Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 08.12.1994 Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja vozačkog ispita
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVIJETE I ŠPORTA

Na temelju članka 316. stavka 3. i članka 324. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 84/92, 5/93 i 26/93) ministar prosvjete i športa u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza i ministrom zdravstva, donio je

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se: uvjeti i način polaganja vozačkog ispita; program vozačkog ispita; uvjeti koje mora ispunjavati član komisije koja provođi vozački ispit (u daljnjem tekstu: ovlašteni ispitivač); sadržaj, oblik te način izdavanja i oduzimanja dopuštenja (licence) ovlaštenom ispitivaču; prigovori i žalbe; evidencija i dokumentacija o vozačkim ispitima, način financiranja polaganja vozačkih ispita, te novčane kazne za prekršaje utvrđene ovim pravilnikom.

I. UVJETI I NAČIN POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA

Članak 2.

Vozački ispit čini programski jedinstvenu cjelinu, a sastoji se od ispita iz nastavnih predmeta:

1. Prometna i sigurnosna pravila,

2. Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi,

3. Upravljanje vozilom na motorni pogon. Kandidati za vozače motornih vozila A, B, C, D i E kategorije i vozači traktora i tramvaja polažu vozački ispit iz svih nastavnih predmeta iz stavka 1. ovoga članka.

Kandidati za vozače mopeda, radnog stroja i motokultivatora polažu vozački ispit samo iz nastavnog predmeta iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.

Članak 3.

Ispit iz pojedinog nastavnog predmeta iz članka 2. točke 1-3. ovoga pravilnika provođi se prema programu osposobljavanja kandidata za vozača koji je sastavni dio Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon.

Članak 4.

Vozački ispit provođi komisija od najmanje dva člana ovlaštena ispitivača, koje imenuje stručna organizacija iz članka 205. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (u daljnjem tekstu: Stručna organizacija). Ispit iz nastavnog predmeta Prometna i sigurnosna pravila provođi najmanje jedan ovlašteni ispitivač, a ispit iz nastavnih predmeta Pružanje prve pomoči osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi i Upravljanje vozilom na motorni pogon provođi jedan ovlašteni ispitivač. Član komisije iz stavka 1. ovoga članka može biti samo osoba koja ima dopuštenje (licencu) Ministarstva prosvjete i športa.

Sadržaj i oblik dopuštenja (licence) iz stavka 3. ovoga članka sastavni je dio ovoga Pravilnika (obrazac 1). Način imenovanja i organiziranja rada komisija koje provođe vozačke ispite uređuje se općim aktom Stručne organizacije.

Članak 5.

Ministarstvo prosvjete i športa izdat će na prijedlog Stručne organizacije dopuštenje (licencu) za provođenje ispita iz nastavnog predmeta: Prometna i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom na motorni pogon, osobi koja ima:

1. visoku ili višu stručnu spremu prometnog, odgojno-obrazovnog ili pravnog smjera i važeću vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije vozila, odnosno osobi sa stručnom spremom za zanimanje - instruktor vožnje;

2. najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima obrazovanja ili osposobljavanja kandidata za vozače;

3. položen stručni ispit. Stručni ispit iz stavka 1. točke 3. ovoga članka polaže se prema programu i kriterijima koje utvrđuje Stručna organizacija.

Članak 6.

Ministarstvo prosvjete i športa izdat će na prijedlog Hrvatskog Crvenog križa dopuštenje (licencu) za provođenje ispita iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoči osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi osposobljenom liječniku koji ima najmanje tri godine iskustva na poslovima osposobljavanja kandidata za vozače.

Članak 7.

Ministarstvo prosvjete i športa oduzet će po službenoj dužnosti ili na prijedlog Stručne organizacije odnosno Hrvatskog Crvenog križa dopuštenje (licencu) ako ovlašteni ispitivač : 1. učini težu povredu radne obveze utvrđenu općim aktom Stručne organizacije odnosno Hrvatskog Crvenog križa; 2. ne pristupi provjeri stručne osposobljenosti ili na toj provjeri ne zadovolji.

