je sagradena po normativima za izgradnju objekata,

2. da nije dio ugostiteljskog objekta ili stambenog prostora odnosno da nije neposredno povezana s ugostiteljskim objektom,

3. da ima vlastiti ulaz koji ne služi kao prolaz u druge prostorije,

4. da ima radnu površinu po osobi 1,5 mz,

5. da ima zapremninu po osobi najmanje 3 mž,

6. da ima radnu površinu najmanje 8 mž za nastavnike, katedru i nastavna pomagala,

7. da ima ukupnu površinu ne manju od 25 mz, 8. da ima odgovarajući namještaj i opremu i to:

- školsku ploću ili odgovarajuću plohu za pisanje s mogućnošću okretanja, veličine najmanje 1 m2 ili bez mogućnosti okretanja veličine 2 mz ili više,

- ormare za nastavni pribor, opremu i dokumentaciju,

- radne stolove ili školske klupe, - stolice s naslonom, odnosno

- stolice s podlogom za pisanje.

Pored učionice u istom gradevinskom objektu mora postojati, prijemni ured, prostorija sa sanitarnim čvorom s najmanje jednim muškim WC-om s umivaonikom i jednim ženskim WC-om s umivaonikom.

članak 9.

Za izvodenje nastave iz nastavnih predmeta Prometna i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom na motorni pogon, autoškola mora imati minimum nastavnih sredstava i pomagala i to:

I. Propise iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače: - Zakon o sigurnosti prometa na cestama i provedbene propise donesene na temelju toga Zakona,

- druge zakone i propise iz oblasti cestovnog prometa i sigurnosti u prometu;

II. Stručnu literaturu:

- o osposobljavanju kandidata za vozaće vozila A, B, C, D i E kategorije, radnih strojeva, mopeda, traktora, motokultivatora i bicikla,

- o uredajima na vozilima koji su značajni za sigurnost u cestovnom prometu, te o djelovanju raznih nepovoljnih činitelja na odvijanje cestovnog prometa,

- iz područja psihologije prometa, prometne tehnike, andragogije i metodike obuke vožnje,

- testove znanja koji se koriste tijekom nastave;

III. Vizualna i audiovizualna nastavna sredstva i pomagala:

1. grafoskop ili dijaprojektor ili projektor ili televizor i videorekorder (player) s pripadajućim panoima ili grafofolijama ili dijapozitivima ili videofilmovima ili drugim filmovima koji po sadržaju obuhvaćaju nastavni plan i program iz nastavnih predmeta Prometna i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom na motorni pogon,

2. prometne znakove i signalizacija na cestama,

3. maketu za pokazivanje prometnih situacija i prometnih pravila ili magnetsku ploču s prometnim elementima,

4. maketu svjetlosnih i svjetlosno-signalnih uredaja vozila s vlastitim izvorom svjetlosti,

5. komplet propisane opreme vozila,

6. tahograf s dijagramskim listićima ili trakom (za vozila C i D kategorije).

Stručnu literaturu iz stavka 1. točke II. ovoga članka odobrava Ministarstvo prosvjete i športa uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva pumorstva, prometa i veza.

članak l0.

Za izvodenje nastave iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon autoškola mora osigurati tehnički ispravno, čisto i uredno vozilo:

1. za A kategoriju - motocikl s dva kotača, ćiji je radni obujam motora veći od 50 cm3

2. za B kategoriju - osobni automobil koji nema automatski mjenjač,

3. za C kategoriju - teretni automobil čija najveća dopuštena masa deklarirana od proizvodača iznosi najmanje 7,5 t,

4. za D kategoriju - autobus koji ima najmanje 35 sjedala,

5. za E kategoriju - vozilo B ili D kategorije s prikljućnim vuzilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg; vozilo C kategorije s priključnim vozilom s dvije osovine, ćija najveća dopuštena masa iznosi najmanje 4,5 t s vlastitim sustavom kočenja.

Nastava za upravljanje traktorom može se izvoditi samo na traktoru s priključnim vozilom.

Vozilo za nastavu invalidne osobe mora biti prilagodeno tjelesnim nedostacima osobe, o čemu mora postojati odgovarajuća potvrda o ispitivanju vozila izdana od ovlaštene organizacije za ispitivanje vozila.

članak 11.

Za izvodenje nastave iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijedenim u prometnoj nezgodi, obvezno se koriste sljedeća nastavna sredstva i pomagala:

1. kutija prve pomoći                    1 komplet

2. individualni prvi zavoj:

- tip I                                         10 komada,

- tip II                                         l0 komada,

- tip III                                       l0 komada,

3. zavoj 4 x 5                            30 komada,

4. zavoj 8 x 5                            30 komada,

5. zavoj 12 x 5                          30 komada,

6. trokutni rubac                        40 komada,

7. hidrofilna gaza 1/4                 15 komada,

8. hidrofilna gaza 1/2                 10 komada,

9. hidrofilna gaza 1/1                 10 komada,

l0. igle sigurnice                         40 komada,

11. ljepljiva traka (flaster) 2 x 5    2 komada,

12. sterilne komprese od gaze        10 kutija,

13. priručni materijal (prometni trokut,

kravata, letvice, novine, karton za iz-

radu ovratnika i dr)

14. lutka za izvodenje umjetnog disanja     1 komad,

I5. daska za imobilizaciju kralježnice          1 komad,

16. pokrivač                                           10 komada,

17. 2 plastićne vrećice za spremanje am-

putiranih dijelova tijela

18. škare                                                   1 komad.

Osim nastavnih sredstava iz toćaka 1-18. mora biti osigurano sredstvo za čišćenje i dezinfekciju lutke za izvodenje umjetnog disanja.

članak 12.

Nastavna sredstva i pomagala iz ćlanka 9. i 11. ovoga pravilnika moraju biti na raspolaganju nastavniku za nastavu u učionici, čista i uredna, a po potrebi i zamijenjena novima.

Nastavna sredstva i pomagala iz stavka 1. ovog članka moraju biti u vlasništvu autoškole odnosno Hrvatskog Crvenog križa ili druge organizacije iz članka 6. ovoga pravilnika.

članak 13.

Vozila B, C i D kategorije za izvodenje nastave iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon moraju imati:

1. udvojene komande na spojci i radnoj koćnici, o čemu se mora pribaviti potvrda o ispitivanju konstrukcijskih osobina tih uredaja,

2. dva unutarnja i dva vanjska zrcala na vozilima B kategorije,

3. četiri vozačka zrcala s vanjskih strana prednjeg dijela vozila na vozilima C i D kategorije i skupa vozila,

4. tahograf za vozila C i D kategorije, 5. aparat za gašenje požara,

6. ploču za označavanje vozila auto-škole,

7. ·L· ploćicu za vozila koja nemaju ploču za označavanje s nacrtanim znakom ·L·.

članak 14.

.L· ploćica ima oblik kvadrata, dimenzije 150 x 150 mm, plave je boje i na njoj je bijelom bojom ispisano slovo ·L·.

=L= ploćica se postavlja:

1. na motociklu - na stražnjoj strani vozila, neposredno ispod ili iznad registarske ploćice,

2. na prikljućnom vozilu - na stražnjoj strani vozila s lijeve strane oznake nautoškola·,

3. na traktoru - jedna pločica na prednjoj strani, a druga na stražnjoj strani vozila, neposredno s lijeve strane registarske ploćice,

4. na ostalim vozilima - jedna na prednjoj strani, a druga na stražnjoj strani vozila.

Ploća za oznaćavanje vozila autoškole je svijetleća ili obojena reflektirajućom žutom bojom i na njoj je upisan tekst =Autoškola·. Uz tekst ·Autoškola· na ploči za označavanje, ucrtava se s desne strane oznaka ·L· u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

Na osobnim automobilima ploća za oznaćavanje autoškole ispisana s obje strane postavlja se na najvišem mjestu vozila, a na ostalim vozilima postavlja se na prednjoj i stražnjoj strani vozila.

članak I5.

Za izvodenje nastave iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon autoškola mora osigurati prometno vježbalište ili odgovarajuću prometnu površinu s ucrtanim elementima.

Prometno vježbalište sastoji se od jedne ili više površina u istom mjestu, koje nisu javna cesta, a imaju sljedeće prometno-tehničke elemente:

1. kolnik s dvije prometne trake za promet vozilom u oba smjera širine najmanje 5 metara a dužine najmanje 240 m,

2. raskrižja na kojima je moguće izvoditi vježbe upravljanja vozilom u situaciji:

- kad su ceste iste važnosti,

- kad se prometom upravlja prometnim znakovima, a posebno prometnim svjetlima,

- kad se promet odvija na raskrižju s kružnim tokom prometa,

3. površine za uvježbavanje:

- kretanja unaprijed-unatrag,

- parkiranja odnosno garažiranja vozila, - promjene smjera kretanja (pletenica),

- promjene pravca kretanja vožnjom unaprijed i unatrag (naizmjenični boksovi),

- kretanja u zavoju i na uzastopnim zavojima različitog radijusa (izvodenje -osmice-),

- kretanja po skliskom kolniku, - kretanja po oštećenom kolniku, - vožnje na suženju ceste,

- vožnje pri izvodenju radova na cesti, - vožnje na tucanićkom kolniku,

- vožnje na uzbrdici i nizbrdici ceste,

- prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini. Prometno-tehnički elementi prometnog vježbališta, osim za uvježbavanje vožnje na tucaničkom kolniku i vožnje pri izvodenju radova na cesti, moraju biti izgradeni sa suvremenim kolnićkim zastorom (asfalt, beton, kocka i slično), prema tehničkim propisima za izgradnju cesta.

Odgovarajuća prometna površina za izvodenje vježbi iz upravljanja vozilom sastoji se od jedne ili dvije površine od ukupno 500 m2, a jedna od dvije površine mora imati kolnik širine najmanje 5 m i dužine najmanje 50 metara.

Odgovarajuća prometna površina mora omogućavati uvježbavanje svih osnovnih radnji s vozilom kao što su:

- kretanje i zaustavljanje pri raznim brzinama, - polukružno okretanje vozilom,

- parkiranje, odnosno garažiranje vozila, - vožnja uz nagib.

Vježbe kretanja uz nagib za sve kategorije vozila i vježbe polukružnog okretanja vozila C i D kategorije i skupa vozila, mogu se izvoditi i na javnim cestama sa slabijim intenzitetom prometa.

Prometno vježbalište ili odgovarajuća prometna površina mora biti obilježena prometnim znakom ·Zabrana prometa u oba smjera za sva motorna vozila· s dodatnom pločom =Osim za vozila autoškole·.

Dimenzije i prometno-tehnički elementi prometnog vježbališta, odnosno odgovarajuće prometne površine sastavni su dio ovog pravilnika.

Članak 16.

Za izvodenje nastave iz nastavnog predmeta ·Upravljanje vozilom na motorni pogon- u mjestu osposobljavanja mora postojati minimum prometno-tehnićkih uvjeta koji omogućuju:

- jednu od radnji s vozilom na motorni pogon (polukružno okretanje, paralelno, okomito ili koso parkiranje, vožnja osmice, vožnja unazad),

- pokretanje vozila na uzdužnom nagibu (unaprijed ili unazad),

- dinamičko uključivanje u prometnicu s pravom prednosti prolaska,

- prestrojavanje i razvrstavanje vozilom u pokretu i neposredno pred raskrižjem,

- skretanje ulijevo i pravilan izbor izlazne prometne trake,

- ubrzavanje vozila do maksimalno dozvoljene brzine ili brzine koja ovisi o prometnim i kolničkim uvjetima (minimalno 60 km/sat) uz odgovarajuću promjenu stupnja prijenosa, te od maksimalne brzine do drugog stupnja prijenosa uz korištenje koćenja motorom, te upotrebom kočnice i spojke,

- skretanje ulijevo na raskrižju iz glavne ulice (ceste) u sporednu,

- radnju križanja vozilom na cesti s prednošću prolaska,

- radnje vozilom na raskrižju na kojem se promet upravlja prometnim svjetlima.

3. Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za osposobljavanje kandidata za vozače

članak 17.

Zahtjev za utvrdivanje uvjeta za osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnih predmeta Prometna i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom na motorni pogon autoškola podnosi Ministarstvu prosvjete i športa.

Uz zahtjev se obvezno prilaže: 1. akt o osnivanju autoškole;

2. rješenje o upisu u sudski registar ili registar drugog nadležnog organa;

3. godišnji plan i program osposobljavanja kandidata za vozače iz članka 4. stavka 1. toćke 1. ovoga pravilnika s izvedbenim programima;

4. popis stručnih djelatnika potrebnih za izvodenje programa osposobljavanja kandidata za vozače, s dokumentima o njihovoj stručnoj spremi, te dokaz o zasnovanom radnom odnosu sa strućnim voditeljem i ostalim djelatnicima;

5. popis i opis prostora za obavljanje osposobljavanja kandidata za vozače i rješenje nadležnog organa o udovoljavanju uvjeta u pogledu tehnićke opremljenosti i zaštite na radu;

6. popis nastavnih stedstava i pomagala u skladu s ćlankom 9. ovoga oravilnika;

7. skicu prometnog vježbališta ili odgovarajuće prometne površine s opisom prometno-tehnićkih elemenata i odobrenjem nadležnog organa uprave odnosno vlasnika površine za korištenje;

8. popis vozila na kojima će se osposoblajvati kandidati za vozače s kopijama prometnih dozvola.

9. dokaz o postojanju minimuma prometno-tehnićkih uvjeta u mjestu osposobljavanja kandidata za vozaće.

članak 18.

Zahtjev za utvrdivanje uvjeta za osposobljavanje kandidata za vozače iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijedenim u prometnoj nezgodi, podnosi se Ministarstvu zdravstva.

Uz zahtjev se obvezno prilaže:

1. popis liječnika koji izvode nastavu iz predmeta Pružanja prve pomoći osobama ozlijedenim u prometnoj nezgodi s dokazima o njihovoj strućnoj spremi i osposobljenosti za predavača;

2. opis prostora za izvodenje nastave prema članku 8. ovoga pravilnika;

3. popis nastavnih sredstava i pomagala prema članku 11. ovoga pravilnika;

4. rješenje o upisu u sudski registar ili registar drugog nadležnog organa.

članak 19.

U osposobljavanje kandidata za vozače mogu se uključiti osobe koje:

1. imaju uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom odredene kategorije ili vrste vozila;

2. su najviše tri mjeseca mlade od godina potrebnih za izdavanje vozaćke dozvole za upravljanje vozilom odredene kategorije;

3. mogu samostalno rješavati ispitne testove.

Iznimno, odredba točke 2. stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na redovne učenike koji se školuju za zanimanje vozać motornog vozila.

U osposobljavanje kandidata za vozače mogu se ukljućiti i osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo, pod uvjetom da imaju prijavljen privremeni ili produženi boravak ili su trajno nastanjeni u Republici Hrvatskoj.

članak 20.

Kandidat koji se ukljućuje u proces osposobljavanja za vozača vozila B kategorije, a prethodno se osposobljavao za vozača vozila A kategorije, dužan je priložiti uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za vozaća A kategorije ili valjanu vozačku dozvolu.

Kandidati koji se osposobljavaju za vozače vozila D kategorije moraju priložiti dokaz da su upravljali motornim vozilima C kategorije najmanje dvije godine, odnosno B i C kategorije najmanje tri godine od ćega motornim vozilima C kategorije najmanje jednu godinu.

Kandidat koji se osposobljava za vozaća vozila E kategorije iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon mora prethodno položiti ispit iz nastavnog predmeta Prometna i sigurnosna pravila, ako je od položenog ispita za vozača vozila C ili D kategorije prošlo više od dvije godine.

Kandidat iz stavka 3. ovoga članka nije obvezan pohadati nastavu iz nastavnog predmeta Prometna i sigurnosna pravila.

Članak 21.

Medusobna prava i obveze izmedu autoškole i kandidata za vozaće ureduju se ugovorom.

4. Izvođenje nastave

članak 22.

Nastava iz nastavnih predmeta Prometna i sigurnosna pravila i Pružanje prve pomoći osobama ozlijedenim u prometnoj nezgodi je obvezna.

Nastava iz predmeta Prometna i sigurnosna pravila organizira se u obrazovnim grupama do najviše 30 kandidata, ovisno o uvjetima iz članka 8. ovog pravilnika, a iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijedenim u prometnoj nezgodi u obrazovnim grupama do najviše 20 kandidata.

U tijeku dnevnog radnog vremena u jednoj obrazovnoj grupi iz nastavnog predmeta Prometna i sigurnosna pravila mogu se održati najviše tri sata, a u obrazovnoj grupi iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijedenim u prometnoj nezgodi najviše dva nastavna sata.

Članak 23.

Nastavni sat traje 45 minuta, a blok sat 90 minuta. Nakon odrianog nastavnog sata obvezan je odmor od l0 minuta, a iza blok sata 15 minuta.

članak 24.

Nastava iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon je obvezna, a može zapoćeti s kandidatom koji je prethodno položio ispit iz nastavnih predmeta Prometna i sigurnosna pravila i Pružanje prve pomoći osobama ozlijedenim u prometnoj nezgodi.

Nastava iz stavka 1. ovoga članka izvodi se individualno. Za trajanja nastavnog sata u vozilu osim instruktora vožnje mogu biti najviše dva kandidata, stručni voditelj ili osoba koja obavlja stručni nadzor.

Nastava iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon na vozilu B kategorije može se ostvariti s jednim kandidatom najviše dva nastavna sata dnevno, ali tek nakon 15. nastavnog sata.

članak 25.

Instruktor vožnje ne može tijekom dnevnog radnog vremena izvoditi nastavu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon više od 10 (deset) nastavnih sati.

Za vrijeme trajanja nastave instruktor vožnje mora imati nalog za vožnju i karton o izvodenju nastave iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon, a kandidat koji se osposobljava uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom kategorije ili vrste vozil.a za koju se osposobljava, u izvorniku ili ovjerenoj kopiji.

članak 26.

Kandidati koji se osposobljavaju za vozače traktora ili motocikla mogu pod nadzorom instruktora vožnje izvoditi vježbe iz upravljanja vozilom na javnoj cesti pod uvjetom da imaju potvrdu o položenom ispitu iz nastavnih predmeta Prometna i sigurnosna pravila i Pružanje prve pomoći osobama ozlijedenim u prometnoj nezgodi, te da su završili pet nastavnih sati vježbi iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon na prometnom vježbalištu ili odgovarajućoj prometnoj površini.

Potvrda o položenom ispitu iz nastavnih predmeta Prometna i sigurnosna pravila i Pružanje prve pomoći osobama ozlijedenim u prometnoj nezgodi izdaje se na rok od najviše 30 dana, a zatim na rok od najviše 7 dana uz svako ponovno polaganje ispita.

članak 27.

Kandidat koji je prekinuo osposobljavanje za vozaća ima pravo nastaviti osposobljavanje u istoj ili drugoj autoškoli, ako od dana početka osposobljavanja iz nastavnog predmeta Prometna i sigurnosna pravila do dana nastavljanja osposobljavanja nije prošlo više od dvije godine.

Autoškola je dužna kandidatu koji nastavlja osposobljavanje u drugoj autoškoli izdati potvrdu o završenom dijelu programa i druge dokumente potrebne za nastavak osposobljavanja.

članak 28.

Kandidatu koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije, autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa osposobljavanja u roku 3 mjeseca od početka osposobljavanja, a kandidatu koji se upisao u program osposobljavanja za upravljanje drugim kategorijama ili vrsti vozila u roku koji je srazmjerno kraći ili dulji, zavisno od propisanog broja sati nastavnog plana i programa.

5. Evidencija i dokumentacija

članak 29.

O osposobljavanju kandidata autoškole vode sljedeću evidenciju:

1. matićnu knjigu,

2. dnevnik rada s imenikom za predmete Prometna i sigurnosna pravila i Pružanje prve pomoći osobama ozlijedenim u prometnoj nezgodi,

3. karton o izvodenju nastave iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon.

Hrvatski Crveni križ i druge organizacije iz članka 6. ovoga pravilnika dužne su pored matične knjige i dnevnika rada s imenikom za predmet Pružanje prve pomoći osobama ozlijedenim u prometnoj nezgodi, voditi i evidenciju izdatih potvrda o osposobljenosti liječnika iz članka 6. stavka 2. ovoga pravilnika.

Matična knjiga čuva se u arhivu autoškole ili organizacije Hrvatskog Crvenog križa trajno, a ostali dokumenti dvije godine.

članak 30.

Dokumentaciju o osposobljavanju kandidata čini:

1. ugovor o osposobljavanju kandidata za vozača vozila na motorni pogon,

2. nalog za vožnju,

3. potvrde iz članka 26. i 27. ovoga pravilnika, 4. dijagramski listić tahografa.

Obrasce evidencije iz stavka 1. članka 29. ovoga pravilnika i dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka utvrduje i tiska organizacija iz članka 205. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (izuzev dijagramskog listića tahografa).

članak 31.

U slučaju prestanka djelovanja autoškole, matična knjiga se pohranjuje kod pravnog sljednika odnosno stručne organizacije iz članka 205. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 32.

Ministarstvo prosvjete i športa vodi evidenciju o autoškolama, a Ministarstvo zdravstva o organizacijama Hrvatskog Crvenog križa i drugim organizacijama koje osposobIjavaju kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijedenim u prometnoj nezgodi.

II. RAZLOZI, UVJETI I POSTUPAK ZABRANE OBAVLJANJA DJELATNOSTI OSPOSOBLJAVANJA
KANDIDATA ZA VOZAČE

članak 33.

Nadležno ministarstvo privremeno će zabraniti rad autoškoli, odnosno organizaciji Hrvatskog Crvenog križa i odrediti rok za otklanjanje utvrdenih nedostataka ako strućna organizacija iz članka 205. Zakona o sigurnosti prometa na cestama u obavljanju poslova strućnog nadzora utvrdi da:

1. izvodi osposobljavanje kandidata protivno odredbi ćlanka 3, 4, 6, 7, 8, 9, l0, 11, 13. ili članka 15. ovoga pravilnika;

2. nema strućnog voditelja i broj strućnih djelatnika prema ćlanku 4. stavku 1. toćki 2. ovoga pravilnika, odnosno uposli stručnog voditelja suprotno odredbama članka 5. ovoga pravilnika;

3. uključi kandidata u osposobljavanje protivno odredbi ćlanka 19. i 20. ovoga pravilnika;

4. ne vodi evidenciju i dokumentaciju iz članka 29. i 30. ovoga pravilnika;

5. ne izvodi nastavu u skladu s odredbama članka 22. i ćlanka 24. ovoga pravilnika.

