Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 31.08.1994 Odluku o visini naknade za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice Republike Hrvatske
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine". br. 52/91, 64/91 i 26/93). Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. kolovoza 1994. godine donijela

ODLUKU

O VISINI NAKNADE ZA OBVEZNE VETERINARSKO-SANITARNE PREGLEDE U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Za obvezni veterinarsko-sanitarni pregled na graničnim prijelazima pri izvozu, uvozu i provozu pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, otpadne animalne tvari namijenjene utilizaciji, sjemena za umjetno osjemenjivanje, embrija i drugih predmeta kojima se može preuzeti zarazna bolest, plaća se naknada.

1. Visina naknade za vagonske, kamionske, brodske, kontejnerske i zrakoplovne pošljke iznosi:

a) za pošiljke kopitara i papkara u prijevoznom sredstvu :

- pri izvozu, do 10 tona neto-mase - 40 kuna, a za svaku sljedeću zapoćetu tonu - još po 6 kuna,

- pri uvozu, do 10 tona neto mase-60 kuna, a za svaku sljedeću započetu tonu- još po 15 kuna,

- u provozu, do 10 tona neto mase - 110 kuna. a za svaku sljedeću započetu tonu- još po 20 kuna;

b) za pošiljke peradi, ptica, zečeva, kunića i divljači te majmuna za laboratorijske potrebe u prijevoznom sredstvu

- pri izvozu, do 50 tona neto-mase - 40 kuna, a za svaku sljedeću započetu tonu - još po 6 kuna,

- pri uvozu, do 5 tona neto-mase - 60 kuna. a za svaku sljedeću započetu tonu - još po 15 kuna,

-u provozu, do 5 tona neto-mase- 110 kuna, a za svaku sljedeću započetu tonu - još po 20 kuna;

c) za pošiljke jednodnevne peradi (pilića, purića. guščića, pačića i dr.) u prijevoznom sredstvu:

- pri izvozu, do 10.000 komada - 40 kuna, a za svakih sljedečih započetih 1.000 komada - još po 4 kune,

- pri uvozu, do 10.000 komada- 60 kuna, a za svakih sljedećih započetih 1.000 komada - još po 15 kuna,

- u provozu, do 10.000 komada - 110 kuna, a za svakih sljedećih započetih 1.000 komada - još po 20 kuna;

d) za pošiljke mesa u prijevoznom sredstvu:

- pri izvozu, do 10 tona neto-mase - 55 kuna, a za svaku sljedeću započetu tonu - još po 8 kuna,

- pri uvozu, do 10 tona neto-mase - 80 kuna, a za svaku sljedeću započetu tonu - još po 15 kuna,

- u provozu, do 10 tona neto-mase - 110 kuna, a za svaku sljedeću započetu tonu - još po 20 kuna;

- za pošiljke mesnih proizvoda, masti, mlijeka i mliječnih proizvoda, jaja, proizvoda od jaja, sjemena za umjetno osjemenjivanje i embrija, pošiljke riba pčela i pčelinjih proizvoda, dudovih svilaca, žaba, puževa, školjki, kornjača te drugih gmazova i mekušaca i svih njihovih proizvoda pošiljke loja, tehničke masti životinjskoga podrijetla brašna životinjskoga podrijetla (mesnoga, mesno-koštanoga, krvnoga, ribljeg brašna, brašna od perja i dr.). pošiljke životinjske hrane koje sadrže proizvode životinjskog podrijetla, pošiljke kože, kosti, vune, dlaka, čekinja, grive, repova, rogova, kopita, papaka, životinjskih unutarnjih organa i životinjske tjelesne tekućine i za pošiljke poljoprivrednih proizvoda, ako se međunarodnim ugovorima za te pošiljke zahtijeva svjedodžba da potječu iz područja koja nisu zaražena zaraznim bolestinka životinja koje bi se ovim proizvodom mogle prenijeti na druge životinje, u prijevoznom sredstvu:

- pri izvozu, do 10 tona neto-mase - 40 kuna, a za svaku sljedeću započetu tonu - još po 6 kuna,

- pri uvozu. do 10 tona neto-mase - 80 kuna, a za svaku sljedeću započetu tonu - još po 15 kuna.

- u provozu, do 10 tona neto-mase - 110 kuna, a za svaku sljedeću započetu tonu - još po 20 kuna.

2. Visina naknade za denčane pošiljke iznosi:

a) za svako grlo krupne životinje, odnosno za svakih započetih 10 komada sitnih životinja ili 50 komada peradi ili ptica:

- pri izvozu i uvozu - 20 kuna.

- u provozu - 80 kuna;

b) za pošiljke iz točke I. odredbe pod e) ove Odluke

- pri izvozu i uvozu, do tri koleta - 20 kuna, a za svako sljedeće koleto - još po 2 kune,

- u provozu. do tri koleta - 70 kuna, a za svako sljedeće koleto - još po 6 kuna.

Ukupna naknada za denčanu pošiljku ne može iznositi više od visine naknade za tu vrstu pošiljke ako bi se ona otpremala kao vagonska. kamionska, brodska, kontejnerska ili zrakoplovna. Za životinje koje se provoze preko granice Republike Hrvatske naknada se plaća kao za denčane pošiljke.

3. Naknada za pse, mačke, majmune i druge pripitomljene životinje, osim životinja koje pripadaju cirkusu, po komadu odnosno pošiljci, iznosi:

- pri izvozu i provozu - 20 kuna;

- pri uvozu - 30 kuna,

- pri provozu - 60 kuna.

Naknada za životinje koje pripadaju cirkusu naplaćuje se prema odredbama podtočke 1. i 2. ove točke.

4. Naknada za preglede ostatka tovara nakon čišćenja broda, odnosno tegljenice iznosi:

- za domaći brod odnosno tegljenicu - 80 kuna,

- za strani brod, odnosno tegljenicu - 150 kuna.

II.

Naknada za veterinarsko-sanitarni pregled pošiljaka u provozu. iz podtočke 1. do 4. točke I. ove Odluke, plaća se na graničnom prijelazu kojim je pošiljka ušla u Republiku Hrvatsku. Izuzetno od stavka 1. ove točke, ako za pošiljku u provozu nije uplaćena naknada na graničnom prijelazu pri ulasku u Republiku Hrvatsku, ista se plaća na graničnom prijelazu pI-i izlasku, u visini naknada propisanih u odredbama podtočke 1. do 4. točke I. ove Odluke, uvećane za 100%.

III.

Naknada za veterinarsko-sanitarni pregled pošiljaka u provozu koje se pretovaruju u hrvatskim pomorskim i zrakoplovnim lukama određuje se u visini naknada propisanih u odredbama podtočke 1 do 4. točke I. ove Odluke, uvećane za 50%.

IV.

Ako izvoznik, uvoznik ili vozar pravovremeno ne pripremi pošiljku za veterinarsko-sanitarni pregled, a pozove graničnog inspektora da pregleda pošiljku i ako inspektor izađe na mjesto pregleda u određeno vrijeme, izvoznik odnosno uvoznik ili vozač dužni su za njegov izlazak platiti dangubu - 40 kuna, po satu čekanja.

V.

Naknada za veterinarsko-sanitarni pregled pošiljaka iz podtočke 1. do 4. točke I. ove Odluke koji se obavlja tijekom noći i u dane državnih blagdana i neradnih dana. povećava se za 100% od visine propisane naknade.

Pod noćnim radom razumijeva se rad između 22,00 sata i 6.00 sati idućeg dana.

VI.

Sredstva naknade za obvezatne veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice prihod su državnoga proračuna.

VII.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade za veterinarsko-sanitarne preglede u prometu preko granice Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 34/93).

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 322-01/93-01/05

Urbroj : 5030112-94-2

Zagreb, 24. kolovoza 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: