Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 31.08.1994 Uredba o Hrvatskom stočarsko selekcijskom centru
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93) i članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. kolovoza 1994. godine donijela

UREDBA

O HRVATSKOM STOČARSKO SELEKCIJSKOM CENTRU

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom osniva Hrvatski stočarsko selekcijski centar (u daljnjem tekstu(Centar) kao specijalizirana ustanova za poslove selekcije u stočarstvu i poljoprivredi.

(2) Centar iz stavka 1. ovoga članka posluje pod nazivom: "Hrvatski stočarsko selekcijski centar", ustanova za poslove selekcije u stočarstvu i poljoprivredi 3. Sjedište Centra je u Zagrebu.

Članak 2.

(1) Osnivač Centra je Republika Hrvatska.

(2) Centar ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim ovom Uredbom, drugim zakonima i statutom Centra.

(3) Centar se upisuje u sudski registar ustanova.

Članak 3.

(1) Ciljevi su Centra promicanje poslova selekcije u stočarstvu i poljoprivredi.

(2) Djelatnost Centra čine sljedeći poslovi i zadaci:

1. Uvođenje i vođenje središnjeg popisa matičnih grla svih vrsta stoke.

2. Ispitivanje proizvodnih svojstava goveda, svinja, ovaca, koza, konja (kontrola mliječnosti, rasplodna proizvodnja, testovi i ocjena vanjštine grla).

3. Obrada uzgojno selekcijskih podataka i izračuni uzgojnih vrijednosti za sva matična grla stoke.

4. Izdavanje dokumenata o podrijetlu (pedigree) za matična grla stoke prigodom stavljanja u promet.

5. Zaštita i očuvanje rijetkih i ugroženih pasmina stoke u Republici Hrvatskoj,

6. Vođenje i koordinacija provedbe uzgojnih programa stoke.

7. Predstavljanje Republike Hrvatske u stočarskim udrugama u svijetu.

8. Organizacija udruga uzgajivača stoke u Republici Hrvatskoj, ustroj Saveza udruga uzgajivača stoke i organiziranja izložbi stoke.

9. Davanje stručnih mišljenja Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva na području uzgojno stočarske politike u Republici Hrvatskoj.

10. Suradnja sa znanstvenim institucijama na iznalaženju novih uzgojnih metoda i postupaka koji doprinose uspješnijoj provedbi uzgojnih programa stoke.

11. Obavljanje uzgoja pojedinih vrsta i pasmina stoke u cilju provedbe uzgojnih programa i provjere rezultata selekcije te promet kvalitetne stoke.

12. Proizvodnja, dorada i plasiranje poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala.

13. Obavljanje oplernenjivanja, selekcije i introdukcije (uvođenje) poljoprivrednih kultura.

Članak 4.

(1) Centrorn upravlja Upravno vijeće Centra.

(2) Upravno vijeće Centra čine predsjednik i dva člana.

(3) Predsjednika i članove Upravnog vijeća Centra imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske iz redova istaknutih stručnjaka iz područja poljoprivrede, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.

(4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Centra imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 5.

Upravno vijeće Centra donosi statut koji potvrđuje Vlada Republike Hrvatske. odnosno godišnji program Centra i prati njegovo izvršenje. donosi proračun prihoda i rashoda Centra, odlučuje o svim bitnim pitanjima vezanim uz poslovnu politiku i ostvarivanje ciljeva Centra. određuje bitna pitanja vezana uz poslovnu politiku i ciljeve Centra, donosi poslovnik o svom radu. odlučuje o unapređivanju rada i učinkovitosti poslovanja, kupnji, prodaji ili terećenju nekretnina u vlasništvu Centra, zaduživanju Centra i odlučuje o drugina pitanjima utvrdenim statutom Centra.

Članak 6.

(1) Radom Centra rukovodi ravnatelj kojeg imenuje i razrješava Vlada, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.

(2) Ravnatelj Centra imenuje se na vrijeme od četiri godine.

Članak 7.

Ravnatelj Centra rukovodi Centrom, zastupa i predstavlja Centar i odgovoran je za njegov rad te u sklopu prava i dužnosti utvrđenih ovom Uredbom organizira i osigurava zakonito i učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga rada Centra, predlaže Upravnom vijeću Centra donošenje akata iz njegove nadležnosti i izvršava odluke Upravnog vijeća Centra, te obavlja druge poslove koji su mu statutom ili drugim aktom Centra stavljeni u nadležnost.

Članak 8.

Prava, obveze i odgovornosti uposlenih u Centru ostvaruju se u skladu s propisima o radu i kolektivnom ugovoru.

Članak 9.

(1) Centar se osniva sredstvima "P.oljoprivrednog centra Hrvatske" s p.o., Zagreb. koji prestaje s radom, a njegova društvena sredstva na kojima je imao pravo raspolaganja postaju sredstva Centra koji kao pravni sljednik preuzima ta sredstva, prava, obveze i djelatnike.

(2) Sredstva za poslovanje i rad Centar pribavlja obavljanjem vlastite djelatnosti i iz državnog proračuna.

(3) Ukoliko se poslovanjem Centra ostvari dobit. cjelokupni iznos dobiti prihod je državnog proračuna.

(4) Centar može stjecati sredstva i iz drugih izvora, donacijama, sponzorstvom i na drugi način i skladu s propisima i aktima Centra.

Članak 10.

Sva ostala prava i obveze osnivača Centra koja nisu uređena ovom Uredbom, uredit će se statutom Centra.

Članak 11.

Upisom Centra u sudski registar ustanova dosadašnje poduzeće "Poljoprivredni centar Hrvatske" s p.p.. Zagreb, Ilica 101, prestaje s radom.

Članak 12.

(1) U roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe izvršit će se imenovanje članova Upravnog vijeća Centra.

(2) Upravno vijeće Centra dužno je u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe donijeti Statut i ostale akte potrebne za rad Centra.

Članak 13.

Do imenovanja tijela iz članka 12. stavka 1. ove Uredbe i izbora ravnatelja Centra, poslove rukovođenja obavljat će dosadašnji direktor"Poljoprivrednog centra Hrvatske" s ovlastima privremenog ravnatelja iz članka 15. stavka 1. Zakona o ustanovama.

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-08/94-01/02

Urbroj : 5030112-94-2

Zagreb, 24. kolovoza 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: