Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 29.04.1994 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UPRAVE

Na temelju članka 53. zakona o državnim maticama ("Narodne novine", broj 96/93). ministar uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OBRASCIMA DRŽAVNIH MATICA, REGISTRU, IZVACIMA I POTVRDAMA KOJI SE IZDAJU NA TEMELJU DRŽAVNIH MATICA

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima državnih matica, registru, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica ("Narodne novine" broj 105/93), u članku 8. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: "Obrazac iz stavka 2. ovog članka bijele je boje, a u sredini obrasca utisnut je grb Republike Hrvatske u svijetlo zelenoj boji." Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.

Obrazac broj 11 iz članka 10. Pravilnika zamjenjuje se novim obrascem 11 koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na skagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 223-01/94-01/18

Urbroj: 515-02-03/1-94-1

Zagreb, 20. travnja 1994

Ministar uprave

Davorin Mlakar, v. r


REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA____________________________ _____________________________________

Na temelju Članka 42. stavka 4. Zakona o državnim maticama ("Narodne novine", broj 96/93) i članka 171. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91), na zahtjev:

____________________________________________________________________ (ime, prezime i adresa podnositelja zahtjeva)

izdaje se:

POTVRDA

o____________________________________________________________________

Potvrđuje se da u matici ________________________________________za (naziv matice) ____________________________________________________________________ (ime, prezime i JMBG osobe na koju se činjenice i podaci odnnose)

je-nije upisana činjenica rođenja, zaključenja braka, smrti - upisan podatak o __________________________________________________________________

koji glasi:____________________________________________________________ _____________________________________________________________________

lskazani podaci do dana izdavanja ove potvrde nisu u matici_______________________________________________________________ izmijenjeni.

Iskazani podaci izmijenjeni su naknadnim upisom u matici________________ _______________________________ dana _______________________________.

Ova potvrda se izdaje na temelju matice ______________________________koja se vodi za matično područje _____________________________________,sukladno upisu izvršenom na stranici broj __________________________ pod rednim brojem _________________za godinu _____________________.

Brojčana oznaka: __________________ M. P (mjesto i datum)

Matičar:__________

Obrazac broj 11