Ako autoškola odnosno organizacija Hrvatskog Crvenog križa ne otkloni nedostatke u roku iz stavka 1. ovoga ćlanka nadležno ministarstvo zabranit će joj rad.

III. KAZNENE ODREDBE

članak 34.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1000,00 kuna kaznit će se za prekršaj autoškola ili organizacija Hrvatskog Crvenog križa:

1. ako koristi nastavna sredstva i pomagala suprotno odredbama članka 12. ovoga pravilnika;

2. ako ne ispunjava uvjete iz odredbi članka 14. ovoga pravilnika;

3. ako ne poštuje odredbe ćlanka 21. ovoga pravilnika; 4. ako izvodi nastavu suprotno odredbama ćlanka 23. ovoga pravilnika;

5. ukljući kandidata u nastavu predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon protivno članku 24. ovoga pravilnika;

6. obavlja nastavu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon protivno odredbi članka 25. ovoga pravilnika;

7. ako autoškola kandidatu koji nastavlja osposobljavanje u drugoj autoškoli ne izda potvrdu o završenom dijelu programa i druge dokumente potrebne za nastavak osposobljavanja prema članku 27. stavku 2. ovoga pravilnika;

8. ako autoškola ne omogući kandidatu završavanje propisanog programa osposobljavanja u skladu s odredbama članka 28. ovoga pravilnika.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga ćlanka i odgovor- na osoba u autoškoli ili organizaciji Hrvatskog Crvenog križa.

Ako autoškola ili organizacija Hrvatskog Crvenog križa ponovi prekršaj iz stavka 1. ovoga članka nadleino ministarstvo zabranit će joj rad.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

članak 35.

Autoškole i organizacije Hrvatskog Crvenog kriia dužne su uskladiti svoju djelatnost, ustrojstvo, poslovanje i opće akte s odredbama ovoga pravilnika u roku od tri mjeseca nakon njegovog stupanja na snagu.

članak 36.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon (.Narodne novine·, br. 50/91).

članak 37.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u ·Narodnim novinama·.

Kl.ozn.: 602-10/93-O1-101

Urbroj : 532-02-6/2-94-O 1

Zagreb, 27. listopada 1994.

Ministar prosvjete i športa

Ljilja Vokić, prof., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA VOZAČA VOZILA NA MOTORNI POGON

________________________________________________________________________________________

    ŽELI STEĆI KATEGORIJU      POSJEDUJE KATEGORIJU 
________________________________________________________________________________________

                    Radni
                     stroj
                Ni       Tra- 
Kategorije   Predmeti    jednu  Moto-  ktor  A    B    C    D   
                     kultiv. 
                    Moped 
________________________________________________________________________________________
Radni stroj   Prometna i
Motikultiv.   sigurn. 
Moped      pravila (PSP)  15        5   0    0    0   0 
        _________________________________________________________________________
        Upravljanje 
        vozilom na 
        motorni pogon (UMV) 5*      5   0    0    0    0 
        _________________________________________________________________________
        Prva pomoć 
        (PP)      0        0   0    0    0    0 
________________________________________________________________________________________
        PSP       15     0      0    0    0    0 
        _________________________________________________________________________
TRAKTOR     UMV       5     5      5    0    0    0 
        _________________________________________________________________________

        PP       l0    l0      0    0    0    0 
_________________________________________________________________________________________
        PSP       30    15   l5       0    0    0 
        _________________________________________________________________________
A        UMV       5     5   5       5    5    5
        _________________________________________________________________________ 
        PP       l0    10   0       0    0    0
_________________________________________________________________________________________ 
        PSP       30    15   15   0       0    0 
        _________________________________________________________________________
B        UMV       30    25   20   25       0    0 
        _________________________________________________________________________
        PP       10    10    0    0       0    0 
_________________________________________________________________________________________
        PSP       40    25   25   15   15       0 
        _________________________________________________________________________
C        UMV       30**   30**  25   30**  15       0 
        _________________________________________________________________________
        PP       10    l0   0    0    0       0 
_________________________________________________________________________________________
        PSP       -     -    -    -    -    10 
        _________________________________________________________________________
D        UMV       -     -    -    -    -    15 
        _________________________________________________________________________
        PP       -     -    -    -    -    0 
_________________________________________________________________________________________
        PSP       -     -    -    -    -  10*** 10*** 
        _________________________________________________________________________
E        UMV       -     -    -    -    -   10   10 
        _________________________________________________________________________
        PP       -     -    -    -    -    0   0 
_________________________________________________________________________________________

*Izvodi se fakultativno

**Mogućnost: 10 sati na vozilu .B. kategorije i 20 sati na vozilu ·C· kategorije

***Izvodi se za, vozače vozila koji posjeduju vozačku dozvolu za wčno vozilo preko godine dana

Nastavni predmeti:

I. PROMETNA I SIGURNOSNA PRAVILA

II. UPRAVLIANJE VOZILOM NA MOTORNI POGON

III. PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NEZGODI

I. NASTAVNI PREDMET: PROMETNA I SIGURNOSNA PRAVILA

Ciljevi i zadaće programa su:

- upoznati osnovne uvjete, osobine i zakonitosti ustroja i odvijanja cestovnog prometa,

- osposobiti kandidate za vozače da samostalno primjenjuju prometne propise i pravila u rješavanju kompleksnih situacija u prometu, razvijati i jaćati svijest o osobnoj odgovornosti vozaća za ponašanje u cestovnom prometu radi sprećavanja prometnih nesreća,

- izgraditi u kandidata za vozaće gledišta o prometu kroz odgovornost, toćnost, preciznost, sposobnost za samostalnost u primjeni prometnih propisa i pravila,

- razvijati uvjerenje da su sigurnosne navike uvjet za sigurno i uredno odvijanje prometa i samozaštita od grešaka i bezobzirnosti agresivnih sudionika prometa.

1. NASTAVNI PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE OSOBA ZA VOZAČE MOPEDA

1.1. Sadržaji

_________________________________________________________________________

Red.  Naziv nastavne     Okvirni sadržaji 
broj  cjeline 
_________________________________________________________________________

1.   Moped          Osnovni dijelovi i uredaji mopeda. 
                Funkcioniranje uredaja, opreme i održava- 
                nje mopeda. 
                Stjecanje prava na upravljanje mopedom. 
                Registracija. 
2.   Prometni zna-      Znakovi opasnosti. 
    kovi          Znakovi izričitih naredbi. 
                Znakovi obavijesti. 
                Dopunske ploče uz znakove. 
                Prometna svjetla i svjetlosne oznake. 
                Oznake na kolniku i drugim površinama. 
                Znaci koje daju ovlaštene službene osobe 
                (policija). 

3.   Pravila prome-     Radnje s mopedom u prometu. 
    ta           Kretanje mopeda u prometu na cesti i na 
                biciklističkoj stazi. 
                Brzine kretanja i opasnosti zbog brzine. 
                Promet na raskrižju. 
                Skretanje s mopedom. 
                Prednosti prolaska. 
                Mimoilaženje na biciklističkoj stazi. 
                Pretjecanje i obilaženje. 
                Zaustavljanje i parkiranje. 
                Zvučni i svjetlosni znaci upozorenja. 
                Uporaba svjetala u prometu mopeda. 
                Vuča prikolice mopedom. 
                Razmak izmedu mopeda. 
                Kretanje pješaka i obveze vozača mopeda 
                prema pješacima. 
                Promet na prijelazu ceste preko željeznič- 
                ke pruge. 
                Promet u tunelu. 
                Vozila pod pratnjom. 
                Vozila s pravom prednosti prolaska. 
                Prijevoz osoba i stvari mopedom. 

4.    Čimbenici koji     Vizualni tehnički pregled mopeda. 
    utjeću na sigur-    Naročite opasnosti za vozače mopeda. 
    no upravljanje     Tipične prometne nesreće vozača mopeda. 
    vozilom         Sigurnost vožnje i utjecaj vremenskih .i 
                drugih uvjeta na nju. 
                Utjecaj znanja i usvojenosti sigurnosnih 
                navika na sigurnu vožnju mopedom. 
                Ponašanje vozača mopeda u prometu i od- 
                nos prema drugim sudionicima u prome- 
                tu. 

5.   Postupak u slu- 

    čaju nesreće 
_________________________________________________________________________


1.2. Upute za izvodenje programa osposobljavanja

Moped kao prijevozno sredstvo vrlo je popularan i koriste ga mladi - školska mladei. Moped je takoder i vrlo ekonomićno prijevozno sredstvo.

Program osposobljavanja za vozaće mopeda izraden je na temelju zakonskih obveza i iskustava koja su stečena tijekom njegove uporabe u prometu.

Sadržaj programa obuhvaća potrebna znanja neophodna za ovladavanje osobenim pravilima vožnje mopedom, kako i uvjetima vožnje izvan naselja i u naselju.

Naroćito je bitno obraditi voinju mopedom u sloienim uvjetima gradske vožnje te izloienosti vozaća mopeda osobenim opasnostima.

Predloženi fond sati za izvodenje ovog programa je minimalan, te ga je svaki nastavnik obvezan u odnosu na skupinu kandidata razraditi prema nastavnim cjelinama.

2. NASTAVNI PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE OSOBA ZA VOZAčE TRAKTORA, RADNIH STROJEVA I     MOTOKULTIVATORA

2.1. Sadržaji

_________________________________________________________________________

Red.  Naziv nastavne     Okvirni sadržaji 
broj  cjeline 
_________________________________________________________________________
1.   Traktor, radni      Traktor: 
    stroj i motokul-    Osnovni dijelovi i uredaji traktora. 
    tivator         Funkcioniranje uredaja, oprema i održa- 
                vanje traktora. 
                Pravo na upravljanje traktorom. 
                Registracija. 
                Radni stroj: 
                Osnovni dijelovi i uredaji radnog stroja. 
                Funkcioniranje uredaja, oprema i održa- 
                vanje radnog stroja. 
                Rad s radnim strojem. 
                Pravo na upravljanje radnim strojem. 
                Registracija. 
                Motokultivator: 
                Osnovni dijelovi i uredaji motokultivatora. 
                Funkcioniranje uredaja, oprema i održa- 
                vanje motokultivatora. 
                Rad s motokultivatorom. 
                Pravo na upravljanje motokultivatorom. 
                Registracija. 

2.   Prometni zna-      Znakovi opasnosti. 
    kovi          Znakovi izričitih naredbi. 
                Znakovi obavijesti. 
                Dopunske ploče uz znakove. 
                Prometna svjetla i svjetlosne oznake. 
                Oznake na kolniku i drugim površinama. 
                Znaci koje daju ovlaštene službene osobe 
                (policija). 

3.   Pravila prome-     Radnje s traktorom, radnim strojem i mo- 
    ta           tokultivatorom u prometu. 
                Kretanje traktora, radnog stroja i moto- 
                kultivatora u prometu na cesti. 
                Brzina kretanja i opasnosti zbog brzine. 
                Promet na raskrižju. 
                Skretanje na raskriiju. 
                Prednosti prolaska. 
                Mimoilaženje. 
                Pretjecanje i obilaženje. 
                Zaustavljanje i parkiranje. 
                Zvučni i svjetlosni znaci upozorenja. 
                Uporaba svjetala u prometu. 
                Vuča priključnih vozila i drugih priključa- 
                ka. 
                Razmak izmedu vozila. 
                Kretanje pješaka i obveze vozaća prema 
                pješacima.
                Promet na prijelazu ceste preko željezničke pruge. 
                Promet u tunelu. Vozila pod pratnjom. Vozila s 
                prednosti prolaska. 
                Prijevoz osoba i stvari na prikljućnim vozilima 
                traktora, radnog stroja i motokultivatora. 

