Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 29.04.1994 Odluka o prirezu na porez na dohodak
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

GRADSKO VIJEČE GRADA PULE

Na temelju članka 3. i 46. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", br. 117/93) i članka 8. Statutarne odluke Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule, broj 4/93), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj 29. ožujka 1994., donosi

ODLUKU

O PRIREZU NA POREZ NA DOHODAK

Članak 1.

Ovom odlukom uvodi se prirez na porez na dohodak što čini vlastiti prihod Grada Pule.

Članak 2.

Prirez na porez na dohodak plaća se na području Grada Pule na osnovu Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, Zakona o porezu na dohodak, Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak od plaća i mirovina te drugih dohodaka od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti i porez na dohodak od imovine i imovinskih prava.

Članak 3.

Glede obveznika, razdoblja plaćanja, osobnih odbitaka, poreznog gubitka i neoporezivog dohotka, postupka za utvrđivanje i naplatu prireza, žalbe, jamstva i zastare primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak.

Članak 4.

Osnovica za prirez na porez na dohodak je udio poreza na dohodak koji pripada Gradu Puli po osnovi Zakona o financiranju lokalne samouprave i uprave.

Članak 5.

Prirez na porez na dohodak uvodi se primjenom faktora prireza 1,30 na udio poreza na dohodak što pripada Gradu Puli.

Prirez na porez na dohodak plaća se po stopi 7,5% na ukupan iznos obračunatog poreza na dohodak.

Članak 6.

Prirez na porez na dohodak uplaćuje se u korist Proračuna Grada Pule.

Članak 7.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o prirezu na porez na dohodak objavljena u "Narodnim novinama", br. 117/93 i "Službenim novinama" Grada Pule, br. 10/93.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1994. godine. Ova Odluka objavljuje se i u "Službenim novinama" Grada Pule.

Klasa: 022-05/94-01/66

Pula, 29. ožujka 1994.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predsjednica

Mirjana Ferjančić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.