Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 29.04.1994 Uredba o plaćama
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. travnja 1994. godine donijela

UREDBU

O PLAĆAMA

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se način utvrđivanja najviših iznosa mase plaća i naknada troškova materijalnih prava određenih kolektivnim ugovorima koje pravne osobe mogu isplatiti u svibnju 1994. godine, te iznosi najniže osnovne i minimalne plaće za taj mjesec.

Članak 2.

Pravne osobe u privatnom sektoru (kod kojih je više od 50% kapitala u prlvatnom vlasništvu i u takovom su statusu registrirane, te kod kojih je u postupku pretvorbe uplaćeno više od 50% dionica ili udjela u odnosu na ukupnu vrijednost kapitala) mogu isplaćivati plaće i naknade troškova materijalnih prava u skladu s općim aktom i kolektivnim ugovorom. Pravne osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su prilikom isplate plaća i naknada troškova materijalnih prava podnijeti Zavodu za platni promet potvrdu Hrvatskog fonda za privatizaciju da je uplaćeno više od 50% dionica ili udjela.

Članak 3.

Pravne osobe. osim pravnih osoba iz članka 2. ove Uredbe, te tijela, organi i organizacije koji se financiraju iz državnog, županijskog, općinskih i gradskih proračuna ili društvenih fondova mogu u svibnju 1994. godine utvrditi masu plaća najviše u iznosu isplaćene mase plaća u travnju 1994. godine.

Utvrdeni iznos mase plaća iz stavka 1. ovog članka korigira se za postotak promjene broja zaposlenih.

Članak 4.

Tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i pravne osobe, osim onih iz članka 2. ove Uredbe, mogu isplatiti najvišu mjesečnu plaću u svibnju 1994. koja ne može biti veća od 11.116.289 HRD, ako odlukom Sabora Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske nije drugačije određeno.

Članak 5.

Najniža osnovna plaća za svibanj 1994. godine utvrđuje se u iznosu 635.910 hrvatskih dinara.

Minimalna plaća za svibanj 1994. godine utvrđuje se u iznosu od 536.913 hrvatskih dinara.

Minimalna plaća koja služi kao osnovica za ostvarivanje prava po osnovi socijalne sigurnosti utvrđuje se u neto iznosu od 235.834 hrvatskih dinara i ne smatra se oporezivim dohotkom u smislu propisa o oporezivanju dohotka.

Članak 6.

Naknade troškova materijalnih prava utvrđene općim odnosno granskim kolektivnim ugovorima, pravne osobe; tijela, organi i organizacije iz elanka 3. ove Uredbe mogu u svibnju 1994. godine isplatiti najviše u iznosu utvrdenom općim odnosno granskim kolektivnim ugovorom uvećanom do 30%.

Članak 7.

Upute za primjenu daje, te provedbu ove Uredbe prati i kontrolira Zavod za platni promet. Zavod za platni promet neće dozvoliti isplatu plaća i naknadu troškova materijalnih prava suprotno ovoj Uredbi.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 120-02/93-01/03

Urbroj: 5030105-84-14

Zagreb, 28. travnja 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.