Članak 8.

Ispitu iz pojedinog nastavnog predmeta može pristupiti kandidat koji je osposobljen prema Pravilniku o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon. Prijavu kandidata za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta, autoškola ili organizacija koja je osposobljavala kandidata dostavlja Stručnoj organizaciji.

Članak 9.

Stručna organizacija određuje mjesto, datum i vrijeme polaganja ispita i o tome obavještava autoškolu ili organizaciju koja je osposobljavala kandidata.

Od prijave do trenutka polaganja ispita iz pojedinog nastavnog predmeta ne smije proteći duže od 21 dana.

Članak 10.

Kandidat koji nije pravođobno pristupio polaganju ispita ili je odustao od polaganja ispita odnosno koji nije zadovoljio na ispitu iz pojedinog nastavnog predmeta može ponovno pristupiti polaganju ispita, uz ponovnu uplatu naknade, u roku kojeg odredi Stručna organizacija. Rok iz stavka 1. ovoga članka ne može biti kraći od 7 dana. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kandidat koji je najkasnije 48 sati prije polaganja ispita odgodio pristupanje ispitu ili mu nije pristupio zbog bolesti ili službene obveze, može pristupiti polaganju ispita bez ponovne uplate naknade.

Članak 11.

Prije početka provedbe ispita iz pojedinog nastavnog predmeta, ovlašteni ispitivač je dužan utvrditi identitet kandidata temeljem važeće osobne isprave. Ovlašteni ispitivač neće dopustiti polaganje ispita:

1. kandidatu koji zbog bolesti ili psihofizičkog stanja u kojem se nalazi, nije sposoban polagati ispit,

2. kandidatu koji je zloupotrijebio osobnu ispravu,

3. kandidatu koji ometa normalnu provedbu ispita ili se na ispitu koristi nedopuštenim sredstvima.

Kandidatu iz stavka 2. ovoga članka omogućit će se polaganje ispita uz ponovnu uplatu naknade u roku kojega odredi Stručna organizacija.

Članak 12.

Uspjeh kandidata na ispitu iz pojedinog naslavnog predmeta ocjenjuje se ocjenom: "zadovoljio" ili "nije zadovoljio". Ispit iz nastavnog predmeta Prometna i sigurnosna pravila

Članak 13.

Ispit iz nastavnog predmeta Prometna i sigurnosna pravila kandidat polaže pismeno (testom) obvezno prije početka osposobljavanja iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon. Ispit iz stavka 1. ovoga članka traje 60 minuta.

Testove iz stavka 1. ovoga članka priprema i čuva Stručna organizacija.

Članak 14.

Ovlašteni ispitivač utvrđuje uspjeh na ispitu iz članka 13. ovoga pravilnika na način da:

1. pitanje na koje kandidat nije dao odgovor ili je dao dva ili više odgovora; ocjenjuje negativno,

2. prepravljani odgovor na pitanje ocjenjuje negativno,

3. prepravljani odgovor na pitanje, koji se daje opisno može priznati ako je ispravak izvršen u pravopisnom ili gramatičkom smislu ili ako se radi o pogrešci u pisanju, pod uvjetom da ispravkom nije mijenjana bit odgovora.

Članak 15.

Na ispitu je zadovoljio kandidat koji je točnim odgovorima na pitanja u testu postigao najmanje 90% bodova.

Kandidat koji nije zadovoljio na ispitu ima pravo uvida, neposredno nakon ispita, u test i na obrazloženje ocjene koju je utvrdio ovlašteni ispitivač.

Članak 16.

Kandidat koji u testu postigne manje od 50% bodova ili ne zadovolji na tri uzastopna ispita iz nastavnog predmeta: Prometna i sigurnosna pravila upučuje se u dopunski program osposobljavanja iz tog nastavnog predmeta u trajanju od 6 nastavnih sati. Kandidat, koji ni nakon dopunskog osposobljavanja ne zadovolji na ispitu, uputit će se na ponovno osposobljavanje iz nastavnog predmeta Prometna i sigurnosna pravila u cijelosti, ovisno o vrsti ili kategoriji motornog vozila za koju se osposobljavao.

2. Ispit iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijedenim u prometnoj nezgodi

Članak 17.

Ispit iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi polaže se individualno i obvezno prije početka osposobljavanja iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon, a sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Jedno ispitno pitanje odnosi se na teorijski, a dva na praktični dio. Teorijski i praktični dio ispita polažu se istodobno.

Članak 18.

Ispit iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi nisu dužni polagati:

1. doktor medicine,

2. kandidati koji imaju važeću vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom ili traktorom.

Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ovlašteni ispitivač iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi.

3. Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon

Članak 19.

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon može se provođiti na prometnim površinama koje imaju minimum prometnih uvjeta za provjeru znanja i vještina kandidala iz slijedećih elemenata:

- jedna od radnji s vozilom na motorni pogon (polukružno okretanje, paralelno, okomito ili koso parkiranje, vožnja osmice, vožnja unazad), pokretanje vozila na uzdužnom nagibu (unaprijed ili unazad),

- dinamičko uključivanje u prometnicu s pravom prednosti prolaska,

- prestrojavanje i razvrstavanje vozilom u pokretu i neposredno pred raskrižjem,

- skretanje ulijevo i pravilan izbor izlazne prometne trake,

- ubrzavanje vozila do maksimalno dozvoljene brzine ili brzine koja ovisi o prometnim i kolničkim uvjetima (minimalno 60 km/sat) uz odgovarajuću promjenu stupnja prijenosa, te od maksimalne brzine do drugog stupnja prijenosa uz korištenje kočenja motorom, te upotrebom kočnice i spojke,

- skretanje ulijevo na raskrižju iz glavne ulice (ceste) u sporednu,

- radnja križanja vozilom na cesti s prednošću prolaska,

- radnje vozilom na raskrižju na kojem se promet upravlja prometnim svjetlima.

Članak 20.

Ispitu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon može pristupiti kandidat koji je zadovoljio na ispitima iz nastavnih predmeta Prometna i sigurnosna pravila i Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi.

Članak 21.

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon polaže se individualno u prometu na cesti. Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon A, B, C, D i E kategorije, i traktorom i tramvajem traje dok ovlašteni ispitivač ne procijeni da li je kandidat osposobljen za sigurno i saniostalno upravljanje vozilom u prometu na cesti, ali u pravilu, ne dulje od 30 minuta.

Članak 22.

lspit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon polaže se, u pravilu, na vozilu na kojem se kandidat osposobljavao, ili na vozilu kandidata koji polaže ispit za vozača vozila A kategorije ili traktora.

Vozilo na kojem se polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon mora biti tehnički ispravno, opremljeno i označeno u skladu s odredbama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon, te čisto i uređno.

Članak 23.

Na ispitu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon kategorije A, B, C, D i E, traktorom i tramvajem, ovlašteni ispitivač utvrđuje da li je kandidat pripremio vozilo za vožnju, te stekao znanja i potrebne vještine za sigurno i samostalno upravljanje vozilom u skladu s prometnim pravilima, a osobito da:

- sigurno, usklađeno i samostalno koristi uređaje i opremu na vozilu,

- održava smjer vožnje unaprijed uz mijenjanje stupnjeva prijenosa,

- upravlja vozilom u skladu s prometnim i kolničkim uvjetima,

- prilagođava brzinu kretanja vozila uvjetima na cesti, a pri većim brzinama kretenja vozilom na cesti, sigurno upravlja vozilom,

- prati kretanje sudionika u prometu i koristi vozačka zrcala,

- zapaža prometne znakove i postupa po njihovom značenju,

- postupa dovoljno obazrivo i oprezno prema drugim sudionicima u prometu, a naročito pažljivo prema djeci i starijim, slijepim i drugim invalidnim osobama,

