Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 29.09.1994 Uredba izmjeni i dopuni Zakona o platnom prometu u zemlji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka I. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama ureduje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. rujna 1994. donijela

UREDBU

IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PLATNOM PROMETU U ZEMLJI

Članak 1.

U Zakonu o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine, br. 27/93 i 13/94) članak 25. mijenja se i glasi:

"Plaćanje s računa, u smislu odredbi članka 3. ovog Zakona, provodi se do veličine pokrića na računu. Pokrićem se smatra raspoloživi saldo na računu od prethodnog dana, uvećan za priljev sredstava tijekom dana i sredstava kredita na podlozi ugovora o tekućem računu s depozitnom institucijom u smislu članka 13. stavka 3. ovog Zakona, a umanjen za plaćanja u tom danu do časa utvrđivanja pokrića.

Ako se plaćanje provodi pravnoj ili fizičkoj osobi čija se sredstva po viđenju na njenom računu uključuju u depozit druge depozitne institucije, različite od platiteljeve, kraj uvjeta pokrića premda odredbama stavka 1. ovog članka, mora biti zadovoljen i uvjet da istodobno na žiro-računu njegove depozitne institucije postoji potražni saldo najmanje u veličini kojom treba zadužiti žiro-račun platitelja".

Članak 2.

Iza članka 25. dodaju se novi članci 25a i 25b koji glase:

"Članak 25a Ako nakon dnevne obrade naloga u Zavodu, eventualnog angažiranja kredita na tržištu novca i dobivanja kredita od Narodrke banke Hrvatske temeljem njezine odluke o odobravanju kredita bankama za održavanje dnevne likvidnosti, depozitna institucija iskaže nepokriveni saldo na njenom računu, Zavod će idući radni dan započeti kontrolu primjene odredbe članka 25. stavka 2. ovog Zakona.

Ako se zbog kontrole primjene odredbi članka 25. stavka 2. ovog Zakona ne mogu provoditi zadana plaćanja Zavod o tome izvještava Narodnu banku Hrvatske i dotičnu depozitnu instituciju.

Članak 25b.

Zaduženje računa iznad ograničenja iz članka 25. stavka 2. ovog Zakona i odobrenje računa korisnika plaćanja moguće je samo do veličine i do isteka roka vraćanja interventnih sredstava koja odobrava Narodna banka Hrvatske depozitnoj instituciji temeljem posebne odluke koju donosi guverner Narodne banke Hrvatske. O eventualnom produženju roka vraćanja interventnih sredstava depozitnoj instituciji iz stavka 1. ovog članka Narodna banka Hrvatske izvještava Zavod. Ako depozitna institucija nakon dospjeća ne vrati sredstva iz prvog priljeva na račun, Zavod ispostavlja nalog i provodi naplatu u korist Narodne banke Hrvatske. Nakon vraćanja interventnih sredstava Zavod obustavlja kontrolu primjene odredbi članka 25. stavka 2. ovog Zakona za tu depozitnu instituciju".

Članak 3.

U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi: "Novčana sredstva sudionika koja se evidentiraju na računima kod Zavoda dnevno se uključuju kao depozit po viđenju u račun samo jedne depozitne institucije na podlozi ugovora o deponiranju sredstava Sudionik može u Zavodu otvoriti više računa za redovito poslovanje ako želi biti deponent u više depozitnih institucija".

Članak 4.

Članci 30. i 31. brišu se.

Članak 5.

U članku 33. stavku 1. iza riječi "primila" dodaju se riječi "ako su ispunjeni uvjeti iz ovog Zakona". Nakon stavka 2. dodaju se dva nova stavka 3. i 4. koji glase "Naloge koje se nije moglo provesti zbog neispunjavanja uvjeta iz članka 25. ovog Zakona, evidentiraju se u ovlaštenoj organizaciji prema vremenskom redosljedu primitka, i tim redom ih se provodi čim se ispune uvjeti iz ovog Zakona, ili ih se vraća nalogodavatelju ako on to traži. Ako je zbog ograničenja iz ovog Zakona moguće provesti samo dio naloga, ovlaštena organizacija izvještava o tome dotičnu depozitnu organizaciju, koja u dogovoru sa svojim deponentima određuje redosljed provođenja i o tome izvještava nadležnu ovlaštenu organizaciju".

Članak 6.

Potanje naputke za provedbu ove Uredbe koji se odnose na postupanje Zavoda i vlasnika računa otvorenih u Zavodu donosi glavni direktor Zavoda.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti odredba članka 1. Uredbe o dopuni Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", broj 13/94).

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od dana stupanja na snagu naputka iz članka 6. ove Uredbe.

Klasa : 450-08/94-01/02

Urbroj : 5030105-94-9

Zagreb, 27. rujna 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>