Zakoni i propisi - Pravni savjeti 86 29.11.1994 Odluka o Uredu Predsjednika Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 106. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O UREDU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se zadaće i osnove ustrojstva Ureda Predsjednika Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured) osnbvanog Odlukom o osnivanju Ureda Predsjednika Republike ("Narodne novine", broj 5/91).

Članak 2.

Ured obnaša savjetodavne, stručne i druge poslove u pripremi i skrbi oko priprema i provođenja odluka i akata koje donosi Predsjednik Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Predsjednik Republike), te u obavljanju drugih njegovih Ustavom utvrđenih ovlasti. Ured je vlastan pojedine poslove iz svog djelokruga obnašati u suradnji ili povjeravanjem odgovarajućim upravnim, stručno-znanstvenim i drugim ustanovama, službama, organizacijama, te tijelima ili postrojbama.

Članak 3.

Radom Ureda upravlja predstojnik Ureda, kojeg imenuje i razrješava dužnosti Predsjednik Republike. Predstojnik Ureda ima položaj visokog državnog dužnosnika, a prema zaposlenima u Uredu i ovlasti čelnika tijela državne uprave. za svoj rad i rad Ureda predstojnik odgovara Predsjedniku Republike.

Članak 4.

Predstojnika Ureda u slučaju njegove izočnosti ili spriječenosti i u poslovima koje mu povjeri, zamjenjuje zamjenik predstojnika Ureda. Zamjenika predstojnika Ureda, na prijedlog predstojnika, imenuje i razrješava dužnosti Predsjednik Republike. Zs svoj rad zamjenik predstojnika odgovara Predsjedniku Republike, a neposredno predstojniku Ureda.

Članak 5.

Za obnašanje poslova iz članka 2. ove odluke u Uredu se ustrojavaju odgovarajući kabineti, odjeli, odsjeci, povjerenstva i druge unutarnje ustrojstvene jedinice. Ustrojstvo, način rada i druga pitanja od važnosti ze rad Ureda, uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda, koji donosi predstojnik Ureda uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike. Sastavni dio Pravilnika o unutarnjem redu Ureda je sistematizacija radnih mjesta u Uredu.

Članak 6.

Predsjednik Republike, pored dužnosnika iz članka 3. i 4. ove Odluke, imenuje i razrješava dužnosti savjetnike Predsjednike Republike, pročelnika Kabineta Predsjednika Republike, pročelnika Vojnog kabineta, pročelnik odjela i povjerenstava. Ostale dužnosnike, državne službenike i namještenike u Uredu imenuje i razrješava, odnosno postavlja i raspoređuje na radna mjesta predstojnik Ureda.

Članak 7.

Na ustrojstvo, način rada i upravljanja Uredom odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav državne uprave. Na radno-pravni položaj službenika i namještenika Ureda odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona i drugih propisa o državnim službenicima i namještenicima.

Članak 8.

Sredstva za rad Ureda utvrđuju se i osiguravaju Državnim proračunom. Ured je vlastan, u okviru svog djelokruga i osiguranih sredstava, sklapati ugovore i zaključivati druge pravne poslove.

Članak 9.

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda, sukladno odredbama ove Odluke, predstojnik Ureda će donijeti u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Ureda Predsjednika Republike ("Narodne novine", broj 5/91) osim stavka 1. te Odluke.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj: PA 8-77/1-94.

Zagreb, 24. studenoga 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.