Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 29.04.1994 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-223/1994. od 13. travnja 1994.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, povodom ustavne tužbe O. P. iz D., na sjednici 13. travnja 1994 godine, donio je ovo

RJEŠENJE

I.

Odbacuje se ustavna tužba.

II.

Prijedlogom za izmjenu rješenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske od 22. ožujka 1993. godine, ur. br: 511-01-43-UP/I-16380/16584/1-93 podnositelj ustavne tužbe ima pravo prema odredbama članka 23. stavak 2. i 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) tražiti zaštitu prava glede primitka u državljanstvo Republike Hrvatske primjenom odredbi Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91) o ponavljanju postupka.

III.

Ovo rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama"

Obrazloženje

Ustavna je tužba podnesena dana 18. veljače 1994. godine radi zaštite ustavnih prava utvrdenih odredbama članka 3, 14. stavak 2., 16, 18, 19, 26, 35. i 115. st.avak 3. Ustava, povrijeđenih presudom Upravnng suda Republike Hrvatske broj Us-5184/93 od 8. srpnja 1993. godine i rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske ur. broj 511-01-43-UP/I-16584/1-93 od 22. ožujka 1993. godine. Ustavna tužba je odbačena zbog nedopuštenosti. Osporena presuda Upravnog suda Republike Hrvatske, kao i navedeno upravno rješenje, temelji se na odredbama članka 26. stavak 2. i 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", broj 53/91 i 28/92), prema kojima se može odbiti zahtjev za stjecanje ili za prestanak državljanstvu iako su ispunjene pretpostavke, ako se ocijeni da postoje razlozi od interesa za Republiku Hrvatsku zbog kojih se zahtjev treba odbiti (stavak 2.), a u obrazloženju rješenja o odbijanju zahtjeva za stjecanje državljanstva ne moraju biti navedeni razlozi (stavak 3.).

Ustavni sud Republike Hrvatske odlukom broj: U-I-206/1992 od 8. prosinca 1993. godine, objavljenoj u "Narodnim novinama", broj 113 od 21. prosinca 1993. godine, ukinuo je odredbe stavka 3. članka 26. navedenog Zakona o hrvatskom državljanstvu.

Prema odredbama članka 23. stavak 2. u izreci navedenog Ustavnog zakona svatko kome je povrijeđeno pravo pravomoćnim pojedinačnim aktom donijetim na osnovi ukinutog zakona, ima pravo tražiti od nadležnog tijela izmjenu toga pojedinačnog akta odgovarajućom primje nom odredbi o ponavljanju postupka, a u rokovima određenim stavkom 3. navedenog članka Ustavnog zakona.

Kako u konkretnom slučaju podnositelj ustavne tužbe zaštitu svojih prava glede primitka u državljanstvo Republike Hrvatske može ostvariti u postupku pokrenut.om primjenom navedenih odredbi Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, ustavnu tužbu je valjalo odbaciti, te je stoga riješeno kao pod točkama I. i II. izreke. Objava ovog rješenja (točka III. izreke) temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. navedenog Ustavnog zakona.

Broj: U-III-223/1994.

Zagreb. 13. travnja 1994.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: