Zakoni i propisi - Pravni savjeti 66 13.09.1994 Odluka o gornjoj granici zaduženosti određenih poduzeća kod banaka u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije ("Narodne novine", broj 89/92) i članka

23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. rujna 1994 donijela

ODLUKU

o gornjoj granici zaduženosti određenih poduzeća kod banaka u Republici Hrvatskoj

I

Ovom Odlukom propisuje se gornja granica neto zaduženosti kod banaka u Republici Hrvatskoj sljedećih poduzeća, sa stanjem neto zaduženosti na dan 30. lipnja 1994.:

_

                            (u tisućama kuna)
1. BI "3. maj" d.d., Rijeka,              481.876
2. "TLM" s.p.o., Šibenik                290.535
3. Brodogradilište "Trogir" d.d., Trogir        9.663
4. "Uljanik" Brodogradilište d.d. Pula         606.220
5. "Brodosplit" d.d., Split               269.832
6. "Jedinstvo" d.d., Zagreb               28.397
7. "Željezara" d.d., Sisak,               236.522
8. "Dalmacijacement" d.d., Kaštel-Sućurac        176.326
9. Brodogradilište "Kraljevica" d.d., Kraljevica    123.542
10. "Tvornica elektroda i ferolegura" s.p.o.,Šibenik  47.588
11. "Dalmatinka" d.d., Sinj              58.126
12. JP "HEP" p.o. Zagreb                1.500.211
13. INA - "lndustrija nafte" d.d., Zagreb        3.266.746
14. JP "HŽ - Hrvatske željeznice" Zagreb        35.235
15. JP "Hrvatske šume", p.o. Zagreb           -47.761
16 .JP "HPT" p.o. Zagreb,                49.106
17. JP "HRT" Zagreb                   755
18. JP "Jadrolinija", p.o. Rijeka            2.368
19. JP "Narodne novine", p.o. Zagreb      -9.494

II.
Neto zaduženost poduzeća iz točke I. ove Odluke ne smije na određeni dan premašiti iznose koji su navedeni u sljedećoj tablici :

                                    (u tisućama kuna)
____________________________________________________________________________________
        30. 09. 94.   31. 12. 94.   31. 03. 95.   30. 06. 95.   30. 09. 95.   31. 12. 95.
_____________________________________________________________________________________
1. BI "3. maj" d.d., Rijeka,
        505.740 504.746 495.134 501.100 506.734 512.700
_____________________________________________________________________________________
2. "TLM" s.p.o. Šibenik
        304.923 304.324 298.529 302.126 305.523 309.120
_____________________________________________________________________________________
3. Brodogradilište "Trogir",
d.d., Trogir  10.142     10.122     9.929      10.049     10.162     10.281
_____________________________________________________________________________________
4."Uljanik" Brodogradilište
d.d. Pula    636.242 634.991 622.899 630.404 637.492 644.998
_____________________________________________________________________________________
5. "Brodosplit" d.d., Split
        283.194 282.638 277.255 280.596 283.751 287.092
_____________________________________________________________________________________
6. "Jedinstvo" d.d., Zagreb
        29.803     29.745     29.178     29.530     29.862     30.214
_____________________________________________________________________________________
7. "Željezara" d.d., Sisak
        248.235 247.747 243.029 245.958 248.723 251.651
_____________________________________________________________________________________
8. "Dalmacijacement" d.d.,
Kaštel-Sućurac
        185.058 184.695 181.178 183.361 185.422 187.605
_____________________________________________________________________________________
9. Brodogradilište "Kraljevica" d.d.,
Kraljevica -  129.660 129.405 126.941 128.470 129.915 131.444
_____________________________________________________________________________________
10."Tvornica elektroda i ferolegura"
s.p.o.,Šibenik 49.945     49.847     48.898     49.447     50.043     50.632
_____________________________________________________________________________________
11."Dalmatinka" d.d., Sinj
        61.005     60.885     59.726     60.445     61.125     61.844
_____________________________________________________________________________________
12. JP "HEP" p.o. Zagreb
        1,574.505    1,571.410    1,541.486    1,560.059    1,577.601    1,596.174
___________________________________________________________________________________
13. INA - "Industrija nafte"
d.d., Zagreb  3,428.523    3,421.783    3,356.622    3,397.067    3,435.264    3,475.708
___________________________________________________________________________________
14. JP "HŽ-Hrvatske željeznice"
Zagreb     36.980     36.907     36.204     36.640     37.052     37.489
___________________________________________________________________________________
15. JP "Hrvatske šume", p.o.
Zagreb     -43.530 -43.706 -45.410 -44.352 -43.353 -42.295
___________________________________________________________________________________
16. JP "HPT" p.o. Zagreb
        51.538     51.437     50.457     51.065     51.639     52.247
___________________________________________________________________________________
17. JP "HRT" Zagreb
        792       790       775       785       794       803
___________________________________________________________________________________
18. JP "Jadrolinija", p.o.
Rijeka     2.485      2.480      2.433      2.462      2.490      2.519
___________________________________________________________________________________
19. JP "Narodne novine"
p.o. Zagreb   -9.447     -9.449     -9.468     -9.456     -9.445     -9.434

III.

Neto zaduženost poduzeća u smislu ove Odluke izračunava se tako da se zbroj svih zaduženja poduzeća kod banaka u domaćoj i stranoj valuti (po kreditnim poslovima, poslovima s vrijednosnim papirima i ostalim poslovima) umanjuje za iznos ukupnih depozita tih poduzeća deponiranih kod banaka u domaćoj i stranoj valuti.

Prilikom izračunavanja ukupne zaduženosti poduzeća uzimaju se u obzir pored glavnice, dospjele kamate kao i sva dospjela a neplaćena dugovanja tih poduzeća prema bankama, bez obzira da li su kao sumnjiva i sporna potraživanja u bankama pokrivena posebnim rezervacijama ili su otpisana ili je dug poduzeća prema bankama preuzela država.

Iznimno od odredbe stavka 2. ove točke potraživanja banaka od poduzeća iz točke I. ove Odluke s naslova plaćenih iznosa po činidbenim garancijama kao i potraživanja banaka nastala u svrhu podmirenja dospjelih neizmirenih obveza poduzeća iz točke I. ove Odluke prema inozemstvu nastala do 30. lipnja 1994. godine ako prethodno nisu bila iskazana u bilanci banke, ne uzimaju se u obzir prilikom izračunavanja ukupnog zaduženja poduzeća.

IV.

Podatke o neto zaduženosti poduzeća iz točke I. ove Odluke banke su dužne mjesečno do 15. u mjesecu za protekli mjesec dostavljati Narodnoj banci Hrvatske na obrascu kojeg u skladu s ovom Odlukom utvrđuje Narodna banka Hrvatske.

V.

Banka ne može zaključiti niti jedan pravni posao s poduzećem iz točke I. ove Odluke kojim bi se povećala njegova zaduženost, a da prethodno ne pribavi suglasnost Narodne banke Hrvatske.

Prilikom davanja suglasnosti iz stavka 1. ove točke, Narodna banka Hrvatske će kontrolirati iznos neto zaduženosti pojedinog poduzeća u skladu s ovom Odlukom.

VI.

Novćanom kaznom od 15.000 kuna kaznit će se za privredni prijestup banka i poduzeće ako se ne pridržavaju odredaba ove Odluke.

Za nepridržavanje odredaba ove Odluke kaznit će se za privredni prijestup i odgovorna osoba u banci i poduzeću novčanom kaznom u visini od 1.000 kuna.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 402-09/93-01/05

Urbroj : 5030105-94-3

Zagreb, 12. rujna 1994.

Potpredsjednik

mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.