Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 08.12.1994 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi članka 50. i 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i članka 14. Statuta Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje, na 11. sjednici održanoj 29. studenog 1994. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SUDJELOVANJU OSIGURANIH OSOBA U POKRIĆU DIJELA TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 1.

U Odluci o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 9/94) iza članka 16. dodaje se novi članak 16.a. koji glasi: "Članak 16.a. Iznimno od odredbe članka 16. stavke 2. ove Odluke, ako osiguranik za mjesec koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva za oslobađanje od sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite ne može iskazati svoj ukupan prihod poradi neisplaćene plaće, pravo na oslobađanje utvrdit će se na osnovi prihoda iskazanog za posljednji mjesec koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva. Ako se pravo na oslobađanje utvrđuje sukladno stavci 1. ovog članka, to se pravo utvrđuje prema imovinskim cenzusima iz članka 17. ove Odluke koji su vrijedili za mjesec za koji je iskazan i ukupan prihod.".

Članak 2.

U članku 17. stavci 1. riječi: "4.000 HRD" zamjenjuju se riječima: "40 kn". U stavci 2. riječi: "7.000 HRD" zamjenjuju se riječima: "54 kn". U stavci 3. riječi: "10.000 HRD" zamjenjuju se riječima: "81 kn". U stavci 4. brojke: "40,00", "70,00" i "100,00" zamjerijuju se brojkama "0,40", "0,54" i "0,81".

Članak 3.

U članku 18. točki 2. riječ: "organa" zamjenjuje se riječju: "dijelova". Iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi: "4. osiguranici-prognanici, odnosno prognanici-povratnici".

Članak 4.

Iza članka 21. dodaje se novi članak 21.a. koji glasi: "Članak 21.a. Iznimno od odredbe članka 21. ove Odluke, osigurana osoba, kojoj je poslije 1. prosinca 1994. godine izdana nova iskaznica zdravstveno osigurane osobe, propisana Odlukom o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 57/94), pravo da ne sudjeluje u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite dokazuje potvrdom Zavoda. Potvrda iz stavke 1. ovog članka sadrži slijedeća obilježja:

1. Naziv i šifru područnog uređa Zavoda koji je izdao potvrdu.

2. Ime i prezime osigurane osobe,

3. Jedinstveni matični broj građana osigurane osobe,

4. Oznaku propisa na osnovi kojeg je utvrđeno pravo,

5. Datum do kada vrijedi priznato pravo,

6. Datum izdavanja potvrde,

7. Ovjeru, te potpis ovlaštene osobe Zavoda Potvrda iz stavke 2. ovog članka vrijedi samo uz Iskaznicu zdravstveno osigurane osobe"

Članak 5.

U članku 22. stavci 1. iza točke 2. dodaje se nova točke 3., koja glasi: "3. Za vrijeme dok imaju priznat status prognanika, odnosno prognanika - povratnika".

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/94-01/82

Urbroj: 338-01-94-24-1

Zagreb, 29. studenoga 1994.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.