Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 15.04.1994 Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 30. ožujka 1994. godine.

Broj : PA4-52/1-94.

Zagreb, 6. travnja 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi

Članak 1.

U Zakonu o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine, br. 27/91. i 109/93.) članak 1. mijenja se i glasi: "Građanin koji u turističkom mjestu izvan svog prebivališta koristi uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska ili turistička djelatnost (u daljnjem tekstu: smještajni objekt) plaća boravišnu pristojbu. Smještajnim objektom u smislu ovoga Zakona razumijeva se: hotel, pansion, motel, turistički apartman, odmaralište, odmaralište za djecu i mladež, kamp, kuća i stan za odmor, soba za iznajmljivanje, Iječilište, planinarski dom, prenoćište, vez u luci nautičkog turizma (sidrištu, privezištu, turističkoj luci, marini i nautičkom centru) i svi drugi objekti u kojima se gradanima pružaju usluge noćenja."

Članak 2.

Iza članka 1. dodaje se članak l a. koji glasi: "Članak 1 a. Boravišnu pristojbu plaća vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkom mjestu i sve osobe koje borave u toj kući ili stanu. Osobe iz stavka I. ovoga članka boravišriu pristojbu plaćaju kada u kući i stanu za odmor u turističkom mjestu borave u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna. Boravišnu pristojbu plaća i vlasnik plovila koje se nalazi na vezu u luci nautičkog turizma kada boravi na plovilu te sve osobe koje borave na tom plovilu. Kućom ili stanom za odmor, iz stavka 1. ovoga članka, smatra se svaka zgrada ili stan, koji se koriste sezonski ili povremeno. Kućom za odmor, u smislu ovoga Zakona, ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljodjelskih strojeva, alata i slično."

Članak 3.

Članak 2. mijenja se i glasi: "Boravišnu pristojbu ne plaćaju:

1. djeca do dvanaest godina starosti,

2. slijepe i gluhe osobe i osobe s tjelesnim invaliditetom,

3. sudionici školskih izleta organiziranih od strane školske ustanove,

4. osobe upućene na liječenje u lječilište od strane zdravstvene ustanove,

5. dugogodišnji stalni gosti u turističkom mjestu zaslužni za unapredenje turizma, na prijedlog mjesnog odbora, a po posebnoj odluci turističkog vijeća turističke zajednice,

6. pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane, kada noće u smještajnom objektu. a nalaze se na obavljanju službenih zadaća,

7. sezonski radnici s prijavljenim boravkom u turističkom mjestu,

8. putnici na putničkom brodu u medunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi u sidrištu ili vezu u luci,

9. vlasnici izvorne stare obiteljske kuće, stečene nasljedivanjem od ostavitelja koji je imao prebivalište u turističkom mjestu i članovi njegove uže obitelji kada borave u toj kući."

Članak 4.

Članak 3. mijenja se i glasi: "Osobe od 12 do navršenih 18 godina starosti, plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 50%."

Članak 5.

Iza članka 3. dodaju se članci 3a. i 3b. koji glase: "Članak 3a. Vlasnik iz članka 1a. stavka 1. ovoga Zakona i članovi njegove uže obitelji, plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%. Članovima uže obitelji vlasnika kuće i stana za odmor u smislu ovoga Zakona smatraju se supružnik, djeca, pastorčad, usvojenici, roditelji i usvojitelji.

Članak 3b. Boravišna pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju, ako ovim Zakonom nije drukčije odredeno. Boravišnu pristojbu pod jednakim uvjetima plaćaju i strani državljani. Na strane državljane ne primjenjuju se odredbe članka 3a. i 7a. ovoga Zakona."

Članak 6.

Članak 4. mijenja se i glasi: "Osobe iz članka 2. točke 1., 2., 3., 4., 6., 7.. 8. i 9. ovoga Zakona dokazuju pravo na oslobadanje od plaćanja boravišne pristojbe, a osobe iz članka 3. i 3a. dokazuju pravo na plaćanje umanjenog iznosa boravišne pristojbe potvrdama odgovarajućih ustanova, liječničkim svjedodžbama i sličnim ispravama te iskaznicama udruženja građana."

Članak 7.

U članku 5. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: "Razdoblje glavne sezone, predsezone i posezone u turističkim mjestima utvrdit će ministar turizma na prijedlog županijske skupštine."

Članak 8.

Članak 6. mijenja se i glasi: "Boravišna pristojba je prihod turističkih zajednica. Prikupljena sredstva boravišne pristojbe raspoređuju se:

1. 65% sredstava turističkoj zajednici općine ili grada, od čega:

- 30% sredstava turistička zajednica doznačuje općini ili gradu na području kojih je osnovana,

- od preostalih sredstava s 20% turistička zajednica raspolaže za svoje potrebe, a s 80% sredstava raspolaže za potrebe turističkog mjesta.

2. 10% sredstava turističkoj zajednici županije,

3. 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zejednici. Sredstva iz stavka 2. točke 1. alineje 1. ovoga članka općina ili grad koriste za uredivanje naselja u funkciji turizma. Godišnji program korištenja sredstava iz stavka 2. točke 1. alineje 2. ovoga članka turistička zajednica prihvaća i provodi uz pribavljeno mišljenje općinskog ili gradskog poglavarstva. Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na turističku zajednicu općine ili grada i županije, odgovarajuće se primjenjuju na turističku zajednicu Grada Zagreba Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na turističku zajednicu općine ili grada odgovarajuće se primjenjuju na turističku zajednicu mjesta ukoliko je osnovana sukladno posebnom zakonu "

Članak 9.

Iza članka 6. dodaje se članak 6a. koji glasi: "Članak 6a. Turistička zajednica općine ili grada sredstva boravišne pristojbe koja pripadaju turističkom mjestu, tijekom poslovne godine raspoređuje sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu i njihovom izvršenju u turističkom mjestu. Turistička zajednica općine ili grada sredstva boravišne pristojbe koristi za poboljšanje uvjeta boravka turista u turističkom mjestu, za promicanje turizma na području općine ili grada, te za redovitu djelatnost turističke zajednice."

Članak 10.

Članak 7. mijenja se i glasi: "Pravne i fizičke osobe, koje pružaju uslugu noćenja u smještajnim objektima naplaćuju boravišnu pristojbu istodobno s naplatom pružene usluge. Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu stalnog veza u luci nautičkog turizma, boravišnu pristojbu mogu naplatiti i prilikom naplate bilo koje usluge koju pružaju korisniku stalnog veza. U računu za pružene uslugu iz stavka 1. i 2. ovoga članka posebno se označuje iznos naplaćene boravišne pristojbe, a u slučaju iz članka 2. ovoga Zakona navodi se osnova za oslobođenje od plaćanja, te u slučajevima iz članka 3. i 3a. ovoga Zakona navodi se i osnova za plaćanje umanjenog iznosa boravišne pristojbe."

Članak 11.

Iza članka 7. dodaje se članak 7a. koji glasi: " Članak 7a. Vlasnik iz članka la. stavka 1. ovoga zakona, za razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna može, za sebe i članove uže obitelji, boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu, kako slijedi: _______________________________________________________________ Boravišna pristojba u DEM Razred turističkog za dva člana za svakog sljedećeg mjesta (po osobi) člana (po osobi) _______________________________________________________________ A 15 6 B 12 5 C 10 4 D 7,5 3 _______________________________________________________________

Boravišna pristojba u ostalim mjestima koja nisu razvrstana u razrede uplaćuje se sukladno D razredu turističkog mjesta. Boravišna pristojba plaća se u protuvrijednosti domaće valute u odnosu na DEM po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate. Vlasnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je paušalni iznos boravišne pristojbe uplatiti do 15. srpnja tekuće godine na uplatni račun turističke zajednice općine, grada i turističke zajednice mjesta, a ukoliko one nisu osnovane, paušalni iznos boravišne pristojbe vlasnik je dužan uplatiti na uplatni račun "Hrvatske turističke zajednice."

Članak 12.

Članak 8. mijenja se i glasi: "Pravna i fizička osoba iz članka 7. stavka 1. i 2. ovoga Zakona uplaćuje boravišnu pristojbu u roku od pet dana po isteku svakog tjedna, na uplatni račun turističke zajednice općine, grada ili turističke zajednice mjesta. Pravna i fizička osoba koja naplatu boravišne pristojbe obavlja s naplatom usluge pružene putem pisanog ugovora, iznos boravišne pristojbe uplaćuje tri dana nakon naplate računa za pruženu uslugu, a najkasnije u roku od trideset dana od posljednjeg dana boravka gradanina u smještajnom objektu. Vlasnik iz članka l a. ovoga Zakona, dužan je platiti boravišnu pristojbu turističkoj zajednici u roku iz stavka 1. ovoga članka, po završenom boravku u Turističkom mjestu. Turistička zajednica iz stavka 1. ovoga članka dužna je tri dana po proteku zakonom utvrđenog roka, prispjela sredstva boravišne pristojbe doznačiti korisnicima iz članka 6. ovoga Zakona. Ako turistička zajednica iz stavka 1. ovoga članka nije osnovana, osobe iz stavka 1. 2. i 3. ovoga članka, dužne su naplaćenu boravišnu pristojbu uplatiti u zakonom utvrđnom roku, Hrvatskoj turističkoj zajednici. Hrvatska turistička zajednica sredstva boravišne pristojbe iz stavka 5. ovoga članka rasporedit će sukladno članku 6. ovoga Zakona."

Članak 13.

Iza članka 8. dodaje se članak 8 a. koji glasi: "Članak 8a. Pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu dužne su u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici općine, grada ili njihovim podružnicama ili turističkoj zajednici mjesta sve osobe kojima se pruža usluga noćenja u smještajnom objektu, te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak. Vlasnici iz članka l a. ovoga Zakona dužni su u roku iz stavka 1. ovoga članka turističkoj zajednici općine, grada ili njihovim podružnicama ili turističkoj zajednici mjesta prijaviti svoj boravak ili boravak svih ostalih osoba, te odjaviti njihov boravak. Vlasnik iz članka l a. stavka 1. ovoga Zakona obvezan je prijaviti boravak osoba samo u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna Način vođenja popisa osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka, te oblik i sadržaj obrasca prijave, propisat će ministar turizma. Podaci iz stavka 1. i 2. ovoga članka mogu se koristiti samo u statističke svrhe."

Članak 14.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi: "Pravnoj i fizičkoj osobi koja pruža usluge nočenja u smještajnom objektu, te vlasnicima iz članka l a. ovoga Zakona koji u propisanom roku turističkoj zajednici iz članka 8a stavka 1. ovoga Zakona ne uplate sredstva boravišne pristojbe, turistički inspektor rješenjem će naložiti da sredstva boravišne pristojbe uplate turističkoj zajednici."

Članak 15.

Članak lo. mijenja se i glasi: "Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 1.000 do 3.000 DEM kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja pruža usluge noćenja u smještajnom objektu ako:

1. u svakom pojedinačnom slučaju ne naplati boravišnu pristojbu istodobno s naplatom usluge noćenja u smještajnom objektu ili kod naplate bilo koje usluge korisniku stalnog veza te iznos boravišne pristojbe posebno ne označi na računu (članak 7. stavak 1., 2. i 3.),

2. boravišnu pristojbu ne uplati u roku od pet dana po isteku svakog tjedna na poseban uplatni račun turističke zajednice općine, grada ili turističke zajednice mjesta (članak 8. stavak 1.) ili ako sredstva boravišne pristojbe ne doznači u roku od tri dana nakon naplate računa, a najkasnije u roku od 30 dana po pruženoj usluzi (članak 8. stavak 2.),

3. ne prijavi boravak građanina koji koristi uslugu noćenja u smještajnom objektu sukladno članku 8a. stavku 1. ovoga Zakona. Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 100 do 500 DEM. Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 500 do 1.000 DEM za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba koja pruža usluge noćenja u smještajnim objektima."

Članak 16.

Iza članka 10. dodaje se novi članak 10a. koji glasi "Članak loa. Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 100 do 500 DEM kaznit će se za prekršaj vlasnik kuće i stana za odmor u turističkom mjestu, koji turističkoj zajednici iz članka 8a. stavka 2. ovoga Zakona ne prijavi svoj boravak ili boravak ostalih osoba u tom objektu u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna tekuće godine. Novčanom kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i vlasnik plovila koje se nalazi na vezu u luci nautičkog turizma koji turističkoj zajednici iz članka 8a. stavka 2. ovoga Zakona ne prijavi svoj boravak ili boravak ostalih osoba na plovilu."

Članak 17.

Dosadašnji članak 10a. postaje članak 10b., mijenja se i glasi : "Iznos novćanih kazni iz članka 10. i 10a. ovoga Zakona obračunat će se po srednjem tećaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne."

Članak 18.

Hrvatska turistička zajednica dužna je sredstva boravišne pristojbe iz članka 8. stavka 5. ovoga Zakona pripadajuća turističkoj zajednici općine ili grada, turičtičkoj zajednici mjesta, te turističkoj zajednici županije, prikupljena tijekom poslovne godine do dana osnivanja turističke zajednice, doznačiti na zahtjev turističkoj zajednici. Sredstva boravišne pristojbe iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska Turistička zajednica dužna je doznačiti turističkoj zajednici iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva.

Članak 19.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o boravišnoj pristojbi.

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 334-05/93-01/O6

Zagreb, 30. ožujka 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.