- sigurno usklađuje radnje pri upravljanju vozilom,

- sigurno zaustavlja vozilo pri različitim brzinama kretanja,

- pravilno izvodi polukružno okretanje vozila na prostoru ograničene širine ili korištenjem bočne ulice,

- pravilno i propisno parkira vozilo uz lijevi ili desni rub kolnika vožnjom unaprijed ili unazad,

- sigurno pokreće vozilo na nagibu uz upotrebu pomoćne kočnice. Pri izvođenju radnji iz stavka 1. ovoga članka kandidat na ispitu za vozača C, D i E kategorije mora osobito pravilno procjenjivati gabarite vozila.

Članak 24.

Na ispitu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon za vozača vozila A kategorije, koji se prije polaganja ispita u prometu na cesti polaže na prometnom vježbalištu ili na za to uređenoj površini, kandidat treba pokazati da je u stanju pripremiti vozilo za vožnju i pravilno izvođiti vozilom naročito slijedeće radnje:

- polazak vozilom s mjesta,

- održavanje smjera u vožnji s promjenom stupnja prijenosa,

- davanje odgovarajućih znakova,

- okretanje vozila i vožnja u suprotnom smjeru na prostoru obilježenom linijom šfrine 0,2 m, čija je dužina najmanje 35 m,

- vožnja po oznakama u obliku osmice koja je ucrtana u prostoru 8 x 5 m i ograničena čunjevima, pri čemu osoba koja polaže ispit ne smije nogom dodirivati tlo. Nakon izvođenja radnji navedenih u stavku 1. ovoga članka, kandidatu za vozača vozila A kategorije, u pravilu se zadaje unaprijed ispitni zadatak (itinerar), a zatim ga ispitivač slijedi drugim vozilom.

Članak 25.

Kandidatu koji nije položio ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon, ovlašteni ispitivač mora priopćiti greške učinjene tijekom vožnje, koje za vrijeme provedbe ispita uoči i unese u ispitni list.

Temeljem uspjeha utvrđenog na ispitu, ovlašteni ispitivae predlaže kandidatu iz stavka 1. ovog članka dopunski program osposobljavanja, u trajanju od tri do pet sati.

Predložen broj sati dopunskog programa ovlašteni ispitivač unosi u izvješće o provođenju ispfta.

Članak 26.

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon prekida se:

1. ako tijekom ispita vozilo na kojem se provođi ispit postane tehnički neispravno,

2. ako tijekom ispita dođe do prometne nezgode,

3. ako je to potrebno zbog opće sigurnosti prometa na cestama,

4. ako instruktor vožnje svojim postupcima i radnjama pomaže kandidatu ili negativno utječe na normalni tijek ispita. U slučaju prekida ispita iz stavka 1. ovog članka, ovlašteni ispitivač može ocijeniti kandidata ako za ocjenu postoje elementi i zaključiti ispit.

II. PRIGOVORI I ŽALBE

Članak 27.

Kandidat ima pravo prigovora na ocjenu ovlaštenog ispitivača. Prigovor se podnosi ovlaštenom ispitivaču pismeno, odmah nakon završetka ispita. Prigovor se može podnijeti osobito:

- ako za provedbu ispita nisu bili osigurani svi uvjeti utvrđeni ovim pravilnikom,

- ako ovlašteni ispitivač nije ispravno vrednovao odgovore kandidata na testu iz Prometnih i sigurnosnih pravila,

- ako vozilo na kojem se provođio ispit nije bilo ispravno,

- ako ovlašteni ispitivač nije ispravno vrednovao elemente vožnje na ispitu iz upravljanja vozilom prema Ispitnom listu iz upravljanja vozilom na motorni pogon,

- ako ovlašteni ispitivač nije ispravno vrednovao teorijski ili praktićni dio ispita i nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi, - ako postupci ovlaštenog ispitivača prema kandidatu nisu tijekom ispita bili u skladu s važećim pedagoškim i drugim normama.

Ovlašteni ispitivač dužan je napisati službenu zabilješku o prigovoru kandidata u trenutku podnošenja prigovora.

Članak 28.

Protiv odluke ovlaštenog ispitivača o prigovoru kandidat ima pravo žalbe. Žalba se podnosi u roku 8 dana neposredno Stručnoj organizaciji. Rješenje o žalbi Stručna organizacija mora donijeti i dostaviti stranci najkasnije 15 dana od dana primitka žaIbe.

III. EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

Članak 29.

Dokumentaciju o vozačkom ispitu čini:

1. prijava kandidata iz članka 8. ovoga pravilnika,

2. ispitni test iz nastavnog predmeta Prometna i sigurnosna vozila,

3. ispitni list iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon,

4. karton o polaganju vozačkog ispita. Dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje, vodi i čuva Stručna organizacija. Dokumentacija o vozačkom ispitu čuva se dvije godine.

Članak 30.

Kandidatu koji je položio vozački ispit u cijelosti, izdaje se uvjerenje o položenom vozačkom ispitu.

Evidenciju o uvjerenjima iz stavka 1 ovoga članka utvrđuje, vodi i trajno čuva Stručna organizacija.

IV. FINANCIRANJE

Članak 31.

Visinu naknade za vozački ispit utvrđuje Stručna organizacija uz suglasnost ministra prosvjete i športa.

Naknadu za polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta snosi kandidat i uplaćuje je Stručnoj organizaciji.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 32.

Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 2000,00 kuna kaznit će se Stručna organizacija za prekršaj:

1. ako dopusti da ispite provođi osoba koja nema dopuštenje (licencu) Ministarstva prosvjete i športa (čl. 5. i 6. ovoga Pravilnika);

2. ako organizira ispite iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon u prometnim uvjetima i na prometnim površinama koje ne omogućavaju pnovjeru znanja i vještina kandidata za vozače navedenih u članku 19. ovoga pravilnika;

3. ako ne vodi evidenciju i ne čuva dokumentaciju propisanu člankom 29. i 30. ovoga pravilnika.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1000,00 kuna odgovorna osoba u Stručnoj organizacijž.

Članak 33.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1000,00 kuna kaznit će se za prekršaj autoškola, koja postupi protivno odredbi članka 8. ovoga pravilnika.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u autoškoli novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 500,00 kuna.

Članak 34.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Stručna organizacija:

1. ako u roku od 21 dana od datuma prijave kandidata ne omogući polaganje vozačkog ispita (čl. 9. ovoga Pravilnika);

2. ako kandidatu nakon provedenog ispita ne omogući uvid u test ili ne priopči greške učinjene tijekom vožnje (čl. 15. stavak 2. i čl. 25. st.1. ovoga pravilnika);

3. ako omogući polaganje ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon kandidatu koji nije prethodno položio ispite iz nastavnih predmeta Prometna i sigurnosna pravila i Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi (čl. 20. ovoga pravilnika);

4. ako ovlašteni ispitivač ne napiše službenu zabilješku o prigovoru kandidata na rezultat ispita (čl. 27. st. 4. ovoga pravilnika);

5. ako u roku 15 dana od dana primitka žalbe ne dostavi rješenje kandidatu i autoškoli (čl. 28. st. 3. ovoga pravilnika). Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 500,00 kuna i odgovorna osoba u Stručnoj organizaciji.

Članak 35.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 500,00 kuna kaznit če se instruktor vožnje koji tijekom provođenja ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na motorni pogon postupi protivno članku 26. stavku 1. točki 4. ovoga pravilnika.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju ispita za vozače vozila na motorni pogon ("Narodne novine", br: 50/91 i 58/92) i Pravilnik o imenovanju Komisije za provođenje vozačkih ispita ("Narodne novine", br. 50/91).

Članak 37.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-10/93-01-103

Urbroj: 532-02-6/2-93-01

Zagreb, 27. listopada 1994

Ministar

Ljilja Vokić, prof., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.