Zakoni i propisi - Pravni savjeti 56 22.07.1994 Odluka o izuzimanju nekretnine u k.o. Vrbovec od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", br. 53/90, 61/91, 25/93 i 70/93), a povodom prijedloga Općine Vrbovec, Županija Zagrebačka, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. srpnja 1994. donijela

ODLUKU

O IZUZIMANJU NEKRETNINE U K.O. VRBOVEC OD ZABRANE PRIJENOSA PRAVA RASPOLAGANJA I KORIŠTENJA

I

Izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja k.č. broj 5508 - kuća, dvorište i oranica od 1503 m2. upisana u zk. ul. broj 3083 k.o. Vrbovec, nacionalizirana ranijim vlasnicima Blanki Čoklica i Mati Kolar-Domaćini, temeljem rješenja Komisije za nacionalizaciju pri NO Kotara Križevci, broj: 03-4893/2-1959 od 8. prosinca 1959. godine.

II

Nekretnine iz točke I ove Odluke izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja radi izgradnje poslovnog objekta od interesa za Općinu Vrbovec, sukladno uvjetima uredenja prostora utvrdenim po Zavodu za graditeljstvo, urbanizam i stambeno-komunalne poslove, Sekretarijata gospodarstva i društvenih djelatnosti Općine Vrbovec od 2. svibnja 1991. godine. klasa: 350-05/91-01/54, urbroj: 2192-06-04/2-91-1.

III

Utvrđuje se da se zainteresirana osoba - Općina Vrbovec, Odlukom Općinskog vijeća od 12 svibnja 1994 godine, klasa: 372-02194-01/09. urbroj: 238/25-94-1, koja sadrži hipotekarnu izjavu, obvezala na obeštećenje prijašnjeg vlasnika Blanke Čoklica iz vrijednosti nekretnina označenih sa k.č. broj 5509/1 od 586 m2, k.č. broj 5512 od 550 m2 i k.č broj 5509/2 od 949 m2 upisanih u zk. ul. broj 3660 k.o. Vrbovec.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/84-01/01

Urbroj : 5030109-94-42

Zagreb, 14. srpnja 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.