Zakoni i propisi - Pravni savjeti 86 29.11.1994 Uredba o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1 stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 79/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. studenoga 1994. donijela

UREDBU

O PODMIRIVANJU DOSPJELIH NEIZMIRENIH OBVEZA PREMA INOZEMNIM KREDITORIMA

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se plačanje dospjelih a neizmirenih obveza po inozemnom dugu, koji su dužni podmiriti dužnici iz Republike Hrvatske.

Članak 2.

Dužnicima iz Republike Hrvatske u smislu ove Uredbe smatraju se pravne osobe koje su izravno zaključile ugovore s inozemnim vjerovnicima za svoj račun ili za račun krajnjeg korisnika iz Republike Hrvatske bez obzira na kasnije dužničko-vjerovničke odnose nastale tijekom konsolidacije duga.

Članak 3.

Dužnici iz Republike Hrvatske dužni su platiti:

- dospjele neizmirene kamate po kreditima korisnika iz Republike Hrvatske zaključenim do 2. prosinca 1982. i osiguranim od vladinih agencija zemalja članica "Paris Cluba" ;

- dospjele neizmirene kamate po kreditima korisnika iz Republike Hrvatske zaključenim s vladama zemalja članica "Paris Cluba" 1984., 1985., 1986. i 1988.;

- dospjele neizmirene kamate i glavnice po kreditima korisnika iz Republike Hrvatske zaključenim poslije 2. prosinca 1982 godine i osiguranim od vladinih agencija zemaIja članica "Paris Cluba" Dospjele neizmirene obveze iz stavka 1. ovoga članka dužnici će podmiriti najkasnije do 31 prosinca 1994. godine.

Članak 4.

Dužnici iz Republike Hrvatske po osnovi kreditnih zaduženja u inozemstvu dužni su: - deponirati kod Narodne banke Hrvatske sredstva na ime dospjelih neizmirenih kamata temeljem Novog financijskog sporazuma potpisanog 1988., kojim je reprogramiran dug prema komercijalnim bankama; - deponirati kod Narodne banke Hrvatske sredstva na ime dospjelih neizmirenih kamata i glavnice temeljem Sporazuma o trgovinskoj i depozitnoj olakšici. Sredstva iz stavka 1. ovoga članka dužnici du dužni deponirati do 30 lipnja 1995. godine i to u 8 (osam) mjesečnih, približno jednakih iznosa, počevši od studenoga mjeseca 1994. godine.

Članak 5.

Deponirana sredstva iz članka 4. ove Uredbe ostaju u depozitu kod Narodne banke Hrvatske do postizanja sporazuma s inozemnim vjerovnicima. Sredstva se deponiraju na računu Narodne banke Hrvatske u valutama plaćanja obveza. Narodna banka Hrvatske dužna je na deponirana sredstva dužnika obračunati kamate u visini tržišne kamate na mjesečne depozite u originalnoj valuti umanjene za 1%.

Članak 6.

Krajnji korisnici iz Republike Hrvatske po inozemnim kreditima zaključenim od strane banaka izvan Republike Hrvatske i bivše Narodne banke Jugoslavije, dužni su sredstva za izmirenje dospjelih neizmirenih obveza iz članka 3. i 4. ove Uredbe deponirati kod Narodne banke Hrvatske pod uvjetom i na način iz stavka 2. članka 4. i članka 5. ove Uredbe.

Članak 7.

Dužnici iz članka 2. ove Uredbe dužni su od dana donošenja ove Uredbe tekuća dospijeća kamata po kreditima zaključenim s vladama zemalja članica "Paris Cluba" 1984., 1985., 1986. i 1988. godine, tekuća dospiječa kamata po kreditima zaključenim do 2. prosinca 1982. i osiguranim od vladinih agencija zemalja članica "Paris Cluba", te tekuća dospijeća glavnica i kamata po kreditima zaključenim poslije 2. prosinca 1982. godine i osiguranim od vladinih agencija zemalja članica "Paris Cluba", podmirivati u ugovorenim iznosima sukladno rokovima dospijeća.

Članak 8.

Dužnici iz Republike Hrvatske dužni su tekuća dospijeća kamata temeljem Novog financijskog sporazuma deponirati kod Narodno banke Hrvatske u skladu s rokovima dospijeća.

Članak 9.

Krajnji korisnici iz Republike Hrvatske po inozemni kreditima zaključenim od strane banaka izvan Republike Hrvatske i bivše Narodne banke Jugoslavije, dužni su od dana donošenja ove Uredbe sva sredstva za tekuća dospijća po kreditima navedenim u člancima 7. i 8. ove Uredbe deponirati kod Narodne banke Hrvatske pod uvjetima članka 5. ove Uredbe.

Članak 10.

Dužnici i krajnji korisnici po inozemnim kreditima obvezni su dospjele neizmirene obveze, temeljem kamata glavnice, iskazati u bilanci.

Članak 11.

Dužnici i krajnji korisnici dužni su jedanput mjesečno izvješćivati Narodnu banku Hrvatske o stanju dospjelih neizmirenih obveza po inozemnim kreditima.

Članak 12.

Narodna banka Hrvatske pratit će provedbu ove Uredbe

Članak 13.

Dužnicima i krajnjim korisnicima koji ne izvršavaju obveze iz ove Uredbe, Narodna banka Hrvatske neće registrirati nove kreditne poslove s inozemstvom. Iznimno, Narodna banka Hrvatske može registrirati nove kreditne poslove s inozemstvom za dužnike i krajnje korisnike iz stavka 1. ovoga članka, ali tek uz pribavljeno odobrenje Ministarstva financija.

Članak 14.

Novčanom kaznom od 150.000 kuna kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba ako se ne pridržava odredbi ove Uredbe. Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 kuna kaznit će se za privredni prijestup i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako se ne pridržava odredbi iz ove Uredbe.

Članak 15.

Narodna banka Hrvatske donijet će naputak za provedbu ove Uredbe.

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Klasa: 400-01/94-01/01

Urbroj: 5030105-94-1

Zagreb, 28. studenoga 1994.

Predsjednik

Nikica VaIentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: