Zakoni i propisi - Pravni savjeti 86 29.11.1994 Odluka o posebnoj obveznoj rezervi na porast određenih plasmana banaka
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 11 i članka 67. stavka 1. točke 7. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 74/92, 26/93 i 79/93), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 28. studenog 1994. godine donio je

ODLUKU

O POSEBNOJ OBVEZNOJ REZERVI NA PORAST ODREĐENIH PLASMANA BANAKA

I.

Banke su dužne obračunavati i izdvajati posebnu obveznu rezervu u visini, na način i u rokovima što su utvrđeni ovom Odlukom.

II.

Posebna obvezna rezerva u smislu ove Odluke obračunava se po stopi od 100% na porast plasmana u:

a) obveznice Republike Hrvatske po osnovi pretvaranja deviznih depozita građana u javni dug i

b) vlasničke uloge u bankama i drugim poduzećima, odnosno trgovačkim društvima. Pod porastom plasmana iz stavka 1. ove točke, alineja a), podrazumijeva se pozitivna promjena razlike između stanja na računima plasmana u obveznice RH po osnovi pretvaranja deviznih depozita građana u javni dug i deviznih depozita građana pretvorenih u javni dug. Porast plasmana iz stavka 1. ove točke obračunava se u odnosu na zatečeno stanje na dan 30. studeni 1994 godine.

III.

Posebnu obveznu rezervu iz ove Odluke obračunavaju za obračunsko razdoblje od dva tjedna, počevši od ponedjeljka, a prema stanju osnovice za obračun u smislu točke II. ove Odluke, zatećenom u subotu, zadnji radni dan tog obračunskog razdoblja.

IV.

Obračun posebne obvezne rezerve banke sastavljaju u ponedjeljak, osmi dan po završetku obračunskog razdoblja.

V.

Iznos obračunate posebne obvezne rezerve banke izdvajaju kod Narodne banke Hrvatske prenošenjem tih sredstava na posebni račun izdvojene posebne obvezne rezerve banaka što ga vodi Zavod za platni promet. Izdvajanje se obavlja na dan sastavljanja obračuna i vrijedi do sljedećeg izdvajanja.

VI.

Ako banka nije izdvojila obveznu rezervu u smislu točke V. ove Odluke u punom iznosu, uplatu nedostajućih sredstava, po uključenju deponenata, sekundarnih izvora likvidnosti i intervencija na Tržištu novca, izvršava Zavod za platni promet na teret sredstava interventnih kredita Narodne banke Hrvatske.

VII.

Obračun izdvajanja posebne obvezne rezerve u smislu točke IV. ove Odluke banke sastavljaju na obrascu što ga propisuje Narodna banka Hrvatske i dostavljaju ga Zavodu za platni promet suglasno odredbama točke V. ove Odluke. Uz obračun posebne obvezne rezerve banke podnose nalog za uplatu odnosno vračanje razlike između posebne obvezne rezerve koja se po tom obračunu izdvaja na poseban račun kod Zavoda za platni promet i stanja na tom računu. Dva primjerka obračuna posebne obvezne rezerve banke dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske na dan sastavljanja obračuna, radi kontrole ispravnosti obračuna. Uz obračun, banke dostavljaju i primjerak naloga za uplatu odnosno vračanje razlike iz stavka 2. ove točke.

VIII.

Na izdvojena sredstva posebne obvezne rezerve u smislu ove Odluke Narodne banke Hrvatske ne plaća kamatu.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", s tim da je prvo izdvajanje posebne obvezne rezerve 27. prosinca 1994. godine za obračunsko razdoblje od 5. prosinca 1994. godine do 18. prosinca 1994. godine.

O. br. 279/94

Zagreb, 28. studenoga 1994.

predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.