Zakoni i propisi - Pravni savjeti 34 29.04.1994 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-20/1992. od 13. travnja 1994.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 13. travnja 1994. godine, donio je

RJEŠENJE

1. Ne prihvaća se prijedlog Odbora antiratne kampanje Hrvatska iz Zagreba za ocjenu ustavnosti odredaba Zakona o obrani (pročišćeni tekst "Narodne novine", broj 74/1993). i to članka 82. te članka 86. stavak 1. u dijelu koji propisuje da je novak dužan u zahtjevu učiniti uvjerljivim vjerske ili moralne razloge zbog kojih traži civilnu službu.

2. Pokreće se postupak za ocjenu ustavnosti odredaba članka 84, 86. (stavak 1, 2. i 4.), 88. (stavak 1. i 3.), 91, 92. (stavak 3. i 4.) te članka 206. Zakona u dijelu koji glasi: ". . . u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani ("Narodne novine", br. 49/93)."

3. Poziva se Sabor Republike Hrvatske da se u roku od 30 dana izjasni o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti navedenih odredaba.

4. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

1. Podnositelj prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti osporava odredbu članka 82. prema kojoj se civilna služba u pravilu obavlja u Hrvatskoj vojsci i to na dužnostima bez nošenja i uporabe oružja. Stajalište je podnositelja prijedloga da, uz navedenu regulaciju, pravu na prigovor savjesti uopće ne mora biti uddvoljeno, budući da velik broj vojnih djelatnosti, koje ne uključuju neposredno nošenje i uporabu oružja, može biti u izravnoj funkciji takve uporabe. Stoga, smatra predlagač, dosljedna provedba Ustava kroz predmetni zakon zahtijeva da se izrijekom iskljući svaka mogućnost obavljanja civilne službe u funkciji uporabe oružja, te da se unese ravnopravna mogućnost obavljanja civilne službe u nevojnim organizacijama i ustanovam, kao što su civilna zaštita, oblici radne obveze, te humanitarne i druge društveno korisne djelatnosti. Ustavni sud nije prihvatio prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe članka 82. Zakona polazeći od odredbe članka 47. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske prema kojoj je dopušten prigovor savjesti onima koji poradi svojih vjerskih ili moralnih razloga nisu pripravni sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u oružanim snagama. Te su osobe obvezane ispunjavati druge dužnosti odredene zakonom. Zakon o obrani, razrađujući citiranu ustavnu odredbu, propisuje da se civilna služba u pravilu obavlja u Hrvatskoj vojsci, uz izrijekom isključeno nošenja i uporabe oružja, s tim da odredba članka 83. Zakona predviđa da se civilna služba može obavljati i u pravnim osobama, koje svoju poslovnu upravu ili sjedište, imaju u Republici Hrvatskoj, a određene su propisom ministra obrane. Prema ocjeni Ustavnog suda izraz "u pravilu" iz odredbe članka 82, tumačen u svezi sa člankom 83, sadržajno odgovara ustavnim dimenzijama prigovora savjesti, i stoga prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti osporene odredbe nije prihvaćen. Sud također nije prihvatio prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu odredbe članka 86. stavak 1. Zakona u dijelu koji propisuje da je novak dužan učiniti uvjerljivim vjerske ili moralne razloge zbog kojih traži civilnu službu, ocijenivši da se time ustavno pravo na prigovor savjesti ne ograničava.

2. Prijedlogom se dalje prigovara Zakonu da prigovor savjesti izrijekom povezuje samo s novacima, tj. osobama (koje su, u pravilu, navršile 17 godina) i koje još nisu stupile na služenje vojnog roka. Tijekom ovog ustavnosudskog postupka izmjenama i dopunama Zakona. objavljenim u "Narodnim novinama", broj 49/93, u Zakon je unesena odredba članka 50. (u pročišćenom tekstu članka 206.) prema kojoj osoba u pričuvnom sastavu, koja smatra da ispunjava uvjete za civilnu službu, može podnijeti zahtjev za priznavanje svojstva obveznika civilne službe - Komisiji za civilnu službu u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Nakon ove izmjene Zakona nedvojbeno je da su Zakonom obuhvaćeni novaci i osobe u pričuvnom sastavu. Zakon o obrani, medutim u članku 67. govori o tri kategorije vojnih obveznika - novacima, vojnicima i osobama u pričuvnom sastavu. Donoseći rješenje o pokretanju postupka Sud smatra da u nastavku postupka treba razjasniti na koji način pravo na prigovor savjesti može ostvariti i treća kategorija vojnih obveznika, tj. na koji ga način mogu ostvariti vojnici. 3. Posebno se u daljem postupku postavlja pitanje ustavnosti odredbe članka 84. stavak 2. Zakona, te u izreci citiranog dijela odredbe članka 206. Zakona. Prema odredbi čl. 84. stavak 2. Zakona zahtjev za civilnu službu podnosi se komisiji "najkasnije u roku 90 dana od dana uvođenja u vojnu evidenciju", a prema citiranom dijelu odredbe članka 206. Zakona "u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona. . ." Ustavnost navedenih odredaba valja ocijeniti sa stajališta: da li se Ustavom zajamčena osobna i politička sloboda i pravo mogu ograničiti na način da se ostvarenje tog prava veže uz rok poslije kojeg se ono više ne može zahtijevati; može li se ono određivati na način koji isključuje mogućnost da se - upravo zbog slobode savjesti - vjerski i moralni nazori tijekom života i promijene; odnosno, može li se ono ograničiti na način da se zahtjev za njegovo ostvarenje faktično može podnijeti samo jednom u životu. Točka 4. izreke ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).

Broj: U-I-20/1992.

Zagreb, 13. travnja 1994.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.