Zakoni i propisi - Pravni savjeti 87 30.11.1994 Odluka o mjerilima za odredivanje plaće i drugih primanja koja pripadaju sucima Ustavnog suda Republike Hrvatske, nositeljima pravosudnih dužnosti i dužnosnicima koje imenuje i razrješuje Sabor Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika ("Narodne novine", br. 60/92., 75/92. i 58/93.), Zastupnički dom Sabora Republik8 Hrvatske na sjednici 29. studenoga 1994. donio je

ODLUKU

O MJERILIMA ZA ODREDIVANJE PLAĆE I DRUGIH PRIMANJA KOJA PRIPADAJU SUCIMA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, NOSITELJIMA PRAVOSUDNIH DUŽNOSTI I DUŽNOSNICIMA KOJE IMENUJE I RAZRJEŠUJE SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Koeficijenti za utvrđivanje plaće sucima Ustavnog suda Republike Hrvatske, nositeljima pravosudnih dužnosti i dužnosnicima koje imenuje i razrješuje Sabor Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: dužnosnici) određuje se u slijedećim vrijednostima:

1. Predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske 12,00

2. Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske 12,00

3. Sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske 11,00

4. Državni odvjetnik Republike Hrvatske 11,00

5. Pučki pravobranitelj 10,00

6. Glavni državni revizor 10,00

7. Predsjednik Visokog trgovačkog suda 10,00

8. Predsjednik Upravnog suda Republike Hrvatske 10,00

9. Javni pravobranitelj Republike Hrvatske 10,00

10. Guverner Narodne banke Hrvatske 10,00

11. Predsjednik Republičkog vijeća za prekršaje 10,00

12.Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu 10,00

13. Direktor Hrvatske radiotelevizije 9,50

14. Direktor Hrvatske izvještajne novinske agencije - HINA 9,50

15. Tajnik Sabora Republike Hrvatske 9,00

16. Zamjenik pučkog pravobranitelja 9,00

17. Zamjenik guvernera Narodne banke Hrvatske 9.00

18. Županijski driavni odvjetnik u Okružnom državnom odvjetništvu Zagreb 9,00

19. Predsjednik Županijskog suda 8,50

20. Zamjenik direktora Hrvatske izvještajne agencije - HINA 8,50

21. Predsjednik Općinskog suda u Zagrebu 8,50 22. Zamjenik tajnika Sabora Republike Hrvatske 8,00

23. Tajnik Županijskog doma Sabora 8,00

24. Viceguverner Narodne banke Hrvatske 8,00

25. Predsjednik trgovačkog suda 8,00

26. Predsjednik vojnog suda 8,00

27.Županijski državni odvjetnik 8,00

28. Vojni državni odvjetnik 8,00

29. Predsjednik Općinskog suda 7,50

30. Zamjenik tajnika Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske 7,00

31. Općinski državni odvjetnik 7,00

II.

Mjesečna plaća dužnosnika iz točke I. ove Odluke utvrđuje se množenjem pripadajućeg koeficijenta s osnovicom koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske u skladu s propisima i kolektivnim ugovorom. Iznos plaće utvrđen u skladu sa stavkom 1. ove točke povećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše do 20%.

III.

Dužnosnici iz točke I. ove Odluke imaju, na osobni obrazloženi zahtjev, pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji, kao i naknadu troškova prijevoza u mjesto stanovanja obitelji u vrijeme tjednog odmora i državnih blagdena.

IV.

Dužnosnici iz točke I. ove Odluke imaju pravo na naknadu troškova za službeno putovanje (dnevnica, troškova noćenja i troškova prijevoza) odgovarajućom primjenom odredaba članka 14. do 18. Zakona o pravima zastupnika u Saboru Republike Hrvatske.

V.

Dužnosnici iz točke I. ove Odluke imaju pravo naknade troškova prijevoza na posao i s posla i na naknadu troškova prehrane za vrijeme posla, primjenom odgovarajućih propisa.

VI.

Ostala primanja iz radnog odnosa dužnosnici iz točke I. ove Odluke ostvaruju na način i uz uvjete propisane za djelatnike u tijelima u kojima obavljaju dužnost.

VII.

Rješenje o utvrđivanju prava iz točke II. i II. ove Odluke, za predsjednike sudova, državne odvjetnike i vojne državne odvjetnike, i predsjednika Republičkog vijeća za prekršaje donosi ministar pravosuđa a za ostale dužnosnike nadležno radno tijelo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske.

Provedba ostalih odredbi ove Odluke u djelokrugu je čelnika tijela iz točke I. ove Odluke.

VIII.

Do stupanja na snagu zakona kojim se ustanovljuje djelokrug i ustrojstvo državnog odvjetništva, prema odredbama Zakona o Državnom sudbenom vijeću ("Narodne novine", br. 58/93.), te do stupanja na snagu zakona kojim se na novi način ustanovljuje djelokrug i ustrojstvo tijela za vođenje prekršajnog postupka, rješenja o pravima iz točke II. i III. ove Odluke za državne odvjetnike, vojne državne odvjetnike i predsjednika Republičkog vijeća za prekršaje donosi nadležno radno tijelo Zastupničkog doma Sabora.

IX.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 82/92. i 50/94.), Odluka o mjerilima za određivanje plače i drugih primanja sudaca i drugih nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine", br. 3/93., 10/93. i 28/94.) i Odluka o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja dužnosnika i djelatnika koje imenuje i razrješava Sabor i njegovo radno tijelo ("Narodne novine", br. 91/92. i 50/94.).

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenoga 1994.

Klasa: 120-01/94-05/02

Zagreb, 29. studenoga 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.