Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 08.12.1994 Pravilnik o provjeri stručne osposobljenosti djelatnika autoškola i ovlaštenih ispitivača
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na temelju članka 316. stavka 3. točke 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92, 5/93 i 16/93) ministar prosvjete i športa u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza donio je

PRAVILNIK

O PROVJERI STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI DJELATNIKA AUTOŠKOLA I OVLAŠTENIH ISPITIVAČA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj programa i način provjere stručne osposobljenosti instruktora vožnje, osoba koje izvođe nastavu iz nastavnog predmeta Prometna i sigurnosna pravila (u daljnjem tekstu: djelatnici autoškola) i članova komisija koje provođe vozački ispit (u daljnjem tekstu: ovlašteni ispitivači).

Članak 2.

Provjeru stručne osposobljenosti provođi stručna organizacija iz članka 205. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (u daljnjem tekstu: Stručna organizacija).

Način provjere stručne osposobljenosti uređuje Stručna organizacija općim aktom u skladu s ovim pravilnikom.

Članak 3.

Sadržaj Programa stručne osposobljenosti čine područja:

1. Didaktika,

2. Metodika nastave,

3. Psihologija poučavanja,

4. Prometna i sigurnosna pravila,

5. Poznavanje vozila,

6. Prometna tehnika i

7. Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi.

Programe provjere prema područjima iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Stručna organizacija.

Članak 4.

Provjeru stručne osposobljenosti provođe komisije za provjeru stručne osposobljenosti.

Komisije iz stavka 1. ovoga članka imenuje Stručna organizacija.

Komisiju čine predsjednik i dva člana.

Za predsjednika i člana Komisije može biti imenovan liječnik odnosno osoba koja ima višoku stručnu spremu prometne, odgojno-obrazovne ili pravne struke.

Osobe iz stavka 4. ovoga članka moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima osposobljavanja odnosno obrazovanja u cestovnom prometu.

Članak 5.

Provjera stručne osposobljenosti provođi se testom znanja i drugim oblicima provjere.

Članak 6.

Uspjeh kandidata na provjeri stručne osposobljenosti ocjenjuje se ocjenom "zadovoljio" ili "nije zadovoljio".

Članak 7.

Kandidat ima pravo prigovora na ocjenu komisije. Prigovor se podnosi predsjedniku Komisije pismeno, odmah nakon saopćenja ocjene.

Komisija je dužna riješiti prigovor na ocjenu u roku 2 dana od dana podnošenja prigovora.

Članak 8.

Protiv odluke Komisije o prigovoru na ocjenu kandidat ima pravo žalbe.

Žalba se podnosi Stručnoj organizaciji u roku e dana od dana primitka odluke komisije.

Rješenje Stručne organizacije o žalbi je konačno.

Članak 9.

Kandidatu koji je zadovoljio na provjeri stručne osposobljenosti izdaje se potvrda o provjeri stručne osposobljenosti.

Članak 10.

Stručna organizacija vođi evidenciju o kandidatima koji su pristupili provjeri stručne osposobljenosti.

Članak 11.

Visinu naknade za provjeru stručne osposobljenosti utvrđuje Stručna organizacija.

Naknadu za provjeru stručne osposobljenosti snosi kandidat.

Članak 12

Testove iz članka 5., obrasce potvrde iz članka 9. i knjigu evidencije iz članka 10. ovoga pravilnika utvrđuje i tiska Stručna organizacija.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Kl. oznaka: 602-10/93-01-107

Urbroj: 532-02-6/2-94-05

Zagreb, 27. listopada 1994.

Ministar prosvjete i športa

Ljilja Vokić, prof., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.