Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 07.07.1994 Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 28. lipnja 1994. godine.

Broj : PA4-68/1-94.

Zagreb, 1. srpnja 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o cestama

Članak 1.

U Zakonu o cestama ("Narodne novine", br. 56/91.proćišćeni tekst, 61/91., 26/93. i 109/93.) u članku 43. točke 3., 9. i 10. brišu se. Iza točke 13. dodaje se nova točka koja glasi: "iz sredstava državnog proračuna."

Članak 2.

U članku 45. stavku 1. veznik "i" i brojka "3." brišu se. Stavak 4. mijenja se i glasi: "Sredstva iz članka 43. točke 12. ovoga Zakona utvrđuju se ugovorom."

Članak 3.

U članku 47. stavci 2.. 3. i 4. brišu se. Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 2.

Članak 4.

Članak 49. briše se.

Članak 5.

Članak 55. briše se.

Članak 6.

U članku 65. stavku 1. točka 5. briše se.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o cestama ("Narodne novine", br. 47/94.).

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1994. godine.

Klasa: 304-01/94-01/13

Zagreb, 28. lipnja 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r