4.   Čimbenici koji     Vizualni tehnički pregled traktora, radnog 
    utječu na sigur-    stroja i motokultivatora. 
    no upravljanje     Naročite opasnosti za vozače traktora, 
    vozilom.        radnog stroja i motokultivatora. 
                Tipične prometne nesreće vozača traktora, 
                radnog stroja i motokultivatora. 
                Sigurnost vožnje i utjecaj vremenskih i 
                drugih uvjeta na nju. 
                Utjecaj alkohola, umora i drugih čimbeni- 
                ka na sigurnost prometa. 
                Utjecaj znanja i usvojenosti sigurnosnih 
                navika na sigurnu vožnju traktora, radnog 
                stroja i motokultivatora. 
                Ponašanje vozača traktora, radnog stroja i 
                motokultivatora i odnos prema drugim su- 
                dionicima u prometu. 

5.   Postupak u slučaju
     prometne nesreće 
_________________________________________________________________________


2.2. Upute za izvodenje programa osposobljavanja

Sadriaj programa obraduje tri vozila i to: traktor, radni stroj i motokuitivator, pa je pojedine sadržaje potrebno diferencirano obraditi.

Kandidati za vozače traktora bit će sigurno u najvećem broju zastupljeni pa je i o tome potrebno voditi raćuna.

Program osposobljavanja za ove kategorije vozača izraden je takoder na temelju zakonskih obveza i iskustava koja su stećena tijekom uporabe ove tri kategorije vozila u prometu.

Sadržaj programa obuhvaća potrebna znanja neophodna za ovladavanje osobenim pravilima voinje traktora, radnog stroja i motokultivatora, kako i u uvjetima vožnje izvan naselja i u naselju.

Tijekom izvodenja sadržaja programa nastavnik posebnu pozornost treba obratiti na relativno male brzine kretanja ovih kategorija vozila što zahtijeva poseban način prpreme za izvodenje bilo koje radnje u prometu, odnosno to predstavlja dodatnu opasnost kako za vozaće ovih kategorija vozila tako i ostalih sudionika u prometu.

Predloieni fond sati za izvodenje ovog programa je minimalan, te ga je svaki nastavnik obvezan u odnosu na skupinu kandidata razraditi prema nastavnim cjelinama.

3. NASTAVNI PROGRAM ZA OSPOSOBLIAVANJE OSOBA ZA VOZAČE ·A· I ·B· KATEGORIJE

3.1. Sadržaji

_________________________________________________________________________

Red.  Naziv nastavne     Okvirni sadržaji 
broj  cjeline 
_________________________________________________________________________
1.   Osnovne odred-     Propisi o sigurnosti na cestama. 
    be o sigurnosti     Izrazi u cestovnom prometu u svezi ceste, 
    prometa         vozila i sudionika u prometu te 
                ostali izrazi. 
                Obveze i odgovornosti sudionika u prometu.
2.    Prometni zna-     Općenito o prometnim znakovima i ostaloj 
    kovi i ostala      signalizaciji u cestovnom prometu. 
    signalizacija u     Znakovi opasnosti. 
    cestovnom pro-     Znakovi izričitih naredaba. 
    metu          Znakovi obavijesti. 
                Dopunske ploče uz znakove. 
                Prometna svjetla i svjetlosne oznake. 
                Oznake na kolniku i drugim površinama. 
                Obilježavanje prijelaza ceste preko željez- 
                ničke pruge. 
                Obilježavanje radova i zapreka na cesti. 
                Znaci koje daju ovlaštene osobe (policajci). 
3.   Pravila prome-     Općenito o pravilima prometa. 
    ta           Postupci s vozilom u prometu. 
                Kretanje vozila po cesti. 
                Brzina kretanja i opasnosti zbog brzine. 
                Promet na raskrižju: skretanje vozila, 
                prednosti prolaska. 
                Mimoilaženje. 
                Pretjecanje i obilaženje. 
                Zaustavljanje i parkiranje. 
                Zvučni i svjetlosni znaci upozorenja. 
                Uporaba svjetala u prometu. 
                Vuča priključnih i neispravnih vozila. 
                Razmak izmedu vozila. 
                Promet tramvaja i drugih vozila na tračni- 
                cama. 
                Promet bicikla, mopeda i motocikla. 
                Promet zaprežnih vozila i kretanje stoke. 
                Kretanje pješaka i obveze vozača prema 
                pješacima. 
                Promet na prijelazu ceste preko željeznič- 
                ke pruge. 
                Promet na autocesti i cesti namijenjenoj is- 
                ključivo za promet motornih vozila. 
                Promet u tunelu. 
                Vozila pod pratnjom. 
                Vozila s prednosti prolaska. 
                Prijevoz osoba i tereta vozilima. 
                Izvodenje radova na cesti. 
                Pokusne vožnje, športske i druge priredbe 
                ili aktivnosti na cestama i ograničenje pro- 
                meta. 
4.   Čimbenici koji     Psihička svojstva i obiljeija vozaća. 
    utječu na sigur-    Zdravstvena sposobnošt vozača. 
    no upravljanje     Utjecaj nedovoljnog znanja i vještina za 
    vozilom         upravljanje vozilom. 
                Utjecaj alkohola, opojnih sredstava i lije- 
                kova na sigurno upravljanje vozilom. 
                Utjecaj umora, bolesti i drugih nepovoljnih 
                psihofizičkih stanja na sigurno upravlja- 
                nje vozilom. 
                Utjecaj prirodnih čimbenika (snijeg, magla 
                i drugi vremenski uvjeti) na sigurno odvi- 
                janje prometa. 
                Stanje vozila (tehnička ispravnost i pregle- 
                di vozila), registracija vozila i njegov utje- 
                caj na sigurnost u cestovnom prometu. 
                Uvjeti za dobivanje vozačke dozvole. 
                Načela obrambene (defanzivne) vožnje i 
                najveće sigurnosti u prometu. 
                Prometna preventiva i razvijanje humanih 
                odnosa i odnosa uzajamnog poštovanja i 
                razumijevanja medu sudionicima u pro- 
                metu na načelima optimalne sigurnosti i
                solidarnosti. 
                Nadzor prometa, vozača i vozila. 
                Utjecaj kaznenih mjera u prometu na po- 
                našanje vozača (prekršajna i kaznena od- 
                govornost). 
5.   Obveze u sluča-     Postupci vozača i drugih sudionika u pro- 
    ju prometne       metu u slučaju prometne nezgode. 
    nezgode         Označavanje mjesta prometne nezgode. 
                Odgovornost za nepružanje prve pomoći 
                ozlijeđenima. 
6.   Osnovni dijelo-     Osnovni dijelovi motornog vozila. 
    vi, uredaji i op-    Motor s unutrašnjim izgaranjem. 
    rema motornog      Rad dijelova i uredaja na motornom vozilu 
    vozila ·A· i .B·    značajnih za sigurnost prometa: 
    kategorije sa      - uredaj za upravljanje, 
    stajališta sigur-    - uredaj za zaustavljanje, 
    nosti prometa      - uredaji za osvjetljivanje ceste i vozila i 
                za davanje svjetlosnih znakova, 
                - uredaji koji omogućuju normalnu vi- 
                dljivost, 
                - uredaj za kretanje vozila unazad, 
                - uredaj za davanje zwčnih znakova, 
                - kontrolni uredaji i uredaji za davanje 
                znakova, 
                - uredaji za bdvod i ispuštanje ispušnih 
                plinova, 
                - uredaji za spajanje wčnog i priključ- 
                nog vozila, 
                - ostali uredaji vozila posebno značajni 
                za sigurnost prometa. 
                Oprema vozila. 
                Zaštitni postupci sigurnosti. 3.2. Upute za izvodenje programa osposobljavanja

U okviru cjeline - Osnovne odredbe o sigurnosti prometa kandidati trebaju naučiti temeljne propise koji ureduju sigurnost prometa na cestama, svladati temeljne pojmove i nazivlje u cestovnom prometu, te naučiti obveze i odgovornosti sudionika u prometu.

Prometni znakovi i ostala signalizacija u cestovnom prometu vrlo su bitan dio prometnih i sigurnosnih pravila, pa kod ostvarivanja sadrz,aja valja ustrajati u tome da budući vozači nauče naziv znaka, ali i da shvate značenje znaka, te da je znak postavljen zbog njihove sigurnosti i sigurnosti ostalih sudionika u prometu. Takoder bitno je ukazati na razlike i sličnosti prometnih znakova i u odnosu na oblik znaka i simbola na njima.

Pravila prometa trebaju kandidati naučiti, ali ih trebaju i znati primijeniti u točno odredenim situacijama, te je u ostvarivanju ovog dijela sadržaja potrebno koristiti sav raspoloživi didaktički materijal. Ovaj dio sadržaja potrebno je izvesti i pratiti dobro izabranim primjerima iz vozačke i prometne prakse. Tijekom izvodenja sadriaja nastavnik treba koristiti već stečena znanja budućih voza,ča.i ta znanja dogradivati.

Tako na primjer neke od nastavnih cjelina potrebno je obraditi na sljedeći naćin:

- Postupci s vozilom u prometu i kretanje vozilom po cesti treba obuhvatiti utvrđivanje i ispunjavanje uvjeta za obavljanje radnji vozilom u prometu, uključivanje u promet, strana kretanja, kretanje vozila na cesti s više prometnih traka za jedan smjer, polukružno okretanje vozila i vožnju unatrag.

- Brzina kretanja i opasnosti zbog brzine treba obuhvatiti procjenu uvjeta na cesti i prilagodavanje brzine kretanja vozila, ograničenja brzine s obzirom na kategoriju vozila i cestu, zaustavni put vozila te opasnosti zbog pogrešne procjene razmaka u kretanju u odnosu na druga vozila.

- Promet na raskrižju, skretanje vozila i prednosti prolaska treba obuhvatiti pojam raskrižja, uredenje odvijanja prometa na raskrižju, raskrižje ceste iste vainosti, raskrižje glavne i sporedne ceste, raskrižje ceste na kojima je promet ureden prometnim svjetlima, raskrižja na kojima prometom upravlja ovlaštena službena osoba (policajac); prestrojavanje vozila radi skretanja na raskrižju te radnju skretanja ulijevo i udesno; pravila prednosti prolaska i opasnosti zbog neustupanja prednosti.

- Pretjecanje i obilaženje treba obuhvatiti utvrdivanje uvjeta za izvodenje radnje pretjecanja, način izvodenja pretjecanja i stranu pretjecanja, zabrane pretjecanja, obilaženje vozila, prepreka i drugih objekata na cesti, ugrožavanje sigurnosti prometa zbog nepropisnog i nepravilnog pretjecanja i obilaženja.

- Zaustavljanje i parkiranje vozila treba obuhvatiti na,čin i uvjete za parkiranje i zaustavljanje u prometu na cesti, zabranu zaustavljanja i parkiranja u prometu na cesti, zabranu parkiranja, parkiranje na parkiralištu, te opasnosti na cesti zbog nepropisnog zaustavljanja i parkiranja.

- Upotreba svjetala u prometu treba obuhvatiti upotrebu svjetala noću, upotrebu svjetala danju i u nvjetima smanjene vidljivosti, problem adaptacije na svjetlost različitog intenziteta, prilagodavanje brzine kretanja.

- Izvodenje radova na cesti treba obuhvatiti osiguranje radova na cesti i obilaženje prepreka zbog radova na cesti.

- Kretanje pješaka i obveze vozača prema pješacima treba obuhvatiti pravila kretanja pješaka, obveza vozača prema pješacima, pretjecanje kolone pješaka i presijecanje kolone pješaka.

U cjelini - Ćimbenici koji utječu na sigurno upravljanje vozilom - potrebno je obraditi utjecaj nedovoljnog znanja i vještina za upravljanje vozilom, alkohola i opojnih droga i lijekova na kojima je ozna,čeno da se ne smiju upotrebljavati prije ni za vrijeme vožnje, umora, bolesti i drugih nepovoljnih psihofizičkih stanja, prirodnih činilaca, stanja vozila i ceste na sigurnost prometa. Takoder je potrebno izvodenjem sadržaja ove cjeline pridonijeti razvijanju odnosa medu ljudima i razumijevanju medu sudionicima u prometu. Osim prije navedenog potrebno je kod budućih vozača razvijati osjećaj odgovornosti i težiti usvajanju načela tzv. obrambene (defenzivne) vožnje.

U cjelini - Obveze u slućaju prometne nezgode - potrebno je obraditi postupke i radnje sudionika u prometu kod prometne nezgode, te u tome smislu zorno prikazati postupke kod prometne nezgode. Ovdje je takoder potrebno ukazati na duboku ljudsku obvezu svakog sudionika u prometu da ućini sve, pa i više od propisanog, u spašavanju nastradalih.ljudi i imovine.

Temeljna zadaća nastavnika u cjelini - Osnovni dijelovi, uredaji i oprema motornog vozila ·A· i ·B· kategorije sa stajališta sigurnosti prometa - da sadri.aje obradi sa stajališta sigurnosti prometa. Takoder je potrebno naučiti buduće vozače što ubrajamo u obveznu opremu vozila te zaštitne postupke sigurnosti (pregled vozila prije uporabe, pregled i priprema vozila za posebne vremenske uvjete i duga putovanja i griprema vozila za tehničke preglede).

Za obradu sadriaja nastavnog programa predložen je minimalan broj nastavnih sati koje će nastavnik razraditi u izvedenom programu po nastavnim cjelinama u odnosu na skupinu kandidata osposobljavanja.

4. NASTAVNI PROGRAM ZA OSPOSOBLIAVANJE OSOBA ZA VOZAčE ·C· KATEGORIJE

4.1. Sadržaji

_________________________________________________________________________    

Red.  Naziv nastavne     Okvirni sadržaji                    
broj  cjeline                                    
    
_________________________________________________________________________    

1.   Osnovne odred-     Propisi o sigurnosti prometa na cestama. 
    be o sigurnosti     Izrazi u cestovnom prometu u svezi ceste, 
    prometa         vozila i sudionika u prometu te ostali
                 izrazi. 
                Obveze i odgovornosti sudionika u prome-                         
                tu.                                           
2.   Prometni znakovi i   Općenito o prometnim znakovima i ostaloj
    ostala signalizacija  signalizaciji u cestovnom prometu.
     u cestovnom prometu  Znakovi opasnosti.
                Znakovi izričitih naredaba.
                Znakovi obavijesti.
                Dopunske oznake uz znakove.
                Prometna svjetla i svjetlosne oznake.
                Oznake na kolniku i drugim površinama.
                Obiljeiavanje prijelaza ceste preko željez-
                ničke pruge.
                Obilježavanje radova i zapreka na cesti.
                Znaci koje daju ovlaštene osobe (policajci).
3.   Pravila prometa     Općenito o pravilima prometa.
                Postupci s vozilom u prometu.
                Kretanje vozila po cesti.
                Brzina kretanja i opasnosti zbog brzine.
                Promet na raskrižju: skretanje vozila,
                prednosti prolaska.
                Mimoilaženje.
                Pretjecanje i obilaženje.
                Zustavljanje i parkiranje.
                Zvučni i svjetlosni znaci upozorenja.
                Uporaba svjetala u prometu.
                Vuča priključnih i neispravnih vozila.
                Razmak izmedu vozila.
                Promet tramvaja i drugih vozila na tračni-
                cama.
                Promet bicikla, mopeda i motocikla.
                Promet zaprežnih vozila i kretanje stoke. 
                Kretanje pješaka i obveze vozača prema za 
                sigurnost prometa. 
                Promet na prijelazu ceste preko željeznič-
                ke pruge.
                Promet na autocesti i cesti namijenjenoj is-
                ključivo za promet motornih vozila.
                Promet u tunelu. 
                Vozila pod pratnjom.
                Vozila s prednosti prolaska.
                Izvodenje radova na cesti.
                Pokusne voinje, športske i druge priredbe
                ili aktivnosti na cestama i ograničenje pro-
                meta.

4.    Čimbenici koji     PsihiČka svojstva i obilježja vozača.
     utječu na sigurno   Zdravstvena sposobnost vozača.
    upravljanje vozilom   Utjecaj nedovoljnog znanja i vještina na
                upravljanje vozilom.
                Utjecaj alkohola, opojnih sredstava i lije- 
                kova na sigurno upravljanje vozilom.
                Utjecaj umora, bolesti i drugih nepovoljnih
                psihofizičkih stanja na sigurno upravlja-
                nje vozilom.
                Utjecaj prirodnih čimbenika (snijeg, magla 
                i drugi vremenski uvjeti) na sigurno odvi-
                janje prometa.
                Stanje vozila (tehnička ispravnost i pregle-
                di vozila), registracija vozila i njihov utje-
                caj na sigurnost u cestovnom prometu. 
                Uvjeti za dobivanje vozaćke dozvole.
                Načela obrambene (defanzivne) vožnje i
                najveće sigurnosti u prometu.
                Prometna preventiva i razvijanje humanih
                odnosa i odnosa uzajamnog poštovanja i 
                razumijevanja među sudionicima u pro- 
                metu na načelima optimalne sigurnosti i
                solidarnosti. 
                Nadzor prometa, vozača i vozila. 
                Utjecaj kaznenih mjera u prometu na po- 
                našanje vozača (prekršajna i kaznena od- 
                govornost).

5.   Obveze u sluča-     Postupci vozača i drugih sudionika u pro- 
    ju prometne ne-     metu u slućaju prometne nezgode. 
    zgode          Označavanje mjesta prometne nezgode. 
                Odgovornost za nepružanje prve pomoći 
                ozlijedenima. 

6.   Osnovni dijelo-     Sredstva za prijevoz tereta. 
    vi, uredaji i op-    Osnovni dijelovi motornog vozila za prije- 
    rema motornog      voz tereta. 
    vozila .C· kate-    Motor s unutrašnjim izgaranjem. 
    gorije sa staja-    Rad dijelova i uredaja na motornom vozilu 
    lišta sigurnosti    značajnih za sigurnost prometa: 
    prometa         - uredaj za upravljanje, 
                - uredaj za zaustavljanje, 
                - uredaj za osvjetljavanje ceste i vozila i 
                za davanje svjetlosnih znakova, 
                - uredaji koji omogućuju normalnu vi- 
                dljivost, 
                - uredaj za kretanje vozila unazad, 
                - uredaj za davanje zvućnih znakova, 
                - kontrolni uredaji i uredaji za davanje 
                znakova, 
                - uredaji za odvod i ispuštanje ispušnih 
                plinova, 
                - uredaji za spajanje vučnog i priključ- 
                nog vozila, 
                - ostali uredaji vozila posebno značajni 
                za sigurnost vozila. 
                Oprema voZila. 
                - Zaštitni postupci sigurnosti. 

7.   Propisi u svezi     Posebnosti u prijevozu tereta: smještaj i 
    prijevoza teret     - učvršćivanje tereta, dozvoljeni gabariti, 
    nim motornim      osovinski pritisci i ukupne mase, prijevoz 
    vozilima        specijalnih tereta - izdavanje odobrenja, 
                označavanje tereta koji su izvan gabarita 
                vozila, ograničenje brzine, teretna vozila i 
                skupovi vozila. 
                Prijevoz opasnih tvari: klasifikacija opas- 
                nih tvari, opće i posebne mjere sigurnosti 
                za prijevoz opasnih tvari i odredenih vrsta 
                opasnih tvari u cestovnom prometu, opre- 
                ma vozila, obveze u slućaju kvara na vozi- 
                lu ili prometne nezgode, duinosti posade 
                vozila, brzina kretanja i nadzor nad prije- 
                vozom opasnih tvari. 
                Prijevoz osoba vozilima u prostoru za 
                smještaj tereta: uvjeti za prijevoz osoba s 
                odobrenjem i bez njega, oprema vozila i 
                kontrola tehnićke ispravnosti, opterećenje 
                vozila i pravo na upravljanje vozilom, brzi- 
                na kretanja vozila. 
                Trajanje vremena upravljanja vozilom: 
                ukupno trajanje vremena upravljanja voz- 
                ilom, odmori vozaća, rad udvojenih posa- 
                da vozila, evidencija o provedenom rad- 
                nom vremenu, odmorima i prekidima vož- 
                nje. 


8.   Dokumentacija 
    u prijevozu te- 
    reta 
4.2. Upute za izvodenje programa osposobljavanja

Sadržaji programa osposobljavanja za vozače vozila >C· kategorije izvode se na dva načina.

Prvi naćin obuhvaća potanku obradu svih sadriaja programa i to za buduće vozače >C· kategorije koji se osposobljavaju izravno, tj. prije toga nisu posjedovali vozačku dozvolu odnosno položiti ispit za neku kategoriju vozila.

Drugi način obuhvaća osposobljavanje budućih vozača >C· kategorije koji već posjeduju vozačku dozvolu ·B· kategorije tj. sadriaje nastavnih cjelina 1, 2, 3, 4 i 5 nastavnik obnavlja s kandidatima, a cjeline 6, 7 i 8 obrađuju se potanko.

U okviru cjeline - Osnovne odredbe o sigurnosti prometa kandidati trebaju naučiti temeljne propise koji ureduju sigurnost prometa na cestama, svladati temeljne propise koji ureduju sigurnost prometa na cestama, svladati temeljne pojmove i nazivlje u cestovnom prometu, te naučiti obveze i odgovornosti sudionika u prometu.

Prometni znakovi i ostala signalizacija u cestovnom prometu vrlo su bitan dio prometnih i sigurnosnih pravila, pa kod ostvarivanja sadržaja valja ustrajati u tome da budući vozaći nauče naziv znaka, ali i da shvate značenje znaka, te da je znak postavljen zbog njihove sigurnosti i sigurnosti ostalih sudionika u prometu. Takoder je bitno ukazati na razlike i slićnosti prometnih znakova, i u pogledu oblika znaka, i simbola na njima.

Pravila prometa trebaju učenici naučiti, ali ih trebaju i znati primijeniti u točno odredenim situacijama, pa je u ostvarivanju ovog dijela sadriaja potrebno koristiti sav raspoloživ didaktički materijal. Ovaj dio sadrčzaja potrebno je izvesti i pratiti dobro izabranim primjerima iz vozaćke i prometne prakse. Tijekom izvodenja sadržaja potrebno je da nastavnik koristi već stećena znanja budućih vozaća i da ih dograduje.

Tako je na primjer potrebno neke od nastavnih jedinica obraditi na sljedeći način:

- Postupci s vozilom u prometu i kretanje vozilom po cesti treba obuhvatiti utvrdivanje ispunjavanja uvjeta za obavljanje radnji vozilom u prometu, uključivanje u promet, strana kretanja, kretanje vozila na cesti s više prometnih traka za jedan smjer, polukružno okretanje vozila i vožnju unatrag.

- Brtina kretanja i opasnosti zbog brzine - treba obuhvatiti procjenu uvjeta na cesti i prilagodavanje brzine kretanja vozila, ograničenje brzine s obzirom na kategoriju vozila i cestu, zaustavni put vozila te opasnosti zbog pogrešne procjene razmaka kretanja u odnosu na druga vozila.

- Promet na raskriiju, skretanje vozila i prednosti prolaska treba obuhvatiti pojam raskrižja, uredenje odvijanja prometa na raskrižju, raskrižje cesta iste važnosti, raskrižje glavne i sporedne ceste, raskrižje cesta na kojima je promet ureden prometnim svjetlima, raskrii,ja na kojicna prometom upravlja ovlaštena sluibena osoba (policajac); prestrojavanje vozila radi skretanja na raskrižju te radnju skretanja na raskrižju te radnju skretanja ulijevo i udesno; pravila prednosti prolaska i opasnosti zbog neustupanja prednosti.

- Pretjecanje i obilaženje - treba obuhvatiti utvrdivanje uvjeta za izvodenje radnje pretjecanja, način izvodenja pretjecanja i strane pretjecanja, zabrane pretjecanja, obilaženje vozila, prepreka i drugih objekata na cesti, ugrožavanje sigurnosti prometa zbog nepropisnog i nepravilnog pretjecanja i obilaženja.

- Zaustavljanje i parkiranje vozila - treba obuhvatiti naćin i uvjete za parkiranje i zaustavljanje u prometu na cesti, zabranu zaustavljanja i parkiranja u prometu na cesti, zabranu parkiranja, parkiranje na parkiralištu, te opasnosti na cesti zbog nepropisnog zaustavljanja i parkiranja.

- Uporaba svjetala u prometu - treba obuhvatiti uporabu svjetala noću, uporabu svjetala danju i u uvjetima smanjene vidljivosti, problem adaptacije na svjetlost različitih intenziteta, prilagodavanje brz.ine kretanja.

- Izvodenje radova na cesti - treba obuhvatiti osiguranje radova na cesti i obilaienje prepreka zbog radova na cesti.

- Kretanje pješaka i obveze vozača prema pješacima - treba obuhvatiti pravila kretanja pješaka, obveze vozaća prema pješacima, pretjecanje kolone pješaka i presijecanje kolone pješaka.

U cjelini - ćimbenici koji utječu na sigurno upravljanje vozilom - potrebno je obraditi utjecaj nedovoljnog znanja i vještina za upravljanje vozilom, alkohola i opojnih droga i lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije ni za vrijeme vožnje, umora, bolesti i drugih nepovoljnih psihofizičkih stanja, prirodnih činitelja, stanja vozila i ceste na sigurnost prometa. Takoder je potrebno izvodenjem sadrža,ja ove cjeline pridonijeti razvijanju meduIjudskih odnosa i razumijevanju medu sudionicima u prometu. Osim prije navedenog potrebno je kod budućih vozača razviti osjećaj odgovornosti i teiiti usvajanju načela tzv. obrambene (defanzivne) voinje.

U cjelini - Obveze u slučaju prometne nezgode - potrebno je obraditi postupke i radnje sudionika u prometu kod prometne nezgode, te u tome smislu zorno prikazati postupke kod prometne nezgode. Ovdje je takoder potrebno ukazati na duboku ljudsku obvezu svakog sudionika u prometu da učini sve, pa i više od propisanog u spašavanju nastradalih ljudi i imovine.

Temeljna zadaća nastavnika u cjelini - Osnovni dijelovi, uredaji i oprema motornog vozila ·C< kategorije sa stajališta sigurnosti prometa - da ih obradi sa stajališta sigurnosti prometa. Kandidati trebaju takoder naučiti opremu vozila te zaštitne postupke sigurnosti (pregled vozila prije uporabe, pregled i priprema vozila za posebne vremenske uvjete i duga putovanja i pripremu vozila za tehnićki pregled).

U okviru cjeline - Propisi u svezi prijevoza teretnim motornim vozilima - potrebno je obraditi posebnosti u prijevozu tereta, prijevoz opasnih tvari, prijevoz osoba vozilima u prostoru za smještaj tereta i trajanje vremena upravljanja vozilom.

Takoder potrebno je na kraju sadriaja obraditi dokumentaciju u prijevozu tereta, a naroćito tahograf i dijagramske listiće tahografa.

Za obradu sadri,a,ja nastavnog programa, predložen je minimalan broj nastavnih sati koje će nastavnik razraditi u izvedbenom programu po nastavnim cjelinama u odnosu na skupinu kandidata osposobljavanja.

5. NASTAVNI PROGRAM ZA OSPOSOBLIAVANJE OSOBA ZA VOZAčE VOZILA ·D· KATEGORIJE

5.1. Sadržaji

_________________________________________________________________________    

Red.  Naziv nastavne     Okvirni sadržaji                    
broj  cjeline                                    
    
_________________________________________________________________________     

1.   Osnovne odred-     Propisi o sigurnosti prometa na cestama. 
    be o sigurnosti     Izrazi u cestovnom prometu u svezi ceste, 
    prometa         vozila i sudionika u prometu te ostali 
                izrazi. 
                Obveze i odgovornosti sudionika u prome- 
                tu. 
2.   Prometni zna-      Općenito o prometnim znakovima i ostaloj 
    kovi i ostala sig-   signalizaciji u cestovnom prometu. 
    nalizacija u ces-    Znakovi opasnosti. 
    tovnom prome-      Znakovi izričitih naredaba. 
    tu           Znakovi obavijesti. 
                Dopunske oznake uz znakove. 
                Prometna svjetla i svjetlosne oznake. 
                Oznake na kolniku i drugim površinama. 
                Obilježavanje prijelaza ceste preko željez- 
                ničke pruge. 
                Obilježavanje radova i zapreka na cesti. 
                Znaci koje daju ovlaštene osobe (policajci). 
3.    Pravila prome-     Općenito o pravilima prometa. 
    ta           Postupci s vozilom u prometu. 
                Kretanje vozila po cesti. 
                Brzina kretanja i opasnosti zbog brzine. 
                Promet na raskrižju: skretanje vozila i 
                prednosti prolaska. 
                Mimoilaženje. 
                Pretjecanje i obilaženje. 
                Zaustavljanje i parkiranje. 
                Zvučni i svjetlosni znaci upozorenja. 
                Uporaba svjetala u prometu. 
                Vuča priključnih i neispravnih vozila. 
                Razmak izmedu vozila. 
                Promet tramvaja i drugih vozila na tračni- 
                cama. 
                Promet bicikla, mopeda i motocikla. 
                Promet zaprežnih vozila i kretanje stoke. 
                Kretanje pješaka i obveze vozača prema 
                pješacima. 
                Promet na prijelazu ceste preko željeznič- 
                ke pruge. 
                Promet na autocesti i cesti namijenjenoj is- 
                ključivo za promet motornih vozila. 
                Promet u tunelu. 
                Vozila pod pratnjom. 
                Vozila s prednosti prolaska. 
                Izvodenje radova na cesti. 
                Pokusne vožnje, športske i druge priredbe 
                ili aktivnosti na cestama i ograničenje pro- 
                meta. 
4.   čimbenici koji     Psihička svojstva i obilježja vozaća. 
    utječu na sigur-    Zdravstvena sposobnost vozaća. 
    no upravljanje     Utjecaj nedovoljnog znanja i vještina na 
    vozilom         upravljanje vozilom. 
                Utjecaj alkohola, opojnih sredstava i lije- 
                kova na sigurno upravljanje vozilom. 
                Utjecaj umora, bolesti i drugih nepovoljnih 
                psihofizičkih stanja na sigurno upravlja- 
                nje vozilom. 
                Utjecaj prirodnih čimbenika (snijeg, magla 
                i drugi vremenski uvjeti) na sigurno odvi- 
                janje prometa. 
                Stanje vozila (tehnićka isprawost i pregle- 
                di vozila), registracija vozila i njihov utje- 
                caj na sigurnost u cestovnom prometu. 
                Uvjeti za dobivanje vozaćke dozvole. 
                Na,čela obrambene (defanzivne) vožnje i 
                najveće sigurnosti u prometu. 
                Prometna preventiva i razvijanje humanih 
                odnosa i odnosa uzajamnog poštovanja i 
                razumijevanja medu sudionicima u pro- 
                metu na načelima optimalne sigurnosti i 
                solidarnosti. 
                Nadzor prometa, vozača i vozila. 
                Utjecaj kaznenih mjera u prometu na po- 
                našanje vozača (prekršajna i kaznena od- 
                govornost). 
5.   Obveze u sluča-     Postupci voza,ća i drugih sudionika u pro- 
    ju prometne ne-     metu u slučaju prometne nezgode. 
    zgode          Označavanje mjesta prometne nezgode. 
                Odgovornost za nepružanje prve pomoći 
                ozlijedenima. 
6.   Osnovni dijelo-     Sredstva za prijevoz putnika - autobusi. 
    vi, uredaji i op-    Osnovni dijelovi motornog vozila za prije- 
    rema vozila ·D·     voz putnika - autobusa. 
    kategorije sa      Motor s unutrašnjim izgaranjem. 
    stajališta sigur-    Rad dijelova i uredaja na motornom vozilu 
    nosti prometa      >D· kategorije znaćajnih za sigurnost pro- 
                meta: 
                - uredaj za upravljanje, 
                - uredaj za zaustavljanje, 
                - uredaj za osvjetljavanje ceste i vozila i 
                davanje svjetlosnih znakova, 
                - uređaji koji omogućuju normalnu vi- 
                dljivost, 
                - uredaj za kretanje vozila unazad, 
                - uredaj za davanje zvučnih znakova, 
                - kontrolni uredaji i uredaji za davanje 
                znakova, 
                - uredaj za odvod i ispuštanje ispušnih 
                plinova, 
                - uredaji za spajanje wčnog i priključ- 
                nog vozila, 
                - ostali uredaji vozila posebno značajnih 
                za sigurnost prometa. 
                Oprema vozila. 
                Zaštitni postupci sigurnosti. 
7.   Propisi u svezi     Načini prijevoza putnika. 
    prijevoza putni-    Osnovne odredbe o prijevozu putnika iz 
    ka autobusima      Zakona o prijevozu u unutrašnjem cestov- 
                nom prometu. 
                Prijevoz školske djece. 
                Dozvoljeni gabariti, osovinski pritisci i 
                ukupne mase. 
                Ograničenje brzine. 
                Trajanje vremena upravljanja vozilom: 
                ukupno trajanje upravljanja vozilom, od- 
                mori vozaća, rad udvojenih posada vozila, 
                evidencija o provedenom radnom vreme- 
                nu, odmorima i prekidima vožnje. 
8.   Dokumentacija 
    u prijevozu put- 
    nika 
_________________________________________________________________________ 
5.2. Upute za izvođenje programa osposobljavanja

Sadriaje nastavnih cjelina 1, 2, 3, 4 i 5 nastavnik treba obnoviti s kandidatima, a cjeline 6, 7 i 8 obraditi potanko.

Obrada nastavnih sadriaja pojedinih cjelina od 1. do 5. je obnavljanje sadržaja prema uputama koje vrijede za ove cjeline u programu za A, B i C kategoriju.

Temeljna zadaća nastavnika u cjelini - Osnovni dijelovi, uredaji i oprema motornog vozila ·D· kategorije sa stajališta sigurnosti prometa - da ih obradi sa stajališta sigurnosti prometa. Kandidati trebaju takoder naućiti opremu vozila te zaštitne postupke sigurnosti (pregled vozila prije uporabe, pregled i priprema vozila za posebne vremenske uvjete i duga putovanja i pripremu vozila za tehnićki pregled).

U okviru cjeline - Propisi u svezi prijevoza putnika autobusima - potrebno je obraditi naćine prijevoza putnika, odredbe u svezi prijevoza putnika iz Zakona o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu, prijevoz školske djece, dozvoljene gabarite, osovinske pritiske i ukupne mase, ograničenje brzine i trajanje upravljanja vozilom.

Takoder potrebno je na kraju sadriaja obraditi dokumentaciju u prijevozu putnika.

Za obradu sadržaja nastavnog programa, predložen je minimalan broj nastavnih sati koje će nastavnik razraditi u izvedbenom programu po nastavnim cjelinama u odnosu na skupinu kandidata osposobljavanja.

6. NASTAVNI PROGRAM ZA OSPOSOBLTAVANJE OSOBA ZA VOZAčE VOZILA ·E· KATEGORIJE

6.1. Sadržaji

_____________________________________________________________________________    

Red.  Naziv nastavne     Okvirni sadržaji                    
broj  cjeline                                    
    
_____________________________________________________________________________     

1.   Osnovne odredbe     Propisi o sigurnosti prometa na cestama. 
    o sigurnosti prometa  Izrazi u cestovnom prometu u svezi ceste,    
                vozila i sudionika u prometu te ostali 
                izrazi. 
                Obveze i odgovornosti sudionika u prometu. 

2.   Prometni znakovi    Općenito o prometnim znakovima i ostaloj
     i ostala signalizacija signalizaciji u cestovnom prometu.
    u cestovnom prometu   Znakovi opasnosti. 
                Znakovi izričitih naredaba. 
                Znakovi obavijesti. 
                Dopunske oznake uz znakove. 
                Prometna svjetla i svjetlosne oznake. 
                Oznake na kolniku i drugim površinama. 
                Obilježavanje prijelaza ceste 
                preko željezničke pruge. 
                Obilježavanje radova i zapreka na cesti. 
                Znaci koje daju ovlaštene osobe (policajci).

3.   Pravila prometa     Općenito o pravilima prometa.
                Postupci s vozilom u prometu.
                Kretanje vozila po cesti. 
                Brzina kretanja i opasnosti zbog brzine. 
                Promet na raskrižju: skretanje vozila i 
                prednosti prolaska. 
                Mimoilaženje. 
                Pretjecanje i obilaženje. 
                Zaustavljanje i parkiranje. 
                Zvučni i svjetlosni znaci upozorenja. 
                Uporaba svjetala u prometu. 
                Vuča priključnih i neispravnih vozila. 
                Razmak izmedu vozila. 
                Promet tramvaja i drugih vozila na tračnicama. 
                Promet bicikla, mopeda i motocikla. 
                Promet zaprežnih vozila i kretanje stoke. 
                Kretanje pješaka i obveze vozača prema 
                pješacima. 
                Promet na prijelazu ceste preko željezničke
                 prnge. 
                Promet na autocesti i cesti namijenjenoj 
                isključivo
                 za promet motornih vozila. 
                Promet u tunelu. 
                Vozila pod pratnjom. 
                Vozila s prednosti prolaska. 
                Izvodenje radova na cesti. 
                Pokusne vožnje, športske i druge priredbe ili 
                aktivnosti na cestama i ograničenje prometa. 

4.   Čimbenici koji     Psihička svojstva i obilježja vozača.
    utječu na sigurno    Zdravstvena sposobnost vozača.
    upravljanje vozilom   Utjecaj nedovoljnog znanja i vještina na
                 upravljanje vozilom.
                Utjecaj alkohola, opojnih sredstava i 
                lijekova na sigurno upravljanje vozilom. 
                Utjecaj umora, bolesti i drugih nepovoljnih 
                psihofizičkih stanja na sigurno upravljanje
                 vozilom. 
                Utjecaj prirodnih čimbenika (snijeg, magla i 
                drugi vremenski uvjeti) na sigurno odvijanje
                 prometa. 
                Stanje vozila (tehnička ispravnost i pregledi
                 vozila), registracija vozila i njihov utjecaj 
                na sigurnost u cestovnom prometu. 
                Uvjeti za dobivanje vozačke dozvole. 
                Načela obrambene (defanzivne) vožnje i najveće
                 sigurnosti u prometu. 
                Prometna preventiva i razvijanje humanih odnosa
                 i odnosa uzajamnog poštovanja i razumijevanja
                 medu sudionicima u prometu na načelima 
                optimalne sigurnosti i solidarnosti. 
                Nadzor prometa, vozača i vozila. 
                Utjecaj kaznenih mjera u prometu na ponašanje 
                vozača (prekršajna i kaznena odgovornost). 

5.   Obveze u sluča-     Postupci vozača i drugih sudionika u pro-
    ju prometne ne-     metu u slučaju prometne nezgode. 
    zgode          Označavanje mjesta prometne nezgode. 
                Odgovornost za nepružanje prve pomoći 
                ozlijedenima. 

6.   Osnovni dijelo-     Priključna vozila - osnovni dijelovi. 
    vi, uredaji i op-    Rad uređaja na priključnom vozilu značaj- 
    rema priključ-     nih za sigurnost prometa: 
    nih vozila sa -     uredaj za zaustavljanje, 
    stajališta sigur-    - uredaj za osvjetljavanje priključnog 
    nosti prometa      vozila i za davanje svjetlosnih znakova, 
                - uređaj za spajanje vučnog i priključnog 
                vozila, 
                - ostali uredaji vozila posebno značajni 
                za sigurnost prometa. 
                Oprema vozila. 
                Zaštitni postupci sigurnosti. 
7.   Propisi u svezi     Posebnosti u prijevozu tereta: smještaj i 
    prijevoza sku-     učvršćivanje tereta, dozvoljeni gabariti, 
    pom vozila       osovinski pritisci i ukupne mase, prijevoz 
                specijalnih tereta - izdavanje odobrenja. 
                Označavanje tereta koji su izvan gabarita 
                vozila, ograničenje bizine za teretna vozila 
                i skupove vozila. 
                Prijevoz opasnih tvari: klasifikacija opasnih 
                tvari, opće i posebne mjere sigurnosti za prijevoz 
                opasnih tvari i odredenih vrsta opasnih tvari, 
                prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu, oprema 
                vozila, obveze u slučaju kvara na vozilu ili 
                prometne nezgode, dužnosti posade vozila, 
                brzina kretanja i nadzor nad prijevozom 
                opasnih tvari. 

                Prijevoz osoba vozilima u prostoru za smještaj 
                tereta: uvjeti za prijevoz osoba s odobrenjem i 
                bez njega, oprema vozila i kontrola tehničke 
                ispravnosti, opterećenje vozila i pravo na 
                upravljanje vozilom, brzina kretanja vozila. 

                Trajanje vremena upravljanja vozilom: ukupno 
                trajanje vremena upravljanja vozilom, odmori 
                vozača, rad udvojenih posada vozila, 
                evidencija o provedenom radnom vremenu, odmorima 
                i prekidima vožnje. 
_________________________________________________________________________ 6.2. Upute za izvodenje programa osposobljavanja

Osposobljavanje vozača skupa vozila iz ovog predmeta odnosi se na vozače vozila koji već posjeduju vozačku dozvolu za vozača ·C. i ·D· kategorije preko godine dana.

Pri izvodenju programa nastavnik sadržaje nastawih cjelina 1, 2, 3, 4 i 5 obnavlja s kandidatima, a cjeline 6 i 7 obraduje potanko. Obrada sadriaja pojedinih nastavnih cjelina od 1. do 5. je ob

navljanje sadria,ja prema uputama koje vrijede za ove cjeline u programu ·A·, ·B· i .C: kategorije.

Temeljna je zadaća nastavnika u cjelini - Osnovni dijelovi, uredaji i oprema priključnih vozila sa stajališta sigurnosti prometa - da ih obradi sa stajališta sigurnosti prometa. To znači da posebnu pozornost treba obratiti pri obradi ovih sadriaja, uredaju za zaustavljanje, uredaju za osvjetljavanje prikljućnog vozila i za davanje svjetlosnih znakova, uredaju za spajanje wčnog i priključnog vozila te ostalim uredajima vozila koji su posebno znaćajni za sigurnost prometa. Kandidati takoder trebaju naučiti opremu vozila te zaštitne postupke sigurnosti (pregled priključnog vozila prije uporabe, pregled vlačne i električne, te veze uredaja za zaustavljanje prije kretanja sa skupom vozila, pregled i priprema priključnog vozila za duga putovanja te priprema vozila za tehnički pregled).

U cjelini - Propisi u svezi prijevoza skupom vozila - potrebno je obraditi posebnosti u prijevozu tereta skupom vozila, gabarite, dimenzije, osovinske pritiske i mase, prijevoz opasnih tvari i trajanje vremena upravljanja vozilom.

Za obradu sadriaja nastavnog programa, predloien je minimalan broj nastavnih sati koje će nastavnik razraditi u izvedbenom programu po nastavnim cjelinama u odnosu na skupinu kandidata osposobljavanja.

7. NASTAVNI PROGRAM OSPOSOBLIAVANJA OSOBA ZA VOZAčE TRAMVAJA

Kako se program osposobljavanja nalazi u sklopu programa za srednje školsko zanimanje vozač tramvaja i s njime čini cjelokupan i zaokruženi program, ovdje stoga nisu iskazani sadriaji predmeta prometna i sigurnosna pravila i upravljanje tramvajem.

II. NASTAVNI PREDMET: UPRAVL7AN7E VOZILOM NA MOTORNI POGON

Ciljevi i zadaće programa su:

Cilj osposobljavanja iz sadržaja ovog predmeta je stjecanje temeljnih znanja, a još više vještina za sigurno upravljanje vozilom na motorni pogon.

Zadaće nastave ovog predmeta su:

- upoznati vozilo na motorni pogon na kojem se provodi osposobljavanje, njegow upotrebljivost, te odTZavanje vozila u tehnički ispravnom stanju,

- shvatiti zakonitosti kretanja vozila na motorni pogon - mehanike kretanja i uvjete pod kojima se to zbiva u pokretanju vozila, ubtzanju, usporavanju, zaustavljanju, svladavanju zavoja, uzbrdica i nizbrdica, te drugim radnjama s vozilom na motorni pogon,

- razvijati vještinu dobrog i sigurnog upravljanja vozilom na motorni pogon,

- steći sigurnost u upravljanju vozilom na motorni pogon uz primjenu odgovarajućih prometnih pravila i propisa,

- usvojiti elemente prometne kulture ponaaanja u prometu i njegovati ljudske odnose prema ostalim sudionicima u prometu.

NASTAVNI PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAčE VOZILA NA MOTORNI POGON IZ PREDMETA UPRAVLJANJE VOZILOM NA MOTORNI POGON

Sadržaji

_____________________________________________________________________________    

Red.  Naziv nastavne     Okvirni sadržaji                    
broj  cjeline                                    
    
_____________________________________________________________________________     

1.   Upoznavanje i      Upoznavanje vozila općenito. 
    uporaba ko-       Upoznavanje uredaja na vozilu (uredaj za 
    mandi i uredaja     upravljanje, uredaj za zaustavljanje, ure- 
    vozila na mo-      daj za osvjetljavanje ceste i vozila i za da- 
    torni pogon na     vanje svjetlosnih znakova, uredaji koji 
    mjestu         omogućuju normalnu vidljivost, uredaji za 
                promjenu stupnja prijenosa, uredaj za kre- 
                tanje vozila unazad, kontrolni uredaji i 
                uredaji za davanje znakova, uredaj za spa- 
                janje vučnog i priključnog vozila, ostali 
                uredaji na vozilu posebno značajni za si- 
                gurnost prometa). 
                Upoznavanje opreme vozila na motorni 
                pogon. 
                Ulaženje u vozilo. 
                Priprema za polazak (podešavanje sjedala, 
                podešavanje unutarnjeg i vanjskog zrcala, 
                podešavanje sigurnosnog pojasa i naslona 
                za glavu). 
                Položaj nožnih komandi, svrha i način ak- 
                tiviranja, te rukovanje njima. 
                Položaj ručnih komandi, svrha i način ak- 
                tiviranja te rukovanje njima. 
                Sinhronizirano rukovanje nožnim i ruč- 
                nim komandama. 
2.   Uporaba ko-       Stavljanje motora u rad. 
    mandi vozila      Korištenje papučice akceleratora. 
    na motorni po-     Polazak s mjesta i vožnja u pravcu s mije- 
    gon u kretanju     njanjem I. i II. stupnju prijenosa. 
    po prometnom      Zaustavljanje vozila uz uporabu radne 
    vježbalištu ili     kočnice. 
    odgovarajućoj      Vožnja u pravcu uz mijenjanje brzina do 
    površini        III. stupnja prijenosa. 
                Promjena smjera kretanja (skretanje udes- 
                no i ulijevo). 
                Vožnja unazad. 
                Usavršavanje temeljnih elemenata vožnje: 
                - vožnja naprijed - nazad (percepcija 
                vozila i prometne površine), 
                - vožnja po konturi kruga, odnosno ·os- 
                mice<, 
                - vožnja izmedu čunjeva (pletenica), 
                - polukružno okretanje. 
3.   Upravljanje       Uključivanje u promet. 
    vozilom na mo-     Vožnja u naselju s manjim intenzitetom 
    torni pogon uz     prometa. 
    primjenu pro-      Vožnja kroz raskrižje. 
    metnih i sigur-     Vožnja na uzbrdici i nizbrdici. 
    nosnih pravila     Vožnja cestama izvan naselja. 
    u vožnji        Vožnja u naselju s intenzivnim prometom 
                i suvremenim nacinom ure8enja prometa. 
                Vožnja u nepovoljnim uvjetima (loša cesta, 
                loša vidljivost). 
                Vožnja noću. 
                Parkiranje i ostavljanje vozila. 
4.   Upravljanje       Samostalna vožnja kandidata sa zadanim 
    vozilom na mo-     ciljem. 
    torni pogon i      Provjera usvojenih znanja i vještina pri po- 
    prilagodavanje     greškama sudionika u prometu. 
    brzine elemen- 
    tima i stanju 
    ceste, uredenju 
    prometa i dru- 
    gih sudionika u 
    prometu 
_______________________________________________________________________________ 
Upute za izvodenje programa osposobljavanja

Iz sadržaja programa vidljivo je da je ovaj okvirni program jedinstven za sve kategorije vozila na motorni pogon. Podućavatelj voinje (instruktor voinje) će u svojim izvedbenim programima razraditi sadrzaje u odnosu na kategoriju vozila za koju se kandidat osposobljava, te s obzirom na sposobnosti pojedinog kandidata.

Ovaj predmet u neposrednoj je svezi s predmetom Prometna i sigurnosna pravila jer predstavlja ostvarivanje teorijskih sadriaja toga predmeta u praksi.

Podučavatelj voinje (instruktor voinje), prema obrazovanju, životnoj dobi, poticaju, sposobnostima i vozačkom predznanju kandidata koji se osposobljava odreduje način i brzinu usvajanja potrebnih vještina.

Tijek svladavanja pojednih vještina, njihovo slaganje prema raspoloživim prometnim uvjetima i zadriavanje u pojedinoj skupini vještina ili vraćanje u nju, ovisi isključivo o znanju, pozitivnom iskustvu i spremnosti podućavatelja vožnje (instruktora voinje) da osposobi budućeg vozača za sigurno i samostalno sudjelovanje u prometu, a ne samo za polaganje ispita.

Program predmeta sadrii četiri nastavne cjeline.

Cjelina - Upoznavanje i uporaba komandi i uredaja vozila na motorni pogon na mjestu - sadrii obradbu vozila i uredaja na njima te stjecanje vještina u rukovanju rućnim i noinim komandama na mjestu.

U cjelini - Uporaba komandi vozila na motorni pogon u kretanju po prometnom vježbalištu ili odgovarajućoj površini - potrebno je usvojiti vještinu upravljanja motornim vozilom na prometnom vježbalištu ili odgovarajućoj površini. Ovo je samo jedna dionica u kojoj kandidat treba ovladati vozilom pri izvodenju radnji vozilom na malom prostoru. Podučavatelj vožnje (instruktor vožnje) treba planirati potreban broj sati obuke za svakog kandidata prema njegovim sposobnostima.

Cjelinu - Upravljanje vozilom na motorni pogon uz primjenu prometnih i sigurnosnih pravila u vožnji - treba obraditi tako da kandidat za vozaća stekne vještinu u upravljanju vozilom u raznim prometnim situacijama uz primjenu prometnih i sigurnosnih pravila. Sadriaj programa osposobljavanja iz ove cjeline treba biti prilagoden prometnim uvjetima koji postoje na dotičnom području obuke. Prigodom poučavanja novih radnji s vozilom na motorni pogon podučavatelj vožnje (instruktor vožnje) treba u navjećoj mjeri stručno i odgovorno poućavati buduće vozaće uvažavajući temeljne zasade vježbanja (objašnjavanje, pokazivanje, poćetno izvodenje radnje budućeg vozaća i dalje vježbanje). Tijekom izvodenja vježbi podućavatelj vožnje (instruktor vožnje) treba budućem vozaću ukazati na važnost poštivanja prometne signalizacije i pravila prometa te razvijati potrebu za obrambenim (defanzivnim) naćinom vožnje. Redoslijed vježbanja pojedinih radnji i vremenska i prostorna odredenja izvodenja vježbi utvrdit će za svakog ućenika njegov podućavatelj vožnje (instruktor vožnje).

Dio sati obuke na osobnom vozilu, teretnom motornom vozilu, skupu vozila i autobusu potrebno je ostvariti s opterećenim vozilom kako bi budući vozaći osjetili razliku u odnosu na upravljanje s neopterećenim vozilom. Kod obuke s vozilom .D· kategorije (autobus) dio sati obuke potrebno je izvesti kao simulaciju linijskog prijevoza putnika.

Cjelina - Upravljanje vozilom na motorni pogon i prilagodavanje brzine elementima i stanju ceste, uredenju prometa i drugim sudionicima u prometu - treba obraditi kao samostalnu vožnju kandidata sa zadanim ciljem, odnosno kao provjeru usvojenih znanja i vještina pri pogreškama sudionika u prometu.

III. NASTAVNI PREDMET: PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLI7EĐENIM U PROMETN0J NEZGODI

Ciljevi i zadaće programa su:

Cilj programa iz sadržaja ovoga predmeta jest osposobiti kandidate za buduće vozaće za pruianje prve pomoći kod prometnih nezgoda.

Za,daće nastave predmeta su:

- upoznati ustrojstvo i znaćenje prve pomoći te opći postupak u prometnoj nezgodi s povrijedenim osobama,

- upoznati vrste i obilježja nezgoda i povreda te drugih teških stanja u prometu,

- ovladati osnovnim vještinama pružanja prve pomoći u prometnoj nezgodi,

- razvijati svijest o medusobnoj ovisnosti i solidarnosti sudionika u prometu,

- razvijati svijest o vainosti pravodobno i pravilno pruiene prve pomoći.

NASTAVNI PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAčE VOZILA NA MOTORNI POGON IZ PREDMETA PRUGANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NEZGODI

Sadržaji

_____________________________________________________________________________    

Red.  Naziv nastavne     Okvirni sadržaji                    
broj  cjeline                                    
    
_____________________________________________________________________________     

1.   Značenje prve      Zadaća sudionika u prometu. Opći postu- 
    pomoći u pro-      pak u prometnoj nezgodi; odrediti stanje 
    metnoj nesreći     svijesti, disanje i rad srca, sigurne znake; 
                procjene potrebe i način skidanja zaštitne 
                kacige. 
                Nezgode koje dovode do naglog ugrožava- 
                nja života. 
2.   Stanja kod ko-     Besvjesno stanje. 
    jih se pruža ne-    Prividna (klinička) smrt. 
    odgodiva po-      Krvarenje. 
    moć           Šok. 
3.   Prva pomoć pri     Uzroci i znakovi prestanka disanja. 
    prestanku disa-     Načini umjetnog disanja. 
    nja i prestanku     Vanjska masaža srca i tehnika oiivljava- 
    rada srca        nja. 
4.   Ozljede         Mehaničke ozljede. 
                Ozljede kostiju i zglobova. 
                Ozljede drugih dijelova tijela. 
                Toplinske ozljede. 
                Kemijske ozljede. 
5.   Trovanja i bo-     Trovanja. 
    lesna stanja u     Bolesna stanja. 
    prometu 
6.   Imobilizacija      Utvrdivanje potreba imobilizacije. 
                Imobilizacija udova. 
                Imobilizacija kralješnice. 
                Imobilizacija zdjelice. 
7.   Prijevoz povri-     Priprema vozila. 
    jeđenih         Položiaj povrijedenog tijekom prijevoza. 
                Briga o povrijedenom tijekom prijevoza. 
_______________________________________________________________________________ Upute za izvodenje programa osposobljavanja

Sadržaji programa uglavnom su praktične naravi, tj. prevladavaju vježbe kroz koje je potrebno buduće vozaće osposobiti za pruianje prve pomoći u prometnoj nezgodi i drugim okolnostima u kojima je potrebno pruiiti odgovarajuću i pravodobnu prw pomoć.

Buduće vozaće treba osposobiti za pruianje prve pomoći kod besvjesnog stanja, prividne (klinićke smrti), krvarenja, šoka, ozljeda, trovanja i bolesnih stanja, te za imobilizaciju i prijevoz povrijedenog.

Imobilizaciju kralješnice obraditi tako da budući vozači shvate znakove koji će im omogućiti prepoznavanje povrede kralješnice i temeljne postupke do dolaska strućne pomoći medicinskog osoblja.

Nastavni.k koji će izvoditi nastavu, svojim će izvedbenim programom razraditi sadriaje vremenski ovisno o predispozicijama kandidata skupine koju osposobljava.