Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 29.09.1994 Odluka o uputama za provedbu politike plaća
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. rujna 1994. donijela

ODLUKU

O UPUTAMA ZA PROVEDBU POLITIKE PLAĆA

I.

U sklopu cjelovitog preuzimanja vlasničkih odgovornosti i u cilju osiguranja provedbe Stabilizacijskog programa Vlade Republike Hrvatske na području politike plaća do kraja 1994. i u 1995. godini, članovi upravnh odbora u poduzećima u državnom ili pretežito državnom vlasništvu

imenovani od strane Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskog fonda za privatizaciju te mirovinskih fondova odgovorni su za provedbu uputa iz ove Odluke

II.

Plaće se mogu isplaćivati u skladu s kolektivnim ugovorima te ukupnim poslovnim stanjem poduzeća, s time da kumulativni nominalni rast redovite mase bruto plaća, u razdoblju od kraja listopada 1994. do kraja prosinca 1995. može biti najviše do 6%.

Svaka isplata plaća eventualno isplaćena suprotno odredbama ugovara kojim je regulirana isplata plaća u razdoblju lipanj 1994. - listopad 1994. oduzet će se od mase bruto plaća isplaćene u listopadu 1994. godine, koja služi kao osnovica za izračun dozvoljenog rasta mase bruto plaća.

Kumulativni rast mjesečne mase plaća iz stavka 1. ove točke, korigirane za promjenu mjesečnog fonda radnih sati, u odnosu na masu bruto plaća isplaćenu u listopadu 1994., umanjenu za eventualna prekoračenja iz stavka 2. ove točke, može od 1. studenoga 1994. do 31. ožujka 1995. iznositi najviše 2%, od 1. travnja do 30. rujna 1995. najviše 4% i od 1. listopada do 31. prosinca 1995. najviše 6%

III.

U dozvoljeni rast iz točke II. ove Odluke ne uračunavaju se eventualne isplate jednokratnog povećanja plaće u prosincu do iznosa utvrđenog u kolektivnim ugovorima, a najviše do iznosa jednomjesečne plaće

IV.

Naknade vezane uz radni odnos, utvrđene kolektivnim ugovorima, mogu rasti u skladu s rastom mase plaća utvrđenim u točki II. ove Odluke.

V.

Poduzeća koja su po periodičnim obračunima za prvo polugodište 1994. iskazala gubitak u poslovanju, a posebno ona koja su navedena u Dodatku V. Memoranduma Vlade Republike Hrvatske o gospodarskoj politici, ne mogu povećavati masu plaća u odnosu na masu plaća iz listopada 1994., korigiranu za promjenu broja zaposlenih, sve dok ne pripreme i započnu provoditi program restrukturiranja te ne iskažu pozitivan poslovni rezultat u obračunskom razdoblju. Plan restrukturiranja kod poduzeća navedenih u Dodatku V. Memoranduma Vlade Republike Hrvatske o gospodarskoj politici, koji mora sadržavati i politiku plaća, mora biti razmotren i od Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

VI.

Plaće u poduzećima iz točke V. ove Odluke koje su niže od utvrđenih kolektivnim ugovorom, u razdoblju nakon ispunjenja uvjeta iz točke V. ove Odluke pa do kraja 1995., mogu se povećati za pojedinu vrstu rada najviše do razine utvrđene kolektivnim ugovorom s time da ukupna masa plaća ne smije prijeći kumulativni rast utvrđen u točki II. ove Odluke.

VII.

Članovi upravnih odbora imenovani od strane Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskog fonda za privatizaciju i mirovinskih fondova u poduzećima koja su u većinskom privatnom vlasništvu dužni su se pridržavati uputa iz ove Odluke.

VIII.

Upravni odbori poduzeća u državnom i pretežito državnom vlasništvu dužni su od svojih članova u upravnim odborima banaka drugih financijskih organizacija zahtijevati da se pridržavaju uputa iz ove Odluke

IX.

U slučaju nepridržavanja uputa utvrđenih ovom Odlukom, članovi upravnih odbora imenovani od strane Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskog fonda za privatizaciju i mirovinskih fondova, bit će razriješeni, a upravni odbori poduzeča iz točke VIII. razriješit će svoje članove u upravnim odborima banaka i drugih financijskih organizacija.

Upravni odbori poduzeća, čiji su članovi imenovani od strane Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskog fonda za privatizaciju i mirovinskih fondova, razriješit će dužnosti ona poslovodstva, koja ne postupaju u skladu s uputama iz ove Odluke.

X.

Traži se od županijskih, te gradskih i općinskih poglavarstva da putem članova upravnih odbora u poduzećima u njihovom vlasništvu osiguraju provedbu polilike plaća u skladu s odredbama ove 0dluke

XI.

Mjesečne informacije potrebnke za kontrolu provedbe ove Odluke osigurat će Zavod za platni promet.

XII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."

Klasa:120-02/94-01/09

Urbroj : 50301 05-94-5

Zagreb, 27. rujna 1